Tisztelt Közgyűlés! 

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom: 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2018. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 2. számú módosítására vonatkozó javaslatunkat, továbbá a rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a Közgyűlést a Polgármester és a Jegyző költségvetést érintő, saját hatáskörben hozott döntéseiről, ezeket az előterjesztés melléklete tartalmazza. A költségvetési előirányzatok polgármesteri hatáskörben 6, jegyzői hatáskörben 3 alkalommal módosultak. 

1. Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetési előirányzatait érintő módosítások 

2018. augusztus 7-én érkezett az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára a Modern Városok Program keretében Érd MJV Önkormányzata köznevelési intézményeinek fejlesztéséhez biztosított támogatás 2018. évre ütemezett 7.960.300.000 Ft összege, amely a Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrum, a Batthyány Sportiskolai Általános Iskola, a Teleki Sámuel Általános Iskola, a Szakképzési Centrum, valamint a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény rekonstrukciójához biztosít forrásokat. Az összeg a felhalmozási célú támogatási bevételek és a beruházási-felújítási kiadások között került előirányzatosításra. A beérkezett támogatásra tekintettel a költségvetési főösszeg jelentősen emelkedett.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló beruházásokkal kapcsolatban költségvetési átcsoportosítások történtek a már megkezdett projektekkel kapcsolatosan, ennek során a költségvetési előirányzatokat a megkötött szerződések és a várható kötelezettségvállalásoknak megfelelő rovatokra átvezettük.

A Magyar Államkincstártól beérkezett bérkompenzáció és az ágazati pótlékok (szociális, kulturális bérkompenzáció, bölcsődei), a természetbeni ellátások és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás szintén előirányzatosításra került az önkormányzat bevételei között.

A Polgármesteri Hivatal tekintetében a közüzemi díjakat, valamint a gépjármű karbantartási kiadásokat volt szükséges emelni a teljesített kiadásoknak megfelelően, a bevételi oldalon a biztosítói kártérítések és az Önkormányzattól kapott finanszírozás módosult. 

2. Intézményi előirányzatokat érintő módosítások 

Az intézményi költségvetésekben előirányzatosításra kerültek a jogszabályok alapján járó, beérkezett pótlékok és a bérkompenzáció az 1. számú költségvetési rendeletmódosítás óta bekövetkezett pénzforgalmi eseményeknek megfelelően.

A jelenlegi előirányzat módosítás keretében épülnek be a költségvetésbe a 2018. augusztusban átadott Fenyves-Parkvárosi Erdőszéle Óvoda dologi és felhalmozási kiadási előirányzatai. A személyi juttatások és járulékok kiadásai az 1. számú módosítás alkalmával már beépültek a költségvetésbe. A dologi és felhalmozási kiadások a várhatóan felmerülő közüzemi és egyéb szakmai anyagok tervezett költségei szerint kerültek megtervezésre. A dologi kiadások tervezett összege 2.500.000 Ft, felhalmozási kiadásként (árnyékolók beszerzésére) 1.234.395 Ft került tervezésre. Az óvoda megépítésével, berendezésével kapcsolatos felhalmozási kiadási előirányzatokat az Önkormányzat kiadásaiként  határoztuk meg tekintettel arra, hogy azok pályázati forrás terhére kerültek elszámolásra.

A Szivárvány Óvoda Hegesztő utcai tagóvodájában tisztasági festés, a Tusculanum tagóvodában pedig gépészeti munkálatokra (kazáncsere) tekintettel biztosított a fenntartó fedezetet összesen 4.518.333 Ft összegben.

A Szociális Gondozóközpont költségvetési kiadási előirányzatai a kötelezettségvállalások és pénzforgalmi események miatt szükséges átvezetéseken túlmenően 3 fő közalkalmazott bér- és járulék költség növekményének megfelelő összeggel emelkedtek, amely a Pöttömsziget Bölcsőde csoportbővítésére tekintettel szükséges a Közgyűlés 35/2018. (II.22.) számú határozatának megfelelően.

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény költségvetése az alaptevékenységet érintően elsősorban a felhalmozási kiadásokon belüli átvezetéseket tartalmaz, amelyek kosaras autó, sószóró és informatikai berendezés beszerzését biztosítják összesen 41.275.000 Ft összegben. Az ÉKF vállalkozási tevékenységének bevételi előirányzata a kiszámlázott bevételek alapján 400.000.000 Ft-tal emelkedett. A többlet a csapadékvíz elvezetési program keretében a vízelvezetési építési munkálatokra vonatkozóan megkötött szerződések alapján realizálódó bevételekből származik. A kiadási oldalon a munkák elvégzéséhez szükséges személyi juttatások és dologi kiadások kerültek előirányzatosításra.

A Szepes Gyula Művelődési Központ költségvetésébe beépült az Érdekeltségnövelő támogatás összege 3.840.000 Ft összegben, amely dologi kiadások fedezetét biztosítja.

A Magyar Földrajzi Múzeum előirányzatai a személyi juttatás és járulék sorokon jubileumi jutalom és a jogszabályokban előírt pótlékok, a dologi kiadások előirányzatait érintően a Balázs Dénes hagyaték restaurálásának 500.000 Ft összegben tervezett kiadásai miatt emelkedtek.

A 2. számú előirányzat módosítás keretében az Önkormányzat a fenntartásában működő intézmények költségvetéséhez összesen 43.989.264 Ft többletforrást biztosított. 

A módosítások eredményeként a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 85.496.075.264 Ft-ra növekedett, az általános tartalék összege 113.952.355 Ft-ra csökkent. 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést vitassa meg, és a város 2018. évi költségvetésének módosítását fogadja el!

 

Érd, 2018. szeptember 21.

 T. Mészáros András

 költségvetés mód_et 

TERVEZET!

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

 __/2018. (__.__.) 

önkormányzati rendelete

 

 az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételét 37.773.839.553 Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 28.755.263.166 Ft-ban az előző évi maradvány igénybevételét 17.292.243.581 Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 1.671.662.246 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 3.066.718 Ft-ban, a bevételi főösszegét 85.496.075.264 Ft-ban állapítja meg.

 

A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait 69.668.882.232 Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését 1.671.662.246 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 111.267.620 Ft-ban, belföldi értékpapírok kiadását 14.044.263.166 Ft-ban, a kiadási főösszegét 85.496.075.264  Ft-ban állapítja meg.” 

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1.292.547.007 Ft, ebből 

általános tartalék

113.952.355 Ft

céltartalék

1.178.594.654 Ft.”

3. § A rendelet 1-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-21. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

költségvetés mód_rendelet