Szmolárné Nagy Marianna: Köszönti a képviselőtársait. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 3 fő jelen van. Elmondja, hogy, mint elnökhelyettes hívta össze az Önkormányzat ülését, mert Németh József elnök továbbra is külföldön tartózkodik. Kéri, hogy fogadják el a napirendet. Felkéri Martonosi Tamást a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat testülete 3 igen szavazattal elfogadta a napirendet.

 

N A P I R E N D:

 

1. Javaslat az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására

 

2. Javaslat a Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztivál támogatására

 

3. Javaslat a Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány támogatására

 

4. Javaslat üzemanyag költség elszámolására

 

5. Javaslat az Emberi Hang Alapítvány támogatására

 

 

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására

 

Szmolárné Nagy Marianna: A Közgazdasági Iroda megküldte a 2013. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot, kéri, hogy fogadják el.

 

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

10/2013. (V. 22.)

h a t á r o z a t a

 

a Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2013. költségvetésének  módosításáról

 

 A Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja, és az 1. sz. melléklet szerint határozza meg a költségvetését.

 

 

Megnevezés

2013.

évi bevételek

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Működési bevételek

0

8

Támogatásértékű bevételek

0

0

Pénzeszközátvételek

0

0

Pénzmaradvány

0

82

Támogatás

222

222

Költségvetési bevételek összesen:

222

312

 

Megnevezés

2013.

évi kiadások

 

Eredeti ei

Módosított ei.

Személyi juttatás

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

222

272

Egyéb folyó kiadások

0

0

Támogatásértékű kiadások

0

0

Pénzeszközátadások Áht-n kívülre

0

40

Felhalmozási kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

222

312

 

Felelős: Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettes

Határidő: 2013. december 31.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztivál támogatására

 

Szmolárné Nagy Marianna: 2013. június 1-én kerül sor a Tavaszi Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztivál rendezvényre, melyre 200 ezer forintot javasol fordítani.

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

11/2013. (V. 22.)

h a t á r o z a t a

 

a 2013. június 1-én megrendezésre kerülő „Tavaszi  Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztivál” támogatásáról

 

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a 2013. június 1-én megrendezésre kerülő „Tavaszi Szőlővirág Ünnep és Nemzetiségi Fesztivál”-on való részvételre - 2013. évi költségvetése terhére – maximum 200.000,-forint támogatást biztosít.

 

Határidő: 2013. július 15.

Felelős: Szmolárné Nagy Marianna  elnökhelyettes

 

 

 

 

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat a Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány támogatására

 

 

Szmolárné Nagy Marianna: Az Alapítvány célja az Észak-Kelet Magyarországon található egyházi intézmények felkarolása, támogatása, ugyanakkor a régióban élő fiatalok és diákok megsegítése. Javasolja, hogy a célok megvalósításához nyújtsanak 10 ezer forint támogatást.

 

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

12/2013. (V. 22.)

h a t á r o z a t a

 

a Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány támogatásáról

 

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal a Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány részére 10.000,--forint támogatást biztosít.

 

Határidő: 2013. június 30.

Felelős: Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettes

 

 

4. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat utazási költségek elszámolására

 

 

Martonosi Tamás: Mivel huzamos ideje Szmolárné Nagy Marianna látja el a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységével összefüggő feladatokat, amelyek utazást is igényelnek, javasolja, hogy útnyilvántartás alapján, havi elszámolás útján az utazási költségekhez járuljanak hozzá.

 

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

13/2013. (V. 22.)

h a t á r o z a t a

 

utazási költségek elszámolásáról

 

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettes számára engedélyezi az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységének érdekében végzett munkája során felmerülő utazásai havi elszámolást. Útnyilvántartás alapján az alapnorma átalánnyal történő elszámolást a Közgazdasági Irodán leadja.

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az Emberi Hang Alapítvány támogatására

 

Szmolárné Nagy Marianna: Az Emberi Hang Alapítvány kérelemmel fordult a Nemzetiségi Önkormányzatunkhoz, hogy lehetőségünkhöz mérten idén is támogassuk a szervezésükben megrendezésre kerülő pecatúra tábort. Javaslom, hogy 20 ezer forint támogatást adjunk.

 

14/2013. (V. 22.)

h a t á r o z a t a

 

az Emberi Hang Alapítvány támogatásáról 

 

Az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az Emberi Hang Alapítvány részére 20.000,--forint támogatást biztosít.

 

Határidő: 2013. július 15.

Felelős: Szmolárné Nagy Marianna elnökhelyettes

 

 

 

Szmolárné Nagy Marianna: Mivel több napirendi pont, kérdés, észrevétel nincs, az ülést bezárja. Megköszöni a részvételt.