Tisztelt Közgyűlés!

 

A Közgyűlés 2015. októberi ülésén tárgyalta az akkor még Sóskút község területéhez tartozó honvédségi terület ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről szóló előterjesztést. A tárgyalások során kiderült, hogy szükség van a meglévő ingatlanok átosztására, mivel a  jelentős erdő művelési ágú területet nem adja tulajdonba a Magyar Állam. Azóta a közigazgatási határmódosítás is lezajlott, az érintett területek ma már Érd város közigazgatási területéhez tartoznak.

 

A Honvédelmi Minisztérium a fent említett  telekalakítást elvégeztette, és a földhivatal 2019. január 22-én az új helyrajzi számokat az ingatlan-nyilvántartásban kialakította. Eszerint, a  Magyar Állam tulajdonát képezik, és a Honvédelmi Minisztérium kezelésében vannak:

 

- a 0304/2 hrsz-ú, összesen 77,7101 hektár nagyságú , kivett lőtér, gyakorlótér megnevezésű,

- a 0304/3 hrsz-ú, összesen 1,7236 hektár nagyságú,  kivett magánút megnevezésű,

- a 0304/4 hrsz-ú, 13,8113 hektár nagyságú, kivett, telephely megnevezésű, „Natura 2000 terület”  védelem alatt álló ingatlanok,valamint

- a 0304/6 hrsz-ú, 13,4442 hektár nagyságú, kivett, telephely megnevezésű ingatlan, mely védettség alatt nem áll.

 

Az ingatlanok jövőbeli hasznosításával összefüggésben  a helyi építési szabályzat módosítását is célszerű lesz elvégezni azért, hogy megőrizhető legyen a jelenlegi Natura 2000 védettség alatt álló ökoszisztéma, természetközeli állapot, ugyanakkor megvalósítható legyen a munkahelyek létrehozására is irányuló ökoturisztikai, egyéb rekreációt, illetve szabadidő eltöltését biztosító célok megvalósítása, kutatóközpont, szerverpark funkciók kialakítása.  Mivel e funkciók az önkormányzat alapfeladatait is érintik, az ingatlanok tulajdonjogának a Magyar Államtól történő ingyenes megszerzése mindenképpen előnyös lenne a számunkra.

 

A volt honvédségi ingatlanok tulajdonjogának átadására vonatkozó igényünket már informálisan jeleztük a Modern Városok Program keretében 2015. július 3-án városunkban lezajlott miniszterelnöki látogatás során, amikor ígéretet kaptunk többek között ezen ingatlanok átadása lehetőségének megvizsgálására is. Ennek megfelelően a Magyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1504/2015. (VII.23.) Korm. határozat 4. b) pontja rögzítette, hogy a Kormány:

„b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg a volt honvédségi bázis Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának történő átadásának feltételrendszerét, és tegyen javaslatot a Kormány számára;”

Mindezek végrehajtása során tisztázódott, hogy a volt honvédségi ingatlanok önkormányzatunk részére történő átadásának gyakorlati akadálya nincs, ugyanis a Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére megküldött tájékoztatása szerint, azok honvédelmi célra feleslegesek.

 

Javaslom, hogy az ingatlanokat az alábbi közérdekű célok megvalósítása érdekében igényeljük:

 • a 0304/2 hrsz-ú ingatlant szabadidő, rekráció és sport célok megvalósítására. Ezen a területen kialakítható például tanösvény, mely tájékoztatást nyújthat a területen fellelhető növény és állatvilágról, így megőrizhető hosszútávon a jelenlegi ökoszisztéma is,
 • a 0304/3 hrsz-ú, út művelési ágú ingatlant a 0304/4 hrsz-ú telephely megközelítése miatt,
 • a 0304/4 hrsz-ú ingatlant a meglévő épületek hasznosításával kialakítandó tudáspark, szerverközpont, kutatóközpont létrehozására,
 • a 0304/6 hrsz-ú ingatlant a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló évi CXXXIX. törvény 2019. március 15-én hatályba lépő 5.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti sajátos területfelhasználású térségként sport, rekreációs funkciójú terület, és az azokhoz kapcsolódó beépítés céljára.

 

A vonatkozó jogszabályok szerint az ingatlanok átadását az állami szervek felé az alábbiak szerint lehet kezdeményezni:

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13. §-a és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján az állami vagyon tulajdonjoga helyi önkormányzat javára – törvényben, törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében – ingyenesen átruházható. A tulajdonjog átruházásának részletes szabályait az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) tartalmazza.

 

A Vhr. 50. § (2) bekezdése értelmében az ingyenes önkormányzati tulajdonba adási kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia, illetve ahhoz csatolni szükséges:

 

 1. a) a tulajdonba adásra vonatkozó igényt, megjelölve a felhasználási célt, valamint a segítendő feladatot és az azt előíró jogszabályi rendelkezést,

                                              

 1. b) az önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek - ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését,

 

 1. c) a Közgyűlés határozatát, amely az állami vagyon igényléséről hozott döntést tartalmazza,

 

 1. d) a védettség (örökségvédelmi, természetvédelmi, illetve Natura 2000) fennállása esetén annak megjelölését, valamint az ahhoz kapcsolódó kötelezettségek vállalását.

 

A fentieket tehát a Közgyűlésnek határozatba kell foglalnia, és az állami vagyon igényléséről szóló döntés mellett fel kell hatalmaznia a polgármestert, hogy az egyes jognyilatkozatokat az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos eljárás során megtegye.

 

Az Nvt 13.§- a értelmében:

 

 • Az önkormányzat az ingyenesen átadott ingatlan tulajdonjogát a megszerzéstől számított 15 évig nem idegenítheti el, és a juttatás céljának megfelelően köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni;
 • A hasznosításról az önkormányzat évente köteles beszámolni a vagyont átadó szervezet (MNV Zrt. ) felé;
 • A tulajdonba adott ingatlanon törvény erejénél fogva 15 évig elidegenítési tilalom áll fenn.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen!

 

Érd, 2019. február 22.

 

 

 

 T. Mészáros András

                         

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat I.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, Érden a 0304/2 hrsz alatt felvett, összesen 77,7101 hektár nagyságú, kivett lőtér, gyakorlótér megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

 

 1. Az ingatlant az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1., 2., 4., 11. és 15. pontjaiban meghatározott feladatainak /településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, helyi környezet- és természetvédelem, sport, ifjúsági ügyek/ ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és szabadidő, rekráció, valamint sport célok megvalósítására, egyéb rekreációs létesítmények (pl. szabadidőpark, tanösvény) elhelyezésére kívánja felhasználni.

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. Az ingatlan ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos költségek pénzügyi fedezete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

 

 1. Az önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt 0304/2 hrsz-ú ingatlan „Natura 2000” védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítését.

 

 1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 0304/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során valamennyi szükséges nyilatkozat megtételére, valamint az önkormányzati tulajdonba adásra vonatkozó megállapodás aláírására.

 

Határidő: a kezdeményezés továbbítására 30 nap, a további intézkedések, jognyilatkozatok      megtételére és a megállapodás aláírására folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat II.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, Érden a 0304/3 hrsz alatt felvett, összesen 1,7236 hektár nagyságú, kivett magánút megnevzésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

 

 1. Az ingatlant az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. és 2. pontjaiban meghatározott feladatainak /településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés/ ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és helyi közút céljára kívánja felhasználni.

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. Az ingatlan ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos költségek pénzügyi fedezete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

 

 1. Az önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt 0304/2 hrsz-ú ingatlan „Natura 2000” védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítését.

 

 1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 0304/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során valamennyi szükséges nyilatkozat megtételére, valamint az önkormányzati tulajdonba adásra vonatkozó megállapodás aláírására.

 

Határidő: a kezdeményezés továbbítására 30 nap, a további intézkedések, jognyilatkozatok megtételére és a megállapodás aláírására folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat III.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, Érden a 0304/ 4 helyrajzi számon felvett, 13,8113 hektár nagyságú, kivett, telephely megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

 

 1. Az ingatlant az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatainak /településfejlesztés, településrendezés/ ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a meglévő épületek hasznosításval kialakítandó tudáspark, szerverközpont, kutatóközpont létrehozása céljára kívánja felhasználni.

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. Az ingatlan ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos költségek pénzügyi fedezete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

 

 

 1. Az önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt 0304/4 hrsz-ú ingatlan „Natura 2000” védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítését.

 

 1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az érdi 0304/4 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során valamennyi szükséges nyilatkozat megtételére, valamint az önkormányzati tulajdonba adásra vonatkozó megállapodás aláírására.

 

Határidő: a kezdeményezés továbbítására 30 nap, a további intézkedések, jognyilatkozatok megtételére és a megállapodás aláírására folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

 

 

Határozati javaslat IV.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, Érden a 0304/ 6 helyrajzi számon felvett, 13,4442 hektár nagyságú, kivett, telephely megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

 

 1. Az ingatlant az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1., 2., 4., 11. és 15. pontjaiban meghatározott feladatainak /településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, helyi környezet- és természetvédelem, sport, ifjúsági ügyek/ ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és sport, rekreációs funkciójú területként, valamint az azokhoz kapcsolódó beépítés célra kívánja felhasználni.

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. Az ingatlan ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos költségek pénzügyi fedezete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

 

 

 1. Az önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt 0304/6 hrsz-ú ingatlan védettség alatt nem áll.

 

 1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az érdi 0304/6 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során valamennyi szükséges nyilatkozat megtételére, valamint az önkormányzati tulajdonba adásra vonatkozó megállapodás aláírására.

 

 

Határidő: a kezdeményezés továbbítására 30 nap, a további intézkedések, jognyilatkozatok megtételére és a megállapodás aláírására folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.