1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Pluszhoz illeszkedő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítésére

 

 

Balla Imre elnökhelyettes: Elmondja, hogy pénzt kaptak arra, hogy ez a városfejlesztési stratégia elkészüljön, önrész nem szükséges hozzá, még a közbeszerzési eljárás összegét is fedezi a program.

 

Kuslits Tibor Főépítész: Elmondja, hogy még nem nyerték meg a pályázatot, sikerült felkerülnie a városnak a Fenntartható városok listájára, ami különleges pénzhozzáférést tesz lehetővé. Egy fejlesztési stratégiát kell csináltatni, ennek alapján lehet pénzt kapni, ennek az elkészíttetésére szólítja fel ez határozat a Polgármestert, illetve arra is, hogy pályázzon ennek a költségére.

 

Balla Imre elnökhelyettes: Szavazásra teszi fel a „Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Pluszhoz illeszkedő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítésére”napirendre vonatkozó alábbi határozati javaslatot:

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi az Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának (FVS) elkészítését, egyúttal felkéri a polgármestert az FVS készítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötésére. A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges fedezetet a 2022. évi költségvetésbe betervezi és a kötelezettség vállalásának lehetőségét a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosítja.

2. A Közgyűlés kinyilvánítja azon szándékát, hogy pályázatot kíván benyújtani az FVS elkészítésének támogatására vonatkozó TOP Plusz 1.3-1-21 pályázati kiírásra. A pályázathoz önrész biztosítása nem szükséges.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok előkészítésére.

Határidő:        szerződés megkötésére, pályázat előkészítésére 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi állásfoglalást hozta:

 

4/2021. (X.25.) FB

állásfoglalás

 

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Pluszhoz illeszkedő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítéséről

 

A Fenntarthatósági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Közgyűlésnek.

 

 

A Bizottság a fenti állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Andrasek Mónika

Távol

Lengyel Péter

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Antunovits Antal

Igen

Varga Illés Levente

Tartózkodik

Takács Éva

Igen

Fülöp Barbara

Távol

 

 

 2. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Tolmács u. 18754/2-3, 18755, 18756 hrsz-ú ingatlanok területét érintő településrendezési eszközeinek módosítási eljárása folyamatában a környezeti értékelés szükségességéről való döntésre

 

 

Balla   Imre elnökhelyettes: Elmondja, hogy a Medi-Radiopharma Kft. szeretné ott felépíteni az új irodaházát és fejlesztő részlegét, ehhez minden hatósági engedélyt beszereztek, nem vétózták meg az Önkormányzat szándékát.

 

Kuslits Tibor Főépítész: Elmondja, hogy ez egy formális kötelezettség, hogy a város hoz egy döntést, hogy nem kíván környezeti hatásvizsgálatot készíteni, ezt az Államigazgatási szervek már kimondták, erről kell egy határozat. Jogszerűleg ennek meg kell történnie.

 

Balla Imre elnökhelyettes: Tehát, elhatározzuk, hogy nem teszünk semmit

 

Varga Illés Levente bizottsági tag: A kérdést formálissá teszik, a határozathozatalhoz nem kapott elég információt, ez alapján nem lehet dönteni. Lehet olyat játszani, hogy minden csak bürokrácia kérdése, és csak azért döntenek valamiről, mert jogszabály előírja. Nem, a jogszabály azért írja elő, mert nekik azzal feladatuk van, de mivel nem kapott anyagot, nem tudja, hogy miről van szó, így nem tudja megszavazni.

 

Balla Imre elnökhelyettes: Az igaz, hogy csak helyrajzi számok vannak felsorolva, amiket nem nézett meg, de tudja, hogy miről van szó a Tolmács utcában.

 

Varga Illés Levente bizottsági tag: Nagyon sok ilyen dolgot csinált már, tudja, hogy a jogszabályok ki lettek herélve, a lápon át lehet vinni a metrót, úgy, hogy nem környezeti hatásvizsgálat köteles, pedig a vipera élőhelye ezt indokolttá teszi, pont ezért elgondolkozhatnának a vizsgálaton, ez a szerepe a Fenntarthatósági Bizottságnak.

 

Balla Imre elnökhelyettes: Félig egyet ért, de valószínűleg a 15 évvel ezelőtt működő telephely engedéllyel működött, mert történt ilyen vizsgálat.

 

Varga Illés Levente bizottsági tag: Ez pont olyan, mint a metró, ott is ki van téve, hogy az étkezés nem engedélyezett, mégis nem egy pékség üzemel, holott csak jegyárusítás lehetséges. Előbbi érvelés ez alapján jogszerű-e, nem érv, hogy most is ott van valami. Ennyi információ alapján nem lehet dönteni.

 

Balla Imre elnökhelyettes: Ettől függetlenül felteszi szavazásra a napirendi pontot

 

Varga Illés Levente bizottsági tag: valaki lefizet valakit, és az az érv, hogy valami már most ott van.

 

Csépán István bizottsági tag: Valamikor május-június környékén ennek a kiemelt beruházásnak a telephelyét rendelet szinten megáldották, hogy kiemelt beruházásként kezelik. Az állami szféra szintjén nem az önkormányzat barátai ülnek, ha bármi gond lett volna, akkor ezt a vizsgálatot kérték volna. Ha el lett döntve, hogy egy cégnek kiemelt szintű beruházási helyet biztosítanak, akkor ilyen háttér tételeket, mint ez a papír, ezt is meg kell írni, mert jogilag kell.

 

Varga Illés Levente bizottsági tag: Az, hogy a jogszabály mit ír elő, nem mindig van összhangban azzal, hogy mit dönt a bizottság

 

Balla Imre elnökhelyettes: Szavazásra teszi fel a „Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Tolmács u. 18754/2-3, 18755, 18756 hrsz-ú ingatlanok területét érintő településrendezési eszközeinek módosítási eljárása folyamatában a környezeti értékelés szükségességéről való döntésre” napirendre vonatkozó alábbi határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területét érintő településrendezési eszközök módosítási eljárása folyamatában - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 43. § (5)–(6) bekezdése, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) számú kormányrendelet 1. § (3) bekezdése alapján – megállapítja, hogy környezeti értékelést magában foglaló környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges, tekintettel arra, hogy a környezet védelméért felelős szervek véleményének kikérése megtörtént és a beérkezett vélemények alapján a településrendezési eszközök módosítása a környezetre káros hatással nem lesz.

A környezeti hatás jelentőségének mérlegelési szempontjai:

  • a módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre;
  • a módosítás nem érint átlagosnál jobb minőségű termőföldet;
  • a módosítás nem érint kiváló termőhelyi adottságú erdőterületet, országos szintű természetvédelmi oltalom alatt álló területet, ökológiai hálózatot;
  • a módosítás nem érint környezeti problémákkal terhelt területet;
  • a módosítással érintett területek nem érintenek örökségvédelmi értéket;
  • a módosítás nem idéz elő olyan környezeti változásokat, amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot jelentenek;
  • a módosítás természeti erőforrások igénybevételével nem jár;
  • a módosítás más tervekre, programokra hatással nem lesz, a környező terület-felhasználások rendeltetésszerű használatát nem korlátozza;
  • a módosítást a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása nem érinti;

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi állásfoglalást hozta:

 

5/2021. (X.25.) FB

állásfoglalás

 

Érd Megyei Jogú Város Tolmács u. 18754/2-3, 18755, 18756 hrsz-ú ingatlanok területét érintő településrendezési eszközeinek módosítási eljárása folyamatában a környezeti értékelés szükségességéről való döntésről

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Közgyűlésnek.

 

 

A Bizottság a fenti állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Andrasek Mónika

Távol

Lengyel Péter

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Antunovits Antal

Igen

Varga Illés Levente

Tartózkodik

Takács Éva

Igen

Fülöp Barbara

Távol

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: SÜRGŐS: Javaslat a Tolmács utca 18754/2-3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató – fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó projektterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadásáról

 

 

Balla Imre elnökhelyettes: Mivel az utolsó akadály is elhárult, ezért nem szükséges a HÉSZ módosítása a besorolási övezet miatt, ezért kell a rendeletmódosításról szavazni. Szavazásra teszi fel a „Javaslat a Tolmács utca 18754/2-3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató – fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó projektterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadásáról” napirendre vonatkozó alábbi rendelet tervezetet:

„…/2021. (____) önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló

9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze, a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. mellékletében rögzített érintett államigazgatási szervek, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Érd Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 32. § (4) bekezdésében foglalt táblázata a következő sorral egészül ki:

AZ  ÉPÍTÉSI TELEK

AZ  ÉPÜLETEK

Övezeti

jele

beépítés

 módja

legkisebb

kialakítható területe

 (m2)

Legkisebb*- legnagyobb

beépítettsége

(%)

legkisebb

zöldfelületi

aránya (%)

legnagyobb

szintterületi

mutató

Legkisebb* – legnagyobb

homlokzatmagasság átlaga (m)

Vt-kf

SZ

1000

50

30

1,25

6,0-9,0

(2) A Rendelet a 32. §-a a következő (18) és (19) bekezdéssel egészül ki:

„(18) A Vt-kf jelű építési övezet több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, városközponti szerepű, kutatásfejlesztéssel, gyógyszerkészítmény-termékgyártással összefüggő építmények elhelyezésére szolgáló övezet, ahol kizárólag az alábbi rendeltetések helyezhetők el:

    a) iroda,

    b) kutatásfejlesztési, gyógyszerkészítmény-termékgyártási,

    c) kereskedelmi, szolgáltató.

(19) A zaj- és rezgés elleni védelmet telken, épületen belül kell biztosítani.”

2. § A Rendelet SZT-1 jelű Szabályozási terv megnevezésű 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint, a tervezési területi hatály jelkulccsal jelölt terület vonatkozásában módosul.

3. § Ez a rendelet 2021. november 5. napján lép hatályba.”

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi állásfoglalást hozta:

 

6/2021. (X.25.) FB

állásfoglalás

 

a Tolmács utca 18754/2-3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató – fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó projektterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadásáról

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet a Közgyűlésnek.

 

 

 

A Bizottság a fenti állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Andrasek Mónika

Távol

Lengyel Péter

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Antunovits Antal

Igen

Varga Illés Levente

Tartózkodik

Takács Éva

Igen

Fülöp Barbara

Távol

 

 

 4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat a 2020. évi Civil alap Természet- és Környezetvédelmi Keretre benyújtott pályázati beszámolók és elszámolások elfogadására

 

 

Balla Imre elnökhelyettes: Elmondja, hogy 5 db elszámolás érkezett a bizottság mai ülésére.

 

Antunovits Antal bizottsági tag: Kérdezi, hogy a vízimalom táblák merre lesznek elhelyezve.

 

Dr. Barabás Emőke Lakosság Szolgálati Irodavezető: A Beliczay-szigeten lesznek, a tanösvény mentén

 

Antunovits Antal bizottsági tag: Kérdezi, hogy itt voltak vízimalmok.

 

Dr. Barabás Emőke Lakosság Szolgálati Irodavezető: Meg vízimolnárok is, kettő darab tábla lesz.

 

Varga Illés Levente bizottsági tag: Érdemes megnézni a Ráckevei malmot.

 

Csépán István bizottsági tag: Elmondja, hogy bizottsági szinten érdemes lenne felvetni, mint ötlet, hogy Érden is szívesen látnának.

 

Antunovits Antal bizottsági tag: Előbb az illegális hulladéklerakókkal kellene kezdeni valamit.

 

Dr. Barabás Emőke Lakosság Szolgálati Irodavezető: A Kormányhivatal nem partner ebben.

 

Balla Imre elnökhelyettes: Felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:

„A Fenntarthatósági Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érdi Német Kultúr Egyesület 2020. évi Természet- és Környezetvédelmi Keretre benyújtott „Tanösvény, amelyen az érdi vízi malmok, a molnárok munkája, valamint a vízi malmok működése kerül bemutatásra” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 150.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 75.000,- Ft – kifizethető.   

Határidő: a döntés továbbítására – 2021. október 31.

Felelős: Andrasek Mónika, a bizottság elnöke”

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

6/2021. (X.25.) FB

határozat

a 2020. évi Civil alap Természet- és Környezetvédelmi Keretre benyújtott pályázati beszámolók és elszámolások elfogadásáról

 

A Fenntarthatósági Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érdi Német Kultúr Egyesület 2020. évi Természet- és Környezetvédelmi Keretre benyújtott „Tanösvény, amelyen az érdi vízi malmok, a molnárok munkája, valamint a vízi malmok működése kerül bemutatásra” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 150.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 75.000,- Ft – kifizethető.   

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2021. október 31.

Felelős: Andrasek Mónika, a bizottság elnöke

 

 

A bizottság a fenti határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Andrasek Mónika

Távol

Lengyel Péter

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Antunovits Antal

Igen

Varga Illés Levente

Tartózkodik

Takács Éva

Igen

Fülöp Barbara

Távol

 

 

Balla Imre elnökhelyettes: Felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:

„A Fenntarthatósági Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Hóangyal Alapítvány 2020. évi Természet- és Környezetvédelmi Keretre benyújtott „Égen – Földön – Szelektíven” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 350.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 175.000,- Ft – kifizethető.   

Határidő: a döntés továbbítására – 2021. október 31.

Felelős: Andrasek Mónika, a bizottság elnöke”

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

7/2021. (X.25.) FB

határozat

 

a 2020. évi Civil alap Természet- és Környezetvédelmi Keretre benyújtott pályázati beszámolók és elszámolások elfogadásáról

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Hóangyal Alapítvány 2020. évi Természet- és Környezetvédelmi Keretre benyújtott „Égen – Földön – Szelektíven” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 350.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 175.000,- Ft – kifizethető.   

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2021. október 31.

Felelős: Andrasek Mónika, a bizottság elnöke

 

A bizottság a fenti határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Andrasek Mónika

Távol

Lengyel Péter

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Antunovits Antal

Igen

Varga Illés Levente

Tartózkodik

Takács Éva

Igen

Fülöp Barbara

Távol

 

 

Balla Imre elnökhelyettes: Felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:

„A Fenntarthatósági Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2020. évi Természet- és Környezetvédelmi Keretre benyújtott „Ivartalanítási akció a felelős állattartásért” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 350.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 175.000,- Ft – kifizethető.   

Határidő: a döntés továbbítására – 2021. október 31.

Felelős: Andrasek Mónika, a bizottság elnöke”

 

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

8/2021. (X.25.) FB

határozat

 

a 2020. évi Civil alap Természet- és Környezetvédelmi Keretre benyújtott pályázati beszámolók és elszámolások elfogadásáról

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2020. évi Természet- és Környezetvédelmi Keretre benyújtott „Ivartalanítási akció a felelős állattartásért” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 350.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 175.000,- Ft – kifizethető.   

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2021. október 31.

Felelős: Andrasek Mónika, a bizottság elnöke

 

 

A bizottság a fenti határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Andrasek Mónika

Távol

Lengyel Péter

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Antunovits Antal

Igen

Varga Illés Levente

Tartózkodik

Takács Éva

Igen

Fülöp Barbara

Távol

 

 

Balla Imre elnökhelyettes: Felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:

„A Fenntarthatósági Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete 2020. évi Természet- és Környezetvédelmi Keretre benyújtott „A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének 50 éves évfordulójának külön kiadványára és a helyi kaktuszos élet fenntartásának biztosítására” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 50.000,- Ft – kifizethető.   

Határidő: a döntés továbbítására – 2021. október 31.

Felelős: Andrasek Mónika, a bizottság elnöke”

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

9/2021. (X.25.) FB

határozat

 

a 2020. évi Civil alap Természet- és Környezetvédelmi Keretre benyújtott pályázati beszámolók és elszámolások elfogadásáról

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete 2020. évi Természet- és Környezetvédelmi Keretre benyújtott „A Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületének 50 éves évfordulójának külön kiadványára és a helyi kaktuszos élet fenntartásának biztosítására” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 50.000,- Ft – kifizethető.   

 

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2021. október 31.

Felelős: Andrasek Mónika, a bizottság elnöke

 

 

A bizottság a fenti határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Andrasek Mónika

Távol

Lengyel Péter

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Antunovits Antal

Igen

Varga Illés Levente

Igen

Takács Éva

Igen

Fülöp Barbara

Távol

 

 

Antunovits Antal bizottsági tag: Felveti, hogy a Bizottsági tagok kapjanak a kiadványból.

 

 

Balla Imre elnökhelyettes: Felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:

„A Fenntarthatósági Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érdi Gimnázium Alapítvány 2020. évi Természet- és Környezetvédelmi Keretre benyújtott „Környezeti nevelési és természetvédelmi tábor” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 150.000,- Ft – kifizethető.   

Határidő: a döntés továbbítására – 2021. október 31.

Felelős: Andrasek Mónika, a bizottság elnöke”

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

10/2021. (X.25.) FB

határozat

 

a 2020. évi Civil alap Természet- és Környezetvédelmi Keretre benyújtott pályázati beszámolók és elszámolások elfogadásáról

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az Érdi Gimnázium Alapítvány 2020. évi Természet- és Környezetvédelmi Keretre benyújtott „Környezeti nevelési és természetvédelmi tábor” című pályázatának szakmai beszámolóját és a 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásról szóló pénzügyi elszámolását elfogadja. A támogatás fennmaradó része – 150.000,- Ft – kifizethető.   

 

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2021. október 31.

Felelős: Andrasek Mónika, a bizottság elnöke

 

 

A bizottság a fenti határozati javaslatról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Andrasek Mónika

Távol

Lengyel Péter

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Antunovits Antal

Igen

Varga Illés Levente

Igen

Takács Éva

Igen

Fülöp Barbara

Távol

 

 

 5. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Balla Imre elnökhelyettes: Elmondja, hogy a Környezetvédelmi alap 2020-2021. évi fennmaradó összege 11.518.824.- Ft. Felvetődött a Sirius Alapítvány megsegítése, ezért Tetlák Örs Alpolgármester Úrral kint volt a helyszínen, össze is állították, hogy miket kellene javítani, amit jeleztek a Városüzemeltetési Irodának.

 

Antunovits Antal bizottsági tag: Kérdezi, hogy mekkora összeget lehet ráfordítani.

 

Balla Imre elnökhelyettes: Még nem lehet tudni, jelenleg csak a felmérés lett megrendelve.

 

Antunovits Antal bizottsági tag: Elmondja, hogy még mindig probléma az Alsó utca és a Felső utcai közterületen keletkezett zöldhulladék elszállítása, mivel nem viszik el. A Közgyűlésen is fel fogja vetni ezt a problémát.

 

Balla Imre elnökhelyettes: Rendeletben szerepel, hogy a közterületet a lakónak kell rendben tartania

 

Antunovits Antal bizottsági tag: Neki el kell szállítania.

 

Balla Imre elnökhelyettes: Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, megköszöni a jelenlétet és bezárja a Fenntarthatósági Bizottság ülését.

 

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság ülése 16:50 órakor ért véget.

 

k.m.f.

 

 

 

 

 

 

 

              Balla Imre                                                                             Csépán István

         elnökhelyettes                                                                     jegyzőkönyv-hitelesítő