Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. június 28-ai ülésén a 151/2018. (VI.28.) számú határozatával döntött az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról. A határozatban foglaltak szerint a pályázati felhívás közzétételének határideje 2018.. augusztus 15. napja volt. A pályázat benyújtásának határideje 2018. október 16. napja, 10 00 óra volt.

 

A pályázati felhívást a jogszabályi előírásoknak megfelelően megjelentettük a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőben, továbbá a Magyar Idők és Magyar Hírlap országos napilapokban, valamint az önkormányzat honlapján folyamatosan és az Érdi Újságban rendszeresen közzé tettük.

 

A fenti határidőre kizárólag a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1091 Budapest, Üllői út 131.) (továbbiakban: Pályázó) nyújtott be pályázatot. A Pályázó ajánlata a közszolgáltatás ellátására vonatkozóan, a pályázat felolvasólapján rögzítettek szerint az alábbi volt:

 

- Pályázó által igényelt, a közszolgáltatás ellátásáért az önkormányzat által fizetendő ellentételezés nettó mértéke egy naptári évre vetítve: 92.236.737,- Ft;

 

- Az ellentételezés indexálásának Pályázó által javasolt éves mértéke (az áremelés mértékét a KSH által a tárgyévet megelőző évre megadott inflációs ráta %-ában kell megadni): 3,1 %;

 

- Jelenleg érvényes jegy és bérletárak indexálásának Pályázó által javasolt éves mértéke (az áremelés mértékét a KSH által a tárgyévet megelőző évre megadott inflációs ráta %-ában kell megadni): 0.%.

 

Pályázó a helyi személyszállítási közszolgáltatást - a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően - helyközi személyszállítási szolgáltatás keretében látná el.

 

 

A Pályázó a pályázati kiírásban szereplő alkalmassági feltételeknek megfelel, ellene kizáró ok nem merült fel, azonban a pályázatában megjelölt ellentételezés összege önkormányzatunk számára nem áll rendelkezésre.

 

Mindezekre tekintettel azt javasolom a T. Közgyűlésnek, hogy a pályázati eljárást nyilvánítsa eredménytelennek, és a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (1091 Budapest, Üllői út 131.)  – figyelemmel a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 24. § (4) bekezdés a), valamint (5) bekezdés a) pontjában foglaltakra – a hatályos közszolgáltatási szerződést két év határozott időre, azaz 2019. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig kösse meg.

 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 25. § (1) bekezdése alapján közszolgáltatási szerződés megkötésére az önkormányzat nevében, az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

 

A helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális vagy elővárosi személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátását az Sztv. 5. § (3) és (4) bekezdéseiben foglaltak szerint a Nemzeti Fejlesztési Miniszter az önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásban foglaltak alapján biztosítja.

 

Tekintettel arra, hogy a Volánbusz Zrt. a helyi személyszállítási közszolgáltatást továbbra is a helyközi személyszállítási szolgáltatás keretében látja el, a fentiek értelmében az önkormányzatnak új együttműködési megállapodást kell kötnie a Nemzeti Fejlesztési Miniszterrel is.

 

Javaslom, hogy a Tisztelt Közgyűlés hatalmazza fel a polgármestert a közszolgáltatási szerződés megkötésére, valamint a miniszterrel kötendő együttműködési megállapodás aláírására.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

 

 

Érd, 2018. október 16.

 

 

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása tárgyában kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
  2. A Közgyűlés az eredménytelenül zárult pályázati eljárásra tekintettel a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés a), valamint (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (1091 Budapest, Üllői út 131.) 2019. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig közvetlenül megbízza a személyszállítási közszolgáltatás ellátásával a jelenleg hatályban lévő közszolgáltatási szerződés feltételeivel.
  3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés és a helyi közlekedés regionális szolgáltatásokkal való ellátása tárgyában az illetékes miniszterrel új együttműködési megállapodás megkötésére.

 

 

Határidő: a szerződések megkötésére: 2018. december 31.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges