Tisztelt Közgyűlés!

 

A munka törvénykönyve 2012-es hatálybalépésével a korábbinál jóval kiszolgáltatottabbá váltak a munkavállalók, háttérbe szorultak korábbi jogaik, csökkent érdekérvényesítő képességük, a sztrájk szervezésének ellehetetlenítésével kivették a munkavállalók és szakszervezetek kezéből leghatékonyabb fegyverüket.

 

Egy, a mostanihoz nagyon hasonló munka törvénykönyvét módosító törvényjavaslatot már egyszer az előző parlamenti ciklusban, 2017-ben, Bánki Erik fideszes országgyűlési képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke T/15035. számon az Országgyűlés elé terjesztett. Az akkori törvényjavaslatot a nagy társadalmi felzúdulásnak köszönhetően végül a Fidesz levette napirendről és nem tárgyalta. Az akkori fideszes képviselők ígéretet tettek arra, hogy ilyen vagy hasonló szégyenteljes törvényjavaslat többé nem kerül a Parlament elé.

 

Már akkor is több szakszervezet tiltakozott a munka törvénykönyvének módosítása ellen, így a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ), a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ), Vasas Szakszervezeti Szövetség (VSZSZ), valamint az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT).

 

A munka törvénykönyve 2017. évi módosítása már akkor is csak a nagy munkáltatók érdekeit szolgálta volna, a munkavállalókét nem.

 

Az Országgyűlés a 2018. évi őszi ülésszakának végén Kósa Lajos, Szatmáry Kristóf fideszes országgyűlési képviselők – sajtóhírek szerint a kormány utasítására – újabb kísérletet tettek egy, a munkavállalókat még kiszolgáltatottabb helyzetbe hozó munkatörvénykönyv-módosításra, melyet a közvélemény csak „rabszolgatörvénynek” nevezett el. A Parlament elé terjesztett törvényjavaslatot – mely dolgozók százezreit érinti hátrányosan – a Ház 2018. december 12. napján vitatott körülmények között megszavazta, majd a köztársasági elnök aláírását követően – 2018. évi CXVI. törvényként – kihirdette.

 

A 2018. évi CXVI. törvény értelmében:

 

  • a jelenlegi 250 óráról 400 órára növelték az egy évben elrendelhető túlóra mértékét;
  • a jelenlegi 1 évről 3 évre növekedett a munkaidőkeret maximális időtartama;
  • 12 hónap átlagában heti 48 órára emelhető a rendes munkaidő maximális mértéke.

 

Mindezekből az következik, hogy a dolgozók jelentős részét a munkaadók szinte tetszésük szerint kötelezhetik a jövőben túlmunkára.

 

 

 

A munkaidőkeret három évre való emelése pedig azzal jár majd, hogy a munkáltatóknak ennyi idő áll a rendelkezésére ahhoz, hogy a dolgozókkal a túlórákat, illetőleg az egyenlőtlen munkaidő beosztásból eredő többlet munkaidőt elszámolják, illetve azokért cserébe szabadnapokat biztosítsanak.

 

A törvényjavaslat ellen hevesen tiltakoznak most is pl. a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ), a Vasas Szakszervezeti Szövetség (VSZSZ) a Magyar Köztisztviselők Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), és több más szakszervezet is.

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (3) bekezdése értelmében az egyszemélyes gazdasági társaságnál az egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.

 

Tekintettel arra, hogy a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságokban önkormányzatunk az egyedüli tag, lehetősége van arra, hogy a munkavállalók érdekeinek szem előtt tartásával utasítsa e társaságok vezetőit, hogy ne éljenek a munka törvénykönyve 2019. január 1. napjától hatályba lépő módosításaiban foglaltakkal: se a 250 óra (kollektív szerződés esetén 300 óra) rendkívüli munkaidőn felül elrendelhető túlmunkával, se a 3 éves munkaidőkeret alkalmazásával.

 

A fentieknek megfelelően javasoljuk, hogy a Közgyűlés utasítsa Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságainak vezető tisztségviselőit, hogy 250 óra (kollektív szerződés esetén 300 óra) rendkívüli munkaidőn felül ne kössenek túlmunka elrendelésére irányuló megállapodást. Kérjük a tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

 

Határozati javaslat

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat a munka törvénykönyve 2019. január 1. napján hatályba lépő egyes rendelkezései által biztosított intézkedések alkalmazásának mellőzésére” tárgyú előterjesztést, és a következő határozatot hozza:

 

A Közgyűlés mint a tulajdonosi jogok egyedüli gyakorlója – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (3) bekezdése alapján – utasítja Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit, hogy a rendkívüli munkaidőre vonatkozó szabályok alkalmazása során a naptári évenként 250 óra, kollektív szerződés esetén az évi 300 óra rendkívüli munkaidőt ne lépjék túl, „önként vállalt túlmunka” megnevezéssel sem, valamint 12 hónapnál hosszabb munkaidőkeretet ne alkalmazzanak.

 

A Közgyűlés ezen túlmenően felkéri az önkormányzat nem kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit, továbbá az önkormányzati intézményekben (különös tekintettel az Érdi Közterület-fenntartó Intézményre) és a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók vonatkozásában – a munkáltatói jogokat gyakorló polgármesteren keresztül – az intézményvezetőket és a jegyzőt a fentiek szerinti eljárásra.

 

A Közgyűlés ugyancsak felkér minden érdi székhelyű gazdasági társaságot, hogy hasonlóképp tekintsen el az említett munkajogszabályok alkalmazásától.

 

 

Érd, 2019. január 25.

 

 

 

Csornainé Romhányi Judit

képviselő

Dr. Csőzik László

képviselő

Dr. Havasi Márta

képviselő

Szűcs Gábor

képviselő