Tisztelt Közgyűlés!

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 54. § (12) bekezdésében foglaltak alapján a bizottságok tevékenységükről évente számot adnak a Közgyűlésnek. 

A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság ennek megfelelően elkészítette a 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót, amely az előterjesztés mellékletét képezi. 

Kérem, hogy a T. Közgyűlés a Bizottság beszámolóját fogadja el! 

Érd, 2018. január 19.

 

Fülöp Sándorné 

 

elnök

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

B E S Z Á M O L Ó 

a  Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2017. évi tevékenységéről 

A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a munkatervben szereplő, valamint a rendkívüli üléseket határozatképes létszámban megtartotta, melyre a 2017. évben kilenc alkalommal került sor. 

A Bizottság a Közgyűlés ülései elé kerülő, a környezetvédelem tárgykörét is érintő alábbi rendelet-tervezetet véleményezte: 

o  Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről. 

A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság mind a saját, mind a Közgyűlés hatáskörét érintő, alábbi témájú előterjesztéseket vitatta meg: 

o  Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2017. évi felhasználására;

o  Beszámoló a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2016. évi tevékenységéről;

o  Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2016. évi felhasználásáról;

o  Beszámoló az ebrendészeti telep 2016. évi működéséről;

o  Javaslat Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának elfogadására - „Local Agenda 21”;

o  Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kötelező közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól;

o  Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztására, valamint a pályázati határidők megállapítására;

o  Javaslat a  helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására. 

Az alábbi Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságot érintő előterjesztések is megtárgyalásra kerültek: 

o      Javaslat a 2016. évi Természet- és Környezetvédelmi Keretre beadott szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására;

o      Javaslat a Természet- és Környezetvédelmi Keret pályázat kiírására;

o      Javaslat a 2017. évi Természet- és Környezetvédelmi keretre benyújtott pályázatok elbírálására. 

A civil keretre kiírt pályázatnál a Természet- és Környezetvédelmi Keret esetében a felhasználható keretösszeg 1.500.000,- Ft volt. A keretre összesen nyolc pályázat érkezett, melyből a bizottság a pályázatok értékelését követően öt pályázatot talált érdemesnek arra, hogy megvalósításukat támogassa összesen 1.500.000,- Ft összegben. 

A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság az alábbi témákban kért az érintettektől tájékoztatót, illetve intézkedést:

·        A városban lévő illegális hulladéklerakás problémáját a bizottság szinte minden ülésen tárgyalta, a bizottság ülésein rendszeresen részt vett a Polgárőrség elnöke és a Városrendészeti Csoport vezetője.

·        Az ülések alkalmával visszatérő kérdés volt a karácsonyi időszakban történő fenyőfa árusítás után Érd területén illegálisan elhelyezett fenyőfák problémája.

·        Felhívta a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszűntetése utáni állapotok ellenőrzésére, javasolta az emberek szemléletmódjának alakítására irányuló felhívások kibocsátását.

·        Tájékoztatót kért a ”Te-szedd” mozgalomról.

·        Felhívta a figyelmet a levegő tisztaságának fontosságára, ezzel összefüggésben a faültetések szerepére. 

A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság aktívan részt vett a május 6-ai Városi Takarítási Nap megszervezésében és megrendezésében, illetve a szeptember 16-ai ”Te Szedd” mozgalom érdi megrendezésében. 

Összességében úgy ítélem meg, hogy a Bizottság munkája megfelelő volt, tagjai aktívan vettek részt az üléseken, a bizottsági munkában. 

Érd, 2018. január 19.

 

Fülöp Sándorné 

 

elnök