1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) (Megalapozó munkarész, FVS, TVP, önértékelési sablon, kérdőívek kiértékelése) elfogadására

 

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megismerhette. Felkéri Martin Norbert Pályázati Osztályvezetőt, hogy foglalja össze az előterjesztést és a mellékletét képező csekély 450 oldalas szakmai anyagot.

 

Martin Norbert Pályázati Osztályvezető: Elmondja hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz lehetőséget és forrást biztosít a megyék és a városi jogállású települési önkormányzatok számára, hogy a fejlesztési koncepcióikban és programjaikban megfogalmazott fejlesztések egy részét megvalósítsák. Érd azzal, hogy belekerült hozzájuthat 4,5 milliárd forintnyi pályázati forráshoz. Ahhoz, hogy ez lehívható legyen, el kellett készíteni Fenntartható Városi Stratégiáját. Ami áll egy önvizsgálatból, és egy tervből, hogy a vizsgált területeket milyen irányba kívánja fejleszteni a város. A pályázat meghatározza azokat a prioritásokat, számszerint négyet, melyek fejlesztését a Pályázat kiírója támogatni kíván, és meghatározta az erre fordítható keretösszegeket is. A fenntartható városfejlesztési stratégia fejlesztéseinek a célrendszeren kell alapulnia, az abban megfogalmazott célok megvalósulását kell szolgálnia. Ennek az elvnek a szellemében vázolhatók fel a 2020-2027 közötti időszakban szükséges városfejlesztési irányok és beavatkozási területek, amelyek igazodnak a megalapozó munkarészben ismertetett sajátosságokhoz, a külső kihívások által generált fejlődési trendekhez és azokhoz a referenciadokumentumokhoz, amelyek a területfejlesztés külső feltételrendszerét adják, uniós, nemzeti, térségi, ágazati fejlesztési dokumentumok, szabályozási környezet. Ezt a stratégiát, illetve a pályázatot 2022. augusztus 31-ig az Önkormányzatnak be kell nyújtania, amennyiben csatlakozni kíván ehhez a programhoz. Ehhez a Stratégiát a Közgyűlésnek el kell fogadnia és a Megyei Önkormányzatnak is el kell fogadnia ahhoz, hogy a pályázat benyújtható legyen.

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy ezek szerint a Közgyűlés döntése után még a Megyei Közgyűlésnek is jóvá kell ezt hagynia. Mennyi időbe telhet ez az eljárási folyamat.

 

Martin Norbert Pályázati Osztályvezető: Elmondja hogy a Megyei Közgyűlés egy hét alatt meghozza támogató döntését, ha Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja ezt a stratégiát, és azt a Megyei Közgyűlés támogathatónak találja.

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy ezek szerint ez igen sürgős, hogy minél előbb elfogadja a Közgyűlés és a Megyei Közgyűlés.

 

Bresztyenszky László bizottsági tag: Elmondja, hogy beleolvasgatott az anyagba, bizonyos részeken átfutott, bizonyos részeket, az első 195 oldalt részletesen átolvasta. Elmondja, hogy ezek alapján az az érzés alakult ki benne, hogy, ha Érd nevet felcserélnénk Tiszakécske, vagy Százhalombatta városok neveivel, ugyanúgy megállná a helyét. Tehát semmi köze a városhoz. Kifogásolja, hogy a döntés előtt közvetlenül ismeri meg az anyagot, arra a rövid határidő miatt ráhatása már nem lehet. Véleménye szerint előbb kellett volna bejönni az anyagnak, azt megvitatni tényszerűen, Érd specifikusan és utána tervezetet készíteni belőle.

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, egyetért az előtte szólóval. Megjegyzi, hogy nem lett volna baj egy vezetői összefoglaló.

 

Gregus László bizottsági tag: Elmondja, hogy akkor ez csupán egy adminisztratív eljárás, ahol a bizottságok rábólintanak az egész anyagra, majd a Közgyűlés is rábólint  és a Megyei Közgyűlés is rábólint. Ezek után szépen megy a maga útján. Megkérdezi, hogy nem lett volna jobb, ha a bizottságok, csak a feladatkörükbe tartozó részeket kapták volna meg. Akkor csak egy specifikus résszel kellett volna foglalkozni, mert így ez a mennyiség feldolgozhatatlan.

 

Antunovits Antal bizottsági tag: Elmondja, hogy ez az FVS II., ez pénteken 20:17 perckor érkezett. Hogy lehetett volna ezt átolvasni. Kérdése, hogy a Batthyány programban megpályázott támogatások, melyikre a támogatást megnyertük, de még nem valósult meg, vagy nem fejezték be, vagy el sem kezdték. Ezek a régebben elnyert támogatások megszűnnek, vagy hatályukat vesztik? Ebben az anyagba van olyan, hogy Hamazsabég tér, 600 millió forint, melyre a Modern Városok Programban már van elnyert támogatás. Miért került bele, meg hol az előző támogatások összege? Hogy van az hogy pályázunk erre az átalakításra (buszforduló, játszótér), amikor már a város  pályázott és nyert is támogatást ezekre a projektekre.

 

Martin Norbert Pályázati Osztályvezető: Elmondja hogy az MVP projekt nem állt le, ezzel kapcsolatban nyújtottunk be egy módosítási kérelmet a Miniszterelnökséghez. Erre nem kaptunk választ. A Hamazsbég téri buszforduló kialakítására elfogadott tervekkel rendelkezünk, melynek megvalósítása az MVP projektből történik majd. Ennek a továbbfejlesztése történne ebből az új programból.

 

Antunovits Antal bizottsági tag: Elmondja, hogy 2019. októberében már voltak érvényes közbeszerzések ezekre a projektekre. Ezek nem történtek meg. 2020 és 2021-ben kértünk ráemelést, de nem történt semmi. Azóta az építkezési árak elszálltak. A pénz meg leamortizálódott. Kérdezi, hogy a Felső utcai ingatlant miért akarjuk felújítani.

 

Gregus László bizottsági tag: Elmondja, hogy ez nem azt jelenti, hogy a 120 éves házat kívánják felújítani, mert azt nem lehet, az bontásra érett. A terület kerül felújításra.

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy véleménye szerint Antunovits Antal képviselő társa tárgyi tévedésben van, mert a közbeszerzések kiírásra kerültek, csak ezekre elkülönített összegből a pályázaton indulók ezt nem tudták megvalósítani. Ezért is kértek módosítást a kormánytól.

 

Berzéki Gábor bizottsági tag: Elmondja, hogy véleménye szerint ezek a viták a Közgyűlésre valók, nem a Sport Bizottság üléseire.

 

Antunovits Antal bizottsági tag: Elmondja, hogy akkor a Hamzsabég térre kettőször pályázunk. Hozzáteszi, hogy nem baj ha az szép lesz. A Felső utca 9. szám alatti terület alakítását is támogatja, de mi kerül ebbe 480 millió Ft-ba. Az egy értékes terület. Oda kellene tenni az új Polgármesteri Hivatalt, vagy egy új kultúrházat.

 

Lengyel Péter elnök: Elmondja, hogy  ilyen projektre a 4,5 milliárd pályázati pénz kevés lenne, nem hogy 480 millió Ft.

 

Antunovits Antal bizottsági tag: Megkérdezi, hogy mi van a Termál Fürdővel. Mert azt halja, hogy új gazdája lesz az ingatlannak. Ugyanis mostanában élénk mozgás látszik arrafelé.

 

Csépán István elnökhelyettes: Elmondja, hogy még nincs tulajdonosváltás. Jelenleg statikai felméréseket végeztet a leendő új tulajdonos, hogy egyáltalán érdemes–e befektetniük az ingatlanba.

 

Lengyel Péter elnök: Megkérdezi, kíván-e valaki hozzászólni az előterjesztéshez. Mivel válasz nem érkezik, szavazásra teszi fel az alább határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elfogadja – a határozat mellékletét képező – a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által kiírandó pályázaton való részvételhez szükséges Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát (FVS) és Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programtervet (TVP) (Megalapozó munkarész, FVS, TVP, önértékelési sablon, kérdőívek kiértékelése).

A Közgyűlés megállapítja, hogy az FVS és a TVP alkalmas a Pest Megyei Önkormányzattal való egyeztetésre és a pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció elkészítéséhez.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottságának jelen lévő 8 tagja 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 2 és tartózkodás mellett az alábbi állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága

10/2022. (VII.12.)

állásfoglalása

 

az Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) (Megalapozó munkarész, FVS, TVP, önértékelési sablon, kérdőívek kiértékelése) határozati javaslatát.

 

 

A fenti állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Tartózkodik

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Igen

Márton Lajos

Tartózkodik

Macsotay Tibor

Távol

ifj. Antunovits Antal

Távol

 

 

Lengyel Péter elnök: Megköszöni a jelenlévő bizottsági tagok közreműködését, bezárja Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Sport Bizottságának rendkívüli ülését.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sport Bizottsága rendkívüli nyilvános ülése

15:45 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

 

Lengyel Péter

 

Csépán István

elnök

 

elnökhelyettes