1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről

 

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy az előterjesztés mindenki megismerhette. Felkéri Ferencz Juditot, a Közgazdasági Iroda vezetőjét, hogy röviden ismertesse a költségvetés lényeges részeit.

 

Ferencz Judit, Közgazdasági Irodavezető: Ismerteti az előterjesztést

 

Lengyel Péter elnök: Megköszöni az előterjesztés ismertetését. Elmondja, hogy három határozati javaslatról kell döntenie a Bizottságnak, majd szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltak, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendelet alapján az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést” az alábbiak szerint állapítja meg:

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

Kötelezettség jogcíme

 

 

 

 

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

0

0

1.

Fejlesztési hitel 2022

(500 millió forint)

5 111 111

15 208 333

76 990 885

75 089 844

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Kötvénykibocsátás törlesztés

0

0

0

0

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Lízingdíj

0

0

0

0

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Kezességvállalás

0

0

0

0

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége

 

 5 111 111

 

15 208 333

 

76 990 885

 

75 089 844

 

Saját bevételek a 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerint

Megnevezés

 

 

 

 

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

1.

Helyi adókból származó bevételek

3 671 000 000

3 671 000 000

3 671 000 000

3 671 000 000

2.

Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel

396 930 000

396 930 000

396 930 000

396 930 000

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

16 800 000

16 800 000

16 800 000

16 800 000

4.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

39 690 000

39 690 000

39 690 000

39 690 000

5.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

 

Saját bevételek összesen

4 124 420 000

4 124 420 000

4 124 420 000

4 124 420 000

           

 

Saját bevételek 50%-a

2 062 210 000

2 062 210 000

2 062 210 000

2 062 210 000

           

 

Saját bevételek 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége

2 057 098 889

2 047 001 667

1 985 219 115

1 987 120 156

 

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.

Határidő:        a határozat továbbítására:

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A fenti határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodott

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Nem

Bresztyenszky László

Távol

Berzéki Gábor

Igen

Márton Lajos

Igen

Macsotay Tibor

Nem

ifj. Antunovits Antal

Nem

 

 

Lengyel Péter elnök: Szavazásra teszi fel az II. határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények részére 2022. január 1-től 2022. december 31-ig terjedő időszakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (1) és (2) bekezdései alapján munkáltatói kereset kiegészítés fedezetét biztosítja az alábbiak szerint:

 • óvodapedagógusok részére: havi 40 ezer forint/fő;
 • nem pedagógus besorolású óvodai dolgozók részére: havi 10 ezer forint/fő;
 • bölcsődei dolgozók részére: havi 10 ezer forint/fő;
 • Érdi Közterület-fenntartó Intézmény dolgozói részére: havi 55. ezer forint /fő;
 • Szociális Gondozó Központ részére: évi 49.830.000 forint, amely az intézmény alkalmazásában álló valamennyi dolgozó részére biztosított kereset kiegészítés összegét tartalmazza.

A kereset-kiegészítés és a kapcsolódó munkáltatói járulékok fedezete a 2022. évi költségvetési előirányzatok tartalmazzák.

Határidő:        a határozat továbbítására:

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Távol

Berzéki Gábor

Igen

Márton Lajos

Igen

Macsotay Tibor

Igen

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

Lengyel Péter elnök: Szavazásra teszi fel az III. határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak részére bruttó 120.000 forint cafeteria juttatást biztosít.

A cafeteria juttatás fedezetét a 2022. évi költségvetési rendelet személyi juttatás előirányzata tartalmazza.

Határidő: az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Távol

Berzéki Gábor

Igen

Márton Lajos

Igen

Macsotay Tibor

Igen

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

Lengyel Péter elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi rendelet tervezetet:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága, Fenntarthatósági Bizottsága, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottsága, Sport Bizottsága, valamint Jogi és Közbiztonsági Bizottsága, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szakszervezetek, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői véleményének kikérésével a következőket rendeli el:      

 1. A rendelet hatálya és a költségvetés címrendje
 2. §

A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a Közgyűlés által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv), a támogatásban részesített természetes személyekre és szervezetekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra.

 1. §

A Közgyűlés által irányított költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

 1. a) Polgármesteri Hivatal (Érd, Alsó utca 1-3.
 2. b) Romics László Egészségügyi Intézmény Érd, Felső utca 39-41.
 3. c) Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd, Fehérvári út 69/B.
 4. d) Intézményi Gondnokság Érd, Budai út 14.
 5. da) Magyar Földrajzi Múzeum Érd, Budai út 4.
 6. db) Szepes Gyula Művelődési Központ Érd, Alsó utca 9.
 7. dc) Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, Hivatalnok utca 14.
 8. dd) Szivárvány Óvoda Érd, Hegesztő utca 2-8.
 9. de) Kincse Óvoda Érd, Béke tér 1.
 10. df) Szociális Gondozó Központ Érd, Emma utca 7.
 11. dg) Pöttöm Sziget Bölcsőde Érd, Aradi utca 7/A.
 12. A 2022. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata
 13. §

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételét 16 217 164 782 forintban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 500 millió forintban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a 2021. évi maradvány igénybevételét 18 468 492 123 forintban, a bevételi főösszegét 35 185 656 905 forintban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait 35 001 824 083 forintban, a finanszírozási kiadásait 183 832 822 forintban, a kiadási főösszegét 35 185 656 905 forintban állapítja meg.

(2) A költségvetési rendelet mellékleteit képező táblázatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23–24. §-ban foglaltak szerinti adatokat a (3)–(23) bekezdésben foglaltak szerint mutatják be.

(3) Az 1. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú bevételeket.

(4) A 2. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú kiadásokat.

(5) A 3. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont bevételeit és kiadásait tartalmazza, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.

(6) A 4. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.

(7) Az 5. melléklet az Önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.

(8) A 6. melléklet az Önkormányzat felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.

(9) A 7. melléklet elkülönítetten tartalmazza a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.

(10) A 8. melléklet a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.

(11) A 9. melléklet a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.

(12) A 10. melléklet elkülönítetten, összevontan tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.

(13) A 11. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) bevételeit intézményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.

(14) A 12. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) kiadásait intézményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.

(15) A 13. melléklet a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.

(16) A 14. melléklet az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokat tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.

(17) A 15. melléklet az Önkormányzat által államháztartáson belülre nyújtandó működési célú támogatásokat tartalmazza.

(18) A 16. melléklet az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtandó támogatásokat tartalmazza.

(19) A 17. melléklet az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok részére az Önkormányzat által biztosított forrásokat tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

(20) A 18. melléklet tartalmazza az pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait kiemelt előirányzat szerinti bontásban.

(21) A 19. melléklet a Modern Városok Program keretében az Önkormányzat részére biztosított támogatási bevételeket és annak felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatokat tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a támogatói okiratokban foglaltak szerint.

(22) A 20. melléklet az Önkormányzat tartalék előirányzatait tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.

(23) A 21. melléklet a Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámkereteit a tartalmazza.

 1. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1 626 187 156 forint, ebből

 1. a) általános tartalék 100 000 000 forint
 2. b) céltartalék 1 526 187 156 forint

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott általános tartalék összege az előre nem tervezhető, év közben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére szolgál.

 1. Az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások
 2. §

A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a továbbiakban együtt: előirányzat-változtatás) a 6. §-ban foglalt kivételekkel a Közgyűlés dönt.

 1. §

(1) A polgármester az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 56. §-ában rögzített hatáskörében eljárva (a továbbiakban: átruházott hatáskör) a költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetési előirányzatait az e §-ban foglaltak szerint megváltoztathatja.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben, előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben (Ávr.) foglalt korlátozásokkal.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat-módosítást hajtson végre Áht.-ben és Ávr.-ben foglalt korlátozásokkal.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében a Közgyűlés két ülése közötti időszakban 100 millió forint összeghatárig az általános tartalék terhére kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására.

(5) A költségvetési rendeletben szereplő céltartalékok felhasználásáról és a költségvetési rendeletben történő átvezetésről a polgármester dönt, figyelemmel a jelen rendeletben foglaltak betartására.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ávr. 34/A. § szerinti esetben a bevételi előirányzatokat saját hatáskörben megemelje és a bevételek erejéig a kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállaljon. Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

(7) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.

(8) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Közgyűlést, annak munkaterv szerinti soron következő ülésén tájékoztatja. A bevétel költségvetési rendeleten történő átvezetéséről a polgármester a pótelőirányzat biztosításáról szóló értesítés beérkezésével egyidejűleg gondoskodik.

(9) A (2)–(8) bekezdésekben foglaltakról a polgármester határozatban rendelkezik.

(10) Az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó beszerzések esetében a beruházási célokmányban, pályázati döntésekre vonatkozóan a közgyűlési előterjesztésben és határozati javaslatban be kell mutatni a megvalósítást követő fenntartási időszakban felmerülő kiadásokat is.

 1. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások
 2. §

(1) A Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket e rendelet mellékleteiben meghatározott, kiemelt előirányzat összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, csak az alapfeladatok ellátásához szükséges mértékben teljesíthetőek, figyelemmel az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglaltakra.

(4) Az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek költségvetési éven túli kötelezettséget a Szervezeti és Működési Szabályzat 63/A. §-ban foglaltak szerint vállalhatnak.

 1. A költségvetési szerv többletbevételének felhasználása
 2. §

(1) Év közben az egységes rovatrend B3 Közhatalmi bevételek, B4 Működési bevételek, B5 Felhalmozási bevételek rovatain realizálódó többletbevételt a költségvetési szervek – a Polgármesteri Hivatal kivételével – a Közgyűlés hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítást követően használhatják fel. A Polgármesteri Hivatal vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján a költségvetési szerv többletbevételére 50 millió forint erejéig kötelezettséget vállalhat.

(2) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható.

(3) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2022. évben a 2022. december 31-éig befolyt bevétel vehető figyelembe.

(4) A költségvetési szervek év közben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételükből – az Áht.-ban, Ávr.-ben foglaltak figyelembevételével – az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb:

 1. a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
 2. b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik.
 3. Személyi juttatásokkal való gazdálkodás
 4. §

(1) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások, és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(2) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendeletének 1/A. § alapján 2022. évben 56 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat munkavállalói a Közgyűlés 29/2021. (II.4.) határozata alapján bruttó 200 ezer forint cafeteria juttatásban részesülnek.

(4) A költségvetési szervek költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 18%-os mértéket.

(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat-nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről.

(6) A költségvetési szervek a 2021. évben keletkező bérmaradványukat a polgármester írásbeli jóváhagyását követően használhatják fel.

 1. Költségvetési előirányzatok megváltoztatása a költségvetési szerveknél
 2. §

(1) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a (2) bekezdésében foglalt kivétellel a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Közgyűlés jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.

(2) Polgármesteri Hivatal Vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján jogosult a Polgármesteri Hivatal költségvetése kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást végrehajtani.

(3) A költségvetési szervek pótelőirányzat iránti igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás.

 1. §

A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben a kiemelt kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre.

 1. §

Amennyiben új szakmai program indítását a költségvetési szerv önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igénnyel a fenntartó felé nem élhet.

 1. Költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezések
 2. §

(1) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványát a Közgyűlés hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) A maradványból a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt nem illeti meg:

 1. a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg;
 2. b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa;
 3. c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány (pl. normatíva-felhasználás).

(3) A költségvetési szervek kötelezettségvállalásával nem terhelt maradványáról a Közgyűlés dönt.

(4) A maradvány költségvetési szervet megillető és meg nem illető összegét az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításában kell előírni, a zárszámadásról szóló rendelet elfogadását követő közgyűlési ülésen.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványukat – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatják fel.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek a költségvetési maradvány jóváhagyását megelőzően, továbbá a maradvány jóváhagyásától függő utólagos felügyeleti korrekció és ezzel összefüggő visszapótlási kötelezettség mellett kiadásokat teljesíthetnek a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások alapoktól, pályázatok útján elnyert és konkrét feladatokra az előző évben átvett pénzeszközök felhasználásával kapcsolatosak, valamint az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadásokat teljesíthetnek.

 1. Költségvetési szerv vállalkozói tevékenysége
 2. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

 1. Gazdasági Társaságok
 2. §

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévi gazdálkodására vonatkozóan a legkésőbb költségvetési rendelet elfogadásáig üzleti tervet kell készíteni és azt a Közgyűlés elé terjeszteni. Gazdasági társaságokkal szembeni, az önkormányzati költségvetést terhelő kötelezettség a közgyűlés által elfogadott üzleti tervben foglalt összeghatárig vállalható.

 1. §

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság pénzügyi kötelezettséget az üzleti tervben szereplő saját és a tulajdonos önkormányzattól származó bevételei terhére vállalhat. Éven túli, határozott időtartamra szóló pénzügyi kötelezettséget az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság a tulajdonos jóváhagyása nélkül nem vállalhat.

 1. Egyéb rendelkezések
 2. §

Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló jogszabályi előírásokban, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatában (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat), továbbá az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.

 1. §

A Közgyűlés külön döntésben rendelkezik az alapok, alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A polgármesteri keret felhasználásáról a polgármester dönt.

 1. §

(1) A költségvetési szerv saját feladatkörében és nevében, csak a polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100%-ban támogatással finanszírozott.

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek által benyújtott pályázatokra vonatkozó közgyűlési előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit, továbbá a fenntartási időszakot terhelő kiadásokat.

 1. §

(1) A költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.

(2) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan az Ávr.-ben foglaltak szerint.

 1. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el.

(2) A polgármester a Közgyűléstől átruházott hatáskörben jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetésére pénzintézeti betét vagy befektetési alap formájában, továbbá diszkont kincstárjegy, államkötvény vásárlásra és értékesítésre.

 1. §

A költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal követelés elengedése és tartozásátvállalása tekintetében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.

 1. §

A rendelet 16. mellékletében meghatározott támogatási keret előirányzatok felhasználására a Közgyűlés vonatkozó döntésében, továbbá az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletben foglalt eljárásrend szerint kerülhet sor.

 1. §

Az Önkormányzat a Közgyűlés által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – intézményi támogatás havi összegét – az önkormányzat likviditási helyzetének figyelembe vételével – az Önkormányzat Gazdasági Vezetője állapítja meg.

 1. §

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján meghatározandó helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege 2022. évben hamvasztásos temetés esetén bruttó 217 700 forint, koporsós temetés esetén bruttó 320 570 forint szórásos temetés költsége bruttó 100 225 forint.

 1. §

Az Áht 85. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal házipénztárából készpénzben teljesíthető kifizetések köre az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

 1. a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
 2. b) az egységes rovatrend és K41. Társadalombiztosítási ellátások, K42. Családi támogatások, K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai és K48. Egyéb nem intézményi ellátások rovatokon elszámolandó kiadások,
 3. c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
 4. d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
 5. e) az egységes rovatrend K122., Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony nem saját dolgozónak fizetett egyéb juttatások, K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése rovaton elszámolható kiadások az egyéb, készpénzben történő kifizetésekre vonatkozó előírások betartásával abban az esetben teljesíthetőek készpénzben, amennyiben a jogosult nem rendelkezik bankszámlával,
 6. f) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, tételenként ötszázezer forint értéket el nem érő kiadások,
 7. g) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
 8. h) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
 9. i) munkabér kifizetése a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére,
 10. §

(1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervhez, ha harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott elismert tartozásállomány elérése esetén a Közgyűlésnél az Ávr. 116. § (1) bekezdésében meghatározottak kezdeményezhetik.

(3) Az önkormányzati biztos megbízására, jogállására, feladataira, költségeire és díjazására az Ávr. 116-118. §-ait kell alkalmazni.

 1. Záró rendelkezések
 2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2022. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

 1. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 34/2020. (XII.3.) önkormányzati rendelet.”

 

 

A rendelet tervezet melléklete a jegyzőkönyv melléklete.

 

A rendelet tervezetről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Tartózkodik

Bresztyenszky László

Távol

Berzéki Gábor

Igen

Márton Lajos

Igen

Macsotay Tibor

Tartózkodik

ifj. Antunovits Antal

Tartózkodik

 

 

A Sport Bizottság a fenti szavazások értelmében az alábbi állásfoglalást hozta:

 

2/2022. (II.22.) SB

állásfoglalás

 

az Rendeletalkotási javaslatról Érd Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetéséről

 

                                                                                     

A Sport Bizottság az I. határozati javaslatot 6 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. A II. és III. határozati javaslatokat a határozati javaslatot 10 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. A Sport Bizottság rendeletalkotási javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

 

 

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Vízisport Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására

 

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy az előterjesztés mindenki megismerhette. Felkéri Petruska László ügyvezetőt röviden ismertesse a Kft. üzleti tervét.

 

Petruska László, az Érdi Vízisport Kft. ügyvezetője: Röviden ismerteti az Érdi Vízisport Kft. üzleti tervét.

 

Lengyel Péter elnök: Megköszöni Petruska László ügyvezetőnek. Megkérdezi van-e valakinek észrevétele, kérdése, hozzáfűzni valója. Mivel válasz nem érkezett szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság által 2022. évre benyújtott, jelen határozat melléklete szerinti üzleti tervet elfogadja.

Határidő:        határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A Sport Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

3/2022. (II.22.) SB

állásfoglalás

 

az Érdi Vízisport Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosításáról

                                                                                     

A Sport Bizottság a határozati javaslatot 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Távol

Berzéki Gábor

Igen

Márton Lajos

Igen

Macsotay Tibor

Igen

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornacsarnokának elnevezésével összefüggésben  

 

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megismerhette. Megkérdezi a Bizottságot, van e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója. Mivel válasz nem érkezett szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárulását adja az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornacsarnokának Szalay Jenő Tornacsarnok névre való elnevezéséhez.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket, illetve hogy a szükséges intézkedések megtegye.

Határidő:        2022. március 31.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A Sport Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

4/2022. (II.22.) SB

állásfoglalás

 

a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tornacsarnokának elnevezésével összefüggésben

 

A Sport Bizottság a határozati javaslatot 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Távol

Berzéki Gábor

Igen

Márton Lajos

Igen

Macsotay Tibor

Igen

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Beszámoló a Sport Bizottság a 2021 évi tevékenységéről

 

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy az előterjesztés adminisztratív okokból nem került fel a napirendi javaslatok közé. Röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Bizottságot, van e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója. Mivel válasz nem érkezett szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sport Bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.”

 

 

A Sport Bizottság 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

5/2022. (II.22.) SB

állásfoglalás

 

a Sport Bizottság a 2021 évi tevékenységéről szóló beszámolójáról

 

A Sport Bizottság a beszámolót 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Távol

Berzéki Gábor

Igen

Márton Lajos

Igen

Macsotay Tibor

Igen

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

 

 1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

 

Lengyel Péter elnök: Megkérdezi, hogy kíván-e valaki még hozzászólni az napirendi ponthoz.

 

Csépán István elnökhelyettes: Megkérdezi, hogy kapott-e a Bizottság valamilyen visszajelzést arról, hogy az Érdi Spartacus birkózóteremmel kapcsolatos problémáinak rendezésére történt-e egyáltalán valami. Elmondja, hogy információi szerint másfél – két éve semmilyen lépést, nem tett sem az Önkormányzat, sem az Érdi Tankerület a helyzet megoldására.

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy tudomása szerint folyik az egyeztetés a Tankerülettel.

 

Csépán István elnökhelyettes: Megkérdezi, mi a tárgya ennek a tárgyalásos iszapbirkózásnak.

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy a Tankerület többfunkciós tornateremként szeretné használni, reggel nyolctól sokáig, kevés időt biztosítva a birkózóknak. Az Önkormányzat, pedig az Érdi Spartacus érdekeit képviselve birkózó csarnokként szeretné ha üzemelne, melyben hétköznap 08:00-16:00 folyhat testnevelés óra.

 

Csépán István elnökhelyettes: Elmondja, hogy már másfél éve ezzel küzdenek, legyen már valami, kerüljenek már a birkózók a helyükre.

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy ha a Bizottsági döntésen múlna, már régen megkapták volna a termüket a birkózók.

 

Csépán István elnökhelyettes: Elmondja, hogy valamiféle pressziót, vagy felhívást, vagy akármit kéne alkalmazni az érintett feleknél, mert ez a helyzet kezd igen-igen kellemetlenné válni

 

Lengyel Péter elnök: Megkérdezi a Bizottságot, hogy megfogalmazzanak-e esetleg egy ajánlást, melyben a Bizottság kifejezetten szorgalmazná, hogy mielőbb kerüljön pont az ügy végére.

 

Csépán István elnökhelyettes: Elmondja, hogy esetleg a polgármester urat kérheti fel a Bizottság, hogy egy kicsit pörgesse meg az eseményeket.

 

Tekauer Norbert bizottsági tag: Elmondja, hogy információi szerint, mások használják a termet, úgy, hogy nincs használatba vételi engedélye. Azoknak meg akiknek készült, azok nem használhatják

 

Lengyel Péter elnök: Javasolja a Bizottságnak, hogy küldjenek felkérést a polgármester felé, melybet a következők szerint szövegezne meg:

A Sport Bizottság jelenlévő tagjainak egyhangú állásfoglalása alapján felkérem Polgármester Urat, hogy az Érdi Tankerületi Központnál szíveskedjék eljárni annak érdekében, hogy minél előbb rendeződjenek a fenntartói és tulajdonosi jog gyakorlásában, az adott sportlétesítmény vonatkozásában fennálló vitás kérdések, a terem jogállása, és az Érdi Spartacus Club megkezdhesse a birkózócsarnok rendeltetésszerű használatát.

Megkérdezi a Bizottságot, hogy egyetértenek–e a megfogalmazással.

 

 

A Sport Bizottság tagjai Egyhangú igennel válaszolnak.

 

 

 

Lengyel Péter elnök: Megkérdezi, hogy kíván-e valaki még hozzászólni a napirendi ponthoz. Mivel válasz nem érkezik, bezárja a Sport Bizottság ülését.

 

 

A Sport Bizottság nyilvános ülése 15:45 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

Lengyel Péter

 

Csépán István

elnök

 

elnökhelyettes