Szmolárné Nagy Marianna: Köszönti a képviselőtársait. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 3 fő jelen van. Elmondja, hogy, mint elnökhelyettes hívta össze az Önkormányzat ülését, mert Németh József elnök továbbra is külföldön tartózkodik. Kéri, hogy fogadják el a napirendet. Felkéri Martonosi Tamást a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat testülete 3 igen szavazattal elfogadta a napirendet.

 

NAPIREND:

 

1. Javaslat a Ruszin Kalendárium Almanach 2012 kiadvány megjelenésének támogatására

 

2. Javaslat a Hodinka Antal Emléknap támogatására

 

3. Javaslat kiállítás előkészítésének, lebonyolításának támogatására

 

4. Javaslat kiállítás előkészítésének, lebonyolításának támogatásáról

           

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Ruszin Kalendárium Almanach 2012 kiadvány megjelenésének támogatására

 

 

Szmolárné Nagy Marianna: A Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület által készülő kiadvány, a Ruszin Kalendárium-Almanach 2012 megjelentetéséhez támogatókat keresnek. Javasolja képviselő-társainak, hogy a kiadvány megjelentetését 10 ezer forinttal támogassák.

 

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat testülete 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

1/2013. (I. 31.) számú

h a t á r o z a t

 

a Ruszin Kalendárium Almanach 2012 kiadvány megjelenésének támogatásáról

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a Ruszin Kalendárium Almanach 2012 kiadvány támogatására 10.000,- forintot biztosít.

 

Felelős: Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettes

Határidő: 2013. február 28.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Hodinka Antal Emléknap támogatására

 

Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettes: Február 16-án kerül megrendezésre a Hodinka Antal Emléknap az Országos Ruszin Önkormányzat és a Hodinka Antal Ruszin Értelmiségi Egyesület megrendezésében. Javasolja, hogy szervezési és lebonyolítási feladatok ellátásával támogassák az Emléknap rendezvényeit 

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat testülete 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

2/2013. (I. 31.) számú

h a t á r o z a t

 

a Hodinka Antal Emléknap támogatásáról

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, szervezési és lebonyolítási feladatok ellátásával támogatja a Hodinka Antal Emléknap rendezvényeit.

 

Felelős: Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettes

Határidő: 2013. február 28.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat kiállítás előkészítésének, lebonyolításának támogatására

 

Dr. Hricz Andrea: Az Országos Ruszin Önkormányzat székházában nyílik Szmolár Sándor ruszin festőművész kiállítása 2013. február 16-án Javasolja a kiállítás előkészítésének, lebonyolításának támogatását.

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat testülete 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

3/2013. (I. 31.) számú

h a t á r o z a t

 

kiállítás előkészítésének, lebonyolításának támogatásáról

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal szervezési, szállítási és rendezési feladatok ellátásával támogatja Szmolár Sándor, ruszin festőművész 2013. február 16-án, az Országos Ruszin Önkormányzat székházában nyíló kiállításának előkészítését és lebonyolítását.

 

Felelős: Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettes

Határidő: 2013. február 28.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására

 

Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettes: A Polgármesteri Hivatal elkészítette a tavalyi költségvetés zárszámadás előtti utolsó módosítását. Kéri a javaslat elfogadását. Mivel kérdés, hozzászólás nincs, a javaslatot szavazásra teszi fel.

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

4/2013. (I.31.)

h a t á r o z a t

 

a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint elfogadja, és az 1. számú melléklet szerint határozza meg elemi költségvetését.

 

Megnevezés

2012.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

17

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

0

Pénzmaradvány

0

263

Támogatás

215

525

Költségvetési bevételek összesen:

215

805

 

Megnevezés

2012.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

215

725

Egyéb folyó kiadások

0

0

Támogatásértékű kiadások

0

0

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

80

Felhalmozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

1309

805

 

Határidő: 2013. február 15.

Felelős: Márta Ildikó elnök

 

Az elemi költségvetés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

Szmolárné Nagy Marianna: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.