Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Az Érdi Sport Kft. az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság.

 

A társaság feladata, hogy a keretein belül működő sport szakágak számára a mai kor követelményeinek megfelelő működési, fejlesztési, támogatói és üzleti hátteret biztosítson, elősegítve ezzel a városi sportélet új alapokra való helyezését.

 

A Társaság tevékenységének céljai:

1.   A versenysport fellendítése városunkban;

  1. Minél nagyobb létszámú gyermek beintegrálása az érdi sport rendszerébe;
  2. Utánpótlás bázis biztosítása;
  3. Szabadidősport tevékenységek elősegítése és szervezésének támogatása.

 

Az Érdi Sport Kft az érdi 18788/2 hrsz-ú, természetben a 2030 Érd, Velencei út 39-41. szám alatti uszoda sport- és rendezvénycsarnok 1/1 arányú tulajdonosa.

A sportcsarnok üzemeltetési kiadásai az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. üzleti tervében szerepelnek, az Érdi Sport Kft. és az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. között fennálló, a sportcsarnokra vonatkozó haszonbérleti szerződés alapján.

A társaság 2019. évben reklám- és szponzorációs, valamint egyéb saját bevételként 126.040 e Ft-ot tervez, TAO támogatásból tervezett bevétele 166.000 eFt.

Az Érdi Sport Kft. tevékenysége ellátásával összefüggésben a 2019. évre 711.484 eFt kiadást tervezett.

A társaság a fenti bevételi és kiadási adatokkal számolva 2019. évre összesen bruttó 358.140 e Ft (nettó 282.000e Ft) önkormányzati forrást (reklámszerződés alapján, reklámbevétel) igényel, amit az önkormányzat a januártól-decemberig terjedő időszakban számla ellenében, bruttó 29.845 e Ft/hó részletekben biztosít. Az igényelt forrás az előző évben biztosított összeggel megegyezik.

 

A benyújtott üzleti terv tartalmazza a társaság 2019. évben megvalósítandó feladatait és az ehhez szükséges pénzügyi tervet.

 

A jogszerű és biztonságos működés, valamint a feladatok megvalósítása érdekében javaslom, hogy a Közgyűlés az előterjesztéshez mellékelt üzleti terv alapján biztosítsa az üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges forrásokat.

 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el!

 

Érd, 2018. december 14.

 

 

 

T. Mészáros András

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

1.    Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Sport Kft. 2019. évi üzleti tervét elfogadja.

2.    Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi működéséhez szükséges önkormányzati finanszírozást 358.140.000 Ft összegben a mellékelt üzleti terv szerinti ütemezésben a társaság részére biztosítja, és felkéri a polgármestert, hogy a Kft.-vel a vonatkozó szerződést aláírja.

3.     A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Sport Kft. üzleti tervében foglalt önkormányzati finanszírozás összegét az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.

 

Határidő: - a határozat továbbítására: 2018. december 23.

- költségvetési rendelet-tervezet előkészítése

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.