Tisztelt Közgyűlés!

 

Önkormányzatunk a „komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Érd Város térségében különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című KEHOP-3.2.1-15-2016-00008 azonosítószámú projekt megvalósításához összesen 17 db hulladékgyűjtő- és szállító jármű adásvétel útján történő beszerzéséről gondoskodott, összesen 697.012.331,- Ft + ÁFA értékben.

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja alapján az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatkörébe tartozik a hulladékgazdálkodás. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása céljából a Közszolgáltatóval hatályos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik (továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés).

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt.) 11. § (10)  bekezdése alapján  a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető. Az Nvt. 11. § (17) bekezdése szerint mellőzhető a versenyeztetés abban az esetben, ha a hasznosítás jogszabályban előírt állami vagy önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet javára történik. A hasznosításra irányuló szerződés határozatlan vagy legfeljebb 15 éves határozott időre köthető. Ezen szabályok alapján megállapítható, hogy a 17 db hulladékgyűjtő- és szállító jármű hasznosítására elsősorban a Közszolgáltatási szerződéssel rendelkező közszolgáltató részére történő bérbeadás útján kerülhet sor.

Javaslom, hogy a járművek bérleti díjaként 1.250.000,- Ft + ÁFA/hó összeg kerüljön megállapításra, mely összeg megegyezik a gépjárművek 20 éves időtartamra számított amortizációs értékcsökkenésének 50 %-ával, és a Társaság számára is kigazdálkodható költséget jelent.

 

Javaslom továbbá, hogy határozatlan idejű bérleti szerződés jöjjön létre az önkormányzat és a Társaság között.

 

Érd, 2019. április 18.

 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, a határozat 1. számú mellékletében részletesen körülírt 17 db hulladékgyűjtő- és szállító járművet határozatlan időre bérbe adja az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak 1.250.000,- Ft + ÁFA / hó bérleti díj ellenében.

 2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal a bérleti szerződést aláírja.

 

 

Határidő: a szerződés aláírására – 30 nap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

 

 

Sorsz.

Alváz

Felépítmény

Jelleg

Alvázszám

1.     

RENAULT T 460

nyerges vontató

VF611A167KD029459

2.     

RENAULT C 460

HOOKLIFT S - 20

görgős konténerszállító + daru

VF630M16XKD002432

3.     

RENAULT C 460

HOOKLIFT S - 20

görgős konténerszállító + daru

VF630M161KD002433

4.     

RENAULT C 380

HARD PRESS F 20 –I

tömörítős hulladékgyűjtő

VF630M167KD002503

5.     

RENAULT C 380

HARD PRESS F 20 –I

tömörítős hulladékgyűjtő

VF630M161KD002514

6.     

RENAULT C 380

HARD PRESS F 20 –I

tömörítős hulladékgyűjtő

VF630M164KD002507

7.     

RENAULT C 380

HARD PRESS F 20 –I

tömörítős hulladékgyűjtő

VF630M167KD002498

8.     

RENAULT C 380

HARD PRESS F 20 –I

tömörítős hulladékgyűjtő

VF630M169KD002504

9.     

RENAULT C 380

HARD PRESS F 20 –I

tömörítős hulladékgyűjtő

VF630M166KD002430

10.               

RENAULT C 380

HARD PRESS F 20 –I

tömörítős hulladékgyűjtő

VF630M168KD002476

11.               

HÜFFERMANN HKA

pótkocsi

W09HKA1870KH15095

12.               

HÜFFERMANN HKA

pótkocsi

W09HKA1870KH15096

13.               

STAS

mozgópadlós félpótkocsi

YE6S300ZXK0000526

14.               

IVECO ML 150E25W

HARD PRESS F 10 – I

tömörítős hulladékgyűjtő

ZCFB71LJ002689159

15.               

IVECO ML 150E25W

HARD PRESS F 10-I

tömörítős hulladékgyűjtő

ZCFB71LJ702689160

16.               

RENAULT D18 WIDE

SKH 12000 ATT

kétkaros láncos konténerszállító

VF620J167KB000739

17.               

IVECO Daily 70C15

Dhollandia DH-LMA.08

platós emelőhátfalas

nincs adatom

 

 

 

                                                                 

 

BÉRLETI SZERZŐDÉS

 

 

 

amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113,; adószám: 15731254-2-13; képviseletében: T. Mészáros András polgármester) (továbbiakban: Önkormányzat),

 

másrészről az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Sas utca 2.; telephely: 2030 Érd, Fehérvári út 69/B., Cg.: 13-09-160121; adószám: 24166324-2-13; statisztikai számjel: 24166324-3811-572-13; KÜJ: 103 073 633; KTJ: 100 478 911 (2030 Érd, Fehérvári út 69/b.) és 101 304 130 (2030 Érd Sas u. 2.)), , mint Közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató), képviseli: dr. Boldog Anna ügyvezető; - együttesen: Felek - között a mai napon az alábbi feltételek mellett:

 

 

Előzmények

 

Az Önkormányzat a „komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Érd Város térségében különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2016-00008 azonosítószámú projekt megvalósításához összesen 17 db hulladékgyűjtő- és szállító jármű adásvétel útján történő beszerzéséről gondoskodott.

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 19. pontja alapján az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatkörébe tartozik a hulladékgazdálkodás. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 33. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat (továbbiakban: hulladékgazdálkodási közfeladat) ellátása céljából a Közszolgáltatóval hatályos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik.

 1. Szerződés tárgya

 

 1. Önkormányzat 2019. május 1. napjától bérbe adja határozatlan időtartamra, a Közszolgáltató pedig bérbe veszi az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, jelen szerződés mellékletében részletesen felsorolt 17 db hulladékgyűjtő- és szállító járművet (továbbiakban: Gépjárművek) a Hulladékgazdálkodási Közfeladat ellátása céljából.
 2. Jelen szerződés a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (továbbiakban: Nvtv.) 11.§ (17) bekezdése alapján versenyeztetés nélkül jött létre.

 

 1. Bérleti díj

 

 1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a gépjármű bérleti díjaként Közszolgáltató 1.250.000,- Ft + ÁFA / hó, azaz egymillió-kettőszázhuszonötezer forint + ÁFA / hó bérleti díjat köteles fizetni Önkormányzatnak, az 1. pontban megjelölt időponttól kezdődően negyedévente előre a negyedév első hónapjának 10. napjáig, a kibocsátott számla ellenében, átutalással az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt. Banknál vezetett 12001008-00209494-00100001 számlájára. A felek a bérleti díjat évente december 31-ig felülvizsgálhatják.
 2. Amennyiben Közszolgáltató a II. 1. pont szerinti bérleti díj megfizetésével késedelembe esik, köteles a Ptk. szerinti, a gazdálkodó szervezetek között fennálló pénztartozásra vonatkozó késedelmi kamattal növelten azt megfizetni az Önkormányzat részére.

      

 

 • Önkormányzat kötelezettségei

 

 1. Önkormányzat a szerződés aláírásának a napján a Gépjárműveket Közszolgáltató birtokába adja, amely azokat hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása céljából korlátozásmentesen használhatja.
 2. Önkormányzat szavatol azért, hogy az átadáskor a Gépjárművek műszakilag alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, illetve azért, hogy harmadik személynek a Gépjárművekre vonatkozóan nincs olyan joga vagy igénye, amely a használatot akadályozná, korlátozná vagy kizárná.
 1. Közszolgáltató kijelenti, hogy a Gépjárműveket kipróbálta, azok teljes műszaki tulajdonságáról és kezeléséről őt Önkormányzat részletesen tájékoztatta.
 2. Önkormányzat a Gépjárművekre biztosított eladói garanciális jogokat a Közszolgáltatóra engedményezi.

