Tisztelt Közgyűlés!

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (a továbbiakban: „Program”) keretében városunkban az önkormányzat tulajdonában álló, Érd, Széchenyi tér 1. szám alatti 15253/4 helyrajzi számú Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium területén köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházásként „B” típusú tornaterem építése valósult meg.

A Kormány 1086/2014. (II.28.) határozatával rögzítette, hogy a Program keretében megvalósításra kerülő tantermek beruházója és építtetője egy erre a célra létrehozott központi költségvetési szerv a Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: „NSK”).

A létesítmény sikeres műszaki átadás-átvétele 2017. március 31-én megtörtént, melynek során a Felek megállapították, hogy a kivitelezés a köztük 2015. december 29-én létrejött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint valósult meg.

Az együttműködési megállapodás 1.1.3. pontja szerint a Létesítmény tulajdonjogi szempontból az ingatlan jogi sorsát osztja mind a hozzáépítés (Ptk. 5:68.§), mind a ráépítés (Ptk. 5:70.§) esetén.

Az NSK a beruházás átadás-átvételéről megállapodás-tervezetet nyújtott be Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, melyben befejezetlen beruházásként térítésmentes juttatás jogcímén 262.793.114,- Ft nettó beruházási értéken, illetve ezzel megegyező könyv szerinti értéken átadja a létesítményt.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet)28.§(1) bekezdése alapján vagyon tulajdonjogának vagy vagyoni értékű jognak az ingyenes megszerzéséről, vagyontárgy felajánlásának elfogadásáról a 25.§ szerint a tulajdonosi jogokat gyakorló jogosult dönteni. A Vagyonrendelet 25.§ (1) bekezdése értelmében nnettó 25 millió forint egyedi  forgalmi értékhatárt meghaladó vagyontárgy megszerzésével, átruházásával, megterhelésével, azon vagyoni értékű jog alapításával vagy egyéb módon történő hasznosításával, illetve nem önkormányzati vagyontárgyon vagyoni értékű jog megszerzésével kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatot a Közgyűlés teszi meg.

Kérem a T. Közgyűlést, tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg döntését! 

Érd, 2018. január 18.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 28.§ (1) és 25.§ (1) bekezdésében foglalt tulajdonosi jogkörében eljárva - az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium területén köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházásként megvalósult „Érd, Széchenyi tér 1. szám alatti ingatlanon „B” típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján” elnevezésű befejezetlen beruházást az építtető, átadó Nemzeti Sportközpontoktól (1146 Budapest, Hermina út 49.)  az önkormányzat részére térítésmentes juttatás jogcímén 262.793.114,- Ft nettó beruházási értéken, illetve ezzel megegyező könyv szerinti értéken átveszi, könyveibe bevezeti.

A Közgyűlés a térítésmentes vagyon átadás-átvételről szóló megállapodást jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

Bizottsági véleményezés

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

2018.01.23.

8 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

 

Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

2018.01.23.

8 igen szavazattal elfogadásra javasolja.