1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére

 

Kuslits Tibor főépítész: A város nincs abban a helyzetben, hogy kisajátítást hajtson végre, így viszont módosítani szükséges a HÉSZ-t, az utcanyitás kötelezettsége a rendeletből kerüljön ki.

 

Csépán István elnök: Szavazást kér a beszámoló elfogadásáról.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

"Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet olyan tartalmú módosítását, mely az Érd, Faragó utca 22. szám alatti, 2385 helyrajzi számú földrészletre jelölt kötelező útkialakítás jelzését törli és felhatalmazza a polgármestert a módosítással kapcsolatos tervezési szerződés megkötésére.

Határidő:        módosítási eljárás megindítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester"

 

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

14/2021. (VIII. 30.) GB.

állásfoglalás

 

az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezéséről

 

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére vonatkozó határozati javaslatot.

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Igen

Dr. Bács István

Távol

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Távol

Falusi Ferenc

Távol

Kocsner János

Igen

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató-fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó projekt területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosítás folyamatában a partnerségi egyeztetés lezárására

 

Zsirkai László ügyvezető, Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.: Régóta foglalkoznak ennek a területnek a hasznosításával. Közmű ellátás nagyjából biztosított.

Kuslits Tibor főépítész: Az előterjesztés nem a módosítás tartalmáról szól, hanem ennek kapcsán partnerségi egyeztetést kellett lefolytatni, ennek lezárásáról kell most dönteni.

 

Csépán István elnök: Szavazást kér a határozati javaslatról.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

"Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 94/2021. (V. 12.) számú határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánítottTolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú területre vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban a következőket állapítja meg és az alábbi döntéseket hozza:

A HÉSZ módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) számú kormányrendelet 42. §-a szerinti tárgyalásos eljárásban zajlik.

A kormányrendelet 42. § (1) bekezdése szerinti partnerségi egyeztetés a HÉSZ módosítást tartalmazó szakmai prezentáció közzétételével 2021. július 12-től 2021. augusztus 8-ig tartó időszakban a veszélyhelyzetre tekintettel az 546/2020. (XII. 2.) számú kormányrendelet előírásainak figyelembe vételével elektronikus úton megtörtént. A véleményezési időszakban a tervezetekkel kapcsolatban az előterjesztésben ismertetett, egy írásos vélemény érkezett, mely nem érintette a HÉSZ módosítás tartalmát, így azt a Közgyűlés nem fogadja el.

Jelen döntés meghozatalával és közzétételével a HÉSZ módosításának partnerségi egyeztetési szakasza lezárul.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását az állami főépítésznél.

Határidő:        végső szakmai véleményezés kezdeményezésére – 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester"

 

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

15/2021. (VIII. 30.) GB.

állásfoglalás

 

a Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató-fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó projekt területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosítás folyamatában a partnerségi egyeztetés lezárásáról

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató-fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó projekt területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosítás folyamatában a partnerségi egyeztetés lezárására vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Igen

Dr. Bács István

Távol

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Távol

Falusi Ferenc

Távol

Kocsner János

Igen

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az EuroVelo 6 országos kerékpáros útvonal Érd-Százhalombatta közötti szakaszának megvalósítása érdekében történő településrendezési eszközök módosítási folyamatában a partnerségi egyeztetés lezárására

 

Csépán István elnök: Ismerteti a határozati javaslatot, szavazást kér.

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

"Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban a következőket állapítja meg és az alábbi döntéseket hozza:

A HÉSZ módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) számú kormányrendelet 42. §-a szerinti tárgyalásos eljárásban zajlik.

A kormányrendelet 42. § (1) bekezdése szerinti partnerségi egyeztetés a HÉSZ módosítást tartalmazó szakmai prezentáció közzétételével 2021. július 12-től 2021. augusztus 8-ig tartó időszakban a veszélyhelyzetre tekintettel az 546/2020. (XII. 2.) számú kormányrendelet előírásainak figyelembe vételével elektronikus úton megtörtént. A véleményezési időszakban lakossági, illetve partnerségi vélemény nem érkezett.

Jelen döntés meghozatalával és közzétételével a HÉSZ módosításának partnerségi egyeztetési szakasza lezárul.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását az állami főépítésznél.

Határidő:        végső szakmai véleményezés kezdeményezésére – 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester"

 

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

16/2021. (VIII. 30.) GB.

állásfoglalás

 

az EuroVelo 6 országos kerékpáros útvonal Érd-Százhalombatta közötti szakaszának megvalósítása érdekében történő településrendezési eszközök módosítási folyamatában a partnerségi egyeztetés lezárásáról

 

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az EuroVelo 6 országos kerékpáros útvonal Érd-Százhalombatta közötti szakaszának megvalósítása érdekében történő településrendezési eszközök módosítási folyamatában a partnerségi egyeztetés lezárására vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

A Gazdasági Bizottság az állásfoglalásról az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csépán István

Igen

Andrasek Mónika

Igen

Dr. Bács István

Távol

Gál Alex

Igen

Csornai Károly

Távol

Falusi Ferenc

Távol

Kocsner János

Igen

 

 

Csépán István elnök: Megköszöni a részvételt, a rendkívüli ülést bezárja.

 

 

A Gazdasági Bizottság rendkívüli ülése 15 óra 15 perckor befejeződött.

 

K. m. f.

 

 

 

 

   Andrasek Mónika                                                                        Csépán István

     elnökhelyettes                                                                                      elnök