 

 1. Közszolgáltató kötelezettségei
 2. A Közszolgáltató köteles a Gépjárműveket és tartozékaikat kellő gondossággal a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A Közszolgáltató jogosult harmadik személy részére a Gépjárműveket használatba adni, de az Önkormányzattal szemben ugyanolyan felelősséggel tartozik, mintha azokat maga használta volna.

 

 1. A Közszolgáltató vállalja,
 2. a) hogy a jelen szerződésben és jogszabályban előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
 3. b) a Gépjárműveket a szerződéses előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
 4. c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.
 5. A Közszolgáltató ezen túlmenően köteles
 6. a) a Gépjárművek fenntartásával és üzemeltetésével (üzemanyag, kenőanyag, stb.) együtt járó valamennyi költséget viselni;
 7. b) a Gépjárműveket karbantartani, annak szervízelését szakszervizben, saját költségén elvégeztetni, a szervizkönyveket szabályszerűen vezetni;
 8. c) a Gépjárművekre a szükséges biztosítási díjat (kötelező gépjármű felelősség biztosítás, teljes körű CASCO) megfizetni, a szükséges kárügyintézést lefolytatni;
 9. d) eladói garanciális jogokat szabályszerűen érvényesíteni;
 10. e) a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni;
 11. f) az Önkormányzatot a Gépjárművekkel kapcsolatos káreseményekről haladéktalanul tájékoztatni;
 12. g) évente egyszer, május 31. napjáig a gépjárművek hasznosításának módjáról, valamint azok állapotáról az Önkormányzatnak írásban beszámolni;
 13. h) jogszabályban előírt nyilvántartási kötelezettségét teljesíteni;
 14. i) az Önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatni arról a körülményről, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – az Önkormányzattal közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek;
 15. j) az Önkormányzat kérésére a Gépjárművekről haladéktalanul adatot szolgáltatni.

 

 1. A szerződés megszűnése, felmondása
 2. Jelen szerződés határozatlan időre szól. Szerződő felek bármelyike jogosult 60 nap felmondási idővel jelen szerződést egyoldalúan indokolás nélkül felmondani.

 

 1. Azonnali hatályú felmondásnak van helye abban az esetben, hogyha bármelyik fél a szerződésben írt kötelezettségeket megszegi, és a szerződésszegést írásbeli felszólítás ellenére sem szünteti meg, vagy ismételten szerződésszegést követ el. A Szerződő Felek ilyen szerződésszegésnek tekintik különösen azt, ha
 2. a Közszolgáltató a bérleti díjat határidőre nem fizeti meg és azt írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy ismételten késedelembe esik a bérleti díj megfizetésével,
 3. a Közszolgáltató a Gépjárműveket nem az 1. pont szerinti közfeladat ellátására, vagy nem rendeltetésszerűen használja, egyéb módon rongálja,
 4. az Önkormányzat határidőre nem vagy nem teljes körűen adja át a Gépjárműveket a Közszolgáltató részére.

 

 1. Az Önkormányzat kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja jelen szerződést, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – az Önkormányzattal közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.

 

 1. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Közszolgáltató köteles a Gépjárműveket a rendes amortizációnak megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, tisztán, az összes átadott tartozékával együtt az Önkormányzat részére visszaadni.

 

 

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

 1. Közszolgáltató kijelenti, hogy az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpont szerint átlátható szervezetnek minősül, és kötelezettséget vállal arra, hogy átlátható szervezeti minőségében bekövetkezett változás esetén haladéktalanul tájékoztatja az Önkormányzatot.
 2. Jelen szerződés létrejöttéről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a ………………. számú határozatával döntött.
 3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az Nvtv. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

 

 

Érd, 2019. április …..

 

 

 

 

 

Társulás képviseletében

Közszolgáltató képviseletében

T. Mészáros András

Dr. Boldog Anna

Elnök

ügyvezető