1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2022. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására

 

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Elmondja, hogy minden évben meg kell alkotni az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet.

 

Dr. Konkoly Zita jegyző: Új kötelezettséget vállalni, amíg nincs elfogadott költségvetési rendelet, akkor lehet, ha ezt az átmeneti finanszírozásról szóló rendelet tartalmazza.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Felteszi szavazásra az alábbi rendelet tervezetet:

„…/2021. (XII. .) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A Közgyűlés felhatalmazást ad a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadásoknak a 4-7. §-ban meghatározott feltételekkel történő teljesítésére.

2. § E rendelet hatálya kiterjed:

 • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat);
 • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: polgármesteri hivatal);
 • az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervekre, és
 • az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságokra.

2. Kötelezettségvállalás

3. § (1) Az átmeneti időszakban új kötelezettség vállalására a Közgyűlés és az illetékes bizottságok hatáskörébe tartozó eseti döntések, valamint a 4–7. §-okban foglaltak kivételével nem kerülhet sor.

(2) Kötelezettségvállalásnak minősül a rendelet 2. §-ában meghatározott szervezetek által a kiadási előirányzatok terhére fizetési kötelezettség – így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló – vállalásáról szóló szabályszerűen megtett jognyilatkozat és új közbeszerzési eljárás kiírása.

(3) Az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt új kötelezettség vállalása kizárólag az alábbi esetekben lehetséges:

 • a Közgyűlés és a döntési hatáskörrel rendelkező bizottságok által hozott eseti döntésekből fakadó kötelezettségvállalás;
 • az önkormányzat kötelező feladat ellátásából fakadó kiadás esetén a polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával vállalt kötelezettség;
 • a 4–7. §-ban foglaltak szerint vállalt kötelezettség.

3. Az önkormányzat működési kiadásainak teljesítése

4. § (1) Az önkormányzat igazgatási és egyéb feladatai működési kiadásainak teljesítése havonta a 2021. évi eredeti költségvetés működési előirányzatának 1/12-ed részéig terjedhet.

(2) Az önkormányzat folyamatos működésének biztosításához szükséges – előre nem látható vis maior körülmények bekövetkezése miatt felmerült – kiadások esetén, amennyiben az (1) bekezdés hatálya alá tartozó kiadások teljesítéséhez szükséges finanszírozási igény meghaladja a megállapított mértéket, úgy a többletigény külön elbírálás alá esik, melyről a polgármester dönt.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépéséig - amennyiben törvény, vagy az önkormányzat rendelete másként nem rendelkezik - általános bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni nem lehet, mely alól kivétel a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletbérek időarányos része és a teljesítményértékelésen alapuló illetményeltérítés. Engedélyezett álláshely betöltésére új közszolgálati, közalkalmazotti és munka törvényköve hatálya alá tartozó jogviszony a munkáltatói jogkör gyakorló döntése alapján létesíthető. 

(4) Az önkormányzat állományába nem tartozó, 2021. évben megbízási szerződés keretében foglalkoztatottakra vonatkozóan az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet időtartama alatt kötelezettség vállalható.

(5) Az önkormányzat szakmai tevékenységét segítő, és a folyamatos feladatellátásához szükséges tanácsadói és megbízási szerződésekkel összefüggésben kötelezettség vállalható azokra a feladatokra, amelyek 2022. január 1-jét megelőzően is külső szolgáltatók igénybevételével kerültek ellátásra.

(6) A közfoglalkoztatási program keretében történő foglalkoztatás személyi juttatásainak arányos része kifizethető.

(7) A mezőőri feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő kiadások a mezőőri járulékból befolyt összeg felhasználásáról és a mezőőrök ruházati alap- és utánpótlási ellátásáról szóló 1/2017. számú polgármesteri utasítás 2. mellékletében foglaltak szerint vállalhatóak. A gyepmester munkavégzéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez kötelezettség vállalható.

(8) Az önkormányzat 2021. évi maradványa terhére – a 2021. évi maradványok hatályos előírások szerinti felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig – előirányzat nélkül teljesíthet kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások konkrét, átvett pénzeszközök 2022. évi felhasználásával kapcsolatosak.

(9) A 2021. évi maradvány terhére az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésén kívül kifizetések a 2021. évi maradvány felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig nem teljesíthetők.

(10) A jogerős, és végleges határozatokból és bírósági ítéletekből eredő fizetési kötelezettségek az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt teljesíthetőek.

(11) A szociális feladatok ellátásának folyamatos biztosítása érdekében az önkormányzat a hatályos szociális tárgyú rendeletében foglaltak alapján kifizetéseket, továbbá kötelezettséget vállalhat a jogszabályban kötelezően előírt szakértői díjak kifizetésére. Köztemetéssel összefüggő temetkezési feladatokra kötelezettség vállalható. A hatályos önkormányzati rendeletek alapján a sport, ösztöndíj és egyéb díjak összege kifizethető. Az újszülöttek és az időskorúak támogatására, valamint a tüzelőanyag támogatással kapcsolatosan a szociális rendeletben foglaltak szerint kötelezettség vállalható. Rendkívüli időjárási viszonyokra tekintettel kötelezettség a polgármester előzetes döntése alapján vállalható.

(12) A COVID 19 járvány elleni vírusvédelmi kiadásokra vonatkozóan kötelezettség vállalható.

(13) Az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 28/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelet alapján a pályázat kiírásához szükséges fedezetet az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt az önkormányzat biztosítja.

(14) Az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt lebonyolított városi rendezvényekkel kapcsolatosan kötelezettség vállalható.

4. Az önkormányzat felhalmozási, fejlesztési, szakértői, egyéb szolgáltatási kiadások teljesítése

5. § (1) Az átmeneti időszak alatt új kötelezettség vállalható:

 • a konkrét célú pénzeszköz-átvételekkel összefüggésben, a tényleges szükségletnek megfelelően, legfeljebb az átvett összeg erejéig, amennyiben a pénzeszköz az önkormányzat vagy az intézmény számlájára beérkezett;
 • a nyertes pályázatokkal összefüggésben, az aláírt támogatási szerződésben és támogatói okiratban meghatározott összeg erejéig, azzal, hogy a kötelezettségvállalás alapján 2022. évben csak a 2021. évre ütemezett, de ki nem fizetett vagy kötelezettségvállalással nem terhelt, 2022. évi fizetési ütemezés szerinti kiadások erejéig kerülhet sor kifizetésre;
 • „Bölcsődei fejlesztési program”, RRF bölcsődei pályázati program tárgyú pályázatok előkészítési és előfinanszírozandó költségeire vonatkozóan;
 • bölcsőde- és óvoda fejlesztési tevékenység keretében tervezési, telek alakítási, területrendezési feladatokra;
 • TOP Plusz pályázat keretében megvalósítandó projektek előkészítésével, előfinanszírozásával kapcsolatosan;
 • az önkormányzati beruházások előkészítéséről és megvalósítási rendjéről szóló rendeletben foglaltak szerint összeállított és a közgyűlés által jóváhagyott beruházási célokmányokban foglalt beruházási kiadásokra, valamint pályázatok célokmányban rögzített önrész összegére vonatkozóan;
 • VEKOP forrásból megvalósítandó, útfejlesztés célú beruházási projektek célokmányainak vagy azok módosításainak közgyűlés által történő jóváhagyásáig a pályázati forrást kiegészítő önrészre vonatkozóan; 
 • a Modern Városok Program keretében beszerzett eszközök leltári nyilvántartásba vételére vonatkozóan;
 • a fenntartási időszak alatt pályázatokkal összefüggésben felmerülő kiadásokra;
 • a Fácán köz út tervezése, építésével összefüggésben;
 • a testvérvárosi kapcsolatok erősítése érdekében benyújtandó pályázatok tekintetében;
 • a városgazdálkodási beruházási- és felújítási kiadások esetében, amennyiben azok a 2021. évi költségvetésben szerepeltek és a kötelezettség vállalása vagy annak kifizetése az átmeneti gazdálkodás időszakára esik vagy közbeszerzési, pályáztatási eljárásuk az átmeneti időszakban fejeződik be, legfeljebb a 2021. évi előirányzat maradvány erejéig;
 • beruházások, felújítási, karbantartási munkákkal kapcsolatos műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozóan;
 • közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatosan felmerülő kiadásokra vonatkozóan;
 • az önkormányzat szakmai tevékenységét segítő, és a folyamatos feladatellátásához szükséges tanácsadói és megbízási szerződésekkel összefüggésben azokra a feladatokra, amelyek 2022. január 1-jét megelőzően is külső szolgáltatók igénybevételével kerültek ellátásra;
 • a Modern Városok Program és a Programhoz kacsolódó pályázati projektek keretében az önkormányzat számára biztosított források felhasználásával, valamint a felhasználás előkészítésével kapcsolatban;
 • településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztés stratégia elkészítésére;
 • településszerkezeti terv, továbbá a Helyi Építési Szabályzat módosításával összefüggésben felmerülő kiadásokra vonatkozóan, valamint a szükséges közterület-alakítási koncepció elkészítésére;
 • az önkormányzati ingatlanok érintésvédelmi kiadásaival kapcsolatosan;
 • a gyepmesteri telep és ebmenhely üzemeltetésével, szükségszerű karbantartásával kapcsolatosan;
 • közvilágítási lámpatestek cseréjével kapcsolatosan;
 • a COVID 19 járvány elleni vírusvédelmi kiadásokra vonatkozóan;
 • mentőtiszti gépjármű üzemeltetésével, sportorvosi vizsgálat ellátásával kapcsolatosan;
 • a 2021. évben indított közbeszerzési eljárások alapján megkötendő szerződésekkel kapcsolatosan;
 • a Papi földek üzemeltetésének előkészítésével kapcsolatosan felmerülő kiadásokra;
 • a 2022. évben végrehajtandó szúnyoggyérítés-előkészítési feladatokra;
 • a Bibic utcai „ovifoci” pálya körbekerítése érdekében;
 • a Szép Ilonka utca vízelvezetési feladataival kapcsolatosan;
 • a Bajcsy-Zsilinszky utca 47. számú háziorvosi rendelőbe történő klímabeszerzés érdekében;
 • a Béke téri 2/A. szám alatti ingatlan nyílászáró cseréjére;
 • a Visegrádi-Fraknói utca (4047 helyrajzi szám) önkormányzati területen lévő közcélú kisfeszültségű tartószerkezet kiváltására.

(2) A Modern Városok program keretében megvalósítandó beruházásokra vonatkozóan, amennyiben a beruházáshoz kapcsolódóan a támogató részéről támogatói okirat kibocsátásra került, de a forrást még nem bocsátotta az önkormányzat rendelkezésére, kötelezettség abban az esetben vállalható, ha a várható pénzügyi teljesítés időpontjában a szükséges pénzügyi fedezet támogatás formájában rendelkezésre fog állni vagy annak megelőlegezése likviditási nehézséget nem okoz a gazdálkodás során.

(3) Új, induló fejlesztési feladatokra és pénzeszközök átadására az 5. § (1)–(2) bekezdésekben foglaltak kivételével kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető.

5. Gazdasági társaságok, egyéb szervezetek működtetésének kiadásaira vonatkozó rendelkezések

6. § Az alábbiakban felsorolt szervezetek folyamatos működéséhez szükséges fedezetet a Közgyűlés biztosítja, és egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közgyűlés által elfogadott támogatások, üzleti terveik alapján finanszírozza a saját tulajdonú gazdasági társaságait és az egyéb szervezeteket, a polgármester az ezzel kapcsolatos szerződéseket megkösse:

 • Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a társaság 2022. évi üzleti terve elfogadásáig a társaság 2021. évi módosított üzleti tervében szereplő szolgáltatási díjak időarányos összege fizethető ki.
 • Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére a társaság 2022. évi üzleti terve elfogadásáig a 2021. évi módosított üzleti tervében, valamit közgyűlési határozattal elfogadott díjak fizethetők ki.
 • A civil szervezetek és egyesületek részére a 2022. évi folyamatos működésének biztosításához az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) számú önkormányzati rendeletének 63. § (2) bekezdésében foglalt előírások betartásával a támogatások arányos része kifizethető.
 • Az Érdi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság részére a 247/2021. (XI. 25.) közgyűlési határozatban foglaltak szerinti szolgáltatási díj fizethető ki.

6. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények gazdálkodására vonatkozó rendelkezések

7. § (1) A polgármesteri hivatal igazgatási és egyéb feladatai működési kiadásainak teljesítése havonta a 2021. évi eredeti költségvetés működési előirányzatának 1/12-ed részéig terjedhet. A polgármesteri hivatal kamatmentes kölcsönt nyújthat a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet figyelembevételével. Az átmeneti finanszírozás alatt a munkáltatói kölcsön összege nem haladhatja meg a 2021. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott előirányzatot.

(2) A költségvetési szervek működési kiadásainak havi teljesítéséhez a 2021. évi eredeti működési célú költségvetési támogatások támogatási előirányzatának 1/12-ed részéig terjedhet havonta a biztosítható fenntartói támogatás összege.

(3) Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény részére a szélsőséges időjárási körülmények következtében felmerülő kiadásokkal összefüggésben kötelezettség vállalható és kiadás teljesíthető.

(4) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények belső ellenőrzési feladatok ellátására a fenntartó hozzájárulásával kötelezettséget vállalhatnak.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépéséig – amennyiben törvény, vagy az önkormányzat rendelete másként nem rendelkezik – általános bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni nem lehet, mely alól kivétel a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletbérek időarányos része és a teljesítményértékelésen alapuló illetményeltérítés. Engedélyezett álláshely betöltésére új közszolgálati, közalkalmazotti és munka törvényköve hatálya alá tartozó jogviszony az intézmény vezetőjének döntése alapján létesíthető.

(6) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján a közszolgálati szabályzatban rögzített juttatások 2021. évi előirányzatnak megfelelő időarányos összeg kifizethető. Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottaknak a vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti juttatások időarányos összege kifizethető.

A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek alkalmazottai részére a 2021. évben biztosított összeggel megegyező illetményeltérítések és illetménykiegészítések az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet időtartama alatt kifizethetőek.

(7) A polgármesteri hivatal épülete és számítástechnikai rendszere folyamatos, biztonságos működésének biztosításához szükséges karbantartással és üzemeltetéssel, védelmi rendszerével kapcsolatos kötelezettségek vállalhatók.

(8) A polgármesteri hivatal folyamatos és biztonságos működéséhez szükséges, megrongálódott, a feladat ellátására műszakilag alkalmatlan eszközök cseréjére, továbbá a hivatal feladatellátásához szükséges irodaszer beszerzéséhez kötelezettség vállalható.

(9) A polgármesteri hivatal szakmai tevékenységét segítő, és a folyamatos feladatellátásához szükséges tanácsadói és megbízási szerződésekkel összefüggésben kötelezettség vállalható azokra a feladatokra, amelyek 2022. január 1-jét megelőzően is külső szolgáltatók igénybevételével kerültek ellátásra.

(10) Jutalom nem fizethető ki, kivétel a jubileumi jutalom és a 2021. évben, továbbá 2022. első negyedévében célfeladatként meghatározott feladatok teljesítésével összefüggésben kifizetendő céljutalom. A Hivatal állományába tartozó köztisztviselők részére a munkaidőn túli munkavégzésből adódó szabadidő-megváltás, továbbá az elrendelt célfeladatoknak megfelelő juttatások összege kifizethető. A közszolgálati tisztviselőkkel kötött tanulmányi szerződések, vagy szakmailag indokolt, új tanulmányi szerződés megkötése és egyéb a munkavégzéshez szükséges képzések, továbbképzési költségeire vonatkozóan kötelezettség vállalható.

(11) A költségvetési szervek és a polgármesteri hivatal a 2021. évi maradványa terhére – a 2021. évi maradványok hatályos előírások szerinti felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig – előirányzat nélkül teljesíthet kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások konkrét, átvett pénzeszközök 2021. évi felhasználásával kapcsolatosak.

(12) A 2021. évi maradvány terhére az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésén kívül kifizetések a 2021. évi maradvány felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig nem teljesíthetők.

(13) A jogerős, és végleges határozatokból és bírósági ítéletekből eredő fizetési kötelezettségek az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt teljesíthetőek.

8. § Az átmeneti időszakban teljesített bevételeket és kiadásokat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletébe be kell építeni.

7. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba, és az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján veszti hatályát.”

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

23/2021. (XII. 13.) JKB

állásfoglalás

 

az önkormányzat 2022. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotásáról

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a rendelet tervezetet.

