Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 18. pontja a helyi közösségi közlekedés biztosítását a helyi önkormányzatok helyben ellátandó közfeladatai körében szabályozza. Önkormányzatunk a helyi személyszállítási közszolgáltatást a VOLÁNBUSZ Zrt-vel 2015. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő határozott időre kötött Közszolgáltatási Szerződés alapján látja el. A helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális vagy elővárosi személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátását a Nemzeti Fejlesztési Miniszter az önkormányzattal 2018. december 31. napjáig kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja, az általa kiválasztott szolgáltató, a VOLÁNBUSZ Zrt. megbízásával.

 

A helyi menetrend szerinti közszolgáltatási szerződés határidejének lejártára tekintettel, az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007.EK rendelet 5. cikk (3) bekezdése és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (1)-(8) bekezdéseinek előírása alapján önkormányzatunk nyilvános pályázatot hirdetett meg a közszolgáltatás 2019. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő határozott időre történő ellátására.

 

A pályázatban megjelölt határidőre kizárólag a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1091 Budapest, Üllői út 131.) nyújtott be pályázatot. A pályázati eljárást a Közgyűlés a 201/2018.(X.25.) határozatával eredménytelennek nyilvánította, és a közszolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 2019. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszakra közvetlenül megbízta a személyszállítási közszolgáltatás ellátásával, a jelenleg hatályban lévő közszolgáltatási szerződés feltételeivel.

 

A VOLÁNBUSZ Zrt. a határozat átvételét követően 2018. november 15-én kelt válaszlevelében azt a tájékoztatást adta, hogy vállalja a megbízást, de felhívja a figyelmet, hogy a 2019-2020 évek vonatkozásában a helyi közlekedési feladatok ellátására a jelenleg érvényes közszolgáltatási szerződésben foglalt feltételekkel nincs módja.

 

 

 

A társaság a helyzet rendezésére az alábbi javaslatot tette:

 

A 2017-2018. évekre vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésekor a várható bevételek és ráfordítások akkori kalkulációja alapján társaságuk a helyi közlekedési feladatok önkormányzati ellentételezés nélkül történő ellátását vállalta, az esetleges finanszírozási igények rendezését nem kizárva, meglehetősen nagyvonalúan kezelve azt.  A 2017. évi beszámoló összeállításakor azonban már egyértelművé vált, hogy a közlekedési ráfordítások kedvezőtlen alakulása miatt önkormányzati finanszírozás szükséges. Az adott időszak feladatellátásához kapcsolódó finanszírozási igényt az önkormányzat csak részlegesen rendezte.

 

A VOLÁNBUSZ Zrt. igénye 10.729.000,- Ft volt, amelyet részben saját forrásból, részben támogatásból kívántunk részükre kifizetni. Az általunk igényelt pályázati forrást csak részben kaptuk meg, így a rendelkezésre álló 4.768.444,- Ft saját forrás mellett 2.008.000,- Ft pályázati támogatást utaltuk át, összesen 6.776.444,- Ft összegben. Ezért javaslom, hogy teljesítsük a Szolgáltató 2017. évi feladatellátáshoz kapcsolódó finanszírozási igényét, és   a fennmaradt 3.952.556,- Ft összeget az önkormányzat fizesse meg számára.

 

 

A 2019-2020. évekre vonatkozó pályázati ajánlatukban - indokolásuk szerint - szintén jól látható, hogy az Érd megyei Jogú Városban a helyi személyszállítási feladatok önkormányzati ellentételezés nélkül, változatlan szolgáltatás mellett nem láthatóak el.

 

A VOLÁNBUSZ Zrt. a fentiekre tekintettel megküldte a 2019-2020. évekre vonatkozó helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés tervezetét, amelyben vállalja, hogy a tevékenységet a hatályos, vonatkozó jogszabályok alapján, valamint a Szerződésben meghatározott feltételek szerint kínja ellátni. A Szerződés lényeges, főbb tartalmi elemeit az alábbiak szerint foglaljuk össze:

 

- A menetrendre vonatkozóan a Felek együttműködnek a forgalom lebonyolítását segítő intézkedések előkészítésében (különösen az utasszámlálás, valamint a forgalmi ellenőrzések terén). A menetrend módosítását bármely Fél kezdeményezheti, azonban a módosítások bevezetése a Közgyűlés jóváhagyásához kötött. Az utasok jogos igényeinek megfelelő menetrendi változtatások, a menetrend további racionalizálása a szerződés időtartama alatt is megvalósulhat, amelyet a Felek menetrend-módosításként szabályoznak. Felek a tevékenység igénybevételének áraira és feltételeire – a díjszabásra és a pótdíjakra – vonatkozóan megállapodnak, hogy a Szolgáltató a szerződés 5. számú mellékletében megállapított díjakat alkalmazza a helyi menetrendszerinti autóbuszos személyszállítás ellátása során.

 

- Az önkormányzat az illetékes Miniszterrel kötött megállapodás alapján Szolgáltató helyközi (elővárosi és regionális) járatainak városon belüli szakaszait is meghirdeti a helyi menetrendben és alkalmazza a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés díjait.

 

- A közszolgáltatás ellátása során a Szolgáltatót illeti meg a közszolgáltatásból származó és azzal összefüggő minden bevétel, valamint az önkormányzatnak a helyi közlekedéshez nyújtott állami támogatás. Abban az esetben, ha a Szolgáltatót megillető valamennyi bevétel nem fedezi a közszolgáltatási tevékenység ellátásának költségét és nem biztosít a szolgáltató részére 5 % nyereséget, a Szolgáltatót ellentételezés illeti meg.

 

- Az önkormányzat vállalja, hogy a Szerződés hatálya alatt, 2019. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő szolgáltatási időszakban havonta nettó 2.000.000 Ft ellentételezést fizet. A tárgyhavi ellentételezést az önkormányzat köteles havonta, a tárgynapot követően  a 10. számú melléklet szerint kiállított díjbekérő kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalással megfizetni, kivéve a Szerződés 7./b. pontjában szabályozott kifogás estét.

 

- A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítésről szóló beszámolójában köteles a tárgyévet követő év március 31-ig a 9. számú mellékeltben foglalt tartalommal a bevételeket, a ráfordításokat, valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereség összegét bemutatni az önkormányzatnak. Önkormányzat vállalja, hogy ha a 9. számú mellékletben foglalt minta szerint meghatározott tárgyidőszaki „Egyenleg” összegző sora esetlegesen negatív összeget – mint bevételekkel nem fedezett indokolt költséget – tartalmaz, az adatszolgáltatás kézhezvételét követő 8 napon belül Szolgáltató részére átutalja. Az adatszolgáltatás kézhezvételét követő 8 napon belül az önkormányzat írásban kezdeményezheti a kimutatott bevételekkel nem fedezett indokolt költségek részletekben történő megfizetését. Ebben az esetben Felek egyedi megállapodásban rögzítik a feltételeket.

 

- Önkormányzat vállalja, hogy a járati útvonalon az utak, autóbusz fordulók és megállóhelyek megfelelő állapotáról, a balesetmentes közlekedés feltételeiről gondoskodik (út és megállóhely burkolattakarítás, téli hóeltakarítás, csúszás mentesítés, egyéb akadályok elhárítása). Vállalja, hogy a nem önkormányzati kezelésben lévő utak kezelőit haladéktalanul felhívja a balesetmentes közlekedés feltételeinek biztosítására. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy ilyen akadályoztatás miatt Szolgáltató az érintett helyi járati forgalmat szünetelteti az akadály elhárításáig.

 

- A szerződést bármely fél azonnali hatállyal felmondhatja, a szerződéses kötelezettség súlyos megszegése esetén, a Szerződésben megjelölt esetekre nézve. Kiemelendő, hogy a Szolgáltató többek között abban az esetben jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az önkormányzat az ellentételezést a fizetési határidőre, valamint a felszólításban foglalt póthatáridőre nem teljesíti, és ennek teljesítésével kapcsolatban nem jön létre írásos megállapodás, továbbá ha a Szolgáltatót megillető anyagi juttatások, források, továbbá az autóbusz közlekedés fenntartását szolgáló megszerzett (megkapott) céltámogatást az önkormányzat felszólítás ellenére jogosulatlanul visszatartja.

 

 

Az előterjesztés mellékletében csatoltuk a VOLÁNBUSZ Zrt. által megküldött közszolgáltatási szerződést Érd Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül menetrend szerinti, helyi közforgalmú autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

 

 

Érd, 2018. december 13.

 

 

 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása tárgyában a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1091 Budapest, Üllői út 131.) által megküldött közszolgáltatási szerződést – Érd Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül menetrendszerinti, helyi, közforgalmú autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére – 2019. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig – a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

2. A Közgyűlés 201/2018. (X.25.) határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

„2. A Közgyűlés az eredménytelenül zárult pályázati eljárásra tekintettel a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés a), valamint (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (1091 Budapest, Üllői út 131.) 2019. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig közvetlenül megbízza a személyszállítási közszolgáltatás ellátásával.”

 

3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés és a helyi közlekedés regionális szolgáltatásokkal való ellátása tárgyában az illetékes miniszterrel új együttműködési megállapodás aláírására.

 

4. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő szolgáltatási időszakban havonta nettó 2.000.000 Ft ellentételezést biztosít a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság, mint Szolgáltató részére az 1. pontban szereplő közszolgáltatási szerződés alapján azzal, hogy amennyiben a szolgáltatás teljesítéséről szóló beszámolóban a tárgyidőszaki „Egyenleg” összegző sora esetlegesen negatív összeget – mint bevételekkel nem fedezett indokolt költséget – tartalmaz, az adatszolgáltatás kézhezvételét követő 8 napon belül Szolgáltató részére ezt az összeget átutalja.

 

 

Határidő: 2018. december 31.

 

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017. évi feladatellátáshoz kapcsolódó finanszírozási igényének teljesítésére, a fennmaradt 3.952.556,- Ft összeg megfizetésére a város 2018. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.

 

 

Határidő: 2018. december 31.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges