Tisztelt Közgyűlés!

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) módosításának szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel, részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom: 

A kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok feletti alapítói kontrollt a Közgyűlés gyakorolja azzal, hogy a nettó 50 millió forintot meg nem haladó kötelezettségvállalás esetén a polgármesterre ruházta az előzetes jóváhagyás megadását. A nettó 25 millió forintot meg nem haladó kötelezettségvállalás az ügyvezetők kompetenciájába tartozik. A rendelet módosítását az az alapítói akarat indokolja, mely szerint az egyes társaságok esetében eltérő összeghatárt kíván alkalmazni, így a rendelet helyett a jövőben kizárólag az alapító okirat tartalmazza majd az ügyvezetői kompetenciájába tartozó kötelezettségvállalás felső határát.

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat eredményét egyebekben az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap tartalmazza.

 Kérem a T. Közgyűlést, hogy fogadja el a rendelet-tervezetet! 

Érd, 2018. június 27.

 

T. Mészáros András

TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

 

__/2018. (__.__.)

önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A Rendelet 34. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2a) Az Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaság legfőbb szervének jogait olyan pénzügyi kötelezettségvállalással járó szerződés megkötésének, illetve módosításának tárgyában, amelynek nettó egyedi értéke az 50 millió forintot nem haladja meg - ha a jogügylet nem hitelfelvételre, kezességvállalásra vagy ingyenes vagyonjuttatásra irányul - a polgármester gyakorolja.” 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester