1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

 

 

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Az előző bizottsági ülésen már megtárgyalták ezt a rendelet tervezetet. Kérdezi, hogy változott-e.

 

Horváth Andrea Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető: Igen, kiegészítették számokkal. Szeptember 30-áig nézték, hogy mekkora bevétele volt az önkormányzatnak és hogyan alakul a módosított tarifák miatt az idei év.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Felteszi szavazásra az alábbi rendelet tervezetet:

„…/2021. (X. 28.) számú önkormányzati rendelete

a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló

39/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a …/2021. (X. 28.) számú önkormányzati rendelethez

„Közutak, kerékpárutak, gyalogutak, járdák nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak

 

 

ÚTOSZTÁLYOK

 

IGÉNYBEVÉTEL JELLEGE

 

 

1.

 

HELYI KÖZUTAK:

 

KULTURÁLIS RENDEZVÉNY:

 

VÁSÁR ÉS EGYÉB:

 

ÉPÍTÉSI MUNKATERÜLET:

 

SPORT-

RENDEZVÉNY

 

2.

 

Belterületi elsőrendű főút

 

napi 20 forint/négyzetméter

 

napi 30 forint/négyzetméter

 

napi 100 forint/négyzetméter

 

napi 4500 forint/kilométer

 

3.

 

Belterületi másodrendű főút

 

napi 20 forint/négyzetméter

 

napi 30 forint/négyzetméter

 

napi 100 forint/négyzetméter

 

napi 4300 forint/kilométer

 

4.

 

Belterületi gyűjtőutak

napi 15 forint/négyzetméter

 

napi 25 forint/négyzetméter

 

napi 75 forint/négyzetméter

 

napi 4300 forint/kilométer

5.

Kiszolgáló- és lakóutak,

külterületi közutak,

kerékpárutak,

gyalogutak és járdák

napi 5 forint/négyzetméter

napi 10 forint/négyzetméter

napi 20 forint/négyzetméter

 

napi 800 forint/kilométer

 

A fenti díjak az áfát nem tartalmazzák.”

 

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

14/2021. (X. 25.) JKB

állásfoglalás

 

a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.

 

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Dr. Bács István

Igen

Kozma Piroska

Igen

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Igen

Eőry Eszter

Igen

 

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: SÜRGŐS: Javaslat a Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató-fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó projektterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadásáról

 

 

 

Kuslits Tibor Főépítész: A sürgősségi napirendi pont vonatkozásában előadja, hogy a mai napon megérkezett az állami főépítész jóváhagyó zárójelentése, így a rendeletmódosítási javaslat a Közgyűlés elé terjeszthető, új övezet született, amilyen még nem volt Érd történetében.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: Felteszi szavazásra az alábbi rendelet tervezetet:

„…/2021. (____) önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló

9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze, a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. mellékletében rögzített érintett államigazgatási szervek, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

AZ  ÉPÍTÉSI TELEK

AZ  ÉPÜLETEK

Övezeti

jele

beépítés

 módja

legkisebb

kialakítható területe

 (m2)

Legkisebb*- legnagyobb

beépítettsége

(%)

legkisebb

zöldfelületi

aránya (%)

legnagyobb

szintterületi

mutató

Legkisebb* – legnagyobb

homlokzatmagasság átlaga (m)

Vt-kf

SZ

1000

50

30

1,25

6,0-9,0

„(18) A Vt-kf jelű építési övezet több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, városközponti szerepű, kutatásfejlesztéssel, gyógyszerkészítmény-termékgyártással összefüggő építmények elhelyezésére szolgáló övezet, ahol kizárólag az alábbi rendeltetések helyezhetők el:

    a) iroda,

    b) kutatásfejlesztési, gyógyszerkészítmény-termékgyártási,

    c) kereskedelmi, szolgáltató.

2. § A Rendelet SZT-1 jelű Szabályozási terv megnevezésű 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint, a tervezési területi hatály jelkulccsal jelölt terület vonatkozásában módosul.

  • Ez a rendelet 2021. november 5. napján lép hatályba.”

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

 

15/2021. (X. 25.) JKB

állásfoglalás

 

a Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató-fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó projektterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadásáról

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.

 

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gál Alex

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Dr. Bács István

Igen

Kozma Piroska

Igen

Érdi István

Távol

Gáspár Antal

Igen

Eőry Eszter

Igen

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Nagy László, az Érdi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka: Röviden bemutatkozik.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Megint volt egy lövöldözés Érden tegnap este. Február 10-én is volt, tavaly júliusban is volt az egyik benzinkútnál. Szerinte jó volna egy statisztikát látni, hogy mennyi lövöldözés volt a megyei jogú városokban. A Megyei Jogú városok Szövetségének közterület-felügyelő Kollégiumának kellene levelet küldeni, hogy az elmúlt 5 évben hogy alakulnak az erőszakos, ember ellen elkövetett bűncselekmények a megyei jogú városokban.

 

Gál Alex bizottsági tag: Ha már ilyet kérnek, akkor jó lenne azt látni, hogy jó lenne az illetékesektől egy átfogó, színes pár oldalas információcsomagot kapni minden bűncselekményről, ami Érdet érinti. Jó lenne egy összehasonlító összesítés.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: A rendőrkapitány úr minden évben beszámol.

 

Dr. Bács István bizottsági tag: Legalább a megyei jogú városok összehasonlítását szeretné látni. A beszámolóban csak a hatáskörébe eső dolgokról számol be, mert például az emberölés a megyei kapitányság hatásköre. Azt szeretné, hogy a megyei jogú városok szövetségén keresztül megkérnék, hogy az elmúlt 5 évben a kiemelten veszélyes élet ellenes bűncselekmények hogyan alakultak a megyei jogú városokban. A közterületfelügyeleti kollégium biztosan tud ebben segíteni.

 

Eőry Eszter bizottsági tag: Kérdezi, hogy a traffipax helyeket ki határozza meg.

 

Dr. Asztalos Éva elnök: A rendőrség, nekik van ütemezési tervük, amiben figyelembe szokták venni a lakossági kéréseket.

Megköszöni a jelenlétet, amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a bizottság nyilvános ülését bezárja és zárt ülés keretében folytatja tovább a munkát.

 

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság nyilvános ülése

17:50 órakor befejeződött.

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

                                        Csornainé Romhányi Judit                                                            Dr. Asztalos Éva                                                 

bizottsági tag                                                                                    elnök