1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

 

 

Ferencz Judit Közgazdasági Irodavezető: Ismerteti a rendeletmódosítást. Elmondja, hogy az adóbevételeket érintő módosítások az első háromnegyed év pénzforgalmi eseményei az eredeti költségvetésben tervezettnél jóval kedvezőbben alakultak, különösen az iparűzési adó tekintetében, amely adónem az eredetileg tervezetthez 1,5 milliárdhoz képest 2,2 milliárd forint összegben realizálódtak, így 700 millió forinttal emelhettük az előirányzatot. Az egyéb adónemek közül az idegenforgalmi adóbevételi előirányzat emelkedett 800 ezer forinttal – szintén a pénzforgalmilag teljesült többletbevételre tekintettel. A normatíva-módosítás hatása, hogy az eredeti költségvetésben szerepeltetett, meghatározott mutatók szerint megállapított feladatfinanszírozási normatíva igények a tárgyév folyamán a jogszabályban előírt határidőben és módon felülvizsgálatra kerültek, amelynek eredményeképpen az egyes normatíva összegek módosultak. 139 millió Ft csökkenés történt az étkezési normatívát illetően, amelynek oka a közoktatási intézmények zárva tartása miatti elfogyasztott adagcsökkenés. A szociális, bölcsődei és óvodai feladatellátásra tekintettel ugyanakkor növekedett a biztosított normatíva összeg, amelynek oka az ellátotti létszám, ezáltal az elismert pedagógus létszám növekedése.  Az óvodai nevelési feladatok ellátására biztosított normatíva terhére óvodai tervezési feladatokra beépítésre került a költségvetésbe 27,5 millió forint + áfa a jövőbeli pályázati források igénybevételének biztosítása céljából. Az önkormányzat a Tisztítsuk meg az országot!-program keretében 37.203.000 forintot nyert illegális hulladékgyűjtési feladatokra, amelynek keretében a végrehajtási tervben rögzített helyszínekről az előzetesen becsült, 620 köbméter mennyiségű hulladék kerül elszállításra.A realizált bevételi többlet a tervezett, de várhatóan teljes összegében nem realizálódó működési támogatási bevétel részbeni kompenzálására fordítjuk. Ez a költségvetési előirányzatok tekintetében annyit jelent, hogy a többletbevételnek megfelelő összeggel a tervezett működési támogatási bevételi előirányzatot csökkentettük, az adóbevételi, ingatlan értékesítési bevételi előirányzatokat növeltük. A Papi földek üzemeltetése soron az eredeti költségvetési rendelet 100 millió forint céltartalék-összeget tartalmazott, amelyből 89.696.290 forint átvezetésre került az ÉKFI által ellátott, zöldterület kezeléssel kapcsolatosan ellátott feladatokra. A létesítmény jelenleg is befejezetlen állapotban van műszaki és pénzügyi értelemben egyaránt. Az eddig létrehozott vagyonnal kapcsolatban azonban szükségessé váltak bizonyos állagmegóvási, karbantartási munkálatok elvégzése, továbbá a beruházás során műszakilag nem megfelelő kivitelezésből eredő problémák megoldása. Az említett feladatokkal az ÉKFI-t célszerű megbízni. A költségvetésben bruttó 10.303.710 forint áll rendelkezésre az említett célokra, amely fedezet fentiekre tekintettel átvezetésre kerül a Város és községgazdálkodás szolgáltatási kiadási előirányzataira. Az intézményi költségvetési előirányzat módosítások elsősorban kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításokat tartalmaztak, valamint a biztosított ágazati pótlékok intézményi költségvetési finanszírozásként történő átadását. A költségvetési rendelet módosítási előterjesztésben foglaltak alapján az általános tartalék 81.662.208 forintra változik, a költségvetési főösszeg 50.743.640.079 forintra módosul.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: A Vis maior 10 millió Ft-ja felől érdeklődik.

 

Ferencz Judit Közgazdasági Irodavezető: Ezt minden évben tervezik, előre nem látható körülményekre tartalékkeret, vagy felhasználják, vagy nem.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Felteszi szavazásra az alábbi rendelet tervezetet:

…/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

 az Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló

8/2021. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételét 15 437 637 706 forintban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 500 000 000forintban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a működési célú hitelfelvételét 4 666 428 618 forintban, a 2020. évi maradvány igénybevételét 30 139 286 674 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 287 081 forintban, a bevételi főösszegét 50 743 640 079 forintban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait 45 897 926 662 forintban, a működési célú hitel visszafizetését 4 666 428 618 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 179 284 799 forintban, a kiadási főösszegét 50 743 640 079 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 903 804 274 forint, ebből”

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet 3. §-ában foglalt táblázat „általános tartalék” sor és „céltartalék” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

általános tartalék

81 662 208 forint

céltartalék

822 142 066 forint”

3. § A rendelet 1–21. melléklete helyébe a jelen rendelet 1–21. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.”

 

 

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

16/2021. (XI. 22.) JKB

állásfoglalás

 

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a rendelet tervezetet.

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Dr. Bács István

Nem

Kozma Piroska

Igen

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Távol

Eőry Eszter

Igen

 

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

 

 

 

Kartikné Szilágyi Enikő Adó Csoportvezető: Ismerteti a rendeletmódosítást. Elmondja, hogy hatálybalépés kitolásáról szól. 2020. június 22-ei ülésén a Közgyűlés jelentős adócsökkentésről, adókönnyítésről döntött. A beruházási kedv elmaradása miatt a 2020. november 26-ai ülésen a módosítás hatályba léptetésének időpontját 2022. január 1. napjában állapította meg. A rendelet elfogadáskor is jeleztem, hogy az adócsökkentésre vonatkozó szabályok elfogadását követően annak hatását folyamatosan elemezni fogjuk és amennyiben az adópolitikai szándék nem ér célt, a szabályozás korrekciója nem zárható ki. Egyelőre úgy tűnik, hogy a beruházási kedv élénkítését célzó hatás továbbra is elmarad a remélttől, ezért a jelen gazdasági helyzetben adócsökkentésre nem kerülhet sor. Erre tekintettel javasolom a bevezetés hatálybalépését 2023. január 1. napjára módosítani. A módosítás elmaradása 20 millió forint bevételkiesést eredményezne a 2022-es adóévben.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Felteszi szavazásra az alábbi rendelet tervezetet:

„…/2021. (XI. 25.)

önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 42/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 42/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2020. (VI. 22.) önkormányzati rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

2. § Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba.”

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

 

17/2021. (XI. 22.) JKB

állásfoglalás

 

 a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a rendelet tervezetet.

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Dr. Bács István

Igen

Kozma Piroska

Igen

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Távol

Eőry Eszter

Igen

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Ferencz Judit Közgazdasági Irodavezető: Elmondja, hogy a rendelet módosítás keretében a nyersanyagnorma és ezen keresztül a térítési díjak módosításáról van szó. A szolgáltató Klassz Menza Kft. kereste meg az önkormányzatot, hogy a jelenleg alkalmazott adagárakon már nem tudja ellátni a szolgáltatást, ezt alátámasztotta az elmúlt időszakban realizált inflációs adatokkal. Teljesen reális az áremelés, mivel 2018. óta nem volt árváltozás. A szolgáltató irányába fizetendő térítési díjak két összetevőből állnak, egyrészről a nyersanyagnormából, amely összeget a szolgáltatást igénybevevőknek kell megfizetniük a számla ellenében. A másik összetevő az úgynevezett rezsiköltség, ez a nyersanyagnorma 116 %-a. Ami azt jelenti, hogy többet fizetnek a szülők és az önkormányzat is. Az előterjesztés melléklete tartalmazza a jelenlegi árakat és az emeléseket.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Vannak szülők, akik semmit nem fizetnek az étkezésért, valaki fizet az étkezésért, de ha jól tudja, akkor mindenki csak a 100 %-ot fizeti meg, mert az a fölötti részt az önkormányzat pótolja ki a Klassz Menza Kft-nek. Aki nem fizet semmit, ahelyett az állam fizeti meg azt, amit neki kéne fizetnie, de azt is az önkormányzat pótolja ki. Aki eddig nem fizetett semmit, az ezután sem fog fizetni.

 

Ferencz Judit Közgazdasági Irodavezető: A jogszabályban foglalt előírások szerint vannak olyan jogosultak – nagy számban egyébként, akik mentességet élveznek a térítési díj fizetése alól. A közétkeztetés ellenértékeként a nyersanyagárat fizeti meg az, aki ezt igénybe veszi. amennyiben bizonyos jogosultsági feltételeknek megfelelnek pl. 3 gyereket nevelő szülők, vagy tartósan beteg, illetve egyéb paraméterek fennállása esetén van lehetőség arra, hogy ingyenes étkezésben részt vegyenek. Ezzel kapcsolatban a Magyar Államkincstár normatíva formájában ennek a részbeni megtérítését biztosítja, de ez csak a nyersanyagárak nagyságrendjéig értelmezhető támogatás. A Klassz Menza Kft-nek fizetett szolgáltatási díj a nyersanyagárból és a rezsiköltségből áll. A rezsiköltséget mindenképpen az önkormányzatnak kell hozzátennie, akár kell térítési díjat fizetni, akár nem. Csak a nyersanyagnorma mértékéig fizet az ellátásban résztvevő. Ami a fölötti ún. rezsi ár, ami az összes díjon felül 116 %, azt mindenképpen az önkormányzatnak kell hozzátennie. Ha azt mondjuk, hogy a nyersanyagnorma szerinti térítési díj mondjuk 100 %, akkor ahhoz képest 116 %-ot mindenképpen az önkormányzat tesz hozzá a közszolgáltatáshoz. Ha 100 % a nyersanyagköltség, akkor 216 %-ot kell az önkormányzatnak a Klassz Menza Kft-nek fizetnie. Ebből 100 % a nyersanyagnorma,

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Aki nem fizet, ahelyett az állam ideadja az önkormányzatnak a 100 %-ot, illetve amennyit elismer. Kérdezi, hogy ez akkor hogyan lesz az emelés után.

 

Ferencz Judit Közgazdasági Irodavezető: A szülő 9 %-kal többet fog fizetni, de a 116 %-os arány, az is 9 %-kal több lesz. 

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Kérdezi, hogy az állam ebből mennyit fog elismerni. Kérdezi, hogy az állam a 109 %-ból mennyit ismert el.

 

Ferencz Judit Közgazdasági Irodavezető: Az idei év vonatkozásában az Intézményi Gondnokság a teljes közszolgáltatási kiadásra 990 millió Ft-ot tervezett és ebből kb. 600 millió Ft-ot kapott meg az önkormányzat normatívaként. A jövő évi normatíva igénylés még zajlik. Számításaik szerint nem fog annyival emelkedni az állam által biztosított normatíva, ami fedezné ezt az emelést, tehát többet kell hozzátennie az önkormányzatnak, mint amivel a normatíva emelkedik. Kb. 100 millió Ft-tal lesz több.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Felteszi szavazásra az alábbi rendelet tervezetet:

„…/2021. (XI. 25.) számú önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba.

 

 

 

1. számú melléklet

Intézményi térítési díjak 2022. január 1-jétől

 

A

B

C

1.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátás formái

Intézményi térítési díj összege

Önköltség

Ft/nap

2.

 

 

Napi díj

Étkezés

Működési

3.

Bölcsőde

 

 

 

4.

Bölcsődei étkezés

589 forint

1.272 forint /nap

 

5.

Bölcsődei gondozás

2.335 forint/fő/nap

 

7.556 forint/fő/nap

 

6.

Időszakos gyermekfelügyelet

2.335 forint/fő/nap

 

7.556 forint/fő/nap

7.

Házi gyermekfelügyelet

 

 

 

8.

 

2.565 forint/óra

 

2.567 forint/óra

9.

 Étkeztetés

 

 

 

10.

étkeztetés

589 forint

1.272 forint

 

11.

+ kiszállítás

napi 375 forint

377 forint/nap

12.

 Házi segítségnyújtás

 

 

13.

személyi gondozás

1.160 forint

4.583 forint/óra

 

14.

szociális segítés

2.385 forint

9.063 forint/óra

15.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 

 

16.

 

60 forint/darab/nap

135 forint / darab / nap

17.

Támogató szolgálat

 

 

18.

személyszállítás

0 forint/kilométer

 

124 forint/kilométer

19.

személyi segítés

0 forint/óra

3.769 forint/óra

 

20.

Idősek klubja

 

 

21.

idősek nappali ellátása

 

 

22.

napközbeni tartózkodás

2.110 forint/fő/nap

11.219 forint /fő/nap

23.

személyszállítás

865 forint /fő/nap

865 forint /fő/nap

24.

demens személyek nappali ellátása

 

 

25.

napközbeni tartózkodás

2.140 forint/fő/nap

11.474 forint

26.

napközbeni tartózkodás ott étkezéssel

3.260 forint/fő/nap

13.391 forint

27.

személyszállítás

865 forint /fő/nap

865 forint/fő/nap

28.

Habilitációs Központ

 

 

29.

napközbeni tartózkodás ott étkezéssel

5.790 forint /fő/nap

32.479 forint/fő/nap

30.

napközbeni tartózkodás

3.660 forint /fő/nap

30.562 forint/fő/nap

31.

Családok átmeneti otthona

995 forint /fő/nap

6.430 forint/fő/nap

32.

Férfi- Női hajléktalan átmeneti szálló

1.490 forint /fő/nap

4.226 forint/fő/nap

33.

Idősek bentlakásos otthona

3.950 forint /fő/nap

12.566 forint/fő/nap

34.

Család- és Gyermekjóléti Központ

0 forint **

669.956 forint/nap

35.

Utcai szociális munka

0 forint **

42.689 forint /nap

36.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatás

0 forint **

356.857 forint /nap

37.

Nappali melegedő

0 forint **

2.539 forint/fő/nap

             

 

 (A feltüntetett díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák)

 

 

2. számú melléklet

Az önkormányzat által fenntartott élelmezést nyújtó intézmények napi nyersanyagköltsége

2022. január 1-jétől

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

18/2021. (XI. 22.) JKB

állásfoglalás

 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a rendelet tervezetet.

 

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Dr. Bács István

Igen

Kozma Piroska

Igen

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Távol

Eőry Eszter

Igen

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

 

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Elmondja, hogy a különböző támogatásokkal kapcsolatos a módosítás. Felteszi szavazásra az alábbi rendelet tervezetet:

„…/2021. (     )

önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8.a pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában és a 32. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet IV. Fejezete a következő 59. és 60. §-sal egészül ki:

„59. §

(1) Az 5. § a)–b) és h) pontja szerinti ellátások esetén a veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró ellátási jogosultságok a veszélyhelyzet lejártát követő hónap utolsó napjáig meghosszabbodnak.

(2) Az 5. § d) pontjában, valamint a 27. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott pénzbeli ellátások esetén a veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró benyújtási határidő a veszélyhelyzet lejártát követő hónap utolsó napjáig meghosszabbodik.

60. §

E rendeletnek a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ……/2021. ( ) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított 59. §-át 2021. november 4. napjától kell alkalmazni.”

2. §

Hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 52–55. §-a.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

19/2021. (XI. 22.) JKB

állásfoglalás

 

 a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a rendelet tervezetet.

 

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Dr. Bács István

Nem

Kozma Piroska

Igen

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Távol

Eőry Eszter

Igen

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal történő támogatási szerződés megkötésére

 

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Elmondja, hogy minden évben sor kerül ilyen támogatási szerződésre. A közterületi szabadidős járőrszolgálat felől érdeklődik.

 

Nogula Tamás, az Érdi Rendőrkapitányág kapitányságvezetője: Kettős célt szolgál, a szabadidős járőrszolgálattal túlóra keretet jelenti. 2 millió Ft-os összegről van szó.

 

Gál Alex bizottsági tag: Kérdezi, hogy nem kevés ez a keretösszeg.

 

Nogula Tamás, az Érdi Rendőrkapitányág kapitányságvezetője: Azért 2 millió Ft értékű, mert így nem kell bevonniuk az Országos Rendőrfőkapitányságot. Abban egyeztek meg, hogy inkább többször kér 2 millió Ft-ot, ezért is szól ez most 5 hónapos időtartamra.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátására 2021. december 1. – 2022. április 30. közötti időtartamra összesen bruttó 2 millió forint összegű támogatást nyújt.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal a megállapodást aláírja.

A megállapodás megkötéshez szükséges pénzügyi fedezet az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésének általános tartaléka terhére kerül átvezetésre.

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

MEGÁLLAPODÁS

helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátására

Amely létrejött egyrészről

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhelye:        2030 Érd, Alsó utca 1–3.

adószáma:      15731254-2-13

törzsszáma:     731256

képviselője:     dr. Csőzik László polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

székhelye:       1139 Budapest XIII. kerület, Teve utca 4–6.

adószáma:      157220120-2-51

számlaszáma: MÁK 10023002-01451478

képviseli:         Nogula Tamás rendőr alezredes, kapitányságvezető (a továbbiakban: Pest MRFK)

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbiakban részletezett feltételek mellett.

Felek a jelen megállapodást közszolgáltatási feladat ellátására a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 9. § (1) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kötik, annak érdekében, hogy Érd Megyei Jogú Város közrendje és közbiztonsága javuljon.

I. Támogatás összege, támogatott tevékenység megnevezése, támogatás módja, támogatás felhasználása

1. Önkormányzat kijelenti, hogy fontosnak tartja Érd Megyei Jogú Város közbiztonságát, ezért Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének …./2021. (XI. 25.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Pest MRFK részére a közterületek és nyilvános helyek megerősített rendőri ellenőrzését szolgáló túlszolgálati közbiztonsági tevékenység (elsősorban a lakótelepek, családi házas övezetek, valamint oktatási intézmények környékeinek biztonságának erősítése) díjazásának finanszírozására, a 2021. december 1. – 2022. április 30. közötti időszakra vonatkozóan összesen bruttó 2 millió forint keretösszeg erejéig támogatást biztosít a jelen megállapodásban meghatározott feltételek szerint.

2. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Pest MRFK a jelen megállapodásban szereplő vállalásait a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 139. § (2) bekezdésében foglalt korlátozás figyelembevételével teljesíti, amely úgy rendelkezik, hogy a szolgálati érdekből elrendelhető túlszolgálat maximális időtartamát úgy kell meghatározni, hogy a heti szolgálatteljesítési idő és a túlszolgálat együttesen nem haladhatja meg a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikk b) pontjában meghatározott heti időtartamot, a 134. § (2) bekezdése szerinti időkeret alkalmazása esetén négyhavi átlagban nem haladhatja meg az irányelvben meghatározott heti időtartamot. Erre tekintettel a Pest MRFK a rendőri szolgálatellátás sérelme nélkül, a megerősített rendőri jelenlét teljesítése érdekében a túlszolgálatot ténylegesen végrehajtó személy részére túlszolgálat elrendelését vállalja.

II. Pest MRFK kötelezettségei a Pest MRFK Érdi Rendőrkapitánysága (a továbbiakban: Érdi Rendőrkapitányság) közreműködésével

1. A Pest MRFK a juttatást elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a közbiztonsági tevékenység túlszolgálat keretében történő díjazására, illetve a közterhek fedezetére rendelkezésre bocsátott összeget elkülönítve kezeli, és azt kizárólag Érd Megyei Jogú Városban teljesített, az állományilletékes parancsnok által elrendelt és igazolt túlszolgálat kifizetésére használja fel.

2. A Pest MRFK kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási összeg felhasználásáról számvitelileg elkülönített nyilvántartást vezet és a támogatás megállapodás szerinti felhasználásáról a …….napjáigaz államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), illetve annak végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerinti – számlákkal és elkülönített nyilvántartással alátámasztott – beszámolót nyújt be az Önkormányzat felé.

3. A szakmai és pénzügyi beszámolót szöveges indoklással, pénzügyileg rendezett, a feladatellátáshoz kapcsolódó bizonylatok és egyéb dokumentáció hiteles másolatával kell benyújtani az Önkormányzat részére. A bizonylatok eredeti példányára rá kell vezetni „az 1/ERD -……./2021 iktatószámú szerződés alapján folyósított támogatás terhére elszámolva” záradékot.

III. Az Önkormányzat kötelezettségei

1. Az Önkormányzat vállalja, hogy a közbiztonsági tevékenység során szükségessé váló túlszolgálatot a 2. pontban foglaltak szerint finanszírozza.

2. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a bruttó 2.000.000, azaz kettőmillió forint összeget két részletben utalja át. A támogatás 50 %-át 2021. december 31. napjáig, majd 2022. március 31. napjáig a támogatás fennmaradó összegét átutalással fizeti meg a Pest MRFK Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01451478 számú számlájára.

3. Az Önkormányzat a beszámoló elfogadásáról, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a beszámoló benyújtásától számított 60 napon belül írásban értesíti Pest MRFK-t.

IV. Ellenőrzés módja

1. Pest MRFK biztosítani köteles annak feltételeit, hogy Önkormányzat a támogatás felhasználását saját maga, illetve képviselője útján ellenőrizze a támogatási megállapodás megkötését megelőzően, a támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig.

2. Pest MRFK kötelezettséget vállal arra, hogy az ellenőrzés során az ellenőrzést végzővel együttműködik, ellenőrzési munkáját a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával segíti.

V. Pest MRFK nyilatkozatai

1. Pest MRFK – a jelen támogatási megállapodás aláírásával – kijelenti, hogy

a) a megállapodás aláírásakor az illetékes adó- és vámhatóságok, és az illetékes illetékhivatal felé nincs lejárt köztartozása (vagy arra az illetékes hatóságtól fizetési könnyítést, részletfizetés, fizetési halasztást kapott), továbbá az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósággal szemben, határozatban előírt díj-, illetve bírságfizetési kötelezettsége nincs,

b) az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt tartozása nincs,

c) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, a valóságnak megfelelnek, hitelesek,

d) a kérelem tárgyában támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be,

e) megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek,

f) nem tartozik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt korlátozás alá és az e törvény szerinti érintettség és összeférhetetlenség nem áll fenn,

g) adólevonási joggal nem rendelkezik, és

h) hozzájárul ahhoz, hogy Önkormányzat az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel ellenőrzése céljából a költségvetési támogatás folyósításától számított öt évig kezelje az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat.

i) Pest MRFK kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpont szerint szervezet.

VI. A megállapodás módosítása, megszűnése

1. A jelen megállapodás 2021. december hó 1. – 2021. április hó 30. napjáig tartó határozott időtartamra szól.

2. A jelen megállapodást bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a másik fél a megállapodásban szabályozott valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és a szerződésszegést a másik fél kifejezett írásbeli felszólítása ellenére sem szünteti meg, a felszólítás kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül.

3. A jelen megállapodás módosítása, kizárólag írásban a Felek közös megegyezésével történhet.

4. A megállapodás megszüntetése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni, a megállapodás megszüntetését követő 30 (harminc) napon belül.

5. Az Önkormányzat különösen az alábbi esetekben jogosult a támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani:

a) a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Pest MRFK a költségvetési támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki;

b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Pest MRFK a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor;

c) az Ávr. 76. §-ban meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut az Önkormányzat tudomására;

d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a jogszabályban, támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;

e) a Pest MRFK neki felróható okból megszegi a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének vagy ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni,

f)a Pest MRFK az Ávr. 72.§-a alapján adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;

g) a Pest MRFK a támogatási szerződés szerinti határidőig sem teljesítette vagy nem megfelelően teljesítette a beszámolási kötelezettségét,

VII. A Támogatás jogosulatlan igénybevétele, a szerződéstől történő elállás, annak felmondása esetén alkalmazandó jogkövetkezmények

1. Pest MRFK vállalja, hogy a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, annak felmondása esetén a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben Önkormányzat részére visszafizeti.

2. Forintban meghatározott pénztartozás esetén az ügyleti kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese.

3. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat. Az ügyleti kamat számításakor a visszaköveteléssel, a késedelmi kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

4. Pest MRFK tudomásul veszi, hogy nem teljesítés esetén a visszafizetendő összeget és annak kamatait az állami adóhatóság Önkormányzat megkeresésére adók módjára hajtja be.

5. A Pest MRFK a kamatot a támogatás összegével együtt köteles az Önkormányzat részére visszafizetni Önkormányzat OTP Banknál vezetett számú számlájára.

VIII. Egyebek

1. Felek tájékoztatják egymást azokban az esetekben, amikor azt a másik fél szervezeti működése, vagy feladatellátása szükségessé teszi. Az esetleges jogvitákat előzetesen egyeztetéssel oldják meg.

2. Felek a megállapodás teljesülését, eredményét és tapasztalatait a tárgyévet követő év március 31. napjáig áttekintik és írásban értékelik.

3. Felek által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény, a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet és az Rtv. rendelkezései az irányadók.

4. Felek a jelen megállapodást – amely négy számozott oldalból és hat egymással megegyező eredeti példányban készült – elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2021. november …

____________________________

Nogula Tamás

rendőr alezredes, kapitányságvezető

Érd, 2021. november …

____________________________

Dr. Csőzik László

polgármester

 

Előzetes jogi ellenőrzés:

______________________________________

 

Pénzügyi ellenjegyzés:

____________________________

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés:

_______________________________

 

Kapják:

1. példány:      Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

2. példány:      Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Érdi Rendőrkapitányság

3. példány:      Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság

4–6. példány:  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat”

 

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

20/2021. (XI. 22.) JKB

állásfoglalás

 

a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal történő támogatási szerződés megkötéséről

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslatot.

 

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Dr. Bács István

Igen

Kozma Piroska

Igen

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Távol

Eőry Eszter

Igen

 

 

6. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat Bar-Hegedűs Anita egyéni vállalkozó 22716 helyrajzi számú önkormányzati ingatlannal kapcsolatos, szerződés átruházásra vonatkozó kérelmének elbírálására

 

 

 

Dr. Csupor Endre aljegyző: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatával a pályázat nyerteseként Bar-Hegedűs Anita egyéni vállalkozót hirdette ki. A bérleti szerződés megkötését követően a 2021. január 28. napján lépett birtokba. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatával döntött a Bérlő által végzett felújítási munkálatok elfogadásáról. A Bérlő 2021. október 13. napján kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, amelyben kérte, hogy a bérleti szerződésben bérlőként az egyéni vállalkozása helyett egy gazdasági társaság, az All Star Coffee Kft. léphessen, illetve egyúttal kérte, hogy a társaság telephelyének a 2030 Érd, Felső utca 3. címet bejegyezhesse. Kérelmében kifejtette, hogy a változás oka adózási jellegű, az egyéni vállalkozással már nem megoldható a kávézó üzemeltetése. A cég tevékenysége: éttermi, mozgó vendéglátás, egyéb vendéglátás és italszolgáltatás. A kérelem jogilag szerződésátruházásnak minősül, amellyel kapcsolatosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény lehetőséget ad.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Kérdezi, hogy mivel jogi személy kerül be, pénzügyileg nem fog-e ez problémát okozni az önkormányzatnak.

 

Dr. Csupor Endre aljegyző: Az önkormányzatnak nem, a bérlőnek pedig ez volt a kérése.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése előzetesen hozzájárul, hogy Bar-Hegedűs Anita egyéni vállalkozó helyett a bérleti szerződésbe bérlőként az általa és férje, Bar Roland által alapított gazdasági társaság, az All Star Coffee Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Ilona utca 60., B épület; cégjegyzékszáma: 13-09-215918; statisztikai számjele:27468285-5610-113-13; adószám: 27468285-2-13; képviselője: Bar-Hegedűs Anita ügyvezető) szerződésátruházással belépjen.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy az All Star Coffee Korlátolt Felelősségű Társaság a 2030 Érd, Felső utca 3. alatti ingatlant telephelyként bejegyezze.

Határidő:        szerződés aláírására 60 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi állásfoglalást hozta:

 

21/2021. (XI. 22.) JKB

állásfoglalás

 

Bar-Hegedűs Anita egyéni vállalkozó 22716 helyrajzi számú önkormányzati ingatlannal kapcsolatos, szerződés átruházásra vonatkozó kérelmének elbírálásáról

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslatot.

 

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Nem

Dr. Bács István

Tartózkodik

Kozma Piroska

Tartózkodik

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Távol

Eőry Eszter

Igen

 

 

7. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Kérdezi, hogy az adventi időszakra hogyan készült fel a rendőrség. Illetve a hétvégén a Széles utcai piacon történtek felől érdeklődik.

 

Nogula Tamás, az Érdi Rendőrkapitányág kapitányságvezetője: Elmondja, hogy feljelentés nem érkezett hozzájuk a piacon történtekkel kapcsolatban. A piac magánterület, nem tudja, hogy ott térfigyelőkamera működik-e. A térfigyelő rendszerrel kapcsolatos elemzés nagyban elősegíti a rendőrség felderítési mutatóját. A horgászboltos alkalmi lopásokra specializálódott salgótarjáni elkövetőket is elkapták az elmúlt héten. Az év végi ünnepek kapcsán protokoll szerint hajtják végre a biztosítási feladataikat. Kiemelten ellenőrzik az Érdi Piacot, illetve a vásárokon – amennyiben azok megtartásra kerülnek. A pirotechnikai eszközök használatát, illetve árusítását is ellenőrizni fogják. A szolgálatot is úgy szervezik, hogy fokozott ellenőrzés kerül elrendelésre december 31-én éjszaka az ittas és egyéb garázda jellegű bűncselekmények megelőzésére. December 25-én és december 26-án külön party szolgálatot szerveznek. A templomok környékét is ellenőrizni fogják az éjféli misékkor.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Az adventi vásárok felől érdeklődik.

 

Nogula Tamás, az Érdi Rendőrkapitányág kapitányságvezetője: Elmondja, hogy körbe kell keríteni a vásárokat be- és kiléptetési pont kell és ellenőrizni kell a védettségi igazolványt. A vásárok látogatása védettségi igazolványhoz kötött.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: A térfigyelő kamerák felől érdeklődik.

 

Krasznainé Simonyai Tímea közbiztonsági referens: Jelenleg 143 db kamera működik a városban. A diszpécser szolgálat napi 24 órában figyeli. Nagyon sok bűncselekményt tudnak felderíteni a rendőrség segítségével a térfigyelő kameráknak köszönhetően.

 

Gál Alex bizottsági tag: Kérdezi, hogy a diszpécser szolgálatot hány fő látja el.

 

Krasznainé Simonyai Tímea közbiztonsági referens: 4 fő, 24 órás szolgálat van. A kamera meghibásodása esetén szólnak az illetékesnek. A gyakorlati részét ismeri.

 

Gál Alex bizottsági tag: Elmondja, hogy nemrégiben részt vett egy okosváros konferencián és ott érdekes mesterséges intelligenciás kiegészítőket is látott – kamerarendszerek. Azok alkalmasak voltak arra is hogy például verekedést, vagy ha valaki összeesik az utcán, akkor ezeket jelezze.

 

Krasznainé Simonyai Tímea közbiztonsági referens: A rendőrség határozatára adják ki a felvételeket.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Kérdezi, hogy mind a 143 db térfigyelőkamera működik-e. Azt hallotta, hogy ezek a kamerák alkalmasak arra, hogy sebességet mérjenek.

 

Krasznainé Simonyai Tímea közbiztonsági referens: Biztos, hogy van meghibásodás.

 

Gál Alex bizottsági tag: Szerinte a sebességmérést csak hitelesített mérőberendezéssel lehet.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: A kamera alkalmas rá, de szoftvert nem lehet rátenni, a jogszabályok ezt nem engedik.

 

Demjén Attila bizottsági tag: Olyan innováció lehet az a mesterséges intelligenciás kiegészítő, ami észleli, hogy futnak, olyan mozdulatokat hajtank végre és esetleg a mentőket is tudja riasztani. Jó sok pénzt is hozzon hozzá, mert nem olcsó mulatság.

 

Gál Alex bizottsági tag: Annyira azért nem vészes. Egy cseh cég mutatta be, vannak cseh városok, ahol már alkalmazzák. A következő bizottsági ülésre megpróbál egy prezentációt tartani. Mondjuk humánerőforrás, aki nézi, az mindenképpen kelleni fog hozzá.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Érdeklődik, hogy esetleg a diszpécserszobát a bizottság tagjai megnézhetik-e.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Úgy tudja, hogy csak azok léphetnek be, akik részt vettek oktatáson, jogosultsággal rendelkezik stb.

 

Demjén Attila bizottsági tag: Valójában nem mehetnek be.

 

Eőry Eszter bizottsági tag: Úgy tudja, hogy csak rendőrök, illetve közterület-felügyelők nézhetik a térfigyelőkamerát. Kérdezi, hogy akik ellátják ezt a szolgálatot, azok kicsodák, milyen képzettségük van, honnan tudják, hogy például milyen szabálysértést követnek el. Kérdezi, hogy a térfigyelőt néző kollégák ki vannak oktatva. Ha nincsen vizsgájuk, akkor nem is nézhetnék.  

 

Gál Alex bizottsági tag: Szerinte a közterületet figyelő kamerának nyílt adatnak kellene lennie, bárki akár az interneten is nézhetné.

 

Eőry Eszter bizottsági tag: Jogszabály szerint csak rendőrök, illetve közterület-felügyelők nézhetik a térfigyelőkamerát. 

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Szerinte nem kellene, hogy nyílt legyen. Ezek nagyon jó minőségű kamerák.

 

Krasznainé Simonyai Tímea közbiztonsági referens: A diszpécser nem nézi végig a felvételeket, hanem például a rendőrség kérése a kért időszakról menti le az adatokat. A rendőrség nézi át és elemzi.

 

Eőry Eszter bizottsági tag: Szerinte jogszabályellenes az egész. Szerinte nem jogosultak arra, hogy nézze és megfigyelje az embereket. Kérdezi, hogy akik a diszpécser szobában látnak el diszpécseri szolgálatot, azok milyen jogosultsággal rendelkeznek.

 

Krasznainé Simonyai Tímea közbiztonsági referens: Aki ott ül, az azt figyeli, hogy működnek-e a kamerák. Nyilván, hogy látja a közterületet is.

 

Demjén Attila bizottsági tag: Tehát azt állítja a bizottsági társa, hogy olyan személyek nézik a térfigyelőkamerákat, aki nem jogosult rá.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Szerinte kérjék meg az aljegyző urat, hogy a következő bizottsági ülésen tájékoztassa a bizottságot.

 

Dr. Csupor Endre aljegyző: Utána fognak nézni.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Összefoglalja a bizottság kérdéseit:

Milyen végzettsége van azoknak a személyeknek, akik a Polgármesteri Hivatalban a térfigyelőkamerarendszert nézik (akik a diszpécserszolgálatot látják el)?

Kik nézhetik a térfigyelőkamerákat – kell-e valamilyen különleges jogosítvány nekik?

Hány darab működőképes a 143 db térfigyelő kamerából?

Hány darab térfigyelő kamera mozgatható ezek közül, hány darab a fix kamera?

Ki/melyik cég végzi a térfigyelőkamerák karbantartását/üzemeltetését?

Mennyibe kerül a városnak a térfigyelőkamera rendszer működtetése éves szinten?

Milyenek a térfigyelő kamerák technikai specifikációja?

Megtekintheti-e a bizottság működés közben a diszpécserszobát?

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Megköszöni a jelenlétet, amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a bizottság ülését bezárja.

 

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság nyilvános ülése

18:15 órakor befejeződött.

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

                              Csornainé Romhányi Judit                                                            Dr. Asztalos Éva                                                                            

          bizottsági tag                                                                                    elnök