Tisztelt Közgyűlés!

 

Önkormányzatunk 2006. február 27-én kötött Együttműködési Megállapodást a víz- és csatorna közszolgáltatás ellátására az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft.-vel, illetve ezzel egyidejűleg került sor a bérleti szerződés megkötésére is a víziközmű eszközök használata vonatkozásában.

A Társaság által az önkormányzati tulajdonú víziközmű eszközökért fizetett bérleti díjat az önkormányzat a fenti megállapodás alapján köteles a Vízügyi Építési Alapba helyezni, melynek bevételei a víziközmű-hálózat és kapcsolódó műtárgyak, berendezések rekonstrukciójára, felújítására és fejlesztésére fordíthatóak.

 

A Vízügyi Építési Alap bevételei alapvetően a következő elemekből állnak:

 

  • az ÉTV Kft.-nek bérbe adott eszközökért fizetett bérleti díj,
  • az ÉTV Kft. által az önkormányzatnak esetlegesen kifizetett osztalék,
  • a szolgáltatásért a fogyasztók által fizetett alapdíj egy meghatározott része.

 

  1. június 26-ai fordulónappal Érd közigazgatási területén a szennyvíz közművek üzemeltetését már nem az ÉTV Kft. látja el, hanem a koncessziós pályázaton kiválasztott Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. (ÉTCS Kft.), így a csatorna-közművekre vonatkozóan eszközhasználati díj fizetésére is az ÉTCS Kft. kötelezett.

 

Az Együttműködési Megállapodás 4.2. g) és 5.3 pontjai, valamint a Bérleti Szerződés alapján az ÉTV Kft-nek a településen befolyt víz alapdíjból 13-20 mm vízmérő-átmérő esetén az alapdíj 75%-ának, ennél nagyobb átmérő esetén pedig az alapdíj 50%-ának megfelelő, a társasági és különadóval csökkentett összeget kell az Önkormányzat elkülönített Vízügyi Alap számlájára befizetnie, mely összeg víziközmű-rekonstrukciókra és felújításokra fordítható.

 

A társaság taggyűlése a 21/2013. (VII.31.) számú határozatával arról döntött, hogy az alapdíj is bérleti díjként kerüljön kiszámlázásra, és ezt fizeti meg az ÉTV Kft. az önkormányzat részére, amit Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 62/2014. (03.20.) határozatában fogadott el.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 202/2018. (X.25.) határozatában döntött arról, hogy a 2018. évre vonatkozó alapdíjból származó összeg bevételétől eltekint.

 

A víziközmű-szolgáltató által fizetett bérleti díj összegét a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 74.§ (4) bek. 1. pontja alapján a MEKH elnöke rendeletben állapítja meg. A hivatkozott törvény 84.§ (1) bekezdése értelmében a MEKH elnökének rendelete hatályba lépéséig a 2015. június 1-jén érvényes használati díjak alkalmazandók. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fizetendő 2018. évi bérleti díj összege 76 304 400,- Ft + ÁFA, amit a 2018. január 6-án aláírt végleges megállapodás is megerősít.

 

A bérleti díj bevétel terhére megvalósítandó felújítások kifizetésére csak a befolyt bérleti díj, és a benyújtott elszámolások alátámasztottságának mértékéig került sor. Az elmaradt bevételek és kiadások pénzforgalmi rendezése 2019. első félévben megtörtént.

 

A Vízügyi Építési Alap elkülönített számlára 2018. évben az alábbi bevételek érkeztek:

 

Dátum

Megnevezés

Összeg (Ft)

2018.01.01.

nyitó egyenleg

338 094 850,41   

2018.01.31.

2017. IV. negyedéves bérleti díj befizetése

54 669 614,00

2018.06.05.

2018. I negyedéves bérleti díj befizetés

50 445 700,00

2018.11.08.

2018. II. negyedéves bérleti díj bevétel

                24 226 647,00   

2018.11.08.

2018. III. negyedéves bérleti díj bevétel

24 226 647,00

 

Összes bevétel

491 663 458,41   

 

 

A 2018. IV. negyedévet terhelő bérleti díj  2019. 02. 05-én került kiszámlázásra 24 226 647,-Ft összegben, amit az ÉTV 2019.02.20-án az elkülönített számlára megfizetett.

 

A Vízügyi Építési Alap terhére az alábbi beruházási kiadások kerültek kifizetésre az ÉTV Kft. részére 2018. december 31-ig.

 

Dátum

Megnevezés

Összeg (Ft)

2018.01.10.

vízhálózat vízi közművagyon felújítás 2017. IV. név bérleti díj víz terhére

120 818 027,00

2018.07.25.

vízhálózat vízi közművagyon felújítás 2018. I. név bérleti díj víz terhére

7 810 618,00

2018.10.04.

vízhálózat vízi közművagyon felújítás 2018. II. név bérleti díj víz terhére

13 172 210,00

2018.011.07.

2018.I negyedéves díj alapdíj részének visszafizetése

26 219 053,00

2018.12.21.

vízhálózat vízi közművagyon felújítás 2018. III. név bérleti díj víz terhére

15 502 838,00

 

Összes kiadás

183 522 746,00  

 

A 2018. IV. negyedévre vonatkozó víziközmű vagyon felújítási számláit az ÉTV Kft. megküldte az önkormányzat részére. A 2018. évben ki nem fizetett 2018. évi IV. negyedéves felújítási számla kifizetése a 2018. 03.14-én megtörtént, melynek összege 10 738 220,- Ft.

 

 

Vízügyi Építési Alap egyenlege 2018. december 31-én:

 

Nyitó egyenleg 2018.01.01-én:

338 094 850,41                               

Bevételek 2018. év folyamán:

491 663 458,41   

Kiadások 2018. év folyamán:

183 522 746,00                 

Egyenleg 2018. december 31-én:

308 140 712,41

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató tudomásul vételére!

 

 

 

Érd, 2019. április 10.

 

 

 

 

 

T. Mészáros András