1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca – Éva utca által határolt tömbre vonatkozó helyi építésügyi előírások felülvizsgálatára és módosítására

 

Csépán István elnök: Ismerteti az előterjesztést, szabályozási vonalat kellene megváltoztatni, jövőbeni beruházó 12 méteren szeretné meghatározni, kötelezve lesz a beruházó, hogy a jövőbeni tanulmánytervet elkészítse. Pályázatból adódóan január 15-ig kell szüksége van erre a dokumentumra.

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: Ismeri a helyszínt, volt a helyszínen, ismeri a céget, már régebben megvette az ingatlant. Hiányolja, hogy nincs térkép mellékelve, hiszen vannak külső képviselők, akik nincsenek tisztában a helyszínnel. Idéz az előterjesztésből:  „A tulajdonos és az Önkormányzat képviselőinek helyszíni szemléjén az a döntés született, hogy az utak szélesítése 12,0 méter erejéig indokolt és ezt a szélesítést csak a jelzett telkekkel szemben lévő ingatlanok rovására is végre lehet hajtani.”

 

Csépán István elnök: Nem ez lett a megállapodás, de az út kiszélesítés  csak a 12 métert érinti, amit Falusi Ferenc mond a 16 méterre érvényes

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: Ezt írja le a mondat. Jó lett volna, ha itt a vállalkozó, ha halljuk a véleményét.

 

Csépán István elnök: Rossz irányba indult el a befektető, személyesen próbált eljárni.

 

Falusi Ferenc bizottsági tag: Kritikája, hogy máskor egy ilyen előterjesztés  ne előző nap 19 órakor kerüljön eléjük.

 

Csépán István elnök: Városvezetés felé megfogalmazta ezt a kritikát, hogy az előterjesztések legyenek meg időre. Szavazást kér a határozati javaslatról.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca – Éva utca által határolt telektömbre vonatkozó helyi építésügyi előírások módosításának a kérelem szerinti kidolgozását. Felkéri a polgármestert az e munkára vonatkozó háromoldalú településrendezési szerződés kidolgozására és megkötésére.

Határidő:        határozat továbbítására azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás mellett az alábbi állásfoglalást hozta:

43/2021. (XII. 16.) GB.

állásfoglalás

 

a Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca – Éva utca által határolt tömbre vonatkozó helyi építésügyi előírások felülvizsgálatára és módosítására

 

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Kornélia utca – Elvira utca – Piroska utca – Éva utca által határolt tömbre vonatkozó helyi építésügyi előírások felülvizsgálatára és módosítására vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. Bács István

Távol

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Igen

Falusi Ferenc

Igen

Kocsner János

Távol

 

 

Csépán István elnök: Megköszöni a részvételt, a rendkívüli ülést bezárja.

 

A Gazdasági Bizottság rendkívüli ülése 09 óra 45 perckor befejeződött.

 

K. m. f.

 

 

 

 

Csornai Károly

bizottsági tag

Csépán István

elnök