Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. egyedüli tulajdonosa a társaság felügyelőbizottsága tagjainak Dr. Fodróczy Gézát, Hudák Ágnest és Dózsa Györgyöt választotta meg határozott időre 2019. május 1. napjáig.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága – ha törvény eltérően nem rendelkezik – három természetes személyből áll.

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:121. § (2) bekezdése szerint a felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre szól. A Ptk. 3:122. § (1) bekezdése értelmében a felügyelő bizottság saját tagjai közül választ elnököt.

 

Tekintettel a jelenlegi felügyelőbizottsági tagok eddigi eredményes tevékenységére, javasolom, hogy a Közgyűlés további öt évre - 2019. május 2. napjától 2024. május 2. napjáig válassza meg a jelenlegi felügyelőbizottsági tagokat.

 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy fogadja el a határozati javaslatot!

 

 

Érd, 2019. április 16.

 

 T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) alapítója, a Társaság Felügyelőbizottsági tagjának megválasztja 2019. május 2-től 2024. május 2-ig Dr. Fodróczy Gézát, Hudák Ágnest és Dózsa Györgyöt.

 

  1. Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának (továbbiakban: Alapító Okirat) XI.6. pontja az alábbiakra módosul:

 

„6. A társaság Felügyelő Bizottsága 2019. május 2. napjától 2024. május 2. napjáig:

 

Név: Dr. Fodróczy Géza

Név: Hudák Ágnes

Név: Dózsa György

 

A Felügyelő Bizottság tagjai feladatukat ingyenesen látják el.

 

A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelő Bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

A felügyelőbizottsági tagsági megbízás megszűnésére az ügyvezetői megbízás megszűnésére vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni.”

 

 

  1. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.

 

 

Határidő: a határozat továbbítására – 30 nap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Szavazás módja: titkos szavazás, minősített többség szükséges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. melléklet a _/2019. (IV.25.) önkormányzati határozathoz

 

Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 

(2030 Érd, Budai út 16-18.)

 

 

 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:

 

…/2019.(IV.25.) alapítói határozat

 

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a társaság felügyelőbizottsági tagjának öt éves határozott időtartamra 2019. május 2. napjától 2024. május 2. napjáig Dr. Fodróczy Gézát, Hudák Ágnest és Dózsa Györgyöt választja meg.

 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratának (továbbiakban Alapító Okirat) XI.6.  pontját az alábbiakra módosítja:

 

„6. A társaság Felügyelő Bizottsága 2019. május 2. napjától 2024. május 2. napjáig:

 

Név: Dr. Fodróczy Géza

Név: Hudák Ágnes

Név: Dózsa György

 

A Felügyelő Bizottság tagjai feladatukat ingyenesen látják el.

 

A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelő Bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A Felügyelő Bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

A felügyelőbizottsági tagsági megbízás megszűnésére az ügyvezetői megbízás megszűnésére vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni.”

 

Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

 

Érd, 2019. április 25.

 

 

………..........................................

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képv.: T. Mészáros András polgármester

 

A jelen okiratot készítettem és Érden, 2019. április 25. napján ellenjegyzem: