Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra köznevelési szerződést kötött a Beszélj Velem Alapítvánnyal (székhely: 1121 Budapest, Alkotmány u. 2.) öt fő sajátos nevelési igényű gyermek ellátására.

 

Mivel a szerződés a fenti határidőt követően meg fog szűnni, a köznevelési feladat folyamatos biztosítása érdekében szükségesnek tartom a megállapodás megújítását az alábbi indokok alapján.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) bekezdése alapján az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.

 

Az önkormányzatunk által fenntartott óvodákban jelenleg nem működik kis létszámú csoport. Két óvodában van lehetőség enyhe értelmi fogyatékos gyermekek ellátására, és ott is csak maximális csoportlétszám mellett. A sajátos nevelési igényű gyermekek részére kötelezően biztosítandó gyógypedagógiai ellátást külső szakemberek által tudjuk biztosítani, de az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy igény lenne olyan sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátására is, akik jelenleg nem helyezhetők el önkormányzati fenntartású óvodában.

 

A Beszélj Velem Alapítvány fenntartásában a városban működő KIPP-KOPP Óvoda évek óta fogad sérült vagy sajátos nevelési igényű gyermekeket, biztosítva a gyermekek speciális fejlesztéséhez szükséges feltételeket.

 

Dr. Kopp Miklósné, a Beszélj Velem Alapítvány elnöke írásban nyújtott tájékoztatása alapján a fenti intézményben továbbra is tudják vállalni a gyermekek ellátását, melynek térítési díja 2019. szeptember 1. napjától havi 65.000,- Ft/fő. A térítési díj tartalmazza a gyógypedagógiai, logopédiai ellátást, továbbá heti egy alkalommal biztosított szenzoros tornát.

 

 

 

 

 

A fentieket figyelembe véve, mind a jelenleg óvodai jogviszonyban álló gyermekekre, mind a jövőben várható szülői igényekre tekintettel indokoltnak tartom a köznevelési szerződés megkötését, annak rögzítése mellett, hogy az önkormányzat részére biztosított férőhelyek betöltésére kizárólag az önkormányzattal történt előzetes egyeztetés után kerülhet sor, és fizetési kötelezettség csak a betöltött férőhelyek után terheli az önkormányzatot.

A megállapodás az igényelt férőhelyek maximális feltöltése mellett éves szinten 3.900.000,- Ft kiadást jelent önkormányzatunk számára. (5 fő ellátása 5 x 65.000,- Ft/hó x 12 hó=3.900.000,- Ft).

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 29/A. § (2) bekezdése alapján a köznevelési szerződés érvényességi ideje legfeljebb öt év, a megállapodásra egyebekben a Polgári Törvénykönyv megbízásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Tekintettel arra, hogy a fent említett gyermekek óvodai nevelésének időtartama minimum három év, és a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai jogviszonya legtöbb esetben öt év is lehet, a szerződés időtartamát öt évben javaslom meghatározni.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására!

 

 

Érd, 2019. április 3.

 

 

 

Dr. Bács István

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. szeptember 1. napjától 2024. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra köznevelési szerződést köt a Beszélj Velem Alapítvánnyal (székhely: 1121 Budapest, Alkotmány u. 2.) öt fő sajátos nevelési igényű gyermek ellátására 65.000,- Ft/hó/fő szolgáltatási díj ellenében az alábbi feltételekkel:

 

  1. a) A szolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége kizárólag a betöltött férőhelyek után terheli az önkormányzatot;

 

  1. b) A férőhelyek betöltésére kizárólag az önkormányzattal történt előzetes egyeztetés után kerülhet sor.

 2. A szolgáltatás díjának összege 2019. évre összesen 975.000, - Ft, mely a 2019. évi költségvetés általános tartalékából kerül biztosításra. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés hatálya alatt a szolgáltatási díj forrását az önkormányzat mindenkori tárgyévi költségvetésében biztosítja.

 3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a köznevelési szerződés fentieknek megfelelő tartalommal történő aláírására.

 

 

Határidő: a szerződés aláírására – 2019. július 31.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.