Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Sárközi Lajos azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a napközis tábor területén lévő főépületben biztosítsunk a romák egy csoportjának használati jogosultságot.

 

A kérelem szerint a tábor területén lévő ebédlőben szeretnének vasárnap délelőttönként roma kulturális hagyományőrző és hitéleti tevékenységet folytatni, mellyel összefüggésben vállalnák, hogy a rendezvényeket a szomszédok zavarása nélkül tartják meg, egyúttal biztosítékul 500.000,-Ft kauciót előzetesen megfizetnek. Az ingatlanba való bejutást, illetve a használatot követően az ingatlan bezárását, minden alkalommal az Érd Városi Polgárőr Egyesület biztosítja, és abban az esetben, ha az ingatlanon önkormányzati rendezvény kerül lebonyolításra, az elsőbbséget élvez az ingatlan használata tekintetében.

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény (továbbiakban: Nvt.) 11. § (13) bekezdése szerint, a nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.

 

A fent kérelmezett használat összhangban van a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX tv. (továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában rögzített kulturális szolgáltatás, helyi közművelődés támogatása és a 16. pontban rögzített nemzetiségi ügyek helyben ellátandó közfeladatokkal.

 

Az Mötv. 108. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon birtoklása, használata, hasznai szedésének joga, fenntartása, üzemeltetése, létesítése, fejlesztése, valamint felújítása csak e törvényben és a nemzeti vagyonról szóló törvényben szabályozott módon engedhető át másnak.

Az Mötv. 108/B. § b) pontja szerint, az Nvt. 11.§ (16) bekezdése szerinti versenyeztetés mellőzhető, ha az önkormányzati vagyon használatát biztosító, határozott idejű szerződés tartama a 90 napot nem haladja meg.

 

Fentiek alapján javaslom, hogy az napközis tábor főépületének ebédlő helyiségét és a mellékhelyiségeket 2019. május 5-étől 2021. január 17-éig roma kulturális hagyományőrzés és hitéleti tevékenység céljára, kizárólag vasárnapi napokon, délelőtt 8-12 óra közötti időszakra adjuk ingyenes használatba.

 

A szerződésben rögzítésre kerül, hogy amennyiben megállapítást nyer, hogy a használó a hatályos jogszabályok alapján, a célhoz kötött használatra vonatkozó előírásnak részben vagy egészben nem tesz eleget, az önkormányzat felszólítására, az abban meghatározott határidőig köteles a jogsértő állapotot megszüntetni. A jogsértő állapot megszüntetésére szabott határidő elmulasztása esetén az önkormányzat jogosult a szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan felmondani.

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 27. §-a</SPAN> alapján önkormányzati vagyon ingyenes átruházása, ingyenes használatba adása illetve ilyen vagyonon vagyoni értékű jog alapítása kizárólag a Közgyűlés minősített többséggel elfogadott döntésével történhet. A döntés kizárólag törvény által meghatározott esetben lehetséges.

 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, és fogadja el a határozati javaslatot!

 

 

Érd, 2019. április 18.

 

 

 T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdése alapján - a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában rögzített kulturális szolgáltatás, helyi közművelődés támogatása, valamint a 16. pontban rögzített nemzetiségi ügyek helyben ellátandó közfeladata ellátásának céljára - térítésmentes használatba adja az önkormányzat tulajdonát képező, érdi 734 és 735 hrsz-ú ingatlanokon álló, napközis tábor főépületében lévő ebédlő helyiséget, és a mosdó helyiségeket Sárközi Lajos, alatti lakosnak az alábbi feltételekkel:

 

  • Az ebédlő kizárólag roma kulturális hagyományőrző és hitéleti tevékenység céljára használható 2019. május 5-étől 2021. január 17-éig, kilencven vasárnapi napon délelőtt 8-12 óra között;

 

  • Az ingatlanra való bejutást minden alkalommal az Érdi Polgárőr Egyesület biztosítja, illetve a program végén zárja az ingatlant. A használó tevékenységét a szomszédos ingatlantulajdonosok indokolatlan zavarása nélkül végezheti;

 

  • A tevékenységhez szükséges eszközök az ingatlanban nem tárolhatók, használó a helyiségeket (ebédlő, mosdó) minden alkalommal rendezett, kitakarított állapotban köteles átadni az Érdi Polgárőr Egyesület képviselőjének;

 

  • Amennyiben megállapítást nyer, hogy a használó a hatályos jogszabályok alapján a célhoz kötött hasznosításra vonatkozó előírásnak részben vagy egészben nem tesz eleget, az önkormányzat felszólítására, az abban meghatározott határidőig a jogsértő állapotot köteles megszüntetni. A jogsértő állapot megszüntetésére szabott határidő elmulasztása esetén, az önkormányzat jogosult a szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan felmondani.

 

 

Határidő: szerződés aláírásra - 2019. május 5.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges