Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2018. (I.25.) határozatában fogadta el az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság üzleti tervét, ami módosításra került a Közgyűlés 2018. március 27-ei ülésén.

A jelen előterjesztés indoka, hogy az év folyamán az önkormányzat, mint tulajdonos további feladatokkal kívánja megbízni a társaságot, melyek elvégzéséhez plusz költségvetési forrás szükséges. Ezek a következőek: 

1) Magyarország Kormánya 2015. július 3. napján együttműködési megállapodást kötött Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával. Az 1504/2015 (VII. 23.) számú kormányhatározatban foglalt megállapodás 2. bb) pontjában szerepel a Velencei úton, az Aréna melletti területen megvalósítandó sport és turisztikai fejlesztés.

A Közgyűlés a 32/2016. (II.25.) határozatával felhatalmazta a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a Modern Városok Program keretében megvalósuló beruházások szakszerű lebonyolítása érdekében az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot beruházás lebonyolítói feladatokkal megbízza.

Ennek megfelelően a Közgyűlés az 58/2018. (III.27.) határozatával döntött arról, hogy az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot bízza meg az Érd Tolmács utca II. szakasz (Jegyző utca - 7-es főút között) szilárd burkolattal történő kiépítésével kapcsolatos engedélyezési tervek elkészítésével, az engedélyek megszerzésével, valamint a Tolmács utca szilárd burkolattal történő kiépítése megvalósításához szükséges beruházás lebonyolítói feladatok ellátásával. Az aláírt megbízási szerződés értelmében az engedélyezési tervek elkészültek. A kivitelezés elindításához szükséges még a kiviteli tervek elkészítése is, mely feladat ellátásával szintén az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot célszerű megbíznunk.

Javaslom, hogy a Közgyűlés járuljon hozzá, hogy a kiviteli tervek elkészíttetését az Érdi Városfejlesztési Kft végezze el, melynek költsége bruttó 41 426 000,- Ft. A kiviteli tervek beszerzése és a kivitelezési feladatok esetében pedig beruházás lebonyolítóként vegyen részt a cég összesen bruttó 14 298 000,- Ft lebonyolítói díj ellenében, melyből a 2018. évet 3 havi díj terheli, mely összesen 3 810 000,-Ft. Ez utóbbi lényegében a kiviteli tervek beszerzéséhez kapcsolódó költségek (közbeszerzés, közműegyeztetés, NIF, MÁV egyeztetések, műszaki szakember bére) és a kivitelezéssel kapcsolatos feladatok előkészítését, koordinálását, a megvalósítás ellenőrzését öleli fel.

 

2) A Modern Város Programból megvalósuló Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény fejlesztése és folyamatban lévő felújítása miatt a 2. számú gyermekorvosi körzet, valamint a védőnői szolgálat 1. és 2. számú körzet ideiglenesen 2018.03.26-tól a Budai út 14. szám alatti ingatlanba költözött. A feladat ellátásához nem biztosított az egészséges és a beteg gyerekek elkülönítése, valamint az orvosi ellátáshoz szükséges helyiségek kialakítása sem felel meg teljes mértékben az előírásoknak. A jövőben cél, hogy a gyermekorvosi rendelők a jelenlegi Tüdőgondozó Központ ingatlanába (Hivatalnok u.) kerüljenek kialakításra. A Tüdőgondozó átépítése és felújítása és alkalmassá tétele a házi gyermekorvosi feladatat ellátására várhatóan egy-másfél év. Az önkormányzat a gyermekorvosi rendelés megfelelő színvonalú ellátása érdekében ideiglenesen a Diósdi út 14. szám alatti ingatlanban biztosítana helyet. A védőnői szolgálat továbbra is a Budai út 14. szám alatt látná el feladatait.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. november 28-án vagyonkezelési szerződést kötött (12/3891/2016.) számmal az Érdi Városfejlesztési Kft.-vel, az érdi 21472/2. hrsz.-ú, Rádió és Iroda művelődési ágú, 291 négyzetméter nagyságú, természetben a 2030 Érd, Diósdi út 14. szám alatti ingatlanra.

Az ingatlan jelenleg üresen áll. A házi gyermekorvosi rendelő  kialakításához az alábbiakban felsorolt felújítási munkák szükségesek:

 

Külső munkák:

- tetőfedés javítása, héjazat cseréje

- szükséges bádogos munkák (kupola burkolása, ereszcsatorna és lefolyó javítása, cseréje)

- külső nyílászárók hőhídmentes átalakítása, cseréje

- árnyékoló szerkezet beépítése

- épület külső homlokzatának hővédelme hőszigeteléssel

- bejárati lépcsők és az akadálymentes bejutást biztosító létesítmények építése, megvalósítása

Belső munkák:

- a korábban meglévő, de az átvételt megelőző időszakban lebontott fűtésrendszer (kazán, vezetékrendszer, radiátor) kiépítése

- a korábban meglévő gázmérő és gázfogadó újbóli létesítése

- új kémény építése

- belső helységek elválasztó falainak kiépítése, átrendezése, a későbbi bérbe adhatóság kívánalmainak megfelelően

- vízhálózat felújítása

- belső padló-, és oldalfalburkolatok helyreállítása, újjáépítése

- belső helységek tisztasági festése, mázolása

- elektromos hálózatok és világítás felújítása, karbantartása

- informatikai hálózat fővezetékének kiépítése

 

A felújítási munkák becsült költsége bruttó 13 000 000,- Ft, amelynek költségvetési fedezete  a 2018. évi költségvetésben a 013350/K71 soron rendelkezésre áll.

Javaslom, hogy a Közgyűlés az ingatlan vagyonkezelőjét, az Érdi Városfejlesztési Kft-t bízza meg az ingatlan felújításával, valamint a felújítási munkák lebonyolításával.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és döntsön a mellékelt határozati javaslat szerint!

 

Érd, 2018. szeptember 20.

 

T. Mészáros András

  

HATÁROZATI JAVASLAT  I. 

1.)  Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot az alábbi feladatok elvégzésével bízza meg:

 

a)    az Érd Tolmács utca (Velencei út – Jegyző utca között) szilárd burkolattal történő kiépítésével kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése;

b)   az Érd Tolmács utca (Jegyző utca - 7-es főút között) szilárd burkolattal történő kiépítésével kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése;

c)    a kiviteli tervek beszerzéséhez és a kivitelezéshez szükséges beruházás lebonyolítói feladatok ellátása.

2.)               Az 1/a) és b) pontban részletezett feladatok ellátáshoz plusz bruttó 41 426 000,- Ft forrást, a c) pontban részletezett feladatok ellátáshoz pedig plusz bruttó 14 298 000,- Ft forrást biztosít a Közgyűlés a társaság részére, a lebonyolítási díjból a 2018. évi költségvetést 3 810 000,- Ft terheli.

A társaság 2018. évi üzleti tervében az Önkormányzat részéről a Társaság számára biztosított forrás összege összesen 1 251 350 000,- Ft-ra változik.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi módosított üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

A feladat elvégzéséhez szükséges forrás a Modern Városok Programból kerül biztosításra a GF/SZKF/1046/11/2017 számú, 2017. december 20-án kelt „Ófalu-Duna parti gyógy-sport-illetve kulturális turisztikai beruházás, valamit Szabadidőközpont és szálláshelyek létrehozása a Velencei úton” támogatói okirat alapján, a költségvetési fedezet a város 2018. évi költségvetésében a 6. számú melléklet K62 során rendelkezésre áll. 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban megfogalmazott együttes feltételek teljesítése esetén a város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat módosítását az üzleti tervben foglaltak szerint hajtsa végre, valamint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel a határozat végrehajtása érdekében a szükséges szerződéseket kösse meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

HATÁROZATI JAVASLAT  II. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot megbízza a 2030 Érd Diósdi út 14 (hrsz:21472/2). száma alatti ingatlan felújításával és a gyermek háziorvosi rendelő kialakításával. 

A fentiekben részletezett feladatok ellátáshoz a Közgyűlés a társaság részére plusz bruttó 13 000 000,- Ft forrást biztosít, melynek költségvetési fedezetét a város 2018. évi költségvetése biztosítja. 

A társaság 2018. évi módosított üzleti tervében az Önkormányzat részéről a Társaság számára biztosított forrás összege összesen 1.251.350.000,- Ft-ra változik.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi módosított üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban megfogalmazott feladatok teljesítése érdekében a város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat módosítását az üzleti tervben foglaltak szerint hajtsa végre, valamint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel a határozat végrehajtása érdekében a szükséges szerződéseket kösse meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges 

üzleti terv