Tisztelt Közgyűlés! 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. január 25-ei ülésén az 1/2018. (I.25.) határozatával Bárány Zsoltot bízta meg a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény vezetésével, egyúttal felhatalmazta a polgármestert, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról 356/2008. (XII.31) Korm. rendelet 7. §-a alapján megkötendő munkaszerződést aláírja. 

Tekintettel arra, hogy a költségvetési szerv vezetőjére vonatkozó adatokat a törzskönyvi nyilvántartás is tartalmazza, a személyi változások átvezetésre irányuló eljárást megindítottuk. 2018. február 20-án megküldött levelében azonban Magyar Államkincstár jelezte, hogy az intézmény hatályos alapító okiratában a foglalkozatási jogviszonyok között a munkajogviszony nem szerepel, ezért azt - tekintettel arra, hogy a kinevezési/megbízási okiratban vagy a munkaszerződésben megjelölt foglalkoztatási jogviszony nem lehet ellentétes a költségvetési szerv hatályos alapító okiratában meghatározottakkal - módosítani kell, és a változásbejelentési eljárás keretében be kell benyújtani. 

A fenti változtatás miatt az alapító okiratot más szempontból is módosítani szükséges, ugyanis az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. § (26) bekezdése alapján 2015. január 1-től alapító okiratot már csak a kincstár által közzétett formanyomtatvány szerinti formában lehet benyújtani, így a dokumentumot ennek megfelelően át is szerkesztettük, illetve aktualizáltuk. 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el az alapító okirat módosításáról szóló határozati javaslatot! 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztés sürgősségét a törzskönyvi eljárás mielőbbi lezárása indokolja. 

Érd, 2018. február 21.

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 292/2014. (XII.18.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától a határozat 1. melléklete szerint módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2. számú melléklet szerinti alapító okiratot elfogadja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő: a határozat továbbítására – a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szerint

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.