Tisztelt Közgyűlés!

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 49. § (3a) bekezdésben foglaltak szerint, a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

 

Az éves ellenőrzési jelentés célja, hogy átfogó képet adjon:

- a belső ellenőrzési rendszer működéséről,

- a független belső ellenőrzés 2018. évi feladatellátásáról, és

- a belső ellenőrzés során tett belső ellenőri ajánlások, javaslatok hasznosulásáról.

 

 

A belső ellenőrök feladatköri és szervezeti (funkcionális) függetlensége biztosított volt. A Belső Ellenőrzési Csoport engedélyezett létszáma három fő, amelyből egy fő feladata az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények belső ellenőrzésének ellátása.

 

Az intézmények belső ellenőrzését ellátó belső ellenőr 2018. június 22-től akadályoztatva volt a munkavégzésben. Tekintettel arra, hogy a munkakör határozott idejű betöltésére nem volt a pályázati kiírásnak megfelelő pályázó, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kockázatelemzéssel alátámasztott 2018. évi belső ellenőrzési terveit, - amit a Közgyűlés a 332/2017. (XII.21.) számú határozatában hagyott jóvá - a Közgyűlés 2018. november 29-i ülésén a 234/2018. (XI.29.) számú határozatában módosította.

A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény belső ellenőrét az intézmény polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatta.

A belső ellenőröknek az ellenőrzési tevékenység folytatásához az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 70.§ (4)-(5) bekezdésében előírt regisztrációi érvényesek voltak.

 

A belső ellenőrzések szakszerű végrehajtása, és a jogszabályi változások követése érdekében a belső ellenőrök részt vettek a kötelező szakmai képzéseken és a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete szervezésében meghirdetett gyakorlati szemináriumokon. A kötelező államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési, és a közszolgálati képzéseket e-learning képzés keretében teljesítették.

 

  • Az Érdi Közterület-fenntartó Intézménynél a két tervezett belső ellenőrzés került lebonyolításra, rendkívüli (soron kívüli) ellenőrzés és tanácsadás nem volt;
  • Az Intézményi Gondnokságnál egy tervezett belső ellenőrzés mellett, rendkívüli (soron kívüli) ellenőrzésre egy alkalommal került sor, tanácsadás nem volt;
  • A Szociális Gondozó Központban az egy tervezett belső ellenőrzés mellett, tanácsadásra és rendkívüli (soron kívüli) ellenőrzésre nem került sor;
  • A Polgármesteri Hivatalnál tizenkilenc tervezett belső ellenőrzési feladat és egy soron kívüli ellenőrzés került végrehajtásra. Ebből két ellenőrzés az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok, hat ellenőrzés az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények, tizenkét ellenőrzés a Polgármesteri Hivatal tevékenységeire A bizonyosságot adó belső ellenőrzési tevékenység ellátása mellett tanácsadói tevékenység ellátására a belső ellenőrök nem kaptak megbízást.

 

A Belső Ellenőrzési Csoport összesen huszonhárom tervezett és két soron kívüli ellenőrzést folytatott le, tanácsadói tevékenységet nem végzett. A feladatok végrehajtásához külső szakértő bevonására nem került sor.

 

A Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben négy tervezett belső ellenőrzést hajtottak végre.

 

Az ellenőrzések során összeférhetetlenségi eset nem fordult elő.

 

Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán belső ellenőrzési javaslat nem volt.

 

Összegzésként megállapítható, hogy a belső ellenőrök a Bkr. alapján és a Belső ellenőrzési kézikönyv előírásainak megfelelően végezték munkájukat. Az éves ellenőrzési jelentések a Bkr. 48. §-ában foglaltaknak megfelelően, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató alkalmazásával készültek. A „2018. Terv-Tény” megnevezés alatt csatolt további mellékletek az éves ellenőrzési jelentéshez javasolt NGM útmutató alapján kerültek összeállításra, melyek az intézmények belső ellenőri erőforrásáról, a belső ellenőrzések csoportosításáról és a belső ellenőrzéshez kapcsolódó tevékenységekről adnak számszerűsített információt.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a 2018. évi belső ellenőrzési jelentéseket fogadja el!

 

 

Érd, 2019. április 18.

 

 

 T. Mészáros András

           

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzati költségvetési szervek 2018. évi belső ellenőrzési jelentését – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja.

 

A határozat mellékletei:

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2018. évi belső ellenőrzési jelentése;
  2. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2018. évi belső ellenőrzési jelentése;
  3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2018. évi belső ellenőrzési jelentése;
  4. Intézményi Gondnokság 2018. évi belső ellenőrzési jelentése;
  5. Szociális Gondozó Központ 2018. évi belső ellenőrzési jelentése.

 

 

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.