1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város fejlesztési dokumentumaihoz készülő Megalapozó Vizsgálat elfogadására

 

 

Kuslits Tibor Főépítész: Az előterjesztés bemutatása elhangzott az előző bizottsági ülésen, annyiban változott, hogy jogszabályi változás miatt hozzá kell nyúlni a tartalomhoz, fenntartható városstratégiává alakulna az elkezdett munka.

 

Andrasek Mónika elnök: Felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 314/2012. (XI. 8.) szóló kormányrendelet tartalmi követelményei szerint elkészített ­– a határozat melléklete szerinti – Megalapozó Vizsgálatról megállapítja, hogy az megfelel a további fejlesztési dokumentumok alapjának.

A Közgyűlés ennek megfelelően a 214/2014. (IX. 18.) számú határozatával elfogadott Településfejlesztési Koncepciót, és a 215/2014. (IX. 18.) számú határozatával elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégiát a fenti dokumentumok figyelembe vételével vizsgálja felül, illetve módosítja, valamint megállapítja, hogy a Megalapozó Vizsgálat felhasználható a települési tervek elkészítéséhez.

Határidő:        határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma(.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

9/2021. (XII.13.) FB

állásfoglalás

 

Érd Megyei Jogú Város fejlesztési dokumentumaihoz készülő Megalapozó Vizsgálat elfogadásáról

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Közgyűlésnek.

 

 

 

A Bizottság a fenti állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

 

 

 

Név

Szavazat

Andrasek Mónika

Igen

Lengyel Péter

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Antunovits Antal

Igen

Varga Illés Levente

Nem

Takács Éva

Igen

Fülöp Barbara

Távol

Pilisy Sándor

Igen

         

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a 2020. évi Civil alap Természet- és Környezetvédelmi Keretre benyújtott pályázati beszámoló és elszámolás elfogadására

 

 

Andrasek Mónika elnök: Elmondja, hogy az Ökopark kialakításával kapcsolatos elszámolásáról kell szavazni.

 

Pilisy Sándor bizottsági tag: Kérdezi, hogy ennek a projektnek lesz-e folytatása, fejlesztése.

 

Andrasek Mónika elnök: Nem lett meghívva az Egyesülettől senki, így erről nincs pontos információ.

 

Dr. Barabás Emőke Lakosság-szolgálati Irodavezető: Ez csak a civil keret pályázat elszámolás elfogadása a téma, az Ökopark fejlesztésére kértek pénzt, még nem befejezett projekt.

 

Varga Illés Levente bizottsági tag: Kérdezi, hogy az előterjesztéshez érkezett-e melléklet, mert nem találta meg.

 

Balla Imre bizottsági tag: Szintén ezt szerette volna kérdezni.

 

Varga Illés Levente bizottsági tag: Így nem tudja, hogy miről kell szavaznia.

 

Dr. Barabás Emőke Lakosság-szolgálati Irodavezető: A pályázat lényege az volt, hogy a Darukezelő utcában épülő Ökoparkban szeretnének 2 db padot és az ahhoz szükséges segédanyagokat vásárolni, aminek az elszámolásához a szükséges anyagokat a Közgazdasági Iroda elfogadta, ellenjegyezte.

 

Andrasek Mónika elnök: Kérdezi, hogy mi lehet az oka, hogy a melléklet lemaradt.

 

Dr. Barabás Emőke Lakosság-szolgálati Irodavezető: Vélhetően adminisztrációs hiba történt, van nála számlamásolat, ha valaki szeretné áttekinteni.

 

Varga Illés Levente bizottsági tag: Szerinte ez nem pénzügyi elszámolás, hanem szakmai elbírálás miatt került be a bizottsági ülésre, megszavazásra alkalmatlan, nemmel tud csak szavazni.

 

Balla Imre bizottsági tag: Kérdezi, hogy van-e határidő.

 

Dr. Barabás Emőke Lakosság-szolgálati Irodavezető: Csak az elszámolásnak volt határideje.

 

Pilisy Sándor bizottsági tag: Szerinte az összeg nem nagy, így elfogadható.

 

Andrasek Mónika elnök:Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A Fenntarthatósági Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érdi Környezetvédő és Városszépítő Egyesület 2020. évi Természet- és Környezetvédelmi Keretre benyújtott „Ökopark kialakítása Érden” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 250.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 125.000,- Ft – kifizethető.   

Határidő: a döntés továbbítására – 2021. december 31.

Felelős: Andrasek Mónika, a bizottság elnöke

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

11/2021. (XII.13.) FB

határozat

 

a 2020. évi Civil alap Természet- és Környezetvédelmi Keretre benyújtott pályázati beszámolók és elszámolások elfogadásáról

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érdi Környezetvédő és Városszépítő Egyesület 2020. évi Természet- és Környezetvédelmi Keretre benyújtott „Ökopark kialakítása Érden” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 250.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 125.000,- Ft – kifizethető.   

 

 

Határidő:       a döntés továbbítására – 2021. december 31.

Felelős:          Andrasek Mónika, a bizottság elnöke

 

 

A Bizottság a fenti állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

 

 

 

Név

Szavazat

Andrasek Mónika

Igen

Lengyel Péter

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Antunovits Antal

Igen

Varga Illés Levente

Nem

Takács Éva

Igen

Fülöp Barbara

Távol

Pilisy Sándor

Igen

         

 

 3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: SÜRGŐS: Javaslat a Klímasemleges és Okos Városok Európai Kezdeményezéshez való csatlakozásra

 

 

Andrasek Mónika elnök: Simó Károly képviselő javasolta napirendre venni ezt az előterjesztést. Dr. Palkó Zsolt, klímavédelmi és zöld városfejlesztési biztos levele alapján, melyben a javaslat elnapolását kéri, hogy jobban fel lehessen készülni, személyes konzultációk után.

 

Csépán István bizottsági tag: Kérdezi, hogy akkor 2022. év január végéig lehet benyújtani a pályázatot.

 

Andrasek Mónika elnök: Javasolja, hogy napolják el, biztosan tájékozottabb lesz mindenki.  Nagyok a kötelezettségvállalások, ezért kell jobban felkészülni.

 

Balla Imre bizottsági tag: Nem jelent veszélyt, ha nem sikerül teljesíteni, akkor sem lenne probléma belőle. Támogatja, hogy jelentkezzenek, ezzel csak a körbe kerülnének be, egy együttműködési lehetőség.

 

Pilisy Sándor bizottsági tag: A beruházási terv kidolgozásához kap segítséget, ezáltal lesz egy programjuk.

 

Andrasek Mónika elnök: Természetesen nem azt mondja, hogy ne támogassák, de a Kormányhivataltól kapott információk, egyeztetések után, átláthatóbb lesz a program.

 

Andrasek Mónika elnök: Van-e valakinek ellenvetése, hogy a következő ülésen tárgyalják a javaslatot? Kéri, hogy szavazzanak. Felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:

 

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

10/2021. (XII.13.) FB

állásfoglalás

 

a Klímasemleges és Okos Városok Európai Kezdeményezéshez való csatlakozásról

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja, hogy a Közgyűlés a 2022. januári ülésén tárgyalja a Javaslat a Klímasemleges és Okos Városok Európai Kezdeményezéshez való csatlakozásraelőterjesztést.

 

 

A Bizottság a fenti határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:

 

 

 

 

Név

Szavazat

Andrasek Mónika

Igen

Lengyel Péter

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Antunovits Antal

Igen

Varga Illés Levente

Igen

Takács Éva

Igen

Fülöp Barbara

Távol

Pilisy Sándor

Igen

         

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Andrasek Mónika elnök: Jelen van a bizottság ülésén Somogyi Tamás, az ÉKFI vezetője, szeretne valaki esetleg kérdezni tőle.

 

Antunovits Antal bizottsági tag: Szeretné megköszönni az ÉKFI munkáját.

 

Andrasek Mónika elnök: Kérdezi, hogy minden képviselő kapott értesítést, hogy elfogyott az illegális hulladék elszállításához tartozó keret.

 

Mindenki igennel válaszolt.

 

Varga Illés Levente bizottsági tag: Felháborodását fejezi ki, hogy az ülés anyaga nem volt rendesen előkészítve, hiányzott például melléklet. Kéri, hogy legyen komolyabban és felkészültebben összeállítva és időben postázva az előterjesztésekhez szükséges anyagok.

 

Andrasek Mónika elnök: Egyetért, már jelezve volt a Polgármesteri Hivatalnak, de a válasz az volt, hogy ezt nehéz összekoordinálni.

 

Varga Illés Levente bizottsági tag: Pénteken kerül kiküldésre, amikor már nem tud jelezni, hogy ha valami hiányos, ki az a jegyző, kabinetvezető, aki ezt így engedi.

 

Andrasek Mónika elnök: Kéri, hogy kerüljön bele a jegyzőkönyvbe, hogy indítványozzák a szerdai postázást.

Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, megköszöni a jelenlétet és bezárja a Fenntarthatósági Bizottság ülését.

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság ülése 17:20 órakor ért véget.

 

k.m.f.

 

 

 

 

 

 

              Andrasek Mónika                                                                   Csépán István

                       elnök                                                                      jegyzőkönyv-hitelesítő