Tisztelt Közgyűlés!

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: törvény) 50.§ (2) bekezdésének a) pontja alapján a muzeális intézmény fenntartója „meghatározza és jóváhagyja a muzeális intézmény éves és középtávú feladatait, így különösen stratégiai tervét, munkatervét és beszámolóját, fejlesztési és beruházási feladatait”.

A stratégiai terv a Magyar Földrajzi Múzeum stratégiai feladatait megalapozó írott dokumentum, amely a törvényben meghatározott feladatok teljesítése érdekében - a múzeumi küldetésnyilatkozatban foglaltakhoz illeszkedve - elemzi a múzeum társadalmi és gazdasági környezetét, valamint három éves időtávban meghatározza a gyűjteménygyarapítás és a kulturális javakhoz való hozzáférés terén elérni kívánt stratégiai célokat. Emellett rögzíti a stratégiai célokhoz kapcsolódó intézkedéseket és számszerűsítve is meghatározza az elérni kívánt célok tervezett célértékeit, valamint a megvalósítás személyi, tárgyi és költségvetési feltételrendszerét.

 

Az intézmény a következő három évre (2019-2021) három fő stratégiai célt tűzött ki: A turisztikai vonzerő növelését, a tudományos központ és oktatási funkció erősítését, valamint Érd kulturális életében betöltött szerepének erősítését. A stratégiai terv ezeket a célokat elemzi, melynek szerves része a mellékletként csatolt kiállítási stratégia, kutatási stratégia, digitalizálási stratégia, marketingstratégia és a helytörténeti gyűjtemény középtávú stratégiája.

 

Tekintettel arra, hogy a múzeum éves feladatait a fenntartó az intézmény éves munkatervének jóváhagyásával határozza meg, a törvény előírásának megfelelve szükséges a középtávú stratégiai célok meghatározása, melyek a szakmai munka, a működés személyi, tárgyi és költségvetési feltételrendszerét alapozzák meg.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy jelen előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot!

 

Érd, 2019. február 15.

 

                                                                       Kéri Mihály

                                                                              elnök

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 50. § (2) bekezdésének a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva - a Magyar Földrajzi Múzeum 2019-2021. évre szóló stratégiai tervét elfogadja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a stratégiai terv megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetnek az önkormányzat költségvetésébe való betervezéséről - a jóváhagyott 2020-2021. évi munkatervek figyelembevételével - gondoskodjon.

 

 

Határidő: folyamatos

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.