Tisztelt Közgyűlés!

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41.§-a és 44/B. § (1) bekezdés e) pontja alapján kötelező önkormányzati feladat a gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyelet, gondozás, nevelés, foglalkoztatás és étkezés megszervezése a tanítási szünetekben azon iskolai oktatásban részesülő tanulók számára, akiknek a szülei munkavégzésük, betegségük, vagy egyéb ok miatt erről nem tudnak gondoskodni.

 

A fent leírt kötelezettségnek eleget téve, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan a nyári szünidő idejére idén is biztosítani kívánja a város általános iskoláskorú gyermekeinek napközbeni ellátását. A vonatkozó költségekre a város 2019. évi költségvetésében 7 millió forint került elkülönítésre, a tábor megrendezéséhez az önkormányzat tulajdonát képező Favágó u. 93-105. szám alatti ingatlan pedig továbbra is rendelkezésre áll.

 

Az eddigi gyakorlat alapján Érd város iskoláinak tantestülete dönthetett a tábor szervezésének felvállalásáról. Az elmúlt három évben az Érdi Bolyai János Általános Iskola nagy sikerrel rendezte meg a tábort, tartalmas időtöltést biztosítva a gyermekek részére. 2018 nyarán a táboroztatásban résztvevő gyermekek száma az első négy héten közel elérte a maximális létszámot, azaz a 120 főt. A nyolc hét alatt összesen 386 gyermek vette igénybe a tábort, egy gyermek átlagosan két hetet töltött ott.

 

Az idei évben az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola vállalja a pedagógiai-szakmai háttér biztosítását. A tábor pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátásával az elmúlt évekhez hasonlóan az Intézményi Gondnokságot javaslom megbízni.

 

A tábor időtartama alatt a gyermekek a programok biztosítása mellett napi háromszori étkezésben részesülnek.  Annak érdekében, hogy a tábori program színvonala megtartható legyen, javaslom, hogy a tábor teljes térítési díja 9.000,- Ft/hét összegben kerüljön meghatározásra.

 

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletünk 42. § (6) bekezdése alapján a szociálisan rászoruló gyermekek esetén lehetőség van arra, hogy a szülő kérelmére a gyermekétkeztetés térítési díjának 50%-át az önkormányzat átvállalja.

 

 

Az adott tábori turnus megkezdése előtti héten - amennyiben szabad kapacitással rendelkezünk, - a férőhelyekre felvehetőek a nem érdi lakóhellyel rendelkező gyermekek is. Esetükben kérem, hogy a Közgyűlés a térítési díjat az önköltség figyelembevételével 17.000,- Ft/fő/hét összegben határozza meg.

 

A tábor tervezett időtartama nyolc hét, 2019. június 24-étől augusztus 16-áig tart. A közegészségügyi hatóság által engedélyezhető maximális gyermeklétszám 120 fő, melyhez egy táborvezető, öt pedagógus és egy technikai alkalmazott biztosítása szükséges. A költségvetés-tervezet ennek figyelembevételével készült.

 

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola igazgatója és az Intézményi Gondnokság vezetője által benyújtott programtervezet és költségvetés-tervezet az előterjesztés mellékleteként megtekinthető.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a nyári napközis tábor megrendezésére tett javaslatot!

 

 

 

Érd, 2019. április 4.

 

 

 

                                                                                                       Kéri Mihály

                                                                                                             elnök

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. június 24. és augusztus 16. közötti nyári napközis tábor megrendezésével az Intézményi Gondnokságot bízza meg. A tábor pedagógiai-szakmai hátterét az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola biztosítja a határozat melléklete szerinti programokkal.

 2. A nyári napközis tábor megvalósításáról szóló szakmai, illetve pénzügyi beszámolót a táborvezető és az Intézményi Gondnokság vezetője legkésőbb 2019. október 15-éig köteles benyújtani.

 3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetés 20. számú mellékletében a tartalékok és keretek előirányzatai soron rendelkezésre álló, nyári napközis tábor lebonyolításához szükséges 7 millió forint összegű előirányzatnak az Intézményi Gondnokság költségvetésébe történő átvezetéséről gondoskodjon.

 4. A Közgyűlés a nyári napközis tábor térítési díjának összegét 2019. évben 9.000,- Ft/fő/hét összegben határozza meg, amelyet a szülők – a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 42. §-a alapján megállapított gyermekétkeztetés térítési díj kedvezményének figyelembe vételével – a jelentkezéssel egyidejűleg az Intézményi Gondnokságnak (Érd, Budai út 14.) fizetnek meg.

 5. A szabad férőhelyekre felvehető nem érdi lakóhellyel rendelkező gyermekek részére a Közgyűlés a térítési díjat 17.000,- Ft/fő/hét összegben határozza meg.

 

Határidő: fentiek szerint

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.