Tisztelt Közgyűlés!

 

 

 1. A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításának szükségességét az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

 

A Közgyűlés 2018. december 20-ai ülésén döntött a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői vonatkozásában az illetményalap 44.000 forintra történő emeléséről.

 

Az illetményalap emelésével összefüggésben tájékoztattam a T. Közgyűlés tagjait, hogy a központi költségvetésről szóló törvény ún. „kiegyenlítő bérrendezési alap” címen a 2019. évben összesen 11 milliárd forint előirányzatot különített el a bérrendezés biztosítására. A támogatás igénybevétele pályázati rendszerben történik, azzal, hogy a pályázati konstrukció részletszabályainak kidolgozása januárra várható.

 

Az már decemberben is ismert volt, hogy a támogatás differenciálására az egy lakosra jutó adóerő-képességtől, illetve, hogy az elismert hivatali létszám után kerül sor, és hogy az igénylés alapfeltételeként az önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az illetményalapot 2019-re legalább a pályázati kiírásban meghatározott összegben állapítja meg, de saját hatáskörben ennél magasabb összegről is dönthet. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, és 2019. december 31-ig használható fel.

 

A végleges pályázati kiírás 2019. január 15. napján jelent meg, amely az illetményalap összege tekintetében az alábbiak szerint rendelkezik:

 

„Az igénylés feltételeként a települési önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az illetményalapot 2019. vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) a Kttv.-ben rögzítetthez képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább46.380 forintban állapítja meg.”

 

Tekintettel arra, hogy az illetményalapnak legalább a fenti összegre történő emelése az igénylés feltétele, javaslom, hogy azt a Közgyűlés - 2019. január 1. napjára visszamenőlegesen - 46.500 forintban állapítsa meg.

 

A pályázat benyújtásának határideje 2019. január 25., a támogatásról szóló döntés határideje pedig 2019. február 28.

 

 1. A Kttv. 225 /L. § (1) bekezdése alapján a polgármesterek és alpolgármesterek foglalkoztatási jogviszonya tekintetében többek között alkalmazni kell a Kttv.-nek az idegennyelv-tudási pótlékra vonatkozó rendelkezéseit.

 

 

 

Tekintettel arra, hogy a nyelvpótlék a vonatkozó jogszabályok alapján az illetményükön felül illeti meg az alpolgármestereket, és a Rendelet elfogadásával a nyelvpótlék alapjául szolgáló illetményalap összege megváltozik, ezért az alpolgármesterek nyelvpótlékának változásáról is döntést kell hoznia a Közgyűlésnek.

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján előzetesen felmértük a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat eredményét az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezetet, valamint a határozati javaslatokat szíveskedjen elfogadni!

 

 

Érd, 2019. január 16.

 

 T. Mészáros András

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményének 2019. évi emeléséhez szükséges többlet előirányzatot a város 2019. évi költségvetésében biztosítja a 2019. évi költségvetési törvény által a „kiegyenlítő bérrendezési alap” címen kiírt pályázat terhére.

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a város 2019. évi költségvetésében a személyi juttatások előirányzatot ennek megfelelően terveztesse meg.

 

A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményének emeléséhez pályázatot nyújt be, egyúttal felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A Közgyűlés vállalja, hogy a köztisztviselői illetményalapot 2019. évre 46.500 forintban állapítja meg.  

 

Ezzel egyidejűleg a Közgyűlés a 237/2018. (XII.20.) határozatát visszavonja.

 

 

Határidő: 2019. január 25.

 

 

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a dr. Bács István alpolgármester illetményének megállapításáról szóló 263/2016. (XII.22.) határozatának 2. pontját alábbiak szerint módosítja:

 

„2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Bács István főállású alpolgármester részére 2019. január 1. napjától a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/K. § (1) bekezdésére figyelemmel, a 225/L. § (1) bekezdése, valamint 141. § (6) bekezdés b) pontja alapján havi 27.900 forint idegennyelv-tudási pótlékot állapít meg.”

 

 1. A határozat egyéb részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

 1. Ezzel egyidejűleg a Közgyűlés a 238/2018. (XII.20.) határozatát visszavonja.

 

 

Határidő: 2019. január 1.

 

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

 

 

Szavazás módja: titkos szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

 

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Simó Károly alpolgármester illetményének megállapításáról szóló 264/2016. (XII.22.) határozatának 2. pontját alábbiak szerint módosítja:

 

„2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Simó Károly főállású alpolgármester részére 2019. január 1. napjától a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/K. § (1) bekezdésére figyelemmel, a 225/L. § (1) bekezdése, valamint 141. § (5) bekezdés a) pontja alapján havi 23.250 forint idegennyelv-tudási pótlékot állapít meg.”

 

 1. A határozat egyéb részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

 1. Ezzel egyidejűleg a Közgyűlés a 239/2018. (XII.20.) határozatát visszavonja.

 

 

Határidő: 2019. január 1.

 

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

 

 

Szavazás módja: titkos szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

 

TERVEZET!

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

                                                                           

__/2019. (__.__.)

önkormányzati rendelete

 

 

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és

támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 1. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„1/A. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői vonatkozásában az illetményalap 2019. évben 46.500 forint.”

 

 1. § A Rendelet a 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

 

„(3) E rendeletnek a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló.../2019. (…..) önkormányzati rendelettel megállapított rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.”

 

 1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                              T. Mészáros András

                 jegyző                                                                                            polgármester