Tisztelt Közgyűlés! 

Jelen pályázati lehetőséget a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (IH) hirdeti meg a mindenkori hatályos fejlesztési keret alapján.

A pályázati kiírás lényeges elemei, feltételei az alábbiak:

1. A pályázat célja: 

Kiemelten fontos a helyi és térségi szintű klímastratégiák kidolgozása, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentést elősegítő helyi kapacitások megerősítése. Ehhez elengedhetetlen a lakosság ezzel kapcsolatos szemlélet- és gondolkodásmódjának megváltoztatása, amelynek sikeres és eredményes megvalósításához helyi szintű, helyi adottságokhoz és körülményekhez, valamint igényekhez igazított ösztönzésre van szükség. A pályázat feltételrendszerét az alábbi táblázat mutatja be: 

 

Pályázati alcél

A projekt elszámolható költségei arányában számított %-os korlát

Maximálisan elszámolható mérték (Ft.)

a) Kötelezően megvalósítandó

helyi klímastratégia kidolgozása

-

10 000 lakosig
1 000 000 Ft

10 001 - 50 000 lakos
2 000 000 Ft

ű 001 lakos felett
3 000 000 Ft

b) Választható, önállóan támogatható tevékenységek közül

ba) intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozat szervezése és lebonyolítása

 -

-

bb) települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása

 -

 -

bc) helyi szereplők szemléletformálása (tájékoztató előadások, workshopok, fórumok) a projektben érintett intézmények munkavállalói számára

 -

 -

bd) jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása

 -

c) Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek közül

ca) a gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szakkörök szervezése és lebonyolítása

 -

cb) települési programsorozatok és figyelemfelkeltő akciókhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása (TV, rádiós, óriásplakátok, internetes hirdetések, újságcikkek, stb.)

20

-

cc) ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése

10

-

cd) a felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása

-

ce) a projektgazda honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése

-

-

cf) térségi vagy helyi rendezvényeken a klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő kreatív és játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára

 -

-

cg) a gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoport aktivitására építő, demonstrációs elemeket tartalmazó ismeretterjesztő bemutatóhely kialakítása.

20

-

A b és c pontokban meghatározott tevékenységek által megvalósuló passzív elérés költsége

ű0 Ft/fő

A b és c pontokban meghatározott tevékenységek által megvalósuló aktív elérés költsége

4500 Ft/fő

2. A pályázók köre:

Többek között települési önkormányzatok.

3. A támogatás formája: Vissza nem térítendő.

4. A döntést megalapozó értékelési szempontok főként: 

-     A megfogalmazott horizontális (esélyegyenlőségi és fenntarthatósági) szempontok teljes érvényesülésének vállalása;

-   A projekt megvalósulási helyszínének megfelelősége;

-    A projekt által szemléletformálással aktívan elért résztvevők száma legalább a támogatást igénylő település(ek) (összesített) lakosságszámának 5%-a;

-  Szakirányú szervezettel, kutatóintézménnyel vagy szakemberrel konzorciumi partnerként vagy együttműködési megállapodással közösen dolgozva a projekt előkészítésében és megvalósításában;

-   A projekt ütemezése reális és megvalósítható;

-   A projekt kizárólag a felhívásban meghatározott elszámolható költségeket tartalmazza.

-      A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő lényeges kockázatok, azok megelőzése és kezelése bemutatásra kerül;

-    A tervezett költségek piaci árnak való megfelelőssége alátámasztott;

- A projekt elszámolható költsége nem haladja meg a felhívásban lévő maximális összeget.

 

5. A pályázat benyújtása:

A támogatási kérelmet 2018. április 1-től 2020. április 1-ig kell rögzíteni az elektronikus kitöltő programon keresztül, és postai úton legkésőbb az elektronikus benyújtást követő három napon belül szükséges megküldeni.

A pályázat keretén belül a kötelezően megvalósítandó helyi klímastratégia kidolgozásán kívül az alábbi tervezett tevékenységek a következők:

-   aa) intézményi, települési, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozat szervezése és lebonyolítása,

-  ab) települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása,

-   ad) jól alkalmazható példákat közvetítő helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása,

-  cb) települési programsorozatok és figyelemfelkeltő akciókhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása (TV, rádiós, óriásplakátok, internetes hirdetések, újságcikkek, stb.),

-   cd) a felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása,

-    cf) térségi vagy helyi rendezvényeken a klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő kreatív és játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára. 

A pályázat keretén belül elszámolható támogatás összege várhatóan 20 millió forint lesz. A pályázat önerőt nem igényel. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, és támogassa a pályázat benyújtását! 

Érd, 2018. március 14.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a KEHOP-1.2.1 kódszámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás”című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be. 

Határidő: pályázat benyújtására - a kiírásban meghatározott határidő szerint 

Felelős: T. Mészáros András - polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Bizottsági véleményezés

Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

2018.03.20.

6 igen szavazattal elfogadásra javasolja