Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. január 1. napjától szolgáltatási szerződés keretén belül segíti a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. „Aktív gondoskodás” elnevezésű programjának megvalósulását. Az együttműködés eredményes és hasznos, mivel a társaság módszereiben mindig is arra törekedett, hogy szakmai tapasztalataikon alapuló, ugyanakkor újszerű, és innovatív megoldások kerüljenek bevezetésre. 

Az „Aktív gondoskodás” program lényege, hogy a szolgáltató munkaerő-piaci szolgáltatáscsomaggal segíti a hátrányos helyzetben lévő érdi lakosok álláskeresését és munkába állását. Ennek főbb elemei a következőek: 

·         Rendszeres csoportos tájékoztatók szervezése;

·         Álláskeresési információk nyújtása;

·         Álláskeresésre való felkészítési szolgáltatások;

·         Munkatapasztalat szerzési lehetőség biztosítása;

·         Nyílt munkaerő-piaci vagy akkreditált foglalkoztatás. 

Mivel a szolgáltatási szerződés 2017. december 31-én megszűnt, a program folytatása érdekében tárgyalások folytattunk, melynek eredményeként a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. úgy nyilatkozott, hogy 2018. január 1-jétől pénzbeli ellenszolgáltatás nélkül végezné az eddigi tevékenységét annak fejében, hogy az önkormányzat kommunikációs felületekkel és egyéb infrastruktúrák rendelkezésre bocsátásával támogatná a társaság munkáját. 

A szóba jöhető lehetőségeket áttekintve az alábbiak szerint tudnánk vállalni a társaság tevékenységének lakossággal történő minél szélesebb körű megismertetését: 

- Évente 3 alkalommal történő megjelenés a helyi médiában (Érd TV, Érdi Újság, Érd FM 101.3);

- Érd Megyei Jogú Város honlapján banner-elhelyezési lehetőség;

- Évente egy alkalommal - előzetes egyeztetés alapján - rendezvényhelyszín biztosítása az önkormányzat valamely intézményében, térítésmentesen. 

Mivel a fenti megjelenési lehetőségeket a társaság elfogadná, javaslom az együttműködési megállapodás e tartalom szerinti megkötését, ugyanis a szolgáltatás támogatásával az önkormányzat szinten tarthatná a szociális szolgáltatásait úgy, hogy közben bevonja az egzisztenciálisan nehéz helyzetbe került lakosok egyéni aktivitását is. Ettől az intézkedéstől nemcsak a rászorulók anyagi helyzetének stabilitása, hanem az igénybevevő személyek és családok mentális állapotának javulása is várható. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására! 

Érd, 2018. március 9.

 

Simó Károly

 

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. január 1. napjától határozatlan időre szóló együttműködési megállapodást köt a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel munkaerő-piacon hátrányos helyzetben lévő személyek részére történő munkaerő-piaci tanácsadás tárgyában. 

Az önkormányzat a társaság pénzbeli ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenységének fejében vállalja, hogy a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. munkájának minél szélesebb körű megismertetése érdekében részére az alábbi megjelenési lehetőséget biztosítja: 

- Évente 3 alkalommal történő megjelenés a helyi médiában (Érd TV, Érdi Újság, Érd FM 101.3); 

- Érd Megyei Jogú Város honlapján banner-elhelyezési lehetőség;

- Évente egy alkalommal - előzetes egyeztetés alapján - rendezvényhelyszín biztosítása az önkormányzat valamely intézményében, térítésmentesen. 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

Határidő: a szerződés megkötésére - 30 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

Bizottsági véleményezés

Szociális és Egészségügyi Bizottság

2018.03.14.

7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendeletet