Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontja alapján az önkormányzatok helyben ellátandó közfeladatai között szerepel az egészségügyi alapellátás. Az egészségügyi ágazat tekintetében az önkormányzat kötelező feladatait az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény részletezi.

 

Az önálló orvosi tevékenység végzésének kereteit az orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet határozza meg. Ezen jogszabályok teszik lehetővé, hogy az orvosok privát formában végezzenek alapellátási feladatokat az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján.

 

A fenti jogszabályok alapján a Közgyűlés 162/2014.(VI.26.) határozata alapján öt évre szóló feladat-ellátási szerződést kötött a Szép és Ép Fog Kft.-vel (a továbbiakban: társaság) a 11. számú vegyes fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására. A feladat-ellátási szerződés szerint a fogorvosi feladatokat személyesen ellátó orvos dr. Darvas Julianna fogorvos, aki a társaság alkalmazottja.

 

Tekintettel arra, hogy a szerződés a határozott időtartam eltelte miatt a közeljövőben megszűnik, az új szerződés megkötése érdekében megkerestük a fogorvost, aki úgy nyilatkozott, hogy tevékenységét a területi ellátási kötelezettség megtartásával folytatni szeretné változatlan feltételek mellett.

 

A fentiek érdekében tehát a társasággal feladat-ellátási szerződést kell kötni a 11. számú vegyes fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására, és a Közgyűlésnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

A Pest Megyei Kormányhivatal, Érdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a működési engedélyt abban az esetben adja ki az egészségügyi szolgáltató részére, ha a praxis működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítani tudja. Dr. Jenei András a társaság képviseletében nyilatkozott arról, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben meghatározott személyi feltételeknek megfelel, az előírt tárgyi eszközökkel (felszereléssel) rendelkezik, és azokat a továbbiakban is biztosítja.

Az alapellátási tevékenység folytatására alkalmas fogorvosi rendelőt a társaság továbbra is az Érd Budai út 3. fszt. 2. szám alatti bérleményben biztosítja változatlan rendelési időben. A helyettesek tekintetében történik változás, mely a feladat-ellátási szerződésben kerül feltüntetésre.

 

 

A hatályos jogszabályoknak megfelelően kidolgozott szerződés-tervezet tartalmi elemei a Magyar Orvosi Kamarával egyeztetésre kerültek. Az orvos az előírt szakmai követelményeknek továbbra is megfelel, panaszbejelentés a működésével kapcsolatban nem érkezett, ennek megfelelően javasolom a feladat-ellátási szerződés megkötését további öt éves időtartamra.

 

Kérem a Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására!

 

 

Érd, 2019. április 12.

 

 

 

Dr. Bács István

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társasággal (cégjegyzékszám: 13-09-150823, székhely: 2225 Üllő, Kossuth Lajos u 22.) feladat-ellátási szerződést köt 2019. július 5-étől öt évig terjedő határozott időtartamra a 11. számú vegyes fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására. A feladatot személyesen ellátó fogorvos: dr. Darvas Julianna.

 2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 3. A Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság a fogorvosi feladatok ellátására alkalmas orvosi rendelőt továbbra is az Érd, Budai út 3. fszt. 2. szám alatti ingatlanban biztosítja azzal, hogy a telephely működtetésével az önkormányzatot személyi, tárgyi, illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terhelheti.

 

 

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges