Tisztelt Közgyűlés!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. tekintetében a legfőbb szerv hatáskörét az alapító gyakorolja. Mivel az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező társaság, így a 2017. évi egyszerűsített éves beszámolót a Közgyűlésnek, mint alapítónak kell elfogadnia. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik továbbá a nyereség felosztásáról szóló döntéshozatal. 

A Társaság ügyvezetője beterjesztette a 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját, és annak mellékleteit, illetve csatolta a független könyvvizsgálói jelentést is. 

A Ptk. 3:120. § (2) bekezdése szerint, ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről készült jegyzőkönyv szintén rendelkezésre áll. 

A társaság részére a Városi Sportcsarnok működtetésére közszolgáltatási szerződés keretében nyújtott támogatás 2012/21/EU bizottsági határozatnak megfelelő számszaki beszámolóját a Közgyűlés a 2018. március 22-i ülésén már elfogadta. 

Az önkormányzat 2017. évben a társaság tevékenységére 559.129.966 Ft önkormányzati forrást biztosított. A társaság 2017. évi tevékenysége során keletkezett adózott eredmény 3.147.000 Ft. 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a csatolt mellékletek ismeretében fogadja el a határozati javaslatot! 

Érd, 2018. május 18.

 

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító, az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. 2017. évi egyszerűsített beszámolóját a kötelező mellékletekkel együtt elfogadja. 

Az Alapítói ülés úgy dönt, hogy az adózott eredményből osztalékot nem fizet, a képződött eredményt eredménytartalékba helyezi. 

Határidő: határozat továbbítására – 2018. május 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

2017. évi mérleg

Kiegészítő mellékletek

Könyvvizsgálói jelentés

FB jegyzőkönyv

Teljességi nyilatkozat 


Bizottsági véleményezés

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

2018.05.22.

11 igen szavazattal elfogadásra javasolja.