Tisztelt Közgyűlés!

 

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) Szabályozási Terv melléklete módosításának szükségességét az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

A 2018. december 20-i ülésen tájékoztattuk a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Modern Városok Program keretében a közeljövőben realizálódhat a jelentős települési gyűjtőút, a Tolmács utca teljes, Velencei út és 7. számú főút közötti szakaszának megépítése. A Közgyűlés 58/2018. (III.27.) számú határozata nyomán az út engedélyezési tervei elkészültek. Az engedélyezéshez, a kivitelezés mihamarabbi kezdéséhez szükség van a Tolmács u. Jegyző u. és 7. számú út közötti szakaszán a HÉSZ Szabályozási Terve módosítására.

A módosítási folyamat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) 42/A.§ szerinti állami főépítészi eljárás keretében zajlik.

A tervmódosítási dokumentáció 2018. decemberi közzétételét követően a Közgyűlés a 240/2018. (XII. 20.) határozatával döntött az állami főépítészi eljárásban az un. partnerségi egyeztetés lezárásáról. Ezt követően a Polgármester kérelmezte a tervek végső szakmai véleményezését a Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészénél.

Az Állami Főépítész előterjesztéshez csatolt záró véleményében jelzett észrevételeket a döntés-előkészítés során figyelembe vettük.

A Kormányrendelet 43.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében a településrendezési eszköz az elfogadást követő napon hatályba léphet. A rendelet elfogadásával és hatályba lépésével módosulnak a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet Szabályozási Terv mellékletének tervezéssel érintett részei.

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat eredményét egyebekben az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelentős települési gyűjtőút - Tolmács utca – megvalósíthatósága érdekében támogassa a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet Szabályozási Terv mellékletének módosítását!

 

 

Érd, 2019. január 25.

 

 

                                                                                             

 

 T. Mészáros András

 

 

tervezet

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

 

__/2019. (__.__.)

önkormányzati rendelete

 

az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról

szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet SZT-1 jelű szabályozási terve módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze, valamint a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

  1. Az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet SZT-1 jelű szabályozási tervének 8E szelvénye jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul.

 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                     T. Mészáros András                  

      jegyző                                                                                        polgármester