Tisztelt Közgyűlés!

Az Érdi Német Kultúr Egyesület (szervezeti nyilvántartási száma: 13020004888, adószáma: 18723957113, statisztikai számjel: 18723957949952913, képviselője: Kotroczóné Klopfer Terézia Anna (elnök)) a Budapest Környéki Törvényszék közhiteles nyilvántartása szerint a 2030 Érd Alsó u. 1-3. szám alatti székhellyel került bejegyzésre. 

Tekintettel arra, hogy az egyesület Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának székhelyét ténylegesen nem használja, illetve annak használathoz a Közgyűlés soha nem is járult hozzá, javasolom, hogy kezdeményezzük a nyilvántartó bíróságnál az Egyesület fenti székhelyének törlését. 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy fogadja el a határozati javaslatot! 

Érd, 2018. január 17.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

1.    Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2030 Érd Alsó u. 1-3. szám alatti ingatlanok tulajdonosi jogkörében eljárva kezdeményezi a Budapest Környéki Törvényszéknél az Érdi Német Kultúr Egyesület (szervezeti nyilvántartási száma: 13020004888, adó száma: 18723957113, statisztikai számjel: 18723957949952913, képviselője: Kotroczóné Klopfer Terézia Anna (elnök)) fenti címre bejegyzett székhelyének a közhiteles nyilvántartásból való törlését, miután az egyesület Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a székhelyét ténylegesen nem használja, illetve a használathoz Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nem járult hozzá.

2.    A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti döntések végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

Bizottsági véleményezés

Szociális és Egészségügyi Bizottság

2018.01.17.

8 igen szavazattal elfogadásra javasolja.