1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára

 

T. Mészáros András elnök: Az előterjesztésben 87.130.000 forint összegű támogatás iránti kérelmet nyújtott be az ÉVSE Érd Megyei Jogú Városhoz, melyben 2022. évi működése biztosítása érdekében az önkormányzat anyagi támogatását kérte. Az Egyesületet a kérelemben leírt 87.130.000 forint összegből 14.900.000 forint összegű támogatást az önkormányzat 2022. évi átmeneti költségvetés terhére kéri megállapítani.

 

Ujhelyi Gyula bizottsági tag: Kérdése, hogy a kérelem táblázataiban szereplő összegek az Áfát is tartalmazzák, vagy nettó értékek?

 

Ferencz Judit Közgazdasági Irodavezető: Ez a támogatott Áfa státuszától függ. Amennyiben Áfa visszaigénylésre jogosult a támogatott, akkor a kiadások nettó összegét számolhatja el a támogatás terhére, hiszen az Áfát visszaigényelheti. Ha nem jogosult Áfa visszaigénylésre, akkor a kiadások bruttó összegét számolhatja el a támogatás terhére.

 

T. Mészáros András elnök: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörében eljárva az Érd Városi Sport Egyesületet 2022. évben összesen 87.130.000 forint összegű támogatásban részesíti.

A Közgyűlés a támogatás összegéből 14.900.000 forintot az önkormányzat 2022. évi átmeneti költségvetésében biztosít, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a fennmaradó 72.230.000 forintot az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe terveztesse be.

Határidő:        a döntés továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

38/2021. (XII.14.) PB állásfoglalás

 

az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozataláról

 

A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára” vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

A határozatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Simó Károly

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Igen

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Távol

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Galéria 2022. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyására

 

T. Mészáros András elnök: Ismerteti az előterjesztést.Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra az I. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„I: 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak az Érdi Galéria működtetésére vonatkozó 2022. évi pénzügyi tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

2. A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a feladat ellátásához összesen bruttó 21.874.017 forintot biztosít, illetve az átmeneti gazdálkodás terhére a 2022. évre vonatkozó időarányos fedezetet biztosítja.

Határidő:        a döntés továbbítására – 2021. december 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

Az I. határozatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Simó Károly

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Igen

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Távol

 

 

T. Mészáros András elnök: Felteszi szavazásra a II. határozati javaslatot.

 

II: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett Érdi Galéria 2022. évi kiállítási és rendezvénytervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő:        a döntés továbbítására – 2021. december 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A II. határozatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Simó Károly

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Igen

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Távol

 

 

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

39/2021. (XII.14.) PB állásfoglalás

 

az Érdi Galéria 2022. évi kiállítási- és rendezvénytervének,

valamint pénzügyi tervének jóváhagyására

 

A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „az Érdi Galéria 2022. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyására” vonatkozó I. és II. határozati javaslatot.

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Rendeletalkotási javaslat az Önkormányzat 2022. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról

 

Ferencz Judit Közgazdasági Irodavezető: A számított és javasolt egy havi működési támogatás meghatározásának alapja a 2021. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott működési kiadások 1/12-ed része havonta, csökkentve az intézmények esetében a saját bevételek időarányos összegével. A rendelettervezet 5. § vannak felsorolva, hogy az átmeneti időszak alatt milyen új kötelezettség vállalható.

 

Ujhelyi Gyula bizottsági tag: Kérdése, hogy a korábbi bizottsági ülésen tárgyalt és a Közgyűlés által elfogadott határozatokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások már beépültek, mint például az Érdi Sport Kft-re vonatkozó támogatás arányos része?

 

Ferencz Judit Közgazdasági Irodavezető:A 6. § tartalmazza a felsorolt szervezetek folyamatos működéséhez szükséges fedezetet a Közgyűlés biztosítja.Az Érdi Sport Kft. 2022. évi szponzorációs díjáról már van közgyűlési döntés, ezért az ehhez szükséges fedezet annak alapján biztosítható. Erre az Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 3. § 3) bekezdése is biztosít felhatalmazást.

 

T. Mészáros András elnök: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a rendelet-alkotási javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendeletalkotási javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A Közgyűlés felhatalmazást ad a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadásoknak a 4-7. §-ban meghatározott feltételekkel történő teljesítésére.

2. § E rendelet hatálya kiterjed:

 • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat);
 • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: polgármesteri hivatal);
 • az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervekre, és
 • az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságokra.

2. Kötelezettségvállalás

3. § (1) Az átmeneti időszakban új kötelezettség vállalására a Közgyűlés és az illetékes bizottságok hatáskörébe tartozó eseti döntések, valamint a 4–7. §-okban foglaltak kivételével nem kerülhet sor.

(2) Kötelezettségvállalásnak minősül a rendelet 2. §-ában meghatározott szervezetek által a kiadási előirányzatok terhére fizetési kötelezettség – így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló – vállalásáról szóló szabályszerűen megtett jognyilatkozat és új közbeszerzési eljárás kiírása.

(3) Az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt új kötelezettség vállalása kizárólag az alábbi esetekben lehetséges:

 • a Közgyűlés és a döntési hatáskörrel rendelkező bizottságok által hozott eseti döntésekből fakadó kötelezettségvállalás;
 • az önkormányzat kötelező feladat ellátásából fakadó kiadás esetén a polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával vállalt kötelezettség;
 • a 4–7. §-ban foglaltak szerint vállalt kötelezettség.

3. Az önkormányzat működési kiadásainak teljesítése

4. § (1) Az önkormányzat igazgatási és egyéb feladatai működési kiadásainak teljesítése havonta a 2021. évi eredeti költségvetés működési előirányzatának 1/12-ed részéig terjedhet.

(2) Az önkormányzat folyamatos működésének biztosításához szükséges – előre nem látható vis maior körülmények bekövetkezése miatt felmerült – kiadások esetén, amennyiben az (1) bekezdés hatálya alá tartozó kiadások teljesítéséhez szükséges finanszírozási igény meghaladja a megállapított mértéket, úgy a többletigény külön elbírálás alá esik, melyről a polgármester dönt.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépéséig - amennyiben törvény, vagy az önkormányzat rendelete másként nem rendelkezik - általános bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni nem lehet, mely alól kivétel a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletbérek időarányos része és a teljesítményértékelésen alapuló illetményeltérítés. Engedélyezett álláshely betöltésére új közszolgálati, közalkalmazotti és munka törvényköve hatálya alá tartozó jogviszony a munkáltatói jogkör gyakorló döntése alapján létesíthető. 

(4) Az önkormányzat állományába nem tartozó, 2021. évben megbízási szerződés keretében foglalkoztatottakra vonatkozóan az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet időtartama alatt kötelezettség vállalható.

(5) Az önkormányzat szakmai tevékenységét segítő, és a folyamatos feladatellátásához szükséges tanácsadói és megbízási szerződésekkel összefüggésben kötelezettség vállalható azokra a feladatokra, amelyek 2022. január 1-jét megelőzően is külső szolgáltatók igénybevételével kerültek ellátásra.

(6) A közfoglalkoztatási program keretében történő foglalkoztatás személyi juttatásainak arányos része kifizethető.

(7) A mezőőri feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő kiadások a mezőőri járulékból befolyt összeg felhasználásáról és a mezőőrök ruházati alap- és utánpótlási ellátásáról szóló 1/2017. számú polgármesteri utasítás 2. mellékletében foglaltak szerint vállalhatóak. A gyepmester munkavégzéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez kötelezettség vállalható.

(8) Az önkormányzat 2021. évi maradványa terhére – a 2021. évi maradványok hatályos előírások szerinti felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig – előirányzat nélkül teljesíthet kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások konkrét, átvett pénzeszközök 2022. évi felhasználásával kapcsolatosak.

(9) A 2021. évi maradvány terhére az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésén kívül kifizetések a 2021. évi maradvány felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig nem teljesíthetők.

(10) A jogerős, és végleges határozatokból és bírósági ítéletekből eredő fizetési kötelezettségek az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt teljesíthetőek.

(11) A szociális feladatok ellátásának folyamatos biztosítása érdekében az önkormányzat a hatályos szociális tárgyú rendeletében foglaltak alapján kifizetéseket, továbbá kötelezettséget vállalhat a jogszabályban kötelezően előírt szakértői díjak kifizetésére. Köztemetéssel összefüggő temetkezési feladatokra kötelezettség vállalható. A hatályos önkormányzati rendeletek alapján a sport, ösztöndíj és egyéb díjak összege kifizethető. Az újszülöttek és az időskorúak támogatására, valamint a tüzelőanyag támogatással kapcsolatosan a szociális rendeletben foglaltak szerint kötelezettség vállalható. Rendkívüli időjárási viszonyokra tekintettel kötelezettség a polgármester előzetes döntése alapján vállalható.

(12) A COVID 19 járvány elleni vírusvédelmi kiadásokra vonatkozóan kötelezettség vállalható.

(13) Az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 28/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelet alapján a pályázat kiírásához szükséges fedezetet az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt az önkormányzat biztosítja.

(14) Az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt lebonyolított városi rendezvényekkel kapcsolatosan kötelezettség vállalható.

4. Az önkormányzat felhalmozási, fejlesztési, szakértői, egyéb szolgáltatási kiadások teljesítése

5. § (1) Az átmeneti időszak alatt új kötelezettség vállalható:

 • a konkrét célú pénzeszköz-átvételekkel összefüggésben, a tényleges szükségletnek megfelelően, legfeljebb az átvett összeg erejéig, amennyiben a pénzeszköz az önkormányzat vagy az intézmény számlájára beérkezett;
 • a nyertes pályázatokkal összefüggésben, az aláírt támogatási szerződésben és támogatói okiratban meghatározott összeg erejéig, azzal, hogy a kötelezettségvállalás alapján 2022. évben csak a 2021. évre ütemezett, de ki nem fizetett vagy kötelezettségvállalással nem terhelt, 2022. évi fizetési ütemezés szerinti kiadások erejéig kerülhet sor kifizetésre;
 • „Bölcsődei fejlesztési program”, RRF bölcsődei pályázati program tárgyú pályázatok előkészítési és előfinanszírozandó költségeire vonatkozóan;
 • bölcsőde- és óvoda fejlesztési tevékenység keretében tervezési, telek alakítási, területrendezési feladatokra;
 • TOP Plusz pályázat keretében megvalósítandó projektek előkészítésével, előfinanszírozásával kapcsolatosan;
 • az önkormányzati beruházások előkészítéséről és megvalósítási rendjéről szóló rendeletben foglaltak szerint összeállított és a közgyűlés által jóváhagyott beruházási célokmányokban foglalt beruházási kiadásokra, valamint pályázatok célokmányban rögzített önrész összegére vonatkozóan;
 • VEKOP forrásból megvalósítandó, útfejlesztés célú beruházási projektek célokmányainak vagy azok módosításainak közgyűlés által történő jóváhagyásáig a pályázati forrást kiegészítő önrészre vonatkozóan; 
 • a Modern Városok Program keretében beszerzett eszközök leltári nyilvántartásba vételére vonatkozóan;
 • a fenntartási időszak alatt pályázatokkal összefüggésben felmerülő kiadásokra;
 • a Fácán köz út tervezése, építésével összefüggésben;
 • a testvérvárosi kapcsolatok erősítése érdekében benyújtandó pályázatok tekintetében;
 • a városgazdálkodási beruházási- és felújítási kiadások esetében, amennyiben azok a 2021. évi költségvetésben szerepeltek és a kötelezettség vállalása vagy annak kifizetése az átmeneti gazdálkodás időszakára esik vagy közbeszerzési, pályáztatási eljárásuk az átmeneti időszakban fejeződik be, legfeljebb a 2021. évi előirányzat maradvány erejéig;
 • beruházások, felújítási, karbantartási munkákkal kapcsolatos műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozóan;
 • közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatosan felmerülő kiadásokra vonatkozóan;
 • az önkormányzat szakmai tevékenységét segítő, és a folyamatos feladatellátásához szükséges tanácsadói és megbízási szerződésekkel összefüggésben azokra a feladatokra, amelyek 2022. január 1-jét megelőzően is külső szolgáltatók igénybevételével kerültek ellátásra;
 • a Modern Városok Program és a Programhoz kacsolódó pályázati projektek keretében az önkormányzat számára biztosított források felhasználásával, valamint a felhasználás előkészítésével kapcsolatban;
 • településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztés stratégia elkészítésére;
 • településszerkezeti terv, továbbá a Helyi Építési Szabályzat módosításával összefüggésben felmerülő kiadásokra vonatkozóan, valamint a szükséges közterület-alakítási koncepció elkészítésére;
 • az önkormányzati ingatlanok érintésvédelmi kiadásaival kapcsolatosan;
 • a gyepmesteri telep és ebmenhely üzemeltetésével, szükségszerű karbantartásával kapcsolatosan;
 • közvilágítási lámpatestek cseréjével kapcsolatosan;
 • a COVID 19 járvány elleni vírusvédelmi kiadásokra vonatkozóan;
 • mentőtiszti gépjármű üzemeltetésével, sportorvosi vizsgálat ellátásával kapcsolatosan;
 • a 2021. évben indított közbeszerzési eljárások alapján megkötendő szerződésekkel kapcsolatosan;
 • a Papi földek üzemeltetésének előkészítésével kapcsolatosan felmerülő kiadásokra;
 • a 2022. évben végrehajtandó szúnyoggyérítés-előkészítési feladatokra;
 • a Bibic utcai „ovifoci” pálya körbekerítése érdekében;
 • a Szép Ilonka utca vízelvezetési feladataival kapcsolatosan;
 • a Bajcsy-Zsilinszki utca 47. számú háziorvosi rendelőbe történő klímabeszerzés érdekében;
 • a Béke téri 2/A. szám alatti ingatlan nyílászáró cseréjére;
 • a Visegrádi-Fraknói utca (4047 helyrajzi szám) önkormányzati területen lévő közcélú kisfeszültségű tartószerkezet kiváltására.

(2) A Modern Városok program keretében megvalósítandó beruházásokra vonatkozóan, amennyiben a beruházáshoz kapcsolódóan a támogató részéről támogatói okirat kibocsátásra került, de a forrást még nem bocsátotta az önkormányzat rendelkezésére, kötelezettség abban az esetben vállalható, ha a várható pénzügyi teljesítés időpontjában a szükséges pénzügyi fedezet támogatás formájában rendelkezésre fog állni vagy annak megelőlegezése likviditási nehézséget nem okoz a gazdálkodás során.

(3) Új, induló fejlesztési feladatokra és pénzeszközök átadására az 5. § (1)–(2) bekezdésekben foglaltak kivételével kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető.

5. Gazdasági társaságok, egyéb szervezetek működtetésének kiadásaira vonatkozó rendelkezések

6. § Az alábbiakban felsorolt szervezetek folyamatos működéséhez szükséges fedezetet a Közgyűlés biztosítja, és egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közgyűlés által elfogadott támogatások, üzleti terveik alapján finanszírozza a saját tulajdonú gazdasági társaságait és az egyéb szervezeteket, a polgármester az ezzel kapcsolatos szerződéseket megkösse:

 • Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a társaság 2022. évi üzleti terve elfogadásáig a társaság 2021. évi módosított üzleti tervében szereplő szolgáltatási díjak időarányos összege fizethető ki.
 • Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére a társaság 2022. évi üzleti terve elfogadásáig a 2021. évi módosított üzleti tervében, valamit közgyűlési határozattal elfogadott díjak fizethetők ki.
 • A civil szervezetek és egyesületek részére a 2022. évi folyamatos működésének biztosításához az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) számú önkormányzati rendeletének 63. § (2) bekezdésében foglalt előírások betartásával a támogatások arányos része kifizethető.
 • Az Érdi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság részére a 247/2021. (XI. 25.) közgyűlési határozatban foglaltak szerinti szolgáltatási díj fizethető ki.

6. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények gazdálkodására vonatkozó rendelkezések

7. § (1) A polgármesteri hivatal igazgatási és egyéb feladatai működési kiadásainak teljesítése havonta a 2021. évi eredeti költségvetés működési előirányzatának 1/12-ed részéig terjedhet. A polgármesteri hivatal kamatmentes kölcsönt nyújthat a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet figyelembevételével. Az átmeneti finanszírozás alatt a munkáltatói kölcsön összege nem haladhatja meg a 2021. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott előirányzatot.

(2) A költségvetési szervek működési kiadásainak havi teljesítéséhez a 2021. évi eredeti működési célú költségvetési támogatások támogatási előirányzatának 1/12-ed részéig terjedhet havonta a biztosítható fenntartói támogatás összege.

(3) Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény részére a szélsőséges időjárási körülmények következtében felmerülő kiadásokkal összefüggésben kötelezettség vállalható és kiadás teljesíthető.

(4) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények belső ellenőrzési feladatok ellátására a fenntartó hozzájárulásával kötelezettséget vállalhatnak.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépéséig – amennyiben törvény, vagy az önkormányzat rendelete másként nem rendelkezik – általános bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni nem lehet, mely alól kivétel a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletbérek időarányos része és a teljesítményértékelésen alapuló illetményeltérítés. Engedélyezett álláshely betöltésére új közszolgálati, közalkalmazotti és munka törvényköve hatálya alá tartozó jogviszony az intézmény vezetőjének döntése alapján létesíthető.

(6) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján a közszolgálati szabályzatban rögzített juttatások 2021. évi előirányzatnak megfelelő időarányos összeg kifizethető. Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottaknak a vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti juttatások időarányos összege kifizethető.

A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek alkalmazottai részére a 2021. évben biztosított összeggel megegyező illetményeltérítések és illetménykiegészítések az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet időtartama alatt kifizethetőek.

(7) A polgármesteri hivatal épülete és számítástechnikai rendszere folyamatos, biztonságos működésének biztosításához szükséges karbantartással és üzemeltetéssel, védelmi rendszerével kapcsolatos kötelezettségek vállalhatók.

(8) A polgármesteri hivatal folyamatos és biztonságos működéséhez szükséges, megrongálódott, a feladat ellátására műszakilag alkalmatlan eszközök cseréjére, továbbá a hivatal feladatellátásához szükséges irodaszer beszerzéséhez kötelezettség vállalható.

(9) A polgármesteri hivatal szakmai tevékenységét segítő, és a folyamatos feladatellátásához szükséges tanácsadói és megbízási szerződésekkel összefüggésben kötelezettség vállalható azokra a feladatokra, amelyek 2022. január 1-jét megelőzően is külső szolgáltatók igénybevételével kerültek ellátásra.

(10) Jutalom nem fizethető ki, kivétel a jubileumi jutalom és a 2021. évben, továbbá 2022. első negyedévében célfeladatként meghatározott feladatok teljesítésével összefüggésben kifizetendő céljutalom. A Hivatal állományába tartozó köztisztviselők részére a munkaidőn túli munkavégzésből adódó szabadidő-megváltás, továbbá az elrendelt célfeladatoknak megfelelő juttatások összege kifizethető. A közszolgálati tisztviselőkkel kötött tanulmányi szerződések, vagy szakmailag indokolt, új tanulmányi szerződés megkötése és egyéb a munkavégzéshez szükséges képzések, továbbképzési költségeire vonatkozóan kötelezettség vállalható.

(11) A költségvetési szervek és a polgármesteri hivatal a 2021. évi maradványa terhére – a 2021. évi maradványok hatályos előírások szerinti felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig – előirányzat nélkül teljesíthet kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások konkrét, átvett pénzeszközök 2021. évi felhasználásával kapcsolatosak.

(12) A 2021. évi maradvány terhére az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésén kívül kifizetések a 2021. évi maradvány felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig nem teljesíthetők.

(13) A jogerős, és végleges határozatokból és bírósági ítéletekből eredő fizetési kötelezettségek az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt teljesíthetőek.

8. § Az átmeneti időszakban teljesített bevételeket és kiadásokat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletébe be kell építeni.

7. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba, és az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján veszti hatályát.”

 

 

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

40/2021. (XII.14.) PB állásfoglalás

 

Rendeletalkotási javaslat az Önkormányzat 2022. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról

 

A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a „Rendeletalkotási javaslat az Önkormányzat 2022. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról” vonatkozó határozati javaslatot.

 

A határozatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Simó Károly

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Igen

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Távol

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2022. évi keretösszegének megállapítására

 

T. Mészáros András elnök: Az előterjesztésben a Polgármesteri Hivatallal közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, valamint munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai keretösszegének, azaz bruttó 200 ezer forint/fő összeg, a 2022. évi költségvetésbe a béren kívüli juttatások előirányzatának betervezésére vonatkozik. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatallal közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, valamint munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásainak keretösszegét 2022. évre a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (4) bekezdése alapján bruttó 200 ezer forint/fő összegben állapítja meg.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2022. évi költségvetésbe a béren kívüli juttatások előirányzatát ennek megfelelően terveztesse be.

Határidő:        2022. évi költségvetés tervezése

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

41/2021. (XII.14.) PB állásfoglalás

 

a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2022. évi keretösszegének megállapításáról

 

A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2022. évi keretösszegének megállapítására” vonatkozó határozati javaslatot.

 

A határozatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Simó Károly

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Igen

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Távol

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat folyószámlahitel szerződés megkötésére

 

T. Mészáros András elnök: Folyószámlahitelt a számlavezető pénzintézet nyújthat, tehát jelen esetben az OTP Bank. Az előterjesztés mellékletét képezi a bank folyószámlahitelre vonatkozó ajánlata, ami megegyezik az előző évi ajánlatával. A maximális keretösszeg: 1.800.000.000 forint. Ebből mekkora összeget és hogyan használtak fel? A kihasznált összeg majdnem dupláját tartja rendelkezésre a bank.

 

Ferencz Judit Közgazdasági Irodavezető: A folyószámla-hitel esetében mindig figyelembe kell venni, hogy azt év végén vissza kell fizetni. A folyószámlahitel igénybe vétele hullámzó volt az év folyamán, a legmagasabb összegű kihasználtság sem érte el az 1.000.000.000 Ft-ot. Ennek majdnem a dupláját tartja rendelkezésre a bank, de rendelkezésre tartási jutalékot nem fizet erre tekintettel az önkormányzat. A rendelkezésre tartott nagy összeg biztosítékot jelent likviditási problémák átmeneti kezelésére.

 

T. Mészáros András elnök: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„1. A közgyűlés úgy dönt, hogy az OTP Banktól folyószámlahitelt vesz fel.

2. A hitel futamideje 2022. január 3-tól 2022. december 31-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 1.800.000.000 forint, a kamat mértéke 1 havi BUBOR+0,33%, a rendelkezésre tartási jutalék mértéke 0%.

3. A közgyűlés – figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat – a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául felajánlja az Önkormányzat saját bevételeit.

4. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Banknál eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.

Határidő:        2021. december 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester ”

 

 

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

42/2021. (XII.14.) PB állásfoglalás

 

folyószámlahitel szerződés megkötéséről

 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a „folyószámlahitel szerződés megkötésére” vonatkozó határozati javaslatot.

 

A határozatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név

Szavazat

T. Mészáros András

Nem

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Simó Károly

Nem

Andrasek Mónika

Távol

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Igen

Józsa Csaba

Nem

Győri László

Távol

 

Győri László megérkezett a bizottság létszáma 8 főre bővült.

 

6. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a ,,PM_ONKORMUT_2018/135 számú „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyában történő célokmány elfogadására

 

T. Mészáros András elnök: Véleménye szerint ennek a beruházásnak már több, mint 2 éve meg kellett volna valósulni, ezért nem fogják támogatni. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a PM_ONKORMUT_2018/135. azonosítószámú, az „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyában elkészített – jelen határozat mellékletét képező – célokmányt elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:                       dr. Csőzik László polgármester

1. melléklet a …/2021. (XII. 16.) határozathoz

Nyilvántartási szám: …

CÉLOKMÁNY

1. A beruházó neve és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1–3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

,,PM_ONKORMUT_2018/135 számú „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása”

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása:

BPM-ÁPI/1160-1/2019 iktatószámú Támogatási Szerződés alapján

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

fejlesztési területek: 10925; 7314 helyrajzi szám;  belterületi gyűjtő és feltáró út ; Tárnoki út (Bor utca – Damjanich utca közötti szakasza)

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

igénybevett terület: 10925, 7314 helyrajzi szám, összesen 26.295 négyzetméter

Műszaki tartalom:

Meglévő belterületi, „C” forgalmi terhelési és B.V.c.B. tervezési kategóriába sorolt, gyűjtő és feltáró út, aszfalt szerkezetű 5,5–6,0 méter széles útpályájának felújítása burkolatmarással és új aszfaltréteg terítésével, lokális pályaszerkezet cserével, többlet forgalmi sáv nélküli szélesítéssel, az útkategória- illetve a magassági és vízszintes vonalvezetés jellemzőinek változtatása nélkül

Meglévő kiemelt és süllyesztett szegélysor elbontása, „K”-, süllyesztett- vagy kiemelt szegélysor épül. Meglévő kapubehajtók elbontása és egységes pályaszerkezettel történő újraépítése, lejtésiránytól függőek rácsos folyóka beépítésével, árokba történő bekötéssel. Lekerekítő ívek bővítése helyszínrajzon jelölt helyeken. Murva burkolatú utak csatlakozásánál „sárrázó” készül kb. 20 méter hosszan kifuttatva.

Felújítás AC11 típusú aszfalttal történik, beépítés helyétől (réteg) függően normál (N) illetve fokozott (F) igénybevételre tervezve. Felújítással érintett részeken szakaszolástól függően 10–12 centiméter vastagságú új aszfaltréteg kerül beépítésre, a megerősítendő részeken 17–19 centiméter. Pályaszerkezet cserével érintett részeken az alábbi rétegrend kerül beépítésre:

5 cm AC11(F) kopó

5-7 cm AC11(N) kopó kiegyenlítő rétegként

7 cm AC11(F) kiegyenlítő réteg

20 cm M63

20 cm FZKA 0/56

TR160/160

GRK-3 geotextília

Csapadékvíz-elvezetés a meglévő koncepció megtartásával, meglévő befogadókkal és- lefolyási viszonyok megtartása mellett nyílt árkos vízelvezetéssel történik, melynek része a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer (átereszek, csapadékcsatorna és nyílt vízelvezető árkok) felújítása, jó karba helyezése minium 30 centiméter átmérőjű átereszek cseréjével valamint árkok gyephézagos burkolattal való ellátása és surrantók kialakítása.

Forgalomtechnikai beavatkozás részeként új tartós kivitelű burkolati jelek készülnek, „Állj! Elsőbbségadás kötelező” táblák helyére „Elsőbbségadás kötelező” táblák kerülnek. Megszüntetésre kerül a Tárnoki út 98. (7215 helyrajzi szám) előtt levő figyelmeztető és sebességkorlátozó tábla.

Tárgyi kivitelezésnek közműkiváltási munkálatok nem képezik részét. Aknafedlapok szintbe helyezését el kell végezni. Beavatkozási szakaszon buszmegálló, tömegközlekedési vonal nem található.

Műszaki megoldás indokolása: Érd a projekt előkészítéseként tárgyi útszakaszon behajlásmérési  és mintavételi vizsgálatok elvégzését rendelte meg. Közbeszerzési eljárás eredményeképpen Zahora Kft. mint tervező került ki nyertes ajánlattevőként aki vizsgálatok és minták kiértékelését követően technológiai javaslatot készített, mely két részre bontotta tárgyi útszakaszt (Riminyáki út – Ürmös utca; György utca – Damjanich utca). Technológiai javaslatra épülve készült útfelújítási (rekonstrukciós) tervdokumentáció, mely szerint tárgyi kivitelezési munkák megvalósulnak.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);

a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás stb.)

Előkészítési költségek:

rekonstrukciós terv elkészítésének költsége bruttó 6.223.000 forint,

fúrt mintavétel elkészítése bruttó 406.400 forint,

teherbírás mérés elkészítése bruttó 431.800 forint.

Közbeszerzési eljárások költségei:

Közbeszerzési eljárások és a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó költsége bruttó 1.921.600 forint

Építési költségek:

A legkedvezőbb ajánlat:

A nettó ajánlati ár 192.828.280, amely bruttó 244.891.916 forint

A rendelkezésre álló nettó fedezet 164.213.425 forint, amely bruttó 208.551.050 forint

A nettó fedezeti hiány 28.614.855, amely bruttó 36.340.866 forint

Műszaki ellenőri költségek:

Nettó 6.988.000, amely bruttó 8.874.760 forint

(kamarai ajánlás, becsült érték).

Fenti árak 2021 évben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményei és 2022 évben történő megvalósításra vonatkoznak.

Költségbecslés módja:

Tervezői költségek: lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként

Kivitelezési költségek: kivitelező kiválasztására irányuló lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján

Műszaki ellenőri költségek: mérnökkamarai ajánlás alapján

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

támogatás terhére;

126/2021. (VI. 29.) számú közgyűlési határozatban szereplő beruházási hitel

(A támogatás+kötelező önrész fedezetén túli költségek, bruttó 50.828.426 forint a 126/2021. (VI. 29.) számú közgyűlési határozatban szereplő beruházási hitel

terhére kerülnek finanszírozásra)

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

közbeszerzés útján

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

Az érintett területek az Önkormányzat tulajdonában vannak.

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

lásd 6. pontban foglaltakat

 

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

Jelen beruházáshoz nem tartoznak közműkiváltási munkák (lásd 5. pontban).

Tervezett beruházástól nem várható az infrastruktúra számottevő terhelődése.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:

tulajdonos: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata;

üzemeltető: Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

beruházás nem építési engedélyköteles, kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárással zárul legkésőbb 2023. január 31-ig.

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

üzemeltetésbe adás után Érdi Közterület-fenntartó Intézmény saját költségvetése

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:

tervezett beruházás eredményeképpen tárgyi útszakaszon kb. 10 évig nem kell felújítási munkákat végezni, karbantartási költségek ezen időszak alatt jelentősen csökkennek.

 

 

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

43/2021. (XII.14.) PB állásfoglalás

 

a ,,PM_ONKORMUT_2018/135 számú „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyában történő célokmány elfogadásáról

 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a ,,PM_ONKORMUT_2018/135 számú „Érd, Tárnoki út két szakaszának marással kombinált burkolat javítása” tárgyában történő célokmány elfogadására” vonatkozó határozati javaslatot.

 

A határozatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név

Szavazat

T. Mészáros András

Nem

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Simó Károly

Nem

Andrasek Mónika

Távol

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Igen

Józsa Csaba

Nem

Győri László

Igen

 

7. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a 12/2021. (I. 28.) és a 47/2021. (III. 11.) számú közgyűlési határozatok visszavonására

 

Kovács Nikolett Pályázati Irodavezető: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 51/2020. (II. 27.) számú határozatával döntött arról, hogy a szlovákiai Léva testvérvárossal közös pályázatot nyújt be.

A pályázatot Léva város nyújtotta be, amely pozitív elbírálásban részesült. 2021. január 6-án a testvérvárosunktól arról érkezett tájékoztatás, hogy az önerő a költségvetés átdolgozása miatt módosításra került, a módosításról a Közgyűlés a 12/2021. (I. 28.) számú határozatával döntött. A pályázat célja, hogy ugyanazon témakörben úgynevezett „tükör eseményeket” szervez a két város, azonban a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel Léva testvérvárosunk úgy döntött, hogy a pályázat megvalósításától eláll, azonban jelezték, hogy továbbra is nyitottak a közös együttműködésre, így a 2022. évben megjelenő, 2021–2027. támogatási időszakra vonatkozó pályázatokban részt kívánnak venni.

T. Mészáros András elnök: Az erre a célra elkülönített összeg pedig átvezetésre kerül az általános tartalékba.Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatokat.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„I: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program pályázatán való részvételről szóló 51/2020. (II. 27.) számú határozatát visszavonja, és a pályázat benyújtásához biztosított bruttó 1.983,87 euró önrészt az általános tartalékba helyezi.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

Az I. határozatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Simó Károly

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Igen

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Igen

 

 

II: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló 47/2021. (III. 11.)számú határozatát visszavonja, és a költségvetés céltartalékában rendelkezésre álló 26.923.077 forint önerőt, továbbá a megvalósításhoz szükséges további 68.253.536 forint saját forrást általános tartalékba helyezi.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

A II. határozatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Simó Károly

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Igen

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Igen

 

 

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a következő állásfoglalást hozta: 

 

44/2021. (XII.14.) PB állásfoglalás

 

a 12/2021. (I. 28.) és a 47/2021. (III. 11.) számú közgyűlési határozatok visszavonásáról

 

A Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „a 12/2021. (I. 28.) és a 47/2021. (III. 11.) számú közgyűlési határozatok visszavonására” vonatkozó I. és II. határozati javaslatot.

 

 

 8. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2021. évi belső ellenőrzési terve módosításának jóváhagyására

 

T. Mészáros András elnök: Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet 31. § (5) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal, valamint az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2021. évi belső ellenőrzési tervének módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő:        2021. december 31.

Felelős:           dr. Konkoly Zita jegyző”

 

 

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

45/2021. (XII.14.) PB állásfoglalás

 

a Polgármesteri Hivatal, valamint az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2021. évi belső ellenőrzési terve módosításának jóváhagyására

 

A Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „a Polgármesteri Hivatal, valamint az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2021. évi belső ellenőrzési terve módosításának jóváhagyására” vonatkozó határozati javaslatot.

 

A határozatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Simó Károly

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Igen

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Igen

 

9. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2022. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására

 

Joó Erika belső ellenőrzési csoportvezető: Ismerteti az előterjesztést.

 

Győri László bizottsági tag: Az erőforrásokból látható 1 fő főállású és 1 részmunkaidős kolléga, tehát 1,7 fő elegendő lesz-e a feladatok ellátáshoz?

 

Joó Erika belső ellenőrzési csoportvezető: 24 nap jut az ellenőrzésre, az idei évben ez 27 napra esett, azonban a jövő évben februártól tervezik 1 főállású belső ellenőr felvételét.

 

Győri László bizottsági tag: Az információ és kommunikációáramlás miért magas kockázatú? Az önkormányzat és gazdasági társaságok kockázati besorolása jelenleg közepes besorolású a tervben, ezt módosító indítványként javasolja magas besorolási kockázatba tenni.

 

Joó Erika belső ellenőrzési csoportvezető: A 21. században a belső kontrollrendszer egyik alappillére az információ és kommunikáció, ezért magas kockázati besorolású. A másik kérdésére válaszolva, a kormányrendelet előírása szerint a belső ellenőrzési vezetőnek kell felmérnie és meghatároznia a kockázati besorolásokat. Ismerteti milyen ellenőrzéseket folytattak le az idei évben.

A 2021. éves belső ellenőrzési terv tartalmazta az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság (ÉTH Kft.) gazdálkodására vonatkozó ellenőrzést, azonban az Állami Számvevőszék ebben az évben megkezdte a gazdasági társaság ellenőrzését, ezért a párhuzamos ellenőrzések elkerülése és az eredményes működés érdekében javasoltam a belső ellenőrzést a 2021. éves tervből elhagyni, és azt az ÁSZ ellenőrzését követően lefolytatni.

 

T. Mészáros András elnök: Felteszi szavazásra Győri László bizottsági tag módosító indítványát, mely szerint az önkormányzat és gazdasági társaságok kockázati besorolását a jelenlegi közepes besorolásból-, javasolja magas besorolási kockázatba tenni.

 

A Pénzügyi Bizottság 1 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elutasította a módosító indítványt.

 

T. Mészáros András elnök: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szervek 2022. évi belső ellenőrzési tervét – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja.

A határozat mellékletei:

 • Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2022. évi belső ellenőrzési terve
 • Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2022. évi belső ellenőrzési terve
 • Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2022. évi belső ellenőrzési terve
 • Intézményi Gondnokság 2022. évi belső ellenőrzési terve

Határidő:        2021. december 31.

Felelős:           dr. Konkoly Zita jegyző”

 

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

46/2021. (XII.14.) PB állásfoglalás

 

a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2022. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyásáról

 

A Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2022. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására” vonatkozó határozati javaslatot.

 

A határozatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Simó Károly

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Igen

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Igen

 

 

10. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek 2020. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról

 

T. Mészáros András elnök: A helyi önkormányzati költségvetési szervek belső kontrollrendszerének működéséről tett 2020. évi vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról szól az előterjesztés, a nyilatkozatok láthatóak a mellékletekben. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzati költségvetési szervek belső kontrollrendszerének             működéséről tett 2020. évi vezetői nyilatkozatait– a határozat melléklete szerint – jóváhagyja.

A határozat mellékletei:

 • Érdi Kincses Óvoda belső kontrollrendszer működéséről tett 2020. évi vezetői nyilatkozat;
 • Érdi Szivárvány Óvoda belső kontrollrendszer működéséről tett 2020. évi vezetői nyilatkozat;
 • Szepes Gyula Művelődési Központ belső kontrollrendszer működéséről tett 2020. évi vezetői nyilatkozat;
 • Magyar Földrajzi Múzeum belső kontrollrendszer működéséről tett 2020. évi vezetői nyilatkozat.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

47/2021. (XII.14.) PB állásfoglalás

 

az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek 2020. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról

 

A Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek 2020. évi belső kontrollrendszereinek működéséről tett vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról” vonatkozó határozati javaslatot.

 

A határozatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Simó Károly

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Igen

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Igen

 

 

11. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat repülő-emlékmű elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

 

T. Mészáros András elnök: Az előterjesztést maguk részéről korábban sem támogatták. Az önkormányzat tulajdonában álló 029/1 helyrajzi számú durván 14 hektáros területre kerülne elhelyezésre a kijelölt 10x10 méter nagyságú területrész, melynek megközelítésére is gondolni kell. A munka megkezdése előtt véleménye szerint a szóban forgó területet ki kellene venni, és el kellene különíteni a többi területtől, hogy egy esetleges fejlesztést ez ne akadályozzon. Továbbá nem látták a szakvéleményt az anyag mellett.

 

Lengyel Péter képviselő: Két melléklet van, az egyik a művészeti szakvélemény.

 

Dr. Csupor Endre aljegyző: A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottságon is felmerült a térképmellékleten kijelölt 10 x 10 méter nagyságú területrész önálló helyrajzi számon történő kiszabályozásának kérdése. Azonban ez egy vízügyi védmű terület, melyre speciális szabályozás vonatkozik, árvízvédelmi terület. A HÉSZ szerint a kiszabályozható legkisebb terület 3000m2, figyelemmel erre, valamint arra, hogy az önkormányzat tulajdonába kerül az emlékmű, nem javasoljuk, az önálló helyrajzi számon való kijelölését a területnek. Hozzáteszi, hogy mindösszesen 100 m2 területet igényelne az emlékmű.

 

Józsa Csaba bizottsági tag: A becsatolt anyagban nem látható a fényképen az emlékmű talpazatának kialakítása.

 

T. Mészáros András elnök: Véleménye szerintvizualitásában sem kiemelkedő az emlékmű. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42. § 4. pontja alapján a tulajdonában álló érdi 029/1 helyrajzi számú ingatlanon az egykori érdi sportrepülőtér emlékére a légisport-teljesítmény előtt tisztelgő repülő-emlékmű felállításáról dönt, és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet 28. §-a, valamint az Mötv. 42. § 8. pontja alapján a Pannónia'76 Alapítvány (székhelye: 7143 Őcsény, Repülőtér kültelek 05 helyrajzi szám) által felajánlott repülő-emlékmű tulajdonjogát elkészülte után ingyenesen elfogadja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti tartalmú ingyenes vagyonátruházásról szóló megállapodás aláírására, melynek a főbb tartalmi elemei az alábbiak:

A Pannónia'76 Alapítvány vállalja, hogy a határozat mellékletét képező OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakvéleményének megfelelően az emlékművet saját költségen elkészítteti, az önkormányzat tulajdonában álló 029/1 helyrajzi számú ingatlan térképmellékleten kijelölt 10x10 méter nagyságú területrészén szintén saját költségen felállíttatja és az ehhez szükséges hatósági engedélyeket megszerzi.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy a repülő-emlékművet és környezetét méltóképpen megőrzi, és a nagyközönség számára a látogathatóságát biztosítja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat mindenkori éves költségvetésében tervezzen be 100 ezer forintot a repülő-emlékmű fenntartási költségeinek fedezetére.

Határidő:        30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester ”

 

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

48/2021. (XII.14.) PB állásfoglalás

repülő-emlékmű elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

 

A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a „repülő-emlékmű elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozatalára” vonatkozó határozati javaslatot.

 

A határozatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név

Szavazat

T. Mészáros András

Nem

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Simó Károly

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Igen

Józsa Csaba

Nem

Győri László

Igen

 

Tekauer Norbert megérkezett a bizottság létszáma 9 főre bővült.

 

 

12. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2021. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadására, valamint a Bizottság 2022. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására    

 

T. Mészáros András elnök: Ismerteti az előterjesztést. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatokat.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„I: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő:        a határozat közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

Az I. határozatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Simó Károly

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Igen

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Igen

 

T. Mészáros András elnök: Felteszi szavazásra a II. határozati javaslatot.

 

II: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2022. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervét jóváhagyja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Települési Értéktárba került értékek népszerűsítő tevékenységének ellátásához szükséges 600.000 forint + áfa összegű fedezetnek az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe való betervezéséről.

Határidő:        a határozat közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

A II. határozatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

Név

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Simó Károly

Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Igen

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Igen

 

 

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

49/2021. (XII.14.) PB állásfoglalás

 

az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2021. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadására, valamint a Bizottság 2022. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására

 

A Pénzügyi Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2021. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadására, valamint a Bizottság 2022. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására” vonatkozó I. és II. határozati javaslatot.

 

T. Mészáros András elnök: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja a Pénzügyi Bizottság ülését.

 

 

A bizottság ülése 17:15 órakor ért véget.

 

k.m.f.

 

 

 

Lengyel Péter

jegyzőkönyv-hitelesítő

  T. Mészáros András

elnök