1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítására

 

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Ismerteti az előterjesztést, majd felteszi szavazásra az alábbi rendelet tervezetet:

„…/2021. (____) önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló a 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 25. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az önkormányzati ingatlanvagyon értékesítésére vonatkozó listát vagy annak év közbeni módosítását – értékhatártól függetlenül – a Közgyűlés hagyja jóvá. A tulajdonosi jogkör gyakorlója - a 26. § (2) bekezdés kivételével – kizárólag a Közgyűlés által jóváhagyott listán szereplő ingatlanok elidegenítéséről dönthet.”

2. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„26. § (1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogának átruházása, hasznosítása, abban az esetben is, ha a vagyontárgy 10. § szerinti értéke a mindenkori költségvetési törvényben kötelező versenyeztetés szempontjából meghatározott egyedi forgalmi értéket nem haladja meg, kizárólag versenyeztetés alkalmazásával történhet.

(2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglalt szabályokat

 • ha a vagyontárgy 10. § szerinti értéke a nettó egymillió forintot nem haladja meg;
 • a vagyontárgy cseréje esetén;
 • ha a vagyontárgy tulajdonjogának átruházása, illetve hasznosítása jogszabály rendelkezésein alapul;
 • ha a vagyontárgy valamely egyedi jellemzője miatt kizárólag egy személy részére értékesíthető vagy hasznosítható;
 • törvény a versenyeztetés alól felmentést ad.

(3) A versenyeztetés megvalósulhat

 • írásbeli pályázattal, vagy
 • árversennyel.

(4) Írásbeli pályázat kiírására akkor kerül sor, ha a legmagasabb ellenérték elérése mellett egyéb szempontokat is figyelembe kíván venni a kiíró a pályázat elbírálásánál.

(5) A pályázat nyilvános vagy indokolt esetben zártkörű is lehet. Nyilvános a pályázat, ha:

 • az ajánlattevők köre előre meg nem határozható, vagy
 • a meghatározott ajánlattevői körbe tartozók száma nem ismert.

(6) Árverseny kiírására akkor kerül sor, ha a cél kizárólag a legmagasabb ellenérték elérése.

(7) A versenyeztetés módjáról, főbb feltételeiről és annak eredményéről a tulajdonosi jog gyakorlója dönt. A versenyeztetés lebonyolításával a kiíró képviselőjeként más személy vagy szerv is megbízható. A kiíró képviselője a versenyeztetés lebonyolításának egyéb, technikai szabályait – e rendelet keretei között és a kiíró feltételeinek figyelembevételével – maga állapítja meg és felelős a versenyeztetés szabályszerűségéért.

(8) Az Önkormányzat által kiírt versenyeztetés szabályait e rendelet 1. és 2. mellékletei tartalmazzák.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

1/2021. (VI. 28.) JKB

állásfoglalás

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.

 

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Dr. Bács István

Nem

Kozma Piroska

Igen

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Nem

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Ismerteti az előterjesztést, majd felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Társulás részére 2021. évre fizetendő tagdíj összegét 30.000.000 forint összegben biztosítja, amelynek fedezete a város 2021. évi költségvetés céltartalék során rendelkezésre áll.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Dr. Bács István

Nem

Kozma Piroska

Igen

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Nem

 

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 29/2021. (II. 04.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásainak keretösszegét 2021. évre a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése alapján bruttó 315.000.- forint/fő összegben állapítja meg.

A döntés végrehajtásához szükséges forrás az önkormányzat 2021. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Határidő:        2021. július 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Dr. Bács István

Igen

Kozma Piroska

Igen

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Igen

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Felteszi szavazásra az alábbi rendelet tervezetet:

„…/2021. (…..) önkormányzati rendelete

 az Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló

8/2021. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételét 15 289 618 826 forintban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 500 000 000forintban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a működési célú hitelfelvételét 2 790 679 269 forintban, a 2020. évi maradvány igénybevételét 30 139 286 674 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 287 081 forintban, a bevételi főösszegét 48 719 871 850 forintban állapítja meg.  A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait 45 749 907 782 forintban, a működési célú hitel visszafizetését 2 790 679 269 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 179 284 799 forintban, a kiadási főösszegét 48 719 871 850 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1 026 239 535 forint, ebből

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglalt táblázat „általános tartalék” sor és „céltartalék” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

általános tartalék

      88 839 877 forint

céltartalék

    937 399 658 forint”

3. § A rendelet 1–21. melléklete helyébe a jelen rendelet 1–21. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

 

 

 

A rendelet tervezettről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Dr. Bács István

Nem

Kozma Piroska

Igen

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Nem

 

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság a fenti szavazások értelmében a következő alábbi állásfoglalást hozta:

 

2/2021. (VI. 28.) JKB

állásfoglalás

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet és a határozati javaslatot, a módosító javaslatot pedig 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja.

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló 43/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

 

 

Kartikné Szilágyi Enikő Adó Csoportvezető: Elmondja, hogy lényegében technikai módosítás.  

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Felteszi szavazásra az alábbi rendelet tervezetet:

„…/2021. (___) önkormányzati rendelete

az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló 43/2011. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló 43/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2/A. §-ának 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Adóhiány: az ellenőrzési eljárás során véglegesen megállapított adókülönbözet.”

(2) Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló 43/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2/A. §-a a következő 4. ponttal egészül ki:

„4. Zárási összesítő: Az adófolyószámla adatokat adónemenként tartalmazó összesítő dokumentum.”

2. § (1) Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló 43/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

4. § (1) Érdekeltségi alap csak abból az adónemből képezhető, amelyben a tárgyidőszakban befolyt összeg (zárási összesítő: „Bevétel összesen” sora) eléri – időarányosan – a véglegesen előírt adóbevétel (zárási összesítő: „Helyesbített folyó évi terhelés” oszlopa) 80%-át (félévkor 40%-át).

(2) Az érdekeltségi alap összegét a teljesített bevételekről készült, az „ASP Adó” programból készített analitikus nyilvántartás alapján kell megállapítani.”

(2) Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló 43/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az önkormányzatot megillető bevétel terhére anyagi érdekeltségi alapot a következő források képezik:]

„b) Az adóellenőrzés során feltárt és utólagosan, véglegesen megállapított és beszedett adóhiány 10%-a.”

3. § Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló 43/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Az érdekeltségi alapként felhasználható összegeket a zárási összesítő illetve az analitikus nyilvántartások összesített adatai tartalmazzák”

4. § Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló 43/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 7. alcíme a következő 8. §-sal egészül ki:

,,8. § E rendeletnek az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló 43/2011. (VI. 29.) számú önkormányzati rendeletmódosításáról szóló …/2021. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelettel megállapított rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.”

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.”

 

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

 

3/2021. (VI. 28.) JKB

állásfoglalás

az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről szóló 43/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.

 

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Dr. Bács István

Igen

Kozma Piroska

Igen

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Igen

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítására

 

 

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Az Érdi Taxi-nak, aki Százhalombattán van bejegyezve kiadták a droszt engedélyt, így ő nem fog a rendelet hatálya alá tartozni. Kérdezi, hogy nem visszás ez. Nem helyhez kötött szolgáltatás.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Ezt nevezhetik pozitív diszkriminációnak. Tehetnek ennyi engedményt. Akinek nem fog tetszeni, az majd meg teszi a szükséges lépéseket.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: A 72 órás bejelentés felől érdeklődik.

 

Krasznainé Simonyai Tímea, a Lakosság-szolgálati Iroda munkatársa: Mindenki a helyi vállalkozóit támogatja. A 72 óra azért lett, mert lehet, hogy nem tudja a rendeletet a lakos, illetve a hatósági eljárás lefolytatására nem mindig elegendő a 24 óra.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Felteszi szavazásra az alábbi rendelet tervezetet:

„…/2021. (___) önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek használatáról

szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet 19. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(3) A közterület használati díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (1) bekezdése alapján mentes az általános forgalmi adó alól.

(4) A közterület-használati díj megfizetése a meghatározott időtartamú használat estén az érvényes engedély kiadásakor egy összegben esedékes. Folyamatos közterület-használat esetén a közterület-használati díj az érintett negyedév első hónapjának utolsó napjáig esedékes. A jogosult köteles a befizetett bizonylatot elektronikus úton vagy személyesen bemutatni az engedélyben meghatározottak szerint.”

2. § A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet 20. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

„g) az érdi székhellyel rendelkező vállalkozásoknak2021. január 1. napjától kijelölt közúti közlekedési szolgáltatás – taxi állomáshelyek (droszt) – igénybevétele esetén.”

3. § A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet a következő 20/A. §-sal egészül ki:

„20/A. § A 20.§ g) pontjában meghatározott kedvezményt a Közgyűlés minden évben felülvizsgálja.”

4. § A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Aki a közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszerelésüket nem rendeltetésüknek megfelelően, vagy engedély nélkül, illetve az engedélytől eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használja, köteles a tulajdonos vagy megbízottja felhívására a jogellenes használatot megszüntetni, továbbá kötelezhető a közterület eredeti állapotának a helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén a tulajdonos önkormányzat, illetve megbízottja az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégezteti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 72 órán belül nem tesz eleget.”

5. § (1) A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a  /2021. (__) önkormányzati rendelethez

1. A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletének utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A fenti közterület-használati díjak áfamentesek.”

Függelék a  /2021. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelethez

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala            

Lakosság- Szolgálati Iroda

2030 Érd, Alsó utca 3.

Telefon: +36 23 522 300 /280-as mellék

Ügyfélfogadási idő: hétfőn 13:00–17:30 óráig, szerdán 8:00–12:00 óráig, 13:00–16:30 óráig

Közterület-használati engedély IRÁNTI KÉRELEM

I. A kérelmező adatai:

1. A kérelmező neve: …

2. A kérelmező születési neve:…; születése helye és ideje: …; anyja születési neve: …; magánszemély és egyéni vállalkozó kérelmező esetén)

3. A kérelmező címe/székhelye: …

4. A kérelmező cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, őstermelői igazolvány száma: …

5. A kérelmező adószáma (egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet esetén): …

6. A kérelmező bankszámla száma (egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet esetén): …

7. A kérelmező telefonszáma, faxszáma, e-mail címe: …

8. A közterületen folytatni kívánt tevékenység: (a megfelelő aláhúzandó)

 • A közterületbe 10 centiméteren túl benyúló üzlethomlokzatok (portálok), üzleti védőtető, ernyő-szerkezet, üzlethomlokzatra szerelt cégér és egyéb hirdetési célú berendezés elhelyezésére;
 • Kizárólag üzletbe történő szállítás miatt az áru ki- és berakodása céljára az elárusítóhely nappali nyitva tartásának időtartama alatt a közterület feltétlenül szükséges ideig történő igénybevételére;
 • Alkalmi árusítás, alkalmi vásár, automata kihelyezés esetén;
 • Mozgóárusításra;
 • Cirkuszi, vidámparki tevékenység céljára;
 • Hatósági jelzés nélküli, vagy közlekedésre alkalmatlan jármű legfeljebb 30 napig történő elhelyezésére;
 • A településképet meghatározó reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének szabályait meghatározó önkormányzati rendelet szerinti utcabútorok közterületen történő elhelyezésére;
 • A 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó különleges gépjármű, munkagép valamint ezek vontatmányai, továbbá járműszerelvény elhelyezésére, azzal, hogy mindezek tekintetében legfeljebb 30 napos időtartamra szóló engedély adható ki;
 • Az építtetőnek, ennek hiányában a tulajdonosnak az építési munkával kapcsolatos építőanyag, törmelék, és egyéb anyag tárolására, különböző méretű konténer elhelyezésére, állványozás, lakókocsi, lakókonténer tárolására;
 • Nem a posta által kihelyezett postai levél gyűjtőláda elhelyezésére;
 • 10.1. Postai levél gyűjtőláda, előreszállító láda elhelyezésére;
 • Non-profit, sport, kulturális rendezvények megtartására;
 • A 11. pontba nem tartozó nem városi rendezvény tartása esetén;
 • Tehergépjárművek és vontatmányaik, munkagépek, autóbuszok, mezőgazdasági vontatók, lassú járművek és járműszerelvények a város közterületein történő elhelyezéséhez, amennyiben a jármű megengedett legnagyobb össztömege 3500–7500 kilogramm között van;
 • Nem az 1. és 7. pont szerinti eszközök igénybevétel történő reklámozásra (különösen: szórólaposztás, „szendvicsember”, reklámcélú jármű, eszköz elhelyezése, illetve üzemeltetése), valamint üzlet előtti termékkihelyezés esetén;
 • Utcazenélésre, mutatványos, művészeti és előadó-művészeti tevékenység végzésére;
 • Pavilon elhelyezésére, figyelemmel a 9. § (6) bekezdésének előírására;
 • Vendéglátó előkert (terasz) céljára használt terület idényjellegű igénybevételére;
 • Köztárgyak (szobrok, emlékművek, díszkutak, díszburkolatok, alapzatos zászlórudak, kertészeti műtárgyak, utcabútorok stb.) elhelyezésére, mely alól kivételt képeznek az önkormányzat által megrendelt köztárgyak;
 • Kijelölt közúti közlekedési szolgáltatás – taxi állomáshelyek (droszt) – igénybevételére;
 • Elektromos töltőoszlop és kiszolgáló területének a létesítésére;
 • Egyéb, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (4) bekezdésében meghatározott rendeltetéstől eltérő közterület-használat esetén.

9. A folytatni kívánt tevékenység helye:

9.1. a tevékenység címe(i), helyrajzi száma: …

9.2. árusítás esetén az áru (termék) megnevezése: …

9.3. a használni kívánt terület alapterülete (négyzetméter): …

9.4. árusítás esetén az árusítóeszköz megnevezése: …

10. A tevékenység megkezdésének dátuma: …

A tevékenység befejezésének dátuma: …

Csatolandó okiratok: cégkivonat, aláírási címpéldány, egyéni vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány, hatóságok engedélye, útvonalterv, műszaki leírás.

Amennyiben nem a kérelmező személyesen vagy a vállalkozás képviseletre jogosult tagja jár el, meghatalmazást csatolni kell.

Érd, 20… … hó … nap.

 

aláírás, pecsét

A kérelmet leadó: 

Neve:  

Elérhetősége:”

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

4/2021. (VI. 28.) JKB

állásfoglalás

a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Dr. Bács István

Nem

Kozma Piroska

Igen

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Nem

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a vállalkozásoknak nyújtandó támogatásokfeltételrendszeréről2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet hatályának meghosszabbítása

 

 

 

Dr. Csupor Endre aljegyző: Ismerteti az előterjesztést.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Felteszi szavazásra az alábbi rendelet tervezetet:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

…/2021. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelete

a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § Jelen rendelet célja Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) által közvetve vagy közvetlenül szerződés alapján Érden székhellyel, telephellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Érden fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások, szövetkezetek (továbbiakban: vállalkozások) részére juttatott támogatások odaítélésének, nyújtásának és elszámoltatása eljárási rendjének szabályozása.

2. A rendelet hatálya

2. § Jelen rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat mindenkori költségvetésében szereplő célelőirányzatok terhére – nem szociális ellátásként – nyújtott, az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősülő, nem normatív, fejlesztési, vagy működési célra az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező nagyvállalkozások, kis- és középvállalkozások részére biztosított támogatásra.

3. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

 • Állami támogatás: Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás;
 • Átlátható formában nyújtott támogatás: Olyan támogatás, amelynél a bruttó támogatástartalom kockázatelemzés nélkül előre, pontosan kiszámítható;
 • Egy és ugyanazon vállalkozás: Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 2. cikk (2) bekezdése szerinti kapcsolatban lévő vállalkozások;
 • Támogatási intenzitás: A támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa százalékos formában kifejezve;
 • Támogatástartalom: A beruházó részére ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában, akár több forrásból odaítélt állami támogatásnak az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) számú kormányrendelet 2. mellékletében meghatározott módszer alapján számított összege.

4. A rendelet alapján nyújtható támogatás

4. § Amennyiben a kedvezményezett a közösségi jog szerint vállalkozásnak minősül és a támogatást gazdasági jellegű tevékenységéhez kapja, abban az esetben részére jelen rendelet szerint vissza nem térítendő, támogatás formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

5. A támogatások forrásai

5. § Az önkormányzat által nyújtandó támogatások pénzügyi fedezetét az önkormányzat mindenkori költségvetési rendelete tartalmazza.

6. A támogatás nyújtásának alapelvei

6. § (1) Önkormányzati támogatás nyújtása egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt kérelemre történik. A kérelemre történő támogatás nyújtás esetén elsősorban a város érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni.

(2) Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot, illetve egyedi kérelem esetén írásos kérelmet nyújt be és valamennyi szükséges mellékletet csatolja ahhoz.

(3) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

 • a pályázati feltételeket,
 • a pályázók körét,
 • a támogatandó célokat,
 • az elszámolható költségtípusokat,
 • a pályázati adatlapot, valamint
 • az adatlap kitöltési útmutatóját.

7. § (1) Az egyedi kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező nevét,
 • székhelyét, telephelyét,
 • törvényes képviselőjének nevét, aláírását,
 • hivatalos célra használt elektronikus levélcímét,
 • adószámát.

(2) A pályázat, valamint az egyedi kérelem benyújtásával egyidejűleg a támogatást igénylő köteles benyújtani:

 • a kérelmező 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, illetőleg vállalkozói igazolvány hiteles másolatát,
 • rövid bemutatását, tulajdonosi összetételét, gazdálkodási és foglalkoztatási adatait, pénzügyi helyzetének értékelését,
 • a támogatási kérelem indokait,
 • a kérelem évét megelőző két lezárt gazdasági év foglalkoztatási adatait,
 • az elkészített beszámolóját, amennyiben a kérelmező rendelkezik legalább két lezárt gazdasági évvel. Egy lezárt gazdasági év esetén az adott lezárt év foglalkoztatási és számviteli nyilvántartatásainak adatait kell feltüntetni; lezárt gazdasági év hiányában a kérelem benyújtásakor érvényes foglalkoztatási és könyvviteli adatokat,
 • felhatalmazást azonnali beszedési megbízás benyújtására a támogatott valamennyi bankszámlájára, arra az esetre, ha támogatás-visszatérítési kötelezettség terhelné,
 • nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§-a alapján vele szemben esetlegesen fennálló összeférhetetlenségről vagy kizáró okról, illetve azok hiányáról,
 • nyilatkozatot arról, hogy a „de minimis” támogatás összege a támogatási döntést megelőző három pénzügyi évben nem haladja meg a jogszabályban meghatározott mértéket, valamint
 • a jogszabály szerinti egyéb nyilatkozatokat.

A támogatott köteles igazolni, hogy köztartozásait (NAV és helyi adó) maradéktalanul megfizette vagy hatóság a köztartozásának átütemezését határozatban engedélyezte. A több részletben történő támogatás-folyósítás esetén a szükséges igazolásokat az első részlet kiutalása előtt kell benyújtani, a további részletek az igazolások megújítása nélkül kiutalhatóak. Ha ugyanazon szerv vagy személy részére az adott évben újabb támogatás kerül megállapításra, a köztartozások megfizetését tárgyéven belül elegendő egyszer igazolni.

7. A támogatás odaítélése

8. § (1) A támogatási döntést:

 • a költségvetési rendeletben meghatározott polgármesteri keret terhére a polgármester,
 • 15 millió forintot meg nem haladó támogatási igény esetén a támogatás tárgya szerint illetékes szakbizottság javaslatára a polgármester,
 • 15 millió forintot meghaladó támogatási igény esetén a Közgyűlés hozza meg.

 (2) Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor:

 • csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll,
 • az önkormányzattal, önkormányzati költségvetési szervvel, részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal szemben lejárt esedékességű tartozása van,
 • a kérelem benyújtásakor egyéb lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, valamint
 • a jogszabályban megjelölt egyéb esetekben.

9. § (1) A támogató a csekély összegű támogatásról a rendelet 2. függeléke szerinti igazolást állít ki. A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

(2) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén e Rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, állam-háztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(3) E Rendelet szerinti támogatások különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozhatók más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(4) Az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.

(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére Magyarországon az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdésében foglaltakat.

(7) Az 1407/2013/EU rendelet alapján nyújtott támogatás csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) meghatározott felső határig halmozható.

(8) Nem nyújtható az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(9) A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás írásos papíralapú, vagy elektronikus formában az 1. függelék szerint készített nyilatkozatot köteles adni a polgármester részére a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben Magyarországon nyújtott, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó valamennyi csekély összegű támogatásról.

(10) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

8. A támogatási szerződés tartalmi elemei

10. § (1) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

 • a Támogató megnevezését, székhelyét, képviselője nevét, adószámát, és a szervezet statisztikai számát,
 • a Támogatott nevét, címét, levelezési címét, adószámát, illetve megnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát, képviselője nevét és bankszámlaszámát,
 • a támogatás nyújtásáról szóló határozat számát,
 • a támogatási összeg fedezetét biztosító előirányzat számát,
 • a támogatási cél megnevezését,
 • a támogatási összeget,
 • a támogatott elszámolási kötelezettségére vonatkozó részletes szabályokat, az elszámolás határidejét,
 • a szerződésszegés jogkövetkezményeire (visszafizetési kötelezettség) vonatkozó felhívást,
 • a 7. § szerinti nyilatkozatok valótlanság esetére irányadó jogkövetkezményéről szóló tájékoztatást,
 • a Támogató és a Támogatott részéről kijelölt kapcsolattartó nevét, beosztását, telefonszámát (lehetőség szerint fax számát, e-mail címét)
 • a Támogatott adatváltozás bejelentési kötelezettségéről szóló tájékoztatást,
 • a támogatás kategóriáját az 1407/2013/EU bizottsági rendelet megfelelő cikkére annak pontos címével és az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetésére történő hivatkozással,
 • a támogatás támogatástartalmát, valamint
 • a támogatás folyósításának rendjét.

(2) Az egységes támogatási szerződés-mintát a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

9. A támogatási összeg folyósítása

11. § A támogatási összeg a költségvetés elfogadása után, és csak akkor folyósítható, ha a támogatott az előző évi támogatási összegekkel elszámolt, azokat a támogatási szerződésben megjelölt célokra fordította.

10. Támogatási szerződés módosítása

12. § (1) A támogatási szerződés módosítására a felhasználás célja és az elszámolási határidő vonatkozásában kerülhet sor, egy alkalommal, a támogatott elszámolási határidő lejárta előtt benyújtott írásbeli kérelmére.

(2) Amennyiben a módosítást a pályázati kiírás lehetővé teszi, arról a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel az elbíráló dönt.

(3) Alapítványi forrás átadása esetén a támogatási szerződés, egyéb támogatott szervezetek esetén a támogatás céljának működési és felhalmozási célok közötti módosításáról a Közgyűlés dönt.

11. A támogatások elszámoltatása

13. § (1) Az önkormányzat által támogatásban részesülő vállalkozások számára a támogatási szerződésben szakmai és pénzügyi számadási kötelezettséget kell előírni a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról.

(2) A szerződésben megállapított határidőig a támogatás felhasználásáról el kell számolni, ellenkező esetben a támogatás a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelt összegét az elszámolásra előírt határidőt követő 15 napon belül az önkormányzat bankszámlájára vissza kell fizetni.

(3) Az elszámolások végső határideje a támogatás folyósítását követő év január 15. napja. A rendezvények, programok megvalósításához adott támogatás esetében azok lebonyolítását, megvalósítását követő 30 napon belül kell elszámolni.

(4) A támogatási szerződésben meghatározott elszámolási határidő lejártát megelőzően egy alkalommal a támogatott írásbeli kérelmére az elszámolási határidő meghosszabbítható.

(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő vállalkozások részére újabb támogatás három évig nem folyósítható. Az elszámolási határidő meghosszabbításának ideje alatt újabb támogatás nem nyújtható.

(6) A támogatási összegek támogatási szerződésenkénti elszámolása, külön e célra rendszeresített, egységes elszámolási formanyomtatvány alkalmazásával történik. Az elszámolási formanyomtatvány jelen rendelet 3. függelékét képezi. A támogatottak számára a formanyomtatvány elérhetőségét, letölthetőségét a www.erd.hu honlapon is biztosítani kell.

(7) A csekély összegű – de minimis – támogatásról nyilvántartást kell vezetni, melynek keretében, mind a támogatást nyújtó, mind valamennyi kedvezményezett köteles a támogatás odaítélése időpontjától számított 10 évig a támogatáshoz kapcsolódó minden iratot megőrizni.

A csekély összegű támogatás kedvezményezettje iratmegőrzési kötelezettségén túl köteles a támogatást nyújtó felhívására valamennyi iratot bemutatni.

(8) Amennyiben a támogatott a támogatást vagy egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megjelölt célra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, úgy a jogtalanul igénybevett támogatási összeg visszafizetése iránt kell intézkedni.

(9) A támogatás elszámolását, a beszerzett tárgyak, eszközök meglétét a támogató a helyszínen ellenőrzi. Amennyiben a helyszíni vizsgálat az elszámolás során közölt adatoktól eltérő adatokat tár fel, a támogatott a támogatás összegét köteles visszafizetni.

12. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló rendelkezés

14. § (1) A Támogatott köteles a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a alapján írásban nyilatkozni összeférhetetlensége, illetve érintettsége esetleges fennállásáról, vagy annak hiányáról. A nyilatkozatot a rendelet 4. függeléke tartalmazza, melyet a támogatási szerződés mellékleteként kell kezelni.

(2) Amennyiben a támogatott a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásai ellenére valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, és ez az érvénytelenné nyilvánított döntés alapján a szerződés semmisségét vonja maga után, támogatottat kötelezni kell a folyósított támogatás egy összegben való – a folyósítás és a visszafizetés időpontja közötti időszakra eső, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamattal növelt – visszatérítésére.

13. Egyéb rendelkezések

15. § (1) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében az EUMSz 107. és 108. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) A rendelet melléklete: A támogatási szerződés-mintája.

(3) A rendelet függelékei:

 • Nyilatkozat de minimis támogatásokról;
  • Igazolás de minimis támogatásokról;
  • Pénzügyi elszámolólap;
  • Nyilatkozat közpénzekből nyújtott támogatások esetén összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról.

16. § Hatályát veszti a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről szóló 2/2016. (I. 28.) számú önkormányzati rendelet.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. június 30. napján hatályát veszti.

18. § Jelen rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

 

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

5/2021. (VI. 28.) JKB

állásfoglalás

a vállalkozásoknak nyújtandó támogatásokfeltételrendszeréről2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet hatályának meghosszabbításáról

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Dr. Bács István

Igen

Kozma Piroska

Igen

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Igen

 

 

6. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben dolgozók jogviszonyának átalakulásával összefüggő döntések meghozatalára

 

 

 

Dudás Erzsébet Esélyegyenlőségi és egészségügyi referens: Ismerteti az előterjesztést.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Felteszi szavazásra az alábbi rendelet tervezetet:

„…/2021. (___) önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő egészségügyi intézménnyel egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek juttatásainak szabályairól

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Rendelet hatálya az önkormányzati fenntartású egészségügyi intézménnyel egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyekre terjed ki.

(2) A Rendelet hatálya a részmunkaidőben foglalkoztatott egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyekre is kiterjed, azzal a kikötéssel, hogy a jogosultságok munkaidő-arányosan illetik meg őket.

2. § Az önkormányzati fenntartású önálló gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője csak e rendeletben foglaltak szerint, a NEAK finanszírozás által biztosított források terhére jogosult vezetői intézkedésben az intézmény alkalmazottai felé pénzügyi kötelezettséget vállalni. Az Önkormányzat a NEAK finanszírozáson felül költségvetési támogatást az egészségügyi szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódójuttatásokhoz nem biztosít.

3. § Az intézményvezetőt, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) 8. § (3) bekezdése szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló magasabb vezetőt egyszázezer forint, a vezetőt ötvenezer forint összegű vezetői juttatás illeti meg.

4. § Az egészségügyi szakdolgozók esetén a fenntartó az egészségügyi szakdolgozói pótlékalap 50%-át biztosítja valamennyi asszisztensi és szakasszisztensi képesítéssel rendelkező (szak)asszisztensi munkakörben dolgozó részére asszisztensi pótlékként.

5. § (1) Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyeket, valamint az egészségügyi szakdolgozókat illetményükön felül a végzett munkával arányos helyettesítési díj illeti meg, amennyiben a munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg más munkakörébe tartozó feladatokat is ellátnak, és ezáltal jelentős többletmunkát végeznek. A helyettesítési díj a helyettesítés első napjától jár, melyet a munkáltatói jogkör gyakorlója a helyettesített személy illetményének legfeljebb 50%-áig terjedő mértékben jogosult megállapítani.

(2) Nem jár az (1) bekezdés szerinti helyettesítési díj, ha a helyettesítés a helyettesítő személy munkaköri kötelezettsége, vagy a helyettesítés rendes szabadság miatt szükséges.

(3) Nem kell alkalmazni a (2) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a helyettesítésre 30 napot meghaladó időtartamban kerül sor.

6. § (1) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt béren kívüli juttatás illeti meg, figyelemmel a mindenkori költségvetési törvény, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezéseire.

(2) A juttatás részletes szabályait az intézmény vonatkozó szabályzata tartalmazza.

7. § (1) Ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy elhasználódásával jár, a munkáltató az egészségügyi szolgálati jogviszonyban alkalmazottnak munkaruhát adhat.

(2) A munkaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a kihordási időt, valamint a juttatás egyéb feltételeit a munkáltató szabályzata állapítja meg.

(3) A munkaruha juttatást olyan összegben kell meghatározni, amelyre az NEAK finanszírozás keretei és az intézmény költségvetése lehetőséget ad.

8. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő egészségügyi intézményében dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól 24/2008. (V. 30.) számú önkormányzati rendelet.”

 

 

A rendelet tervezetről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Dr. Bács István

Igen

Kozma Piroska

Igen

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Igen

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 3/2021. (I. 28.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

Határidő:        döntés továbbítására – a 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet szerint

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Dr. Bács István

Igen

Kozma Piroska

Igen

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Igen

 

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság a fenti szavazások értelmében az alábbi állásfoglalást hozta:

 

6/2021. (VI. 28.) JKB

állásfoglalás

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben dolgozók jogviszonyának átalakulásával összefüggő döntések meghozataláról

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet és a határozati javaslatot.

 

 

 

7. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a 7. számú főút – Benta patak – 0158 helyrajzi számú földút – Zámori patak között lévő területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadására

 

 

Kuslits Tibor főépítész: Ismerteti az előterjesztést. Technikai módosítást jelent.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Felteszi szavazásra az alábbi rendelet tervezetet:

„__/2021. (__.__.)

önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról

szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze, a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. mellékletében rögzített érintett államigazgatási szervek, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 22. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A Gisz-2 jelű építési övezet területén a csapadékvizet elsősorban a telken belül kell elhelyezni és azt a talajba szikkasztáson túl szürkevízként, illetve kertészeti célra is fel lehet használni. Amennyiben a talajszerkezet szikkasztási képessége megengedi a szikkasztóakna az épületektől és a telekhatártól minimum 2 méter távolságban létesíthető. A csapadékvíz tárolására a használaton kívüli, megfelelő módon tisztított, fertőtlenített egykori szennyvíztároló akna is használható.”

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 22.§-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A Gisz-2 jelű építési övezet területén amennyiben a csapadékvíz helyben való gyűjtése, szikkasztása nem megoldható, az a közterületen lévő, illetőleg közcélú csapadékvíz csatornába, nyílt vízelvezető, vagy szikkasztó árokba, csak befogadói nyilatkozat, és az út kezelőjének hozzájárulása birtokában vezethető ki. Ez esetben legkésőbb a használatbavételig a telken keletkező csapadékvíz visszatartása érdekében, műszaki előírásokon alapuló, méretezéssel igazolt mennyiség befogadására alkalmas telken belüli átmeneti tároló/záportározó kialakítása szükséges. A közterületi vízgyűjtőbe való kivezetés csak a járda burkolata alatt valósítható meg.”

2. § (1) Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 35. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) A Gisz-2 jelű építési övezet telkein a 10. § (6) bekezdésben szabályozott építési vonaltól el lehet térni.

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 35. §-a a következő (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A Gisz-2 jelű építési övezet területén a 22. § (4) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni, ha az ipari területen a csapadékvíz-elvezetés hatóságilag jóváhagyott vízjogi tervdokumentáció alapján kerül kiépítésre.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

 

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

7/2021. (VI. 28.) JKB

állásfoglalás

a 7. számú főút – Benta patak – 0158 helyrajzi számú földút – Zámori patak között lévő területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadásáról

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Dr. Bács István

Igen

Kozma Piroska

Igen

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Igen

 

 

8. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2020. évi tevékenységéről

 

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Ismerteti a beszámolót, majd felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő:        határozat közlésére – 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

8/2021. (VI. 28.) JKB

állásfoglalás

a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a beszámolót.

 

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Dr. Bács István

Igen

Kozma Piroska

Igen

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Igen

 

 

9. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: A Szendrői utca környékén egyirányúsítottak, de nagyon sokan nem veszik ezt figyelembe, nem tartják be a forgalmi rendet – ezt többen is jelezték neki és kérik, hogy a rendőrségi jelenlétet.

 

Nogula Tamás, az Érdi Rendőrkapitányág kapitányságvezetője: Ezt már polgármester úr is jelezte nekik, ismert a probléma. Amikor rendőrautó van ott, akkor nem jönnek velük szembe. Megnézik, hogy hogyan tudják megnyugtatni a lakókat.

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Megköszöni a jelenlétet, amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a bizottság nyilvános ülését bezárja és zárt ülés keretében folytatja tovább a munkát.

 

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság nyilvános ülése

17:40 órakor befejeződött.

 

K.m.f.

 

 

 

                                           Csornainé Romhányi Judit                                                                Dr. Asztalos Éva                                                      

bizottsági tag                                                                                    elnök