Tisztelt Közgyűlés! 

Mint az Önök előtt is ismeretes, a Modern Városok Program keretén belül megindulhat az „Érd Ófalu – Duna –parti gyógy-, sport-, illetve kulturális turisztikai beruházás”. A fejlesztés közvetlenül hozzájárul a leromló településrész rehabilitációjához, a városban turisztikai attrakciók kialakításával fellendíti a helyi turizmust, valamint a szolgáltató kis- és középvállalkozásokat. A fejlesztés több ingatlant is érint, amelyből az önkormányzat már néhányat meg is vásárolt. 

A 056 hrsz.-ú, kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület, gyümölcsös művelési ágú, összesen 12399 m2 nagyságú ingatlan szintén a fejlesztési terület része. 

Az ingatlant a tulajdonosok szeretnék értékesíteni, vételárként 32,9 millió forintot tartanak elfogadhatónak, melyről korábban írásban nyilatkoztak is, azonban akkor még nem rendelkeztünk pénzügyi fedezettel, így az adásvétel nem jöhetett létre. 

Az elkészült értékbecslési szakvélemény azt igazolja, hogy a tulajdonosok által meghatározott értéket elfogadhatjuk, az reális, így javaslom, hogy 32,9 millió forintért vásároljuk meg az ingatlant. 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján, amennyiben a vagyontárgy egyedi forgalmi értéke a nettó 25 millió forintot meghaladja, a vagyontárgy megszerzésével kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatot  a Közgyűlés teszi meg.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! 

Érd, 2018. április 20.

 

 T. Mészáros András

 

Határozati javaslat 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - a Modern Városok Program keretében megvalósuló „Érd Ófalu – Duna-parti gyógy-, sport-, illetve kulturális turisztikai beruházás” céljára megvásárolja az Érd, Ófaluban található, 056 hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, gyümölcsös művelési ágú, összesen 12399 m2 nagyságú külterületi ingatlant a tulajdonosoktól 32,9 millió forint vételáron. 

A vételár a 2018. évi költségvetés 6. számú melléklet 047320/K62 során  rendelkezésre áll. 

Határidő: vételi ajánlat megküldésére 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Bizottsági véleményezés

Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

2018.04.24.

5 igen szavazattal elfogadásra javasolja.