Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 15803 helyrajzi számú (Gárdonyi Géza u. 1/B) ingatlanon található Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium területén a RADO KSE kültéri szabványos kézilabda pálya (kosárlabda pálya felosztással) kialakítását tervezi. 

Az Egyesületet 2008. évben alapították, azóta folyamatosan működik, elsősorban az Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában. Kosárlabda-csapatai a Magyar Kosárlabda Szövetség OB bajnokságában versenyeznek sikeresen, több korosztályban. Az Egyesület célja, hogy – részben ún. Tao-forrásból, részben Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatásával – Érden kosárlabda pályákat létesítsen, és az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnáziumban is elinduljon a kosárlabda utánpótlás-nevelés.

Az elképzelések szerint az Egyesület 2018-as Tao pályázatot nyújt be a Magyar Kosárlabda Szövetséghez a kosárlabda-pályák, mint sportcélú ingatlan fejlesztéséhez szükséges Tao-forrás igénybevétele céljából, az önerőt az Egyesület saját költségvetéséből finanszírozza. 

Amennyiben a fentiek teljesülnek, az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium területén 1 db szabványos kézilabda pálya (kosárlabda pálya felosztással) kerülne kiépítésre. A sportpályák kültéri építmények lennének szegéllyel, és ún. Mapecoat Tns Multisport Confort burkolattal ellátva. 

A pályázat benyújtásához a Közgyűlés részéről tulajdonosi hozzájárulásra van szükség, olyan tartalommal, miszerint az önkormányzat a telek kizárólagos tulajdonosaként hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlanon az Egyesület kültéri szabványos kézilabda pályát (kosárlabda pálya felosztással) alakítson ki. A megépülő pálya Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát fogja képezni, az építmények használata során a RADO KSE sportolói elsőbbséget élveznek. Szükség lesz még Együttműködési megállapodás megkötésére is, amelyben rögzítésre kerül, hogy a felépítmény kivitelezéséhez és üzemeltetéséhez Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata anyagilag hozzájárulni nem fog. 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztés sürgősségét az indokolja, hogy a pályázati rendszer (látványcsapat-sportok támogatása) mostantól teszi lehetővé az előterjesztésben megfogalmazott fejlesztések feltöltését. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! 

Érd, 2018. április 25.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

1.      Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a RADO KOSÁRLABDA SPORTEGYESÜLET a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló sportfejlesztési program keretében az Érdi  Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium  2030  Érd, Gárdonyi   Géza u. 1/B. szám alatti, 15803 hrsz-ú ingatlanán lévő  sportudvaron kosárlabda palánkokat szereljen fel (4-6 db),  a talajt sportburkolattal lássa el, a kézilabda pályát szabályos  méretűvé bővítse, és a pályákat vonalazással lássa el. 

2.      A Közgyűlés előzetesen hozzájárul, hogy a beruházás kötelező fenntartás időtartamara a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az Érdi  Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium beruházással érintett részére, az érdi  15803 hrsz-ú,  kivett, általános iskola, óvoda és tanuszoda, udvar művelési ágú 15538 m2 nagyságú, 2030 Érd, Gárdonyi G. u. 1/b. szám alatti ingatlanra. 

3.      Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.


 

Bizottsági véleményezés

Sport és Ifjúsági Bizottság

2018.04.26.

6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.