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Dr. Bács István

Igen

Kozma Piroska

Igen

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Igen

Eőry Eszter

Távol

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az Intézményi Gondnokság szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására

 

 

Dr. Konkoly Zita jegyző: Elmondja, hogy az Intézményi Gondnokságnak van szervezeti és működési szabályzata, amit a Közgyűlésnek jóvá kellet volna hagynia, de ez nem történt meg. Egy ÁSZ vizsgálat kiterjedt erre és most pótolnák ezt az azóta bekövetkezett változtatásokkal.  

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontjában foglalt irányítói jogkörében eljárva, az Intézményi Gondnokság szervezeti és működési szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő:        a döntés továbbítására – 5 nap

Felelős:           dr. Csőzik László – polgármester

Intézményi Gondnokság

2030 Érd, Budai út 14.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZABÁLYZAT

Hatályos: 2021. december 17. napjától

Készítette:

 

___________________________________

Bíró László

intézményvezető

Tartalomjegyzék

I.

Általános Rendelkezések

3. oldal

1.

A szervezeti és működési szabályzat célja

3. oldal

2.

A szervezeti és működési szabályzat hatálya

3. oldal

3.

A szervezeti és működési szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok

3. oldal

II.

A költségvetési szerv feladatai

3. oldal

1.

Alapító Okirat

3. oldal

2.

A költségvetési szerv azonosító adatai

5. oldal

3.

Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre

6. oldal

4.

A szervezeti és működési szabályzat hatálya

6. oldal

5.

Az Intézményi Gondokság főbb feladatai

6. oldal

III.

A költségvetési szerv működésének főbb szabályai

6. oldal

1.

A szervezet munkavégzéssel kapcsolatos szabályai, hivatali és szolgálati titok megőrzése

6. oldal

2.

A közalkalmazottak munkarendje

6. oldal

3.

A helyettesítés rendje

8. oldal

4.

Az Intézményi Gondnokság pénztári ügyfélfogadása

8. oldal

5.

A szervezet közalkalmazottainak feladatköre, hatásköre a szervezeti felépítés alapján

8. oldal

6.

Az intézmény közalkalmazottainak munkaköri alkalmassági felülvizsgálati rendje

11. oldal

7.

A szervezet helyiségeinek, berendezéseinek használati rendje

12. oldal

8.

Az intézmény képviseletére jogosultak

12. oldal

9.

A szervezet bélyegzőjének használatára jogosultak

12. oldal

10.

A szervezetre vonatkozó ellenőrzés szabályai

12. oldal

IV.

A Szervezet gazdálkodásának rendje

13. oldal

V.

Kapcsolattartás

13. oldal

VI.

Egyéb rendelkezések

13. oldal

1.

Munkába járás költségtérítése

13. oldal

2.

Saját gépkocsi hivatali használata

13. oldal

3.

Szolgálati telefon

14. oldal

4.

Illetményelőleg

14. oldal

5.

Munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg

14. oldal

VII.

Szabályzatok, utasítások

14. oldal

Melléklet:

1. számú melléklet: szervezeti felépítés          (19. oldal)

I. Általános rendelkezések

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hogy rögzítse az Intézményi Gondnokság adatait, feladatait, szervezeti felépítését és működési folyamatait.

2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

Az SZMSZ hatálya kiterjed a költségvetési szerv vezetőire és valamennyi közalkalmazottjára.

3. A szervezeti és működési szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok

II. A költségvetési szerv feladatai

1. Alapító Okirat

Az Alapító Okirat tartalmazza az intézmény alapítására, alaptevékenységére, illetékességére, gazdálkodására vonatkozó legfontosabb adatokat.

Az Alapító Okirat:

 • száma: E/440743/1/2020.
 • kelte: 2020. december 14.
 • alapítói határozat száma: 165/2020. (X. 22.)

1.         A költségvetési szerv megnevezése:   Intézményi Gondnokság

Székhelye: 2030 Érd, Budai út 14.

2.         Alapító szerv neve: Érd Város Önkormányzata

3.         Alapítás éve: 1992

Érd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 96/1992. (VII. 13.) ÖK határozata alapján

4.         Az intézmény működési területe: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe
5.         Az intézmény fenntartó szerve:          Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

6.         Az intézmény irányító szerve: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

7.         Az irányító szerv székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3.

8.         A költségvetési szerv közfeladata: Gazdasági-pénzügyi ellátást végző költségvetési szerv

9.         Szakágazati besorolása:

841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai

10.       Kormányzati funkció kódja:

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

11. Az Intézményi Gondnokság az alábbi önállóan működő intézmények pénzügyi-gazdál­kodási feladatait látja el együttműködési megállapodás alapján:

 

1.)

Szivárvány Óvoda

2030 Érd, Hegesztő utca 2–8.

 

 

Szivárvány Óvoda – Kisfenyves Tagóvoda

2030 Érd, Erkel utca 4.

 

 

Szivárvány Óvoda – Meseház Tagóvoda

2030 Érd, Gyula utca 33–37.

 

 

Szivárvány Óvoda – Napsugár Tagóvoda

2030 Érd, Tárnoki út 58–62.

 

 

Szivárvány Óvoda – Tusculanum Tagóvoda

2030 Érd, László tér 1.

Szivárvány Óvoda – Erdőszéle Tagóvoda

2030 Érd, Favágó utca 63.

 

 

Kincses Óvoda

2030 Érd, Béke tér 1.

 

   2.)

 

 

 

Kincses Óvoda – Riminyáki Tagóvoda

2030 Érd, Riminyáki utca 17.

 

 

Kincses Óvoda – Kutyavári Tagóvoda

2030 Érd, Kutyavári utca 10.

 

 

 

 

 

Kincses Óvoda – Tállya Tagóvoda

2030 Érd, Tállya utca 3.

 

 

Kincses Óvoda – Fácán Tagóvoda

2030 Érd, Fácán köz 3.

 

 

Kincses Óvoda – Harkály Tagóvoda

2030 Érd, Holló utca 3.

 

 

Kincses Óvoda – Tündérkert Tagóvoda

2030 Érd, Felső utca 51.

 

 

Kincses Óvoda – Ófalusi Tagóvoda

2030 Érd, Fő utca 12.

 

 

Magyar Földrajzi Múzeum

2030 Érd, Budai út 4.

 

  3.) 

 

Szepes Gyula Művelődési Központ

2030 Érd, Alsó utca 9.

 

 

Parkvárosi Közösségi Ház

2030 Érd, Gépész utca 14.

 

  4.) 

  

 

Parkvárosi Közösségi Ház

 

 

Bajcsy Zsilinszky út 206–208.

Klubövezet

2030 Érd, Enikő utca 2.

2030 Érd, Enikő utca 2/B.

 

 

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

2030 Érd, Hivatalnok utca 12.

 

 

 Zenei Könyvtár

 2030 Érd, Alsó utca 27.

 

  5.)

 Jószomszédság Könyvtár

 2030 Érd, Sárd utca 37–39.

 

 

 Parkvárosi fiókkönyvtár

 2030 Érd, Gépész utca 14.

 

 

Magyar Földrajzi Múzeum

2030 Érd, Budai út 4.

 

 

Pöttöm Sziget Bölcsőde

2030 Érd, Aradi utca 7/A

 

  6.)

 

 

 

Pöttöm Sziget Bölcsőde – Apró Falva Bölcsőde

2030 Érd, Edit utca 3.

 

  7.)

Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda

2030 Érd, Riminyáki út 17.

 

 

 

Szociális Gondozó Központ

2030 Érd, Topoly utca 2.

 

 

Időseket Ellátó Központ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Továbbá az Intézményi Gondnokság és a közétkeztetést biztosító intézmények között érvényben lévő megállapodás alapján ellátja a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat.

2. A költségvetési szerv azonosító adatai

A költségvetési szerv adószáma: 15440457-2-13

Számlavezető pénzintézete: OTP Bank

A költségvetési szerv bankszámlaszáma: 11784009-15440457 

Csoportos beszedési számla: 11769006-00460899

A költségvetési szerv törzsszáma: 440457

3. Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:

Önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott kiemelt előirányzatok keretein belül önállóan gazdálkodik. A költségvetési szerv vezetője az intézményvezető, akit az alapító Önkormányzat képviselő-testülete határozott időre szóló magasabb vezetői megbízással bíz meg.

4. A szervezeti és működési szabályzat hatálya:

A szervezeti és működési szabályzat hatálya kiterjed:

 • az intézmény vezetőire,
 • az intézmény közalkalmazottaira,
 • az intézményben működő testületekre, szervekre,
 • a költségvetési szerv szolgáltatásait igénybe vevőkre.

5. Az Intézményi Gondnokság főbb feladatai:

Ellátja a költségvetési előirányzatok tekintetében a költségvetési szervnél és a hozzá rendelt költségvetési szerveknél a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat, úgymint:

 • az éves költségvetés tervezése,
 • költségvetési módosítások előkészítése,
 • költségvetési előirányzatok felhasználásának felügyelete,
 • normatív és kötött felhasználású állami támogatások tervezése, elszámolása, nyilvántartása,
 • folyamatos, naprakész könyvvezetés, illetve egyéb pénzügyi, számviteli, adózási feladatok ellátása,
 • a gazdálkodással kapcsolatos szigorú számadású nyomtatványok kezelése és kiadása, elszámolása,
 • a munkaerő- és bérgazdálkodás feladatainak ellátása,
 • a Magyar Államkincstár részére az igényelt és rendszeres havi jelentések elkészítése és határidőre történő továbbítása,
 • a pénzforgalom bonyolítása, bankszámla és pénztári pénzkészlet kezelés,
 • a tárgyi eszközök központosított nyilvántartása,
 • a selejtezés végrehajtása,
 • pályázati pénzeszközök elkülönített kezelése, nyilvántartása, előirányzatosítása,
 • a számlázással összefüggő adózási feladatok,
 • az évközi és éves beszámolási, adatszolgáltatási és mérlegkészítési kötelezettségek teljesítése,
 • adózással összefüggő valamennyi tevékenység ellátása,
 • statisztikai adatszolgáltatások elkészítése.

Ellátja a szervezetfejlesztési és szervezési, valamint a saját, belső működésével kapcsolatos feladatokat, úgymint:

 • az Intézményi Gondnokság működését szabályozó dokumentumok elkészítése, azok összhangjának megteremtése, folyamatos karbantartása;
 • az informatikai, jogi, koordinációs, ügyviteli, minőségbiztosítási, ügyirat nyilvántartási és egyéb adminisztrációs feladatok rendszerének és infrastruktúrájának kialakítása és ezen feladatok ellátása;
 • az intézmények és az Intézményi Gondnokság közötti kommunikáció- és feladatszervezés, kapcsolattartás;
 • kapcsolattartás a fenntartóval, az intézmények vezetőivel, hatóságokkal és szakhatóságokkal;
 • a köznevelési intézményekben az ellátottak étkeztetésének megszervezése, biztosítása;
 • az Önkormányzati nyári napközis tábor megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

III. Az intézmény belső szervezeti felépítése és működésének főbb szabályai

Az intézmény szervezeti felépítését a szervezeti és működési szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

1. A szervezet munkavégzéssel kapcsolatos szabályai, hivatali és szolgálati titok megőrzése

Az intézmény közalkalmazottainak foglalkoztatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (Kjt.), valamint a 77/1993. (V. 12.) számú kormányrendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

A közalkalmazottak foglalkoztatási, illetményi és jövedelmi viszonyait, munkafeltételeit a Kjt., és Érd MJV Közgyűlésének rendeletei határozzák meg.

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre történő kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. A kinevezést és annak elfogadását írásba kell foglalni. Közalkalmazotti jogviszony – ha törvény eltérően nem rendelkezik – létesíthető határozott időre szóló kinevezéssel. A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a közalkalmazott munkakörét, a besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és fokozatot, az illetményét és a munkavégzés helyét. A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor – a Kjt.-ben foglalt kivétellel – három hónap próbaidő megállapítása kötelező. A közalkalmazottat tájékoztatni kell az őt megillető alapvető jogokról, és az őt terhelő kötelezettségekről.

A közalkalmazott köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható magatartással, szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat.

A közalkalmazott munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni.

A minőségi vagy mennyiségi többletmunkát végző közalkalmazottak jutalomban részesíthetők.

2. A közalkalmazottak munkarendje

A szervezet alkalmazottainak munkaideje:

hétfő – csütörtök: 07:30 – 16:00, péntek: 07:30 – 13:30

ebédidő: napi 20 perc – 12:00–12:20 között.

heti munkaidő 40 óra, mely a munkaközi szünetet is magába foglalja.

A vezetők eltérő munkarendet, munkakezdés és befejezést is meghatározhatnak a havi munkaidőkeret betartásával, az intézményvezető engedélyével.

Részfoglalkozású közalkalmazottak esetében a heti, illetve havi óraszám teljesítését alapul véve a vezető ettől eltérő munkabeosztást engedélyezhet a feladat elvégzés ellenőrzése mellett.

Munkaidőn túli, illetve hétvégi munkavégzés csak a vezető kezdeményezésére, az ő írásbeli engedélyével lehetséges. A munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan, illetve a munkaidő kereten felül végzett munka esetén szabadidő jár, ami nem lehet kevesebb a végzett munka időtartamánál.

A szervezet működésének sajátosságából adódóan minden közalkalmazottnak figyelembe kell venni, hogy a szabadságok igénybevételével ne akadályozza a gazdasági ügyviteli folytonosságot.

A közalkalmazottak kötelesek az intézmény vezetőjével, a három napot meghaladó szabadság igénybevételét megelőzően, legalább két héttel korábban egyeztetni.

A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére – a közalkalmazott írásbeli kérelme alapján – minden esetben csak az intézményvezető jogosult. A közalkalmazottak éves rendes szabadságának mértékét a Kjt. vonatkozó előírásai szerint kell megállapítani és kiadni. A kivett szabadságokról nyilvántartást kell vezetni.

3. A helyettesítés rendje

Az intézményben folyó munkát a közalkalmazottak időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A közalkalmazottak távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézmény vezetőjének a feladata. A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes közalkalmazottakat érintő konkrét feladatokat a munkaköri leírások rögzítik.

4. Az Intézményi Gondnokság pénztári ügyfélfogadása

Az ügyfélfogadás időpontja: hétfő, szerda 8.00 órától – 14.00 óráig.

Az esetlegesen eltérő pénztári ügyfélfogadási rendet a gazdasági vezető javaslata alapján az intézményvezető engedélyezheti.

A pénztári nyitva tartást az érintett helyiség ajtajára jól látható módon ki kell függeszteni.

5. A szervezet közalkalmazottainak feladatköre, hatásköre a szervezeti felépítés alapján

Az intézményben magasabb vezetői megbízásnak minősül az intézményvezetői és gazdasági vezetői megbízás. Az Intézményi Gondnokság számára meghatározott feladatoknak és hatáskörök a vezetők közötti megosztásáról az intézményvezető gondoskodik. A vezetők feladatait, hatáskörét, felelősségét, helyettesítésének rendjét az intézményvezető határozza meg.

Az intézményvezető közvetlenül irányítja és felügyeli:

 • az intézmény humánpolitikai feladatait,
 • a közétkeztetési egység általános szakmai tevékenységét,
 • a függetlenített belső ellenőrzés tevékenységét.

Az intézmény engedélyezett létszáma 13 fő.

A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által az Intézményi Gondnokság vezetőire és közalkalmazottaira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel.

Intézményvezető

Az intézményvezető az intézmény folyamatos jogszerű és hatékony működéséért, valamint az alapító okirat szerinti feladatok maradéktalan teljesítéséért felelős egyszemélyi vezető.

Az önállóan működő költségvetési intézményekkel kötött megállapodás alapján az intézményvezetőkkel együttműködve közösen megteremtik a hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit.

Az intézményvezető feladatai:

 • Megszervezi és hatékonyan működteti az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, és az önállóan működő költségvetési intézmények közötti gazdasági ügyviteli feladatokat.
 • Ellátja az Intézményi Gondnokság képviseletét.
 • Gondoskodik a működéshez szükséges anyagi, személyi, tárgyi feltételekről.
 • Meghatározza az intézmény működési tervét, gondoskodik annak végrehajtásáról.
 • A szervezet rendelkezésére megállapított költségvetési keret terhére kötelezettséget vállal.
 • Ellátja az utalványozási jogkört.
 • Engedélyezi az eszközök, anyagok selejtezését a mindenkori érvényes előírásoknak megfelelően.
 • Gyakorolja a munkáltatói jogokat, biztosítva a Munka Törvénykönyve és a Kjt. által meghatározott érdekképviseleti jogok érvényesülését, gondoskodik a dolgozók szakmai továbbképzéséről. A Kjt. 40. §-ának megfelelően az intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottakat minősíti.
 • A belső kontrollrendszer működtetése, ezen belül:
 • szabályzatok kiadása az Intézményi Gondnokság működtetésére vonatkozóan,
 • az ellenőrzési nyomvonalak, a kockázatkezelési rendszer, a munkafolyamatba épített ellenőrzés, az információs és kommunikációs rendszer, valamint a belső ellenőrzés kialakítása, megfelelő működtetése és a függetlenség biztosítása.
 • Biztosítja a munka és balesetvédelmi előírások érvényesülését.

Az intézményvezető felel:

 • Az Alapító Okiratban előírt tevékenységek megfelelő ellátásáért.
 • A költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség követelményeinek érvényesítéséért.
 • A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak hitelességéért.
 • A költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért.
 • Az intézményben foglalkoztatottak folyamatos továbbképzéséért.
 • Az ügyintézés rendjéért, a közalkalmazottak titoktartási kötelezettségének betartásáért.

Az intézményvezetőt távollétében a gazdasági vezető helyettesíti, aki ez idő alatt ellátja az intézményvezető általános és az irányítással kapcsolatos feladatait. Hatáskörét a feladatkörének ellátása tekintetében teljes felelősséggel a szolgálati út betartásával önállóan gyakorolja.

Gazdasági vezető

A gazdasági vezető az intézményvezető közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el feladatait. Hatáskörét a feladatkörének ellátása tekintetében a szolgálati út betartásával önállóan gyakorolja.

A beosztás betöltéséről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § d) pontjaalapján Érd Megyei Jogú Város Polgármestere dönt. A pályázókat a döntést megelőzően a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésének megfelelően létrehozott legalább 3 fős bizottság hallgatja meg. Közalkalmazotti jogviszony 3 hónapos próbaidővel, határozatlan időre szól.

A gazdasági vezető feladatai:

 • Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a könyvelők, pénzügyi előadók, munkaügyi előadó munkáját.
 • Javaslattétel az irányítása alá tartozó terület közalkalmazottainak felvételére, bérezésére, jutalmazására, felelősségre vonás elindítására.
 • Elkészíti az intézmények elemi költségvetését.
 • Gondoskodik az előirányzatok évközi módosításáról.
 • A számviteli nyilvántartások vezetésének felügyelete.
 • Az önköltség meghatározása.
 • A pénzforgalom és a likviditás folyamatos figyelemmel kísérése és a költségvetési keretek szerinti pénzeszközök megigénylésének biztosítása.
 • Banki aláírási jog gyakorlása, az intézményi bankkártya használata.
 • Ellátja a kötelezettség vállalások pénzügyi ellenjegyzését.
 • Munkájával elősegíti, hogy az önállóan működő költségvetési intézmények vezetői naprakész, pontos tájékoztatást kapjanak az intézményük gazdálkodásáról.
 • Az intézményvezető távollétében ellátja az intézményvezetői feladatokat az alapvető munkáltatói jogok kivételével.
 • Feladatkörébe tartozó részletes meghatározásokat a munkaköri leírás tartalmazza.

A gazdasági vezető felelős:

 • A pénzügyi-számviteli és pénzkezelési ügyintézés rendjéért és szabályszerűségéért.
 • A munka folyamatosságáért és a határidők betartásáért.
 • Az intézmény költségvetési gazdálkodásának jogszabály szerinti működtetéséért.
 • A munka- és bérügyi, bérgazdálkodási nyilvántartások vezetéséért.
 • A hatályban lévő jogszabályok munkatársakkal történő megismertetéséért és azok alkalmazásáért.
 • A gazdasági vezetőt távollétében a könyvelési csoportvezető helyettesíti, aki ez idő alatt ellátja a gazdasági vezető feladatait, gyakorolja hatáskörét és viseli felelősségét.

Könyvelési csoportvezető

A könyvelési csoportvezető a gazdasági vezető közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el feladatait.

A könyvelési csoportvezető feladatai:

 • A főkönyvi könyvelők napi munkájának megszervezése, irányítása, ellenőrzése.
 • A havi és negyedéves költségvetési beszámolókhoz szükséges főkönyvi feladások összeállítása és a beszámolók feltöltése a KGR rendszerbe.
 • Negyedévenként, intézményenként elkészíti az ÁFA és Rehabilitációs hozzájárulás adóbevallásokat.
 • Adatszolgáltatások, statisztikák, kimutatások készítése az intézményvezető, valamint a gazdasági vezető részére, az Intézményi Gondnokság által gazdaságilag üzemeltetett intézményvezetők részére, továbbá a fenntartó kérésére.
 • Egyéb analitikus nyilvántartások vezetése.
 • Együttműködés a pályázati elszámolások elkészítésében.

A könyvelési csoportvezető felelős:

 • A munka folyamatosságáért és a határidők betartásáért.
 • Az intézmények könyvelésének jogszabály szerinti működtetéséért.
 • A hatályban lévő jogszabályok munkatársakkal történő megismertetéséért és azok alkalmazásáért.

Főkönyvi könyvelő

A főkönyvi könyvelő a könyvelési csoportvezető közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el feladatait.

A főkönyvi könyvelő feladatai:

 • Önálló intézményenként gondoskodnak a gazdasági események bizonylatainak ellenőrzéséről, könyveléséről.
 • Időrendi sorrendben rögzítik a gazdasági eseményeket.
 • Ellátják az étkezési térítési díjak számlázását a munkaköri leírásukban rögzített intézmények vonatkozásában.
 • Biztosítják a kötelezettségek nyilvántartását és naprakész vezetését.
 • Vezetik a szerződések nyilvántartását.
 • Elkészítik intézményenként az energia nyilvántartásokat.
 • Az intézményektől beérkező havi jelentések adatait ellenőrzik, és összesítik.
 • Költségvetési intézményenként vezeti a befektetett eszközök nyilvántartását, ehhez kapcsolódóan gondoskodik a tárgyi eszközökben bekövetkezett változások vezetésről, negyedévenként az értékcsökkenések elszámolásáról. Elkészíti a beruházási statisztikákat.
 • A MÁK havi finanszírozási táblái alapján elvégzi a személyi jellegű kifizetések könyvelését.
 • Az intézmények pályázati pénzeszközeiről naprakész analitikus nyilvántartást vezet.
 • A munkaköri leírásuk tartalmazza a részletes feladatellátást.

Gazdasági ügyintéző

A gazdasági ügyintéző a gazdasági vezető közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el feladatait.

A gazdasági ügyintéző feladatai:

 • Elvégzi valamennyi intézmény vonatkozásában az esedékes számlák bankon keresztül történő átutalását. A banki adatok napi feldolgozását.
 • Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó köznevelési intézmények étkezéssel kapcsolatos feladatainak ellátása.
 • Figyelemmel kíséri Érd Megyei Jogú Városának Önkormányzata Közgyűlésének a közoktatási intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetési díjról szóló rendeletek változásait.
 • Folyamatos kapcsolattartás az étkeztetést biztosító céggel.
 • Intézményenként nyilvántartást vezet a megrendelt adagszámokról, illetve a kedvezményes étkezőkről.
 • Begyűjti és összesíti a térítési díjak befizetésével kapcsolatos adatokat.
 • Ellátja az étkezési térítési díjak számlázását a munkaköri leírásában rögzített intézmények vonatkozásában.

A munkaköri leírása tartalmazza a részletes feladatellátást.

Munkaügyi ügyintéző

A munkaügyi ügyintéző a gazdasági vezető közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el feladatait.

A munkaügyi ügyintéző feladatai:

 • A központosított illetményszámfejtési rendszerben (KIRA program) a munkaügyi feladatok biztosítása mind az Intézményi Gondnokság, mind az önállóan működő intézmények vonatkozásában.
 • Ellenőrzi az intézményektől beérkező munkaügyi iratokat formai és számszaki szempontból.
 • Intézkedik a munkaügyi iratok, jelentések és feladások elkészítéséről és továbbításáról a központi illetményszámfejtő szerv részére.
 • Folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés az intézményvezetőkkel.
 • Cafetéria juttatások adatainak ellenőrzése, rögzítése a KIRA programba.
 • Megbízási díjak, hóközi kifizetések számfejtése és utalásra való előkészítése.
 • Az Intézményi Gondnokság vonatkozásában vezeti a szabadságok nyilvántartását, elkészíti a jelenléti íveket.
 • Feladatkörébe tartozó részletes meghatározásokat a munkaköri leírás tartalmazza.

6. Az intézmény közalkalmazottainak munkaköri alkalmassági felülvizsgálati rendje

Az intézmény közalkalmazottainak munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatát, amely lehet:

 • előzetes munkaköri és szakmai alkalmassági,
 • időszakos munkaköri és szakmai alkalmassági,
 • soron kívüli munkaköri, szakmai, ill. higiénés alkalmassági vizsgálat
 • a foglalkozás-egészségügyi orvos végzi.

7. A szervezet helyiségeinek, berendezéseinek használati rendje

A költségvetési szerv épületét címtáblával, zászlóval kell ellátni.

Minden közalkalmazott kötelessége, hogy a szervezet által használt helyiségeket, eszközöket, felszereléseket rendeltetésszerűen használja.

Felelősek:

 • a tulajdon megóvásáért, védelméért,
 • a helyiségek rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
 • a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
 • a szervezeti és működési szabályzat, valamint az egyéb szabályzatok, előírások betartásáért.

A szervezet berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iroda helyiségeiből elvinni csak az intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.

A szervezet által használt épületben dohányozni nem lehet.

8. Az intézmény képviseletére jogosultak:

 • az intézményvezető – teljes körűen és mindenre kiterjedően (külső cégek és személyek felé, Önkormányzat testületei felé, illetve megbízásukból külső cégek és személyek felé);
 • a gazdasági vezető – az intézményvezető távollétében mindenre kiterjedően, illetve a költségvetési gazdálkodás és a gazdálkodási, pénzügyi jellegű kérdésekben teljes körűen és mindenre kiterjedően;
 • a vezető könyvelő – a gazdasági vezető távollétében a költségvetési gazdálkodás és a gazdálkodási, pénzügyi jellegű kérdésekben mindenre kiterjedően, illetve a számviteli jellegű kérdésekben mindenre kiterjedően.

9. A szervezet bélyegzőjének használatára jogosultak

Intézményvezető:

minden tekintetben

Gazdasági vezető:

felelősségi körébe tartozó esetben

Közalkalmazottak:

felelősségi körébe tartozó esetben

A bélyegzőt csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni, melyet az intézmény vezetője engedélyez.

A használaton kívüli bélyegzőket el kell zárni.

10. A szervezetre vonatkozó ellenőrzés szabályai

A költségvetési szerv belső ellenőrzési feladatait megbízási szerződés alapján külső személy látja el.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

A belső ellenőr szakmai tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg az intézményvezető és a gazdasági vezető részére.

A belső ellenőr munkáját a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, valamint az intézményvezető által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint végzi.

IV. A Szervezet gazdálkodásának rendje

Az Intézményi Gondnokság gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása – a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembe vételével – az intézményvezető feladata.

A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat szervezeten belül végzi el.

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, és az önállóan működő költségvetési intézmények között létrejött megállapodás tartalmazza a feladatellátást és a felelősségvállalást.

A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a költségvetési szerven belül a gazdasági csoport és a könyvelői csoport, a gazdasági vezető irányításával látja el.

V. Kapcsolattartás

Az Intézményi Gondnokság felügyeleti szerve Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata. A közvetlen kapcsolattartás a Közgazdasági Iroda, illetve annak vezetőjén keresztül valósul meg.

A gazdasági-ügyviteli feladatellátás szakszerű, hatékony és folyamatos együttműködést igényel. Az intézményvezetők és a gazdasági ügyintézők szoros kapcsolattartása biztosítja az intézmények pénzügyi gazdasági feltételeinek biztosítását.

VI. Egyéb rendelkezések

1. Munkába járás költségtérítése

A munkáltató a közigazgatási területen kívülről történő munkába járáshoz utólag a mindenkor hatályos jogszabály alapján térítést biztosít a 39/2010. (II. 26.) számú kormányrendelet alapján.

Bérlettérítés esetén a közalkalmazott részére a kifizethető költségtérítés az intézmény nevére kiállított számla alapján 86%. Jegy leadása esetén a költségtérítés szintén 86%.

A közalkalmazott írásban kérvényezheti a saját gépkocsival történő munkába járást, amelyet az intézményvezető engedélyez. A közalkalmazott kéreleméhez köteles a gépkocsi forgalmi engedély másolatát csatolni. A költségtérítés munkában töltött napokra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembe vételével a SZJA törvény által adómentesen előírt forint / kilométer költség fizethető ki.

Ha a közalkalmazottnak a munkába járás körülményeiben változás állt be, azt az intézményvezető részére azonnal be kell jelenteni.

2. Saját gépkocsi hivatali célú használata

Hivatalos kiküldetés céljából saját gépkocsi igénybevételét az intézmény vezetője engedélyezheti. Személygépkocsival történő utazásnál a mindenkori üzemanyagnorma (60/1992. (IV. 1.) számú kormányrendelet), a NAV által közzétett érvényes üzemanyagár, valamint a megtett út hossza és az érvényben lévő kilométerenkénti kopásdíj alapján fizethető ki költségtérítés. A költség kifizetése - a belföldi kiküldetési rendelvény kiállítását követően -, legkésőbb 8 napon belül történik.

A saját gépkocsival megtett, az elszámolás alapját képező út hosszát az intézmény székhelyétől mért, a kilométerállás alapján a célállomásig ténylegesen megtett távolság alapján kell meghatározni.

3. Szolgálati telefon

Az Intézményi Gondnokság a Vodafone szolgáltatónál flottát üzemeltet. Az intézményvezető és a gazdasági vezető részére készülék van kiadva. A telefonköltség alapdíjon felüli összegét, sms-t, a parkolási díjat illetve a külföldi telefonálás költségeit a közalkalmazott köteles megtéríteni.

4. Illetményelőleg

A közalkalmazott illetményelőleget igényelhet, melynek mértéke a közalkalmazott egy havi bruttó illetményének megfelelő összeg.

Az illetményelőleg kamatmentes, melyet a közalkalmazott maximum 6 havi egyenlő részletben köteles visszafizetni.

5. Munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg

Az intézmény biztosítja közalkalmazottai részére az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet alapján képernyő előtti munkavégzéshez az éleslátást biztosító szemüveget, a rendeletben előírtak alapján. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének hatályos rendelete alapján a képernyő előtt dolgozó közalkalmazottakat 2 évenként illeti meg az éleslátást biztosító szemüveg.

A közalkalmazott szemészeti szakvizsgálata alapján a munkáltató biztosítja részére a képernyő előtti munkavégzéshez a szemüveget 10 ezer forint + áfa értékben.

A közalkalmazott a munkáltató részére kiállított számla alapján téríti meg az éleslátást biztosító szemüveget. A szemüvegnek kihordási ideje nincs. Elvesztése, a mindennapos használatból eltérő rongálódás esetében annak pótlása a közalkalmazottat terheli.

VII. Szabályzatok, utasítások

A szabályozás alapját a Szervezeti Működési Szabályzat, valamint az Önkormányzat vonatkozó rendelkezései, iránymutatásai képezik, amelyek tartalmazzák a működés alapelveit, előírják a főbb feladatokat.

Az intézmény vezetője belső szabályzatban rendezi a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így különösen a 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet 13. § (2) bekezdés a–h) pontjainak intézményre vonatkozó részeit.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SZMSZ) a szervezet közalkalmazotti közösség egyetértését követően a fenntartó jóváhagyásának napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Jelen SZMSZ hatálybelépésével egyidejűleg a 2013. január 10 napján kiadott korábbi Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.

A vezetők felelőssége, hogy az SZMSZ és melléklete, valamint az Intézményi Gondnokság szabályzatai a beosztott közalkalmazottak részére bármikor hozzáférhetők és megtekinthetők legyenek.

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az intézményvezető és a gazdasági vezető vagyonnyilatkozat tételére kötelezett személyek.

Érd, 2021. december 16.

 

___________________________________

Bíró László

intézményvezető

 

 

Jóváhagyta Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a …/2021. (XII. 16.) számú határozatával.

___________________________________

Dr. Csőzik László

                                               Érd Megyei Jogú Város polgármestere”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

24/2021. (XII. 13.) JKB

állásfoglalás

 

az Intézményi Gondnokság szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslatot. 

 

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Dr. Bács István

Igen

Kozma Piroska

Igen

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Igen

Eőry Eszter

Távol

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági ügyrendjeinek jóváhagyására

 

 

 

dr. Csupor Endre aljegyző: Elmondja, hogy a Ptk. előírja, hogy gazdasági társaság felügyelőbizottsága az ügyrendjét maga állapítja meg, amit az alapító hagy jóvá.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése mint alapító az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Velencei út 39–41.; cégjegyzékszáma: 13-09-207172) felügyelőbizottságának ügyrendjét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő:        a döntés továbbítására – 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

Melléklet a Közgyűlés .../2021. (XII. 16.) számú határozatához

Az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának Ügyrendje

Az Érdi Vizisport Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottsága az ügyrendjét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és a Társaság Alapító Okiratának keretei alapján az alábbiak szerint alkotja meg:

I. A Felügyelőbizottság szervezete, ügyrendjének megalkotása, módosítása

1. A Felügyelőbizottság (FB) a Társaság alapítójának, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának (Alapító) tulajdonosi érdekeinek védelme céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

2. Az FB három természetes személy tagból áll. Ha a tagok száma az Alapító Okiratban meghatározott szám alá csökken, az ügyvezetés az FB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni a polgármestert az Alapító Közgyűlése ülésének (a továbbiakban: Alapító ülése) összehívása céljából.

3. Az FB testületként jár el, az elnök személyét tagjaiból maga választja meg.

4. Az FB ügyrendjét maga állapítja meg és az Alapító hagyja jóvá. Az ügyrendet az FB módosíthatja, melyet szintén az Alapító hagy jóvá. Az ügyrend módosításáról az FB az elnök útján értesíti az Alapítót.

II. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony

1. A tag megválasztása, a tagsági jogviszony megszűnése

1.1. A tagot az Alapító választja meg és a tagság annak elfogadásával jön létre.

1.2. Megszűnik a tag megbízatása:

a) a megbízás időtartamának lejártával;

b) visszahívással;

c) lemondással;

d) a tag halálával;

e) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

f) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

1.3. Az Alapító a tagot bármikor, indoklás nélkül visszahívhatja.

1.4. A tag megbízatásáról a Társasághoz címzett, az Alapítóhoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

1.5. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

2. A tagok jogai és kötelezettségei

2.1. A tagok az FB munkájában személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek nincs helye. A tagok a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

2.2. Az FB tagsági jogviszonyra a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

2.3. A tag kérheti a bíróságtól a Társaság és a Társaság szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik.

2.4. Ha a határozat bírósági felülvizsgálatát a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan más vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné, a perben a Társaságot az FB által kijelölt FB tag képviseli.

3. A tagok felelőssége

3.1. Az FB tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

3.2. Az FB tagjai feladatukat az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Az FB tag felelőssége a Társasággal szemben, minden esetre szólóan – egységesen – súlyos és speciális kimentési lehetőségekkel rendelkező felelősséget jelent.

3.3. A tag az FB által hozott határozattal a Társaságnak okozott kárért nem felel, ha a határozat meghozatalában nem vett részt vagy a döntés ellen tiltakozott és a tiltakozást az Alapítónak a határozat meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban bejelentette.

III. Az elnök

1. Az elnök feladatköre az FB munkájának irányítása és összehangolása. Ennek keretében összehívja és levezeti az üléseket, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

2. Az elnök akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt tag látja el az elnöki funkciót az FB által meghatározott hatáskörrel és időtartamban.

3. Az elnök megbízatása megszűnik:

a) lemondással;

b) az FB tagsági jogviszony megszűnésével;

c) ha az FB az elnököt az elnöki tisztségéből visszahívja.

4. Az elnöki megbízatás megszűnése esetén az FB harminc napon belül új elnököt választ.

IV. A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre

1. Az FB az Alapító nevében és érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének határozatai alapján. Az FB köteles az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját az üléseken ismertetni.

2. Az FB a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőtől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

3. Az FB ellenőrzi a Társaság pénz- és hitelgazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.

4. Az FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.

5. Az FB megvizsgálja a Társaságot érintő jelentéseket, melybe beletartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló, továbbá a nyereség-felosztásra vonatkozó indítványok. Ezen feladatok végrehajtásáról és eredményéről az FB elnök írásos beszámolót készít és az Alapító ülésére előterjeszti.

6. Az FB ellenőrzi az Alapítónak a Társaságra vonatkozó határozatai végrehajtását.

7. Az FB folyamatosan informálódik az éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat a vezető tisztségviselő biztosítja.

8. Az FB jogait, illetve kötelezettségeit testületileg vagy tagjai útján gyakorolja. Az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja a tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti az FB tag felelősségét, sem azon jogát, hogy az ellenőrzés jogát más tevékenységre is kiterjessze.

9. Az FB tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek az Alapító ülésein a Társasággal kapcsolatos napirendi pontok tárgyalásánál.

10. Az FB a Társaság érdekében kezdeményezheti az Alapító ülésének összehívását, ha a Társaság érdeke azt megkívánja.

11. Az FB köteles kezdeményezni az Alapító ülésének összehívását, ha jogszabályba, az Alapító Okiratba, vagy az Alapító határozatába ütköző intézkedést, mulasztást tapasztal, illetve a társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés esetén.

V. A Felügyelőbizottság működése

1. Az FB évente legalább négy alkalommal ülésezik. Az FB köteles ülést tartani a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, illetve minden negyedévet követően a gazdálkodásának megtárgyalása és elfogadása céljából.

2. Az ülést az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. Az elnök a tagoknak a meghívót, a napirendi javaslatot és a napirendekkel kapcsolatos írásos anyagot az ülés előtt legalább 5 nappal a tag által megadott e-mail címre elektronikusan megküldi. Indokolt esetben az ülést rövid úton is össze lehet hívni és kivételes esetben szóbeli előterjesztésre, vagy az írásos anyagok helyszíni kiosztására is sor kerülhet.

3. A meghívó tartalmazza:

a) a Társaság nevét, székhelyét

b) az ülés helyét, idejét

c) a napirendi pontokra vonatkozó javaslatot

A meghívó mellékletét képezik az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztések olyan részletességgel, hogy a tagok álláspontjukat kialakíthassák.

4. Az FB összehívását – az ok és a cél megjelölésével – az FB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni az FB ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

5. Az FB határozatképes, ha az ülésen legalább két tag jelen van. A tagok jogaikat és kötelességeiket személyes jelenlét útján, illetve telekommunikációs eszköz igénybevételével – kihangosított távbeszélő készüléken vagy konferenciatelefon útján – is gyakorolhatják. Amennyiben a tag telekommunikációs eszközt kíván igénybe venni, ezt a tényt köteles a FB elnökének előre bejelenteni. E szabályokat kell alkalmazni e-mail útján történt szavazás esetén is. Ha a megjelentek száma a határozatképességi arányt nem éri el, úgy az FB ülést 14 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. A megismételt ülésre vonatkozó meghívás módja azonos az eredeti ülés meghívási módjával.

6. Ha az FB ülés nem szabályszerűen került összehívásra, az ülés megtartható, ha azon minden tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárulnak az ülés megtartásához.

7. Az FB a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozhat határozatot, kivéve, ha minden tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

8. Az ülésen a tagokon kívül részt vehetnek tanácskozási joggal:

a) a Társaság vezető tisztségviselője

b) a Társaság könyvvizsgálója

c) kizárólag azok, akiket az elnök meghív, illetve felkér

d) az FB által felkért külső szakértők

9. Az FB tagjai javaslatot tehetnek a meghívandókra, amelyről vita esetén egyszerű szótöbbséggel döntenek.

10. Az FB határozatait nyílt szavazással, a jelenlevő tagok egyszerű szótöbbségével hozza.

11. Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül.

12. A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni, valamint nyilvántartani.

13. Az FB anyagok iratkezelése, különösen a jegyzőkönyvek megőrzése tekintetében a Társaság Iratkezelési Szabályzata irányadó.

14. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.

15. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét. A szavazat lehet „igen”, „nem” vagy „tartózkodás”.

16. A jegyzőkönyvet húsz napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az FB ülésen részt vett valamennyi tag aláírja. A jegyzőkönyvet az elnök megküldi a Társaság vezető tisztségviselőjének, az Alapítónak, valamint a könyvvizsgálónak.

Érd, 2021. december 16.

A jóváhagyó nevében:

 

dr. Csőzik László

polgármester”

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

25/2021. (XII. 13.) JKB

állásfoglalás

 

az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági ügyrendjeinek jóváhagyásáról

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslatot. 

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Dr. Bács István

Igen

Kozma Piroska

Igen

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Igen

Eőry Eszter

Távol

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

 

dr. Bács István bizottsági tag: Jogértelmezést szeretne kérni. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 46. § (2) A települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről. Az erről szóló tájékoztatót a képviselő írásban a Közgyűlésnek benyújtja.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Ha jól tudja, akkor a jövő évben sor fog kerülni a szervezeti és működési szabályzat módosítására és az esetleg kétértelmű megfogalmazásokat ki fogják küszöbölni.

 

Somogyi Tamás védelmi referens: A térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a bizottságot:

Milyen végzettsége van azoknak a személyeknek, akik a Polgármesteri Hivatalban a térfigyelőkamerarendszert nézik (akik a diszpécserszolgálatot látják el)? – A munkavállalók a Munka Törvénykönyve alá tartoznak, 50 %-uk középfokú végzettséggel rendelkezik. A személy és vagyonvédelmi tevékenységnél szükséges. Nem tud arról, hogy bármiféle jogszabály előírna a térfigyelőkamerarendszert nézőknek bármiféle iskolai végzettséget.

Kik nézhetik a térfigyelőkamerákat – kell-e valamilyen különleges jogosítvány nekik? – A Polgármesteri Hivatalnak erről egy elég bő tartalmú szabályzata. A rendőrségnek van direkt hozzáférése a térfigyelőkamerarendszerhez.

Hány darab működőképes a 143 db térfigyelő kamerából? – A héten 6 db térfigyelő kamerát javítottak.

Hány darab térfigyelő kamera mozgatható ezek közül, hány darab a fix kamera? – 6 db mozgatható kamera, a többi az fix kamera.

Ki/melyik cég végzi a térfigyelőkamerák karbantartását/üzemeltetését? – Az MS Technika Kft., aki közbeszerzési eljárás keretében a kamerák beszerzését, felszerelését megnyerte és szerződésben állt a várossal.

Mennyibe kerül a városnak a térfigyelőkamera rendszer működtetése éves szinten? – Erre egzakt választ nem tud adni, folyamatosan tárgyalnak a Kft-vel, hogy szervizelésenként fizessenek, vagy pedig évi átalány díjat fizessen. 2021-ben tudomása szerint még nem fizettek a szervizelésért.

 

Gál Alex bizottsági tag: Kérdezi, hogy akkor miért fizetnek. Kérdezi, hogy kinek a tulajdonában vannak a kamerák. Kérdezi, hogy a karbantartáson kívül a Kft. milyen egyéb szolgáltatást nyújt.

 

Somogyi Tamás védelmi referens: Egyenlőre semmiért nem fizetnek. 2020-ban még garanciálisak voltak ezek az eszközök, a jótállás 2021-ben járt le. A beszállító kellően türelmes és kooperatív. Előbb-utóbb rendezni fogják. Az önkormányzat tulajdonában vannak a kamerák. A karbantartáson kívül nem nyújt más szolgáltatást a Kft.

 

Gáspár Antal bizottsági tag: Kérdezi, hogy az, hogy nincs állandó szerződésük a Kft-vel, az mennyire érinti a szervizelést.

 

Somogyi Tamás védelmi referens: Szoros és jó a kapcsolat a Kft-vel, hogy az értesítést követően általában 1-2 munkanapon belül megkezdik a szervizelést. A szervizelés befejezése pedig azon múlik, hogy mi a hiba.

 

Gáspár Antal bizottsági tag: Kérdezi, hogy a rendőrséget közbiztonság szempontjából mennyire hozza nehéz helyzetbe, ha nem működnek a kamerák.

 

Nogula Tamás, az Érdi Rendőrkapitányág kapitányságvezetője: A kapitányságon egy végpont van kialakítva, vissza tudják nézni. Ha megtalálták azt, amit kerestek, akkor a lementéséről és kikéréséről gondoskodnak. Ha nem működik a kamera, akkor nem tudnak ott bizonyító erejű felvételeket lefoglalni. A térfigyelő kamerarendszer a rendőrség munkáját nagyban könnyíti és segíti. Főleg a bizonyítási eljárások és a felderítési szakban. A térfigyelő kamerák jó helyen vannak. Ahogy felszerelnek egy térfigyelő kamerát, az állag szempontjából csak romlik. Jó felvételeket tudnak kinyerni, akár éjszaka is.

 

Gál Alex bizottsági tag: Kéri, hogy szerződés megkötése előtt, ha lehetséges, akkor őt is vonják be, mert lenen 1-2 meglátása. Kérdezi, hogy mi akadályozza meg, hogy a végponton letöltsék a felvételt.

 

Nogula Tamás, az Érdi Rendőrkapitányág kapitányságvezetője: Adatvédelem. Az önkormányzat az adatkezelő, a rendőrség pedig adathasználó.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Kérdezi, hogy kb. mekkora a térfigyelő kamerarendszer értéke. Kérdezi, hogy kinek a tulajdonában van a rendszer.

 

Somogyi Tamás védelmi referens: Kb. 200 millió Ft, az önkormányzat tulajdonában van.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Tehát akkor, ha jól érti, akkor Érd Megyei Jogú Városnak erre a 200 millió Ft értékű vagyonelemre nincs karbantartási szerződése.

 

Somogyi Tamás védelmi referens: Jelenleg folyamatban van a karbantartási szerződésre vonatkozó tárgyalás. Nemrég járt le a jótállási időszak. Előzetes egyeztetés alapján a vállalkozó vállalta, hogy minden tekintetben ellátja a karbantartási munkákat.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Kérdezi, hogy ki dönti el, hogy a térfigyelő kamerahelyeket hova telepítik, illetve mi alapján kerül erre sor.

 

Somogyi Tamás védelmi referens: Az előző városvezetés alatt lett a térfigyelő kamerarendszer nagy része meghatározva. Ezen felül lett még pár kamera kitelepítve a települési képviselők javaslata alapján.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: A Kócsag utcában, ami zsákutca, a töltés felé néz egy kamera. Nem tudja, hogy annak mi lehet a funkciója.

 

Dr. Barabás Emőke Lakosság-szolgálati Irodavezető: Az a kamera az nem az önkormányzaté. Valószínűleg a MÁV helyezte ki oda.

 

Nogula Tamás, az Érdi Rendőrkapitányág kapitányságvezetője: A térfigyelő kamerák kihelyezésekor a helyszínekről az önkormányzat kikérte a rendőrség álláspontját. A rendszámfelismerővel ellátott térfigyelő kamerák kihelyezését úgy valósították meg, hogy egy körgyűrűt vonjon Érd egészére, hogy az összes kivezető és bevezető utat lefedhessék. A többi kamera az akkori igényeknek megfelelő bűnügyi, közbiztonsági és közlekedési helyzet szerint került kialakításra, illetve az önkormányzati igények alapján.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Kérdezi, hogy a térfigyelő kamerarendszer van-e biztosítva, mekkora vagyonelemre van biztosítva, ha van. Kérdezi, hogy mire terjed ki a biztosítás. Kérdezi, hogy van-e egyáltalán biztosítva. Erős a gyanúja, hogy lehet, hogy nincs is biztosítva.

 

Dr. Konkoly Zita jegyző: Meg fogják nézni, hogy a jelenlegi szerződés mire terjed ki. A biztosítási szerződések felülvizsgálatára minden év végén sor kerül.

 

Somogyi Tamás védelmi referens: Nagyon szokatlan. Kérdezi, hogy korábban volt-e a térfigyelő kamerarendszerre a vagyonbiztosításon felül külön speciális biztosítás. Az általános gyakorlat az, hogy a vagyonbiztosítási csomag keretében szokták.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Nem tudja, majd választ fognak kapni rá.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Megköszöni a jelenlétet, amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a bizottság nyilvános ülését bezárja és zárt ülés keretében folytatja tovább a munkát.

 

 

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság nyilvános ülése

17:55 órakor befejeződött.

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

                                        Csornainé Romhányi Judit                                                            Dr. Asztalos Éva                                                                            

          bizottsági tag                                                                                    elnök