Tisztelt Közgyűlés! 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 54. § (12) bekezdésében foglaltak alapján a bizottságok tevékenységükről évente számot adnak a Közgyűlésnek. E kötelezettségnek eleget téve, a Bizottság 2017. évi munkájáról az alábbiak szerint számolok be: 

Az elmúlt évben 12 ülése volt a Bizottságnak, ebből 1 alkalommal tartott rendkívüli ülést. A bizottság minden alkalommal határozatképes volt. 

A bizottsági ülések témája – a saját hatáskörű döntések mellett – a Közgyűlés előterjesztéseinek véleményezése volt, de megvitatásra kerültek bizottsági tagok által javasolt kérdések is. 

A Közrendvédelmi Bizottság saját hatáskörében 2017. évben tíz határozatot hozott, a Közgyűlés napirendi pontjai tekintetében pedig 19 állásfoglalás született. 

A Bizottság munkáját segítve az üléseken rendszeresen részt vett az Érdi Rendőrkapitányság, az Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség, az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, az Érdi Városi Polgárőr Egyesület képviselője, a Védelmi Referens és a Városrendészeti Csoport vezetője. A Bizottság a jelenlévők tájékoztatása alapján folyamatosan figyelemmel kísérte: 

-          Az új térfigyelő kamerarendszer megvalósításának helyzetét;

-          A „Nagyvárosi Bűnmegelőzési Program” megvalósulásának tapasztalatait és feladatait;

-          A körzeti megbízotti rendszer működését, a körzeti megbízotti feladatok ellátását;

-          A Városrendészeti Csoport tevékenységét, tevékenységének tapasztalatait;

-          A szabadtéri városi rendezvények biztonságos megrendezésének tapasztalatait;

-          A katasztrófavédelmi veszélyhelyzetekre való felkészülés feladatait, tapasztalatait;

-          A Katasztrófavédelmi Kirendeltség városunkat érintő tevékenységének tapasztalatait;

-          Az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről, szervezetét és elhelyezését;

-          A téli időjárási viszonyokra való felkészülés katasztrófavédelmi tapasztalatait;

-          A közterületek közbiztonságának helyzetét;

-          A közlekedésbiztonság helyzetét;

-          A Polgárőrség tevékenységét.

 

A bizottság az elmúlt év során is folyamatosan figyelemmel kísérte a térfigyelő kamerarendszer helyzetét, szorgalmazta az új kamerarendszer kiépítését. A kamerarendszer megvalósításával jelentősen hozzájárulunk a lakosság biztonságérzetének, biztonságának javításához, a bűncselekmények megelőzéséhez, a közlekedés biztonságának javításához, továbbá az elkövetett bűncselekmények és szabálysértések felderítéséhez.

A bizottság munkájában aktívan részt vesz az Érdi Polgárőr Egyesület elnöke, aki folyamatosan tájékoztatást nyújt a polgárőrség munkájáról.

A Bizottság figyelemmel kísérte továbbá a rendőrség, a tűzoltóság és a közterület-felügyelet tevékenységét és ennek kapcsán elismerően állapítja meg, hogy a Városi Rendőrkapitányság és a Városrendészeti Csoport által már több éve működő közös járőrtevékenység jól és hatékonyan működik.

A Bizottság figyelemmel kíséri a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programot, melynek folytatásáról több egyeztetést is tartott a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és az Érdi Rendőrkapitányság vezetőivel. 

A Közrendvédelmi Bizottság által megtárgyalt előterjesztések, melyekről állásfoglalás született:

-  Javaslat a korszerűsítésre és bővítésre kerülő új városi térfigyelő kamerarendszer telepítési helyeinek egységes kijelöléséről, és ezzel összefüggésben beruházási célokmány elfogadására;

-   Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről;

-  Javaslata civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztására;

-  Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelet újraalkotására;

- Rendeletalkotási javaslat a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről;

-   Javaslat a tehergépkocsik közlekedésének súlykorlátozásáról szóló 35/2003.(XI.30.) önkormányzati rendelet újraalkotására;

-    Javaslat a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásának szabályairól szóló 12/2017. (III.23.) önkormányzati rendelet újraalkotására;

-  Javaslat a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítására;

- Javaslat a járási közlekedésbiztonsági nap megszervezésével kapcsolatos támogatói nyilatkozat kiadására;

-          Javaslat az Év Rendőre Díj adományozására;

-      Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 2016. év tekintetében;

-      Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2016. évben végzett tevékenységéről;

-      Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról;

-          Javaslat a Közrendvédelmi Keret átcsoportosítására.

 

A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) számú rendelet értelmében a közterületek használatának engedélyezésével kapcsolatos hatásköröket egyes esetekben a Közrendvédelmi Bizottság gyakorolja. 2017 decemberében módosításra került a közterületek használatáról szóló rendelet, mely módosítás szerint az elektromos töltőoszlop közterületen történő létesítéséhez közterület-használati engedélyt kell beszerezni, mely engedély megadása a Közrendvédelmi Bizottság hatáskörébe került. 

Saját hatáskörében a Bizottság az alábbi hatósági ügyekben döntött: 

-          Kijelölt közúti közlekedési szolgáltatás – taxi állomáshely (droszt) – igénybevételéről;

-          kijelölt közúti közlekedési szolgáltatás taxi - állomáshely igénybevételére vonatkozó közterület-használati engedély módosításáról;

-          Kijelölt közúti közlekedési szolgáltatás - taxi - állomáshely igénybevételére vonatkozó közterület-használati engedély visszavonásáról;

-           Vendéglátó előkert (terasz) céljára használt terület igénybevételére vonatkozó közterület-használati engedély kiadásáról.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a Közrendvédelmi Bizottság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót! 

Érd, 2018. március 14.

 

Tekauer Norbert 

 

elnök

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közrendvédelmi Bizottság 2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.