Tisztelt Közgyűlés!

 

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2018. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 3. számú módosítására vonatkozó javaslatunkat, továbbá a rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a Közgyűlést a Polgármester és a Jegyző költségvetést érintő, saját hatáskörben hozott döntéseiről, ezeket az előterjesztés melléklete tartalmazza. A költségvetési előirányzatok polgármesteri hatáskörben 7, jegyzői hatáskörben 1 alkalommal módosultak.

 

1. Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetési előirányzatait érintő módosítások

 

2018. október 11-én az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára érkezett 700.000.000 Ft támogatási előleg, amely az Önkormányzat 2018-2019. évi feladatellátásához biztosít kiegészítő forrást, alapvetően működési célú kiadásokhoz. A támogatás összege a kiadások között a Céltartalék soron szerepel, mivel az összeg felhasználása elsősorban a 2019. év folyamán fog megtörténni.

A Magyar Államkincstár átvezette a 2018. májusi normatíva módosítás hatását az Önkormányzat részére járó támogatási adatok tekintetében, amelynek eredményeképpen éves szinten összesen 176.800.298 Ft-tal emelkedtek a feladatfinanszírozási bevételeink. A növekmény elsősorban az étkeztetési, valamint az óvodai és bölcsődei nevelési feladatok ellátását érinti. A bevétel növekmény egyfelől intézményfinanszírozási célokat szolgált, a fennmaradó összeg az Általános Tartalék növekményeként jelenik meg.

A módosító tételek között jelenik meg a Kutyavári Óvoda elöregedett vizesblokkjának felújítására biztosított 33.769.495 Ft + Áfa összeg, amely az óvodák felújítási kiadásaira elkülönített forrás terhére került átvezetésre.

A módosító tételek között szerepel a Modern Városok Program előirányzatainak módosítása a megvalósítás során vállalt kötelezettségeknek megfelelő összegben. A módosítás rovatok közötti átcsoportosítással valósult meg.

A Magyar Államkincstártól beérkezett bérkompenzáció és az ágazati pótlékok (szociális, kulturális bérkompenzáció, bölcsődei), a természetbeni ellátások és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás szintén előirányzatosításra kerültek az önkormányzat bevételei között.

A Polgármesteri Hivatal tekintetében a közüzemi díjakat, valamint a gépjármű- és ingatlan karbantartási kiadásokat volt szükséges emelni a teljesített kiadásoknak megfelelően, továbbá átcsoportosítás történt a személyi juttatások kiadási előirányzatain belül. A szükséges módosításokat belső átcsoportosításokkal valósítottuk meg, az Önkormányzattól kapott finanszírozás csak a szociális juttatásként biztosított Erzsébet utalványokra és a bérkompenzációra tekintettel módosult, mivel ezek támogatási bevétele az Önkormányzathoz érkezik.

 

2. Intézményi előirányzatokat érintő módosítások

 

Minden intézmény tekintetében beépítésre került a 2018. évi augusztus és szeptember havi bérkompenzáció összege és a közfoglalkoztatás folyamatos biztosításához szükséges fedezet, valamint a Magyar Államkincstár által átutalt ágazati pótlékok összege.

A Szociális Gondozó Központ költségvetésébe beépítésre került a Magyar Államkincstár által átutalt szociális ágazati pótlék 09-10 havi összege 12.240.822 Ft. A nappali melegedő hosszabbított nyitva tartásához szükséges 1.780.000 Ft plusz költségvetési előirányzat került biztosításra, valamint az iskolai és óvodai szociális munka ellátásához 15.592.564,-Ft plusz személyi juttatás került biztosításra.

A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény OEP finanszírozási bevétele 21.500.000,- Ft-tal került megemelésre a 2018. októberi pénzforgalmi kimutatás figyelembevételével, amit a kiadási oldalon személyi juttatás és járulék kifizetésre fordít az intézmény.

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vállalkozási tevékenységének bevétele 340.800.000 Ft-tal került megemelésre, figyelembe véve a jelenlegi pénzforgalmi bevételeit és az intézmény által aláírt szerződéseket, melyből 2018. december 31-ig pénzforgalmilag teljesített bevételt realizál az intézmény. A bevétel növekedése a kiadási oldalon a személyi juttatások és a dologi kiadási sorokon jelenik meg.

Az Intézményi Gondnokság költségvetésébe beépítésre került a vásárolt élelmezés kifizetéshez szükséges plusz költségvetési fedezet 20.452.000,-Ft összegben. A plusz költségvetési fedezet biztosításának indoka a szeptember 1-jétől elfogadott nyersanyag normaemelés és növekvő számú ingyenes étkeztetés.

Egyéb módosítások tekintetében az intézmények kötelezettségvállalásait és pénzforgalmi teljesítéseit figyelembe véve volt szükség a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokra.

 

Összességében az intézmények 3. számú költségvetés módosítása során az Önkormányzat az intézmények részére a kötelező feladatok tekintetében 74.651.774 Ft előirányzatot, az önként vállalt feladatok tekintetében (Magyar Földrajzi Múzeum) 3.001.019 Ft többletfinanszírozást biztosított.

 

A módosítások eredményeként a költségvetés bevételi és kiadási főösszeg 86.727.190.196 Ft-ra növekedett, az általános tartalék összege 237.792.817 Ft-ra változott.

 

 

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt társadalmi, gazdasági, költségvetési illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést vitassa meg, és a város 2018. évi költségvetésének módosítását fogadja el!

 

 

Érd, 2018. november 23.

 

 

 

 

T. Mészáros András

 

TERVEZET!

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

 

__/2018. (__.__.)

 

önkormányzati rendelete

 

 az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló

4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1. § Az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételét 38.987.906.573 Ft-ban, a belföldi értékpapírok bevételeit 28.755.263.166 Ft-ban az előző évi maradvány igénybevételét 17.292.243.581 Ft-ban, a működési célú hitelfelvételét 1.688.334.500 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 3.442.376 Ft-ban, a bevételi főösszegét 86.727.190.196 Ft-ban állapítja meg.

 

A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait 70.882.949.252 Ft-ban, működési célú hitel visszafizetését 1.688.334.500 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 111.643.278 Ft-ban, belföldi értékpapírok kiadását 14.044.263.166 Ft-ban, a kiadási főösszegét 86.727.190.196  Ft-ban állapítja meg.”

 

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 2.018.562.578  Ft, ebből

 

általános tartalék

237.792.817Ft

céltartalék

1.780.769.761Ft.”

 

 

3. § A rendelet 1-21. melléklete helyébe jelen rendelet 1-21. melléklete lép.

 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                               T. Mészáros András

jegyző                                                                                            polgármester