Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 54. § (12) bekezdésében foglaltak alapján a bizottságok tevékenységükről évente számot adnak a Közgyűlésnek. E kötelezettségnek eleget téve a Bizottság 2017. évi munkájáról az alábbiak szerint számolok be: 

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság feladata a településfejlesztéssel, településrendezéssel, földrajzi nevekkel, vízrendezéssel és vízelvezetéssel, a csatornázással, a helyi közösségiközlekedéssel, a köztemető fenntartásával, a helyi közutak és közterületek fenntartásával, az energiaszolgáltatással, továbbá az önkormányzat vagyonával, a lakás- és helyiséggazdálkodással összefüggő döntések előkészítése, véleményezése, a végrehajtás ellenőrzése, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott körben a tulajdonosi jogok, illetve feladat- és hatáskörök gyakorlása, illetve továbbra is kiemelt feladat a Modern Városok Program végrehajtása. 

Feladatainak teljesítése érdekében a Bizottság2017. évben 18 alkalommal ülésezett, és 122 napirendi pontot tárgyalt meg, 72 esetben határozott és 91 esetben foglalt állást. 

A Bizottság számos rendelet-tervezetet tárgyalt meg, és több esetben tett kiegészítésre vonatkozó javaslatot a Közgyűlés felé az alábbiak tekintetében: 

-          Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről;

-          Javaslat az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 28/2009. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosítására;

-          Javaslat a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítására;

-          Javaslat a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásának szabályairól szóló 12/2017. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítására;

-          Javaslat a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásának szabályairól szóló 12/2017. (III.23.) önkormányzati rendelet újraalkotására;

-          Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítására, és az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítására;

-          Javaslat a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítására;

-          Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadására, és a Helyi Építési Szabályzat módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárására.

 

 

A Bizottság hatáskörében eljárva döntött ingatlanok megvételéről, önkormányzati ingatlan bérbe adásáról és értékesítéséről, valamint egyéb vagyoni ügyekről is az alábbiak tekintetében: 

-          Az Érd, Gábor u. 20. szám alatti 13927 hrsz-ú ingatlan megvásárlása;

-          Az Érd, Töhötöm u. 3. szám alatti, 13714 hrsz.-ú ingatlan 1-ed tulajdoni hányadának megvásárlása;

-          Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a NIF Zrt-vel az állami tulajdonban levő út- és csomópontfejlesztések előkészítésére;

-          Az egykori Fagyöngy utca, illetve az Eperfa utca területéből kialakított önálló ingatlanok értékesítéséről;

-          Az Érd, Sás u. 6. sz. alatti ingatlan eladásáról;

-          Az Érd, Béke tér 8/A. IV. e. 15.  szám alatti 22552/10/A/15 hrsz.-ú  lakás bérbe adásáról;

-          Az érdi 18755 és 18756 hrsz-ú ingatlanok bérbe adásáról;

-           Az érdi 25030 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról;

-          Az Érd, Folyondár u. 25. sz. alatti, 9548/4 hrsz-ú ingatlan eladásáról;

-          Az Érd, Kövirózsa u. 10/1. sz. 2. ép. fsz. 3.  szám alatti 11846/3/A/3 hrsz-ú  lakás  értékesítéséről;

-          Az Érd, Felvigyázó u. 19. sz. 1. ép. 2.  szám alatti 18903/A/2 hrsz-ú lakás bérbe adásáról;

-          Az Érd, Orvos u. 42-46. szám alatti 24631, 24630, 24629 hrsz.-ú ingatlanok eladásáról;

-          Az Érd, Zagyva u. 1/A. szám alatti, 20005 hrsz-ú ingatlan eladásáról;

-          Az Érd, Budai út 2. szám alatti, 22714 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról;

-          Az Érd, Zsil u. 8. sz. alatti ingatlan eladásáról;

-          Az Érd, Béke tér 2/B. III. e. 12.  szám alatti 22552/3/A/27 hrsz-ú   lakás bérbe adásáról;

-          Pályázatot írt ki az Érd, Erika u. 6. szám alatti, 22284/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan hasznosítására;

-          Az Érd, Tompa M. u. 1. szám alatti, 15265 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan vagyonkezelésbe adásáról;

-          Döntött az érdi 23846 hrsz-ú ingatlan tulajdonközösségének telekhatár rendezéssel történő megszüntetéséről;

-          Az Érd, Felső u. 43. szám alatti 22773/A/4 hrsz-ú ingatlanon haszonélvezeti jog alapítására és haszonkölcsön szerződés megkötésére;

-          Az Érd, Kövirózsa u. 10/1. sz. 2. ép. fsz. 4.  szám alatti 11846/3/A/4 hrsz.-ú  lakás  értékesítéséről;

-          Javaslatot tett ingatlanok megvásárlásra, a Tolmács utca meghosszabbítása céljára;

-          Javaslatot tett az érdi 18777/12, 18777/13, 18777/14, 18777/15, 18777/16 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásra, szabadidő központ és szálláshely létesítése céljára;

-          Döntött az Érd, Molnár u. 46/A. szám alatti 24594 hrsz.-ú társasház megszüntetéséről és az Érd, Kövirózsa utca 10. szám alatti 11846/3/A/1 hrsz.-ú , 11846/3/A/2 hrsz.-ú beépített, és a 11846/2 hrsz.-ú beépítetlen terület értékesítéséről;

Az Érd, Kutyavári u. 51. szám alatti társasház, a Duna u. 40. szám alatti társasház, és a Bazsarózsa u. 1. szám alatti beépítetlen terület értékesítéséről;

-          Döntött az Érd, Sulák köz 26237 hrsz.-ú kivett, vízmű ingatlan megvásárlásáról;

-          Döntött az érdi 22910 hrsz-ú ingatlan és a 18893/4 hrsz-ú ingatlan egy részének bérbe adásáról;

-          Javasolta az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonkezelésében lévő önkormányzati ingatlanokról szóló beszámoló elfogadását.

 

Modern Város Program megvalósításához kapcsolódóan: 

- Megtárgyalta az Érdi Járás Bíróság és Járási Ügyészség kialakítása érdekében javasoltuk az önkormányzati tulajdonú Érd, Ellenőr u. 2. szám alatti, 19152 hrsz-ú ingatlan ingyenes állami tulajdonba adását;

- Döntött a papi földeken épülő záportározó építéséhez szükséges, és a Magyar Állam tulajdonában álló 03 helyrajzi számú kivett forrás patak megvásárlásáról;

- Javaslatot tett az Érd, Alispán utca 8/A. szám alatti irodaház vagyonkezelésbe adására/Tankerület/;

- Döntött az Érd, Simító u. 5. sz. alatti 3166 hrsz-ú ingatlan 1-ed tulajdoni hányadának megvásárlásáról /Teleki iskola bővítése/;

- Döntött a HÉSZ-ben rögzített útszélesítés, valamint a Modern Városok Program keretében megvalósuló vízelvezetési rendszer kiépítéséhez szükséges ingatlanrészek kivásárlására (Bíbic utca és környéke)

- A Helyi Építési Szabályzatban előírt útszélesítések végrehajtásaként, a magántulajdonosok által felajánlott földterületeket befogadta.

 

Szakbizottságként számtalan településfejlesztéssel, település-rendezéssel kapcsolatos előterjesztést, valamint célokmány elfogadását tárgyalta meg, illetve javasolta azokat a közgyűlésnek elfogadásra: 

-          Javaslat pályázat benyújtására a VEKOP-6.3.3-16 kódszámú „Szociális szolgáltatások fejlesztése Érden” című felhívásra, valamint a Koncentrált Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakításáról szóló, 94/2016. (IV.28.) határozattal elfogadott beruházási célokmány módosítására;

-          Javaslat 187/2016. (VIII. 25.) számú az Érd, Római út 24/A. szám alatti háziorvosi rendelő felújításáról szóló beruházási célokmány módosítására;

-          Javaslat Érd Megyei Jogú Város Vízelvezetési rendszer fejlesztése II. ütemének valamint az Érdligeti záportározó szabadidős célú hasznosításának megvalósításáról szóló célokmány elfogadására;

-          Javaslat Konzorciumi Megállapodás keretében pályázatok benyújtására a NIF Zrt.-vel

a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című felhívásra;

-          Javaslat pályázatok benyújtására a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című felhívásra;

-          Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására; 

-          Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája, valamint az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületeinek a KEHOP-5.2.9 kódszámú pályázat keretében történő épületenergetikai felújítására vonatkozó beruházási célokmány módosítására;

-          Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája, az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületeinek II. ütemű energetikai felújítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadására;

-           Javaslat az Érd Megyei Jogú Város nagy forgalmú közúti csomópontjainak rendezésére vonatkozó célokmány módosítására;

-           Javaslat pályázat benyújtására a VEKOP-1.2.4-17 „Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden” című felhívásra;

-          Javaslat a Modern Városok Program „Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton” című projekt Vízhálózat kapacitásfejlesztés, nyomásfokozó, tűzivíz biztosítása projektelem-fejlesztésének elfogadására;

-          Javaslat az Érd és térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás részére pénzeszköz átadásra beruházások megvalósítása céljából;

-          Javaslat Érd Megyei Jogú Város részterületeire vonatkozó Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv-módosítás elfogadására;

