Az Érdi Spartacus Sport Club egyedi támogatás nyújtására irányuló kérelme elbírálásával kapcsolatos döntés meghozatala

 

 

Tisztelt Bizottság!

 

Az Érdi Spartacus Sport Club egyedi támogatás nyújtására irányuló kérelmet nyújtott be Érd Megyei Jogú Város Polgármesteréhez, melyben működése biztosítása érdekében a 2023. évre az önkormányzat anyagi támogatását kérte.

 

Az Egyesület önkormányzatunk területén sok mozogni vágyó fiatalnak biztosítja a sportban történő megmérettetés és edzés lehetőségét, ezért javaslom, hogy az önkormányzat biztosítsa a kért összegben a szervezet 2023. évi működéséhez az Egyesület részére a támogatást. A támogatási szerződés a jogszabály által előírt feltételek szerint szabályozza a támogatási összeg felhasználásának és elszámolásának módját, a szerződésben az Egyesület inkasszó jogot biztosít valamennyi számlája tekintetében az önkormányzat számára arra az esetre, ha bármely okból esedékessé válna a támogatási összeg visszafizetése. Kötelezettséget vállal arra is, hogy a támogatási összeg felhasználásáról számvitelileg elkülönített nyilvántartást vezet, és a támogatás szerződés szerinti felhasználásáról, a szerződésben rögzített időpontig az Áht., illetve az Ávr. szerinti – számlákkal és elkülönített nyilvántartással alátámasztott – beszámolót nyújt be az önkormányzat felé. A támogatás folyósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a kérelmet benyújtó civil szervezet igazolja, hogy a beszámolóját letétbe helyezte és a támogatás folyósításának időpontjában rendelkezik köztartozásmentes adóigazolással.

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014 (XI.26.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdésének b) pontja alapján egyedi önkormányzati támogatás nyújtásáról 15 millió forintot meg nem haladó támogatási igény esetén a támogatás tárgya szerint illetékes szakbizottság javaslatára a Polgármester dönt.

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni.

 

Érd, 2023. május 19.

 

 

Lengyel Péter

elnök

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága –az Érd Megyei Jogú város Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva – az Érdi Spartacus Sport Club támogatás nyújtására irányuló kérelme alapján, javasolja a Polgármesternek, hogy a sportszervezet 2023. évi működési kiadásaihoz 15 000 000 forint összegű támogatást nyújtson.

 

 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

 

Felelős: Lengyel Péter elnök

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges