Tisztelt Közgyűlés! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 39. §-a szabályozza a helyi képviselők és polgármesterek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét. Az Mötv. szerint a vagyonnyilatkozatokat a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. E feladatot Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) alapján a három tagból álló Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság látja el. 

A Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság feladat és hatásköre a vagyonnyilatkozatokkal összefüggésben a következő: 

- A képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatainak gyűjtése;

- A vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, a korábbi vagyonnyilatkozatok visszaadása;

- A vagyonnyilatkozatok olyan kezelése, mely lehetővé teszi a nyilvánosság biztosítását;

- A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megtételéhez információ és nyomtatvány biztosítása a Polgármesteri Hivatalon keresztül; 

- A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás lefolytatása, melynek keretében:

·         A képviselő felhívása (a saját és hozzátartozóinak) az ellenőrzéshez szükséges azonosító adatok írásbeli bejelentésére;

·         A felhívásra szolgáltatott azonosító adatok megfelelő őrzése, és azok ellenőrzést követő 8 napon belüli törlése.

- A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményének a Közgyűlés soron következő ülésén való tájékoztatás. 

2017. évben a képviselők a törvény előírása alapján egy alkalommal tettek vagyonnyilatkozatot, 2017. január 31-éig. 

A Bizottság elnöke még 2016. év végén – a Polgármesteri Hivatalon keresztül – megküldte a képviselőknek a vagyonnyilatkozat benyújtásához szükséges nyomtatványt, lehetőséget biztosítva az elektronikus benyújtásra is.

A vagyonnyilatkozatok nyilvántartását a Bizottság 2017. február 18-án zárta le, ezt a tényt jegyzőkönyvben rögzítette, vagyonnyilatkozatát valamennyi erre kötelezett személy leadta.

 

Vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatására az elmúlt évben nem került sor.

 

A képviselők vagyonnyilatkozata nyilvános, a megtekintés lehetőségét a Bizottság Elnöke - igény esetén - folyamatosan biztosítja. 2017. évben betekintésre nem került sor. 

Az Mötv. rendelkezései előírják, hogy a nem képviselő bizottsági tag a megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba, és a felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a Közgyűlésnél igazolni annak megtörténtét. 

A Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság a – Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) által ügyfélkapun keresztül küldött – elfogadó nyugta alapján megállapította, hogy a 2016. december 22-én megválasztott nem képviselő bizottsági tag az Mötv. 40. § (3) bekezdésének megfelelően a megválasztását követő 30 napon belül kezdeményezte a köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételét, és ezt a beküldött nyugtával megfelelően igazolta. 

A NAV értesítése alapján 2017. évben egy esetben került sor a KOMA adatbázisból való törlés miatt felszólító levél kiküldésére, melyet követően a felvételi kérelmére vonatkozó elfogadó nyugtát az érintett bemutatta, illetve a kérelem benyújtását követően az adatbázis frissítése után megtörtént a köztartozásmentes adózói adatbázis honlapon való lekérdezése, melynek során megállapítást nyert, hogy az érintett a köztartozásmentes adózói adatbázisban ismételten szerepel. Ennek tényét a Bizottság jegyzőkönyvben rögzítette. 

Kérem a Közgyűlést a beszámoló elfogadására! 

Érd, 2018. március 14.

 

 

 

elnök

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többségszükséges