Szmolárné Nagy Marianna: Köszönti a képviselőtársait. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 3 fő jelen van. Elmondja, hogy, mint elnökhelyettes hívta össze az Önkormányzat ülését, mert Németh József elnök továbbra is külföldön tartózkodik. Kéri, hogy fogadják el a napirendet. Felkéri Martonosi Tamást a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat testülete 3 igen szavazattal elfogadta a napirendet.

 

N A P I R E N D:

 

1. Javaslat az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadására

 

2. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosítására

 

3. Javaslat az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadására

 

 

Szmolárné Nagy Marianna: A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája összeállította a tavalyi év gazdálkodásáról szóló elszámolást. Eszerint 2012-ben az önkormányzatnak 805 ezer forint bevétele volt, melyből 723 ezer forint kiadást teljesítettek. A szabad pénzmaradvány összege 82 ezer forint. Kéri a képviselőket a zárszámadás elfogadására.

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

7/2013. (IV.22.) számú

h a t á r o z a t

 

az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról

 

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint fogadja el:

                                                                                                                ezer Ft

Bevétel

Eredeti

Módosított

 Teljesítés

Saját bevétel

0

17

17

Támogatás értékű bevétel

0

0

0

Pénzmaradvány 2011. évi

0

263

263

Támogatás

215

525

525

Bevétel összesen

215

805

805

 

 

 

 

    ezer Ft

Kiadás

Eredeti

Módosított

 Teljesítés

Dologi kiadások

215

725

643

Egyéb folyó kiadások

0

0

0

Támogatások

0

0

0

Pénzeszközátadás Áht-n kívülre

0

80

80

Kiadás összesen

215

805

723

Fel nem használt bevétel (Pénzmaradvány)

0

0

82

 

A költségvetési pénzmaradványát  82 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből:

- áthúzódó, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 0 ezer Ft

- szabad pénzmaradvány:  82 ezer Ft.

 

Felelős: Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettes 

Határidő: 2013. április 30. 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosítására

 

Szmolárné Nagy Marianna: A tavalyi évben megkötött megállapodás módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény időközben bekövetkezett változása miatt szükséges.

 

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

8/2013. (IV. 22.)                                                                  

határozat

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosításáról

 

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 20/2012. (V.21.) határozattal elfogadott, az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás III.1. fejezetének 1.3. és 1.4. pontját, valamint V.4. pontját – a megállapodás többi részének változatlanul hagyása mellett – a következők szerint módosítja:

„1.3. A költségvetési koncepció elkészítéséhez szükséges információkat a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája az elnök részére legkésőbb október 15. napjáig átadja. A Közgazdasági Iroda a költségvetési koncepció elkészítéséhez segítséget nyújt az elnöknek.

 

1.4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét az elnök a képviselő-testületnek október 31-ig nyújtja be az Áht. 26. §, illetve 24. §-a alapján. A koncepcióról szóló határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat a döntés aláírásától számított 3 munkanapon belül, tájékoztatásul megküldi a Polgármesteri Hivatalnak.”

 

„4. A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája az Áht. 87. § (2) bekezdése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat I. félévéről és háromnegyedévéről a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal tájékoztatót készít a képviselő-testület elé történő benyújtást megelőző 2 munkanapon belül, de legkésőbb szeptember 10-ig, illetve október 15-ig és azt az elnök részére átadja, amit az elnök benyújt a képviselő-testületnek szeptember 15-ig, illetve október 31-ig”.

 

Határidő: a megállapodás aláírására – 2012. május 15.

Felelős: Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettes

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

 

 

Szmolárné Nagy Marianna: A 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény időközben bekövetkezett változása miatt szükséges. Kéri, hogy fogadják el a javaslatot. 

 

 

A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatát:

 

9/2013. (IV. 22.)

h a t á r o z a t a

 

a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról

 

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal elfogadja a határozat mellékletét képező 2014. évi költségvetési koncepcióját.

 

 

Melléklet

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat az éves kulturális tervet a magyar és nemzetiségi önkormányzatok tevékenységének összehangolásával kívánja megvalósítani. A kulturális események, a rendezvények támogatását, a dologi kiadások költségeit a rendelkezésre álló összegek ismeretében alakítjuk ki.

 

A magyarországi ruszinok célja az anyanyelv megőrzése, hagyományok ápolása a népi kultúra felelevenítése és továbbadása, közösségi rendezvények szervezése.

A hazai ruszin közösség több civil szervezettel is rendelkezik.

1991-ben alakult a Magyarországi Ruszinok Szervezete,

1993-ban jött létre a Magyarországi Ruszinok (Ruténok) Országos Szövetsége,

2003-ban alakult meg a Hodinka Antal Ruszin Értelmiségi Közhasznú Egyesület.

2005. év őszén a ruszin társadalmi szervezeti megalakították a magyarországi Ruszin Civil Szervezetek Szövetségét, amely képviseli a hazai ruszinokat a Ruszin Világtanácsban.

 

Részvétel hagyományos érdi rendezvényeken:

 

-         Tavaszi Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztivál,

-         őszi Szüreti Ünnepség.

Ruszin nemzetiségi ünnepek, jeles napok, évfordulók:


Február 17. - Kolliva édesség készítés, szentelése és fogyasztása.

Március 27. – II. Rákóczi Ferenc születésének évfordulója

(Rákóczi Ferenc a ruszinok számára is kiemelkedően fontos. Évről-évre a Sárospataki Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és a Magyarországi Ruszinok Országos Szövetsége megemlékező ünnepséget szervez Sárospatakon.)

 

Április 23. – E naphoz fűződik a búzaszentelés.

Május 22. - Ruszinok nemzeti ünnepe

Június 24. - Fűszentelés (Komlóska)


Július 20. - Illés szekere

Augusztus 15. - Gyógyfűmegáldás, rózsaszentelés

Szeptember - A Sajópálfalai Egyházközség és a Sajópálfalai Ruszin Önkormányzat kezdeményezésére, az Országos Ruszin Önkormányzat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Pest Megyei Területi, a Budapest Fővárosi, valamint a hazai ruszin nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek támogatásával 2012. szeptember 2-án, Sajópálfalán, tartották az első Ruszin Búcsút, melynek reményeink szerint lesz folytatása.

 

Szeptember 8. - Termények megáldása

 

Szeptember 2. – Sajópálfalai ruszin búcsú

Október 30. - Ruszin költészet napja

November 30. - Kendervetés

December 19. - Szent Miklós püspök, Mikulás-nap

Január 7. – Ruszin Karácsony

 

 

 

 

 

Kiadványok támogatása:

 

Az Országos Ruszin Önkormányzat rendszeresen kiadja a Ruszin Világ című közéletű, tájékoztató lapot.

2000 óta évente jelenik meg a Ruszin Kalendárium – Almanach, mely kiadvány már komoly rangot harcolt ki magának a világ ruszinsága körében.

 

 

Szmolárné Nagy Marianna: Mivel több napirendi pont, kérdés, észrevétel nincs, az ülést bezárja. Megköszöni a részvételt.