-          Javaslat az Érd-Ófaluban található B-60-as kútkataszteri számú termál kút felújításához szükséges döntés meghozatalára;

-          Javaslat Érd Megyei Jogú Város közterületének reklámcélú hasznosítására vonatkozó szerződés felülvizsgálatára;

-          Javaslat a helyi egyedi védelem alatt álló építmények felújítását támogató pályázat kiírására;

-          Javaslat az érdi 17680 és a 17679 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlására, a Kincses Óvoda Harkály Tagóvoda udvarának bővítése érdekében;

-          Javaslat ingyenes közmű átadás-átvétel jóváhagyására az „M7 autópálya Érd – Iparos úti csomópont térségének közúthálózata, és tervezett áruházak infrastruktúrája, LED-es közvilágítási hálózat kiviteli terve” elnevezésű beruházás építése kapcsán;

-          Javaslat ingyenes közmű átadás - átvétel jóváhagyására az ,,M7 autópálya Érd - Iparos úti csomópont átépítése és kapcsolódó létesítmények kivitelezési munkái Ivóvíz vezeték kiváltása” elnevezésű beruházás kapcsán;

-          Javaslat ingyenes közmű átadás - átvétel jóváhagyására az ,,M7 autópálya Érd - Iparo  úti csomópont átépítése és kapcsolódó létesítmények kivitelezési munkái  Szennyvíz vezeték kiváltása” elnevezésű beruházás kapcsán;

-          Javaslat a Töhötöm utcában tervezett játszótér megvalósításáról szóló beruházási célokmány elfogadására;

-          Javaslat a Gábor utca 20. szám alatti, 13927 hrsz-ú ingatlanon óvodai melléképületek megvalósításáról szóló beruházási célokmány elfogadására;

-          Javaslat az Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző Iskolájának felújításáról és bővítéséről szóló beruházási célokmány elfogadására;

-          Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája III. ütemű energetikai felújítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadására;

-          Javaslat a 91/2016. (IV. 28.) határozattal elfogadott, az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola rekonstrukciójáról, bővítéséről, középfokú oktatás bevezetéséről szóló beruházási célokmány módosítására;

-          Javaslat a 151/2016. (VI.23.) határozattal elfogadott, Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának felújításáról szóló beruházási célokmány módosítására;

-          Javaslat a 89/2016. (IV.28.) határozattal elfogadott, a Fenyves-Parkvárosban tervezett új óvoda építéséről szóló beruházási célokmány módosítására;

-          Javaslat a 93/2016. (IV. 28.) határozattal elfogadott, a Fenyves-Parkvárosi Általános Iskola építéséről szóló beruházási célokmány módosítására;

-          Javaslat a 153/2016. (VI.23.) határozattal elfogadott, Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde felújításáról szóló beruházási célokmány módosítására;

-          Javaslat a 156/2016. (VI.23.) határozattal elfogadott, Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítéséről szóló beruházási célokmány módosítására;

-          Javaslat az érdi 0187/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlan hasznosítására az „Érdi Technológiai és Innovációs Park” létrehozása céljából;

-          Javaslat ingyenes közmű átadás-átvétel jóváhagyására az „M7 autópálya Érd – Iparos úti csomópont átépítése, és kapcsolódó létesítmények kivitelezési munkái – csapadékvíz csatorna kiváltása” elnevezésű beruházás építése kapcsán;

-          Javaslat a helyi közutakra vonatkozó téli üzemeltetési terv elfogadására;

-          Javaslat az „Üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden” című projekt területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánításra;

-          Javaslat az ipari parki fejlesztés megvalósítása érdekében az érintett terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására és a településrendezési eszközök módosításának kezdeményezésére;

-         Javaslat a 241/2016. (XI.24.) határozattal elfogadott az Érd, Fehérvári út 16. szám alatti, 17776 helyrajzi számú ingatlanon történő új egészségügyi szolgáltató épület megvalósítására vonatkozó beruházási célokmány módosítására;

-          Javaslat Érd Ófalu – Duna-parti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházásról szóló beruházási célokmányok elfogadására;

-           Javaslat a tervezett játszóterek megvalósításáról szóló beruházási célokmányok elfogadására;

-          Javaslat a helyi egyedi védelem alatt álló Alsó u. 93. számú lakóépület felújítását támogató pályázat elbírálására;

-          Javaslat az Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája energiahatékonysági felújítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadására;

-          Javaslat az Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája energiahatékonysági felújítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadására;

-          Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodája energiahatékonysági felújítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadására;

-          Javaslat pályázat benyújtására az „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” című kiírásra.

 

Kérem, hogy a T. Közgyűlés a Bizottság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját fogadja el! 

 

Érd, 2018. március 14.

 

 Szabó Béla

 

elnök

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2017. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges