Tisztelt Közgyűlés!

 

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásának szükségességét az alábbi okokkal és célokkal indokolom: 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. decemberi ülésén a 310/2017. (XII.21.) számú határozatával elfogadta a város új arculatformáló dokumentumát a Településképi Arculati Kézikönyvet (továbbiakban: Kézikönyv), mely már az önkormányzat honlapján is elérhető, erősítve azt a célt, hogy a jövőben a településképet pozitívan alakító építési tevékenységek történjenek. Már akkor rögzítettük, hogy a kézikönyv alapozza meg az új településképi rendeletet (továbbiakban: Rendelet), melynek megalkotása a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: törvény) szerint szintén kötelező feladata az önkormányzatoknak. Csakúgy, mint a Kézikönyv, a Rendelet is a törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) szabályai és tartalmi előírásai alapján készült.

A Rendelet egy összetett jogszabály, mely a településkép kedvező alakítása érdekében a következő tartalmi elemeket tartalmazza:

-          helyi örökség területi és egyedi védelme, ezzel kapcsolatban az önkormányzati támogató és ösztönző rendszer

-          az egyes karakteres területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti településképi követelmények meghatározása,

-          reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb hirdetési célú berendezések elhelyezésére vonatkozó településképi követelmények,

-          új településkép érvényesítési eszközként a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció eseteinek meghatározása, és az eljárás szabályai,

-          a településképi véleményezési és bejelentési eljárások eseteinek meghatározása és az eljárások szabályai,

-          új településkép érvényesítési eszközként a településképi kötelezési eljárás esetköreinek meghatározása és a településkép-védelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályok megállapítása. 

Felhívom a Tisztelt Közgyűlés figyelmét arra, hogy a Rendelet megalkotásával és elfogadásával új eszközként élhet az önkormányzat a kötelező településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció lehetőségével az egyszerű bejelentés hatálya alá tartozó családi házas építkezések Rendeletben meghatározott eseteiben. A településképi követelmények teljesülése érdekében a jövőben a polgármester településképi kötelezési eljárást is folytathat, és szükség esetén a településkép-védelmi bírság kiszabásával is élhet.

A kormányrendelet előírásainak figyelembe vételével a Rendelet tervezetét a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) számú önkormányzati rendelet szerint lakossági véleményezésre bocsátottuk 2017. december 22. és 2018. január 16. között, ennek keretében 2018. január 8-án lakossági fórumot is tartottunk, melyre a Tisztelt Képviselők is meghívást kaptak. A lakossági véleményezéssel párhuzamosan a Rendelettervezetet államigazgatási véleményezésre is elküldtük a kijelölt Állami Főépítésznek, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnak, Miniszterelnökség örökségvédelemmel foglalkozó államtitkárságának és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hivatalának. A Rendelet tervezetéhez érkezett államigazgatási és lakossági véleményeket a csatolt „Vélemények-válaszok” című összefoglaló szerint vettük figyelembe, és ez alapján korrigáltuk az elfogadásra előterjesztett településképi rendeletet. A kormányrendelet 43/A.§ (8) bekezdés szerint az előterjesztéshez csatoljuk a beérkezett lakossági, és államigazgatási véleményeket.

A Közgyűlés előző ülésén már tájékoztattuk a Tisztelt Képviselőket arról, hogy a Rendelet készítésével összefüggésben - a jövőben együtt alkalmazandó két rendelet összhangjának megteremtése érdekében - szükséges módosítani a Helyi Építési Szabályzatot (a továbbiakban: HÉSZ) is. A 2017. decemberben partnerségi egyeztetésre bocsátott HÉSZ-t módosító rendelettervezetet a Közgyűlés is megismerte és első lépésként a 311/2017 (XII.21.) számú határozatával a HÉSZ-t módosító rendelettervezet partnerségi véleményezésének lezárásáról is döntött. A HÉSZ rendelettervezetet ezt követően elküldtük az Állami Főépítésznek a záró szakmai vélemény megkérése céljából. Az Állami Főépítész véleményét az előterjesztéshez csatolt vélemények-válaszok dokumentum szerint vettük figyelembe, és e szerint véglegesítettük a HÉSZ-t módosító rendelet tervezetét.

Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a Rendelet 48.§-a rendelkezik arról, hogy a Rendelet és a HÉSZ-t módosító rendelet elfogadásával párhuzamosan néhány helyi rendelet hatályát veszti, ugyanis azok szabályai egyéb előírásokkal kiegészülve tulajdonképpen beépülnek az új településképi rendeletbe. A hatályon kívül helyezésre kerülő rendeletek:

- a településképet meghatározó reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezéséről szóló 29/2017. (X.31.) önkormányzati rendelet,

- a város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 14/2007. (III.27.) önkormányzati rendelet,

- Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet.

A már elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv, az elkészült új településképi rendelet és az ezzel összefüggésben módosított HÉSZ együttes alkalmazása hivatott szolgálni a jövőben a kormányzati szándékként megfogalmazott „korszerű építésügy, minőségi építészet” ügyét, mely reményeink szerint hatékonyan hozzájárul majd Érd Megyei Jogú Város települési arculatának kedvező alakításához. 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat eredményét az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

A Jat.18.§ (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós joggal összhangban van, azzal ellentétes szabályozást nem alakít ki. 

Az előterjesztés, és a csatolt dokumentumok áttanulmányozása után kérem a Tisztelt Közgyűlést Érd város új településképi rendeletének és a 9/2016. (III.31.) számú HÉSZ módosító rendeltének elfogadására! 

Érd, 2018. február 9.

 

 

T. Mészáros András

TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

 

__/2018. (__.__.)

önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város településképe védelmének helyi szabályairól

LETÖLTÉS 

Mellékletek

1.

helyi területi védelem alatt álló területek

2.

helyi egyedi védelem alatt álló építmények és épületek listája

3.

helyi egyedi védelem alatt álló szobrok, köztéri művek, köztárgyak listája

4.

településképi szempontból meghatározó, karakteres területegységek lehatárolása

5.

közterület-alakítási tervvel érintett városközponti, alközponti területek

6.

közterület-alakítási tervkészítése alapján fejleszthető városkapuk, jelentős csomópontok és városi főútvonalak lehatárolása

7.

közterület-alakítási terv szerint alakítandó többágú csomópontok

8.

helyi jelentőségű természetvédelmi területek és tájképvédelmi szempontból érzékeny területek

9.

helyi védelem alatt álló természeti területek és természeti emlékek listája

10.

telepítésre ajánlott fafajok jegyzéke

11.

villamos energia és hírközlő hálózat földkábeles kialakításának területei

12.

közterület-alakítási terv szerint alakítandó csomópontok, területek listája

Függelékek

1.

Értékkataszter

2.

ADATLAP a településkép-védelmi tájékoztatáshoz és szakmai konzultációhoz

3.

ADATLAP településképi véleményezési eljáráshoz

4.

ADATLAP településképi bejelentési eljáráshoz

5.

ADATLAP településképi bejelentési eljáráshoz (reklámtábla stb.)

6.

Helyi védelemhez kapcsolódó állapotrögzítő dokumentáció minimális tartalmi követelménye

7.

Közterület-alakítási terv készítéséhez kapcsolódó szempontok

8.

Rálátási- kilátási terv tartalmi követelményei

 

 Hatásvizsgálati lap

TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

 

__/2018. (__.__.)

önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének figyelembevételével a következőket rendeli el: 

1. § Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 3. § (3) bekezdése a következő 24-28. pontokkal egészül ki:

„24. helyi egyedi védelem alatt álló építmény,

25. helyi értékvédelemi terület határa,

26. helyi jelentőségű természetvédelmi terület határa,

27. helyi jelentőségű védett természeti emlék (kaptárkő),

28. helyi védett fa.” 

2. § A Rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A polgármester jelen rendeletben meghatározott esetekben és módon a helyi védett területeken és helyi egyedi védett építmények területén kívül a 2. mellékletben rögzített utak mentén, valamint az 5. számú mellékletben lehatárolt városközponti és parkvárosi alközponti területeken elhelyezkedő ingatlanokra a településkép javítása érdekében az azt rontó állapotú építmények meghatározott időn belüli helyrehozatali kötelezettségét írhatja elő önkormányzati hatósági döntésében.” 

3. § A Rendelet 4. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az előírt kötelezettséget a hatósági döntésben foglaltak szerint legkésőbb egy éven belül meg kell kezdeni, és legkésőbb két éven belül végre kell hajtani. Az előírt kötelezettség önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a végrehajtás elrendelését és foganatosítását a döntést hozó hatóság végzi.” 

4. § A Rendelet 8. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) Az SZT-n feltüntetett helyi védett területen lakóterületen telekhatár korrekció csak ott lehetséges, ahol az a tömb kialakult telekszerkezetét jelentősen nem befolyásolja, a telek és a szomszédos telkek kontúrját javítja és legfeljebb a telek területének 15%-át érinti.” 

5. § A Rendelet 10. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(15) Ha az építési övezetekben meghatározott beépítési mód nem felel meg a meglévő állapotnak, akkor a meglévő, földhivatali nyilvántartásban feltüntetett, illetve engedéllyel készült beépítés megtartható, átalakítható, felújítható, korszerűsíthető, homlokzata megváltoztatható; azonban beépítettséget növelő bővítése - a 10.§ (4) bekezdés a) pontjában jelölt utak mentén egyszer, legfeljebb űm2 mértékben, egyéb területeken mérethatár nélkül -, valamint új épület elhelyezése csak az előírt beépítési módnak megfelelően történhet.” 

6. § A Rendelet 10. § (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(19) Kertvárosias lakóterület telkein megvalósuló lakó rendeltetés esetén előkertben gépkocsi beállót nem, csak az épületkörüli járdát, a bejárathoz és a gépjárműtárolóhoz vezető felületet szabad leburkolni. Amennyiben a lakásokhoz tartozó gépkocsi beálló a domborzati adottság (a lejtés>15%) miatt nem kerülhet az épület mellé vagy mögé, a burkolt beállót előkertben is ki lehet alakítani, de fedett gépkocsitároló előkertben ez esetben sem alakítható ki..” 

7. § A Rendelet 10. § a következő (20) és (21) bekezdésekkel egészül ki: 

„(20) A közterületek kialakítása során az egyenlő hozzáférés megteremtésével kapcsolatos elvárások a burkolatok, felületek és biztonsági berendezések a településképi követelményekkel összhangban valósítandók meg. 

(21) Az új épületek megvalósításakor az akadálymentesítés és az egyenlő hozzáférés megteremtését a projekttel arányos mértékben biztosítani kell.” 

8. § A Rendelet 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Külterületi fásítás, erdősítés esetén törekedni kell a helyi településképi rendelet 10. melléklete szerinti honos fafajok telepítésére, és a honos erdőállományok kialakítására.” 

9. § A Rendelet 29. § (8) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(8) Az építési övezetekben állattartó épületek létesíthetők, melyek összes alapterülete legfeljebb a beépíthetőség mértékének 10 %-a lehet.” 

10. § A Rendelet 30. § (7) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) Az építési övezetben állattartó épületek létesíthetők, melyek összes alapterülete legfeljebb a beépíthetőség mértékének 25 %-a lehet.” 

11. § A Rendelet 32. § (7) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) A Vt-t övezet területén kizárólag hitéleti rendeltetés, ahhoz kapcsolódó építmények és park helyezhető el. Az építési övezeten belül több épület is elhelyezhető." 

12. § A Rendelet 44. § (2) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A pincékben lakó rendeltetés nem alakítható ki.” 

13. § A Rendelet 49. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(9) A Fundoklia-völgy Z-0 jelű övezet területén a természetes és természetközeli élőhelyeket (gyeptársulásokat) meg kell őrizni.” 

14. § A Rendelet 49. § (10) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[A Z-vk jelű övezet (városközponti fásított sétány, köztér) előírásai:] 

„a) Az övezet telkén a pihenést szolgáló berendezések-építmények (pad, pergola, szökőkút, szobor, térplasztika, kerékpártároló, stb.) helyezhetők el.” 

15. § A Rendelet 59. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A Vt-2, Vt-4, Vt-5 és Vi-1 építési övezet területén a tömbön átmenő gyalogos átjárás biztosítása érdekében a gyalogos sétány vagy magánút kialakítását a terület - az önkormányzat és a tulajdonos közötti szerződés alapján - közforgalom céljára történő megnyitásával lehet biztosítani. Településrendezési szerződés megkötése esetén a magánút/sétány biztosítására alapított telki szolgalom bejegyzése ellenében az adott telek +0,2 m2/m2 szintterületi mutató növekményre jogosult.” 

16. § A Rendelet 59. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) Az Alsó és Felső utca menti ingatlanok esetében, ahol a szabályozási terv építési vonalat nem rögzít, ott a közterületi telekhatárt kell új épület esetén építési vonalnak tekinteni. Ahol a szabályozási terv rögzíti, ott az új épület határfalát az építési vonalnak megfelelően kell elhelyezni, figyelembe véve a 10. § (7)-(9) bekezdéseit.” 

17. § Hatályát veszti a Rendelet

1.      1. § (3) bekezdés c) és f) pontja

2.      1. § (4) bekezdés b), g) és i) pontja

3.      2. § 3. és 22. pontja

4.      3. § (1) bekezdésének 21-25 pontja

5.      4. § (4) bekezdés d) pontja

6.      4. alcíme

7.      9. § (3) bekezdése

8.      10. § (9) bekezdés a) pontja, valamint a 10. § (18) bekezdése

9.      12. § (1), valamint (4)- (8) bekezdése

10.  13. § (5)-(7), valamint (9)-(13) bekezdése

11.  14. §-ából „a városképbe illően” szövegrész

12.  12. alcíme

13.  16. § (1)-(2), valamint (4) bekezdése

14.  19. § (3) bekezdésében az „a településképi megjelenésre” szövegrész

15.  20. alcíme

16.  27. § (8) bekezdése

17.  29. § (10) bekezdése

18.  30. § (9) bekezdése

19.  31. § (10) bekezdése

20.  32. § (6) bekezdése

21.  33. § (9) bekezdésből a „(jól komponáltan)” szövegrész

22.  34. § (18) bekezdése

23.  35. § (10) bekezdése

24.  36. § (13) bekezdése

25.  41. § (6) bekezdésében a „az építmények városképi illeszkedését és” szövegrész.

26.  44. § (3) bekezdése

27.  48. § (7) bekezdése

28.  49. § (10) bekezdés d) pontja

29.  51. § (6) bekezdése

30.  53. § (4) bekezdés e) pontjában a „40-45o hajlásszögű, nyeregtetős” szövegrész

31.  53. § (4) bekezdés h) pontja

32.  54. § (11) és (12) bekezdése

33.  59. § (3) bekezdése

34.  59. § (7), valamint (11)-(13) bekezdése. 

18. § A Rendelet 1. mellékletének részét képező jelmagyarázat helyébe jelen rendelet 1. mellékletében foglalt jelmagyarázat lép. 

19. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

Hatásvizsgálati lap

Bizottsági véleményezés

Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

2018.02.13.

6 igen szavazattal elfogadásra javasolja.