Tisztelt Közgyűlés!

 

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglaltak szerint elkészítettük Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetésének számszaki beszámolóját, amely a 2018. évi költségvetéssel összehasonlítható módon kerül bemutatásra, melyet az alábbi szöveges beszámolóval egészítek ki:

 

 1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése
 2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2018. évi számviteli beszámolójának értékelése
 3. Intézmények 2018. évi gazdálkodásának elemzése

 

 1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2018. évben is ellátta, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működését biztosítani tudta. Ezen túlmenően az önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt.

 

Az Önkormányzat Közgyűlése, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények nagy hangsúlyt fektettek a különböző pályázati lehetőségek és egyéb központi költségvetési támogatási források  feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését, kiemelt hangsúlyt fektettünk a Modern Város Program végrehajtására. A pályázati forrásokból megvalósuló beruházások bevételi és kiadási adatait a zárszámadási rendelet 18. számú melléklete tartalmazza.

 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési rendeletben és a számviteli nyilvántartásban egyaránt elkülönítetten kell kimutatnunk az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait. Ennek megvalósításához az önkormányzati törvény előírásai szerint elkülönítésre kerültek az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által végzett feladatok. A bevételi és kiadási előirányzatok, valamint a pénzforgalmi teljesítések adatai a szétválasztott tevékenységeknek megfelelően kerültek meghatározásra.

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal az ellátandó feladatoknak megfelelően önálló költségvetéssel rendelkezik. A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat költségvetési intézményeként működik, a tevékenysége ellátásához szükséges forrást az Önkormányzat bocsátja rendelkezésére.

 

A Közgyűlés a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018. (II.21.) számú önkormányzati rendeletet öt alkalommal módosította.

 

 1. B) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2018. évi számviteli beszámolójának értékelése

 

 1. Bevételi források és azok teljesítése

 

Az Önkormányzat 2018. évi módosított bevételi előirányzatának főösszege 72.289.389.824  Ft (finanszírozási előirányzatok nélkül), amelyből az év folyamán összesen 72.283.035.350 Ft bevétel realizálódott (finanszírozási bevételek nélkül).  A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 99,99 %.

 

I.1. Adóbevételek alakulása

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladatellátását a saját bevételek biztosították, melynek legjelentősebb része a helyi adókból befolyó bevételek.

 

Érd Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatóságának a helyi adó-, pótlék, bírság, egyéb és idegen számláira  2018. december 31-ig 4.061.843.558 forint folyt be saját bevételként. Ezen túl a központi költségvetésnek 372,5 millió forint gépjárműadó bevételt, 618 ezer forint illetéket, illetve más szerveknek 3,6 millió forint adók módjára behajtandó köztartozást utalt át a helyi adóhatóság. Az önkormányzati adóhatóság ez évben összesen 110,8 millió forintot utalt vissza adózóknak, ennek többsége a helyi iparűzési adóelőleg elszámolása során a bevalláskor (május 31.) jelentkezett.

 

 1. évre az adóbevételi előirányzat 3 571 000 ezer forint. Ez 120 millió forinttal több, mint a korábbi évre tervezett adóbevétel. Az önkormányzat adóbevételei a tervezett előirányzathoz képest 109,5 %-ban teljesültek.

 

                                 Előirányzat viszonyítása teljesítéshez

 

Adónem

2018. terv (e Ft)

2018. évi teljesülés (e Ft)

%

Építményadó

1 200 000 000

1 148 838 806

95,74%

Telekadó

190 000 000

143 248 383

75,39%

Idegenforgalmi adó

1 000 000

3 114 750

311,48%

Iparűzési adó

1 900 000 000

2 475 935 281

130,31%

Gépjárműadó

220 000 000

246 764 329

112,17%

Pótlék

25 000 000

12 271 000

49,08%

Bírság

20 000 000

17 970 000

89,85%

Talajterhelési díj

15 000 000

13 701 009

91,34%

Összesen:

3 571 000 000

4 061 843 558

113,75%

       

 

 

Adóbevételek teljesülése 2017/2018

 

Adónem

2017. évi teljesülés  Ft

2018. évi teljesülés  Ft

%

Építményadó

1 150 058 946

1 148 838 806

99,89%

Telekadó

187 613 852

143 248 383

76,35%

Idegenforgalmi adó

5 142 150

3 114 750

60,57%

Iparűzési adó

2 147 294 730

2 475 935 281

115,30%

Gépjárműadó

239 401 346

246 764 329

103,08%

Pótlék

20 093 000

12 271 000

61,07%

Bírság

25 320 000

17 970 000

70,97%

Talajterhelési díj

18 051 165

13 701 009

75,90%

Összesen:

3 792 975 189

4 061 843 558

109,5

 

 

I.1.1. Helyi iparűzési adó

 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó. Ebben a tekintetben vállalkozónak minősül: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó; mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000 forintot meghaladja; a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll; egyéni cég, egyéb szervezet.

 

Adóköteles iparűzési tevékenység fogalma alatt a vállalkozó e minőségében végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége értendő. A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

 

Az iparűzési adó a legnagyobb összegű helyi adóbevételt jelentő adónem. Mind az állandó jellegű adókötelezettség után (2%), mind az ideiglenes jellegű adókötelezettség után (5.000 Ft) a lehetséges maximális adómértékkel történik az adóztatás.

Az önkormányzati adóbevételeken belül a helyi adókból származó bevétel, ezen belül is a helyi iparűzési adó súlya és szerepe továbbra is meghatározó.

 

A helyi adó törvény 39/C. §-a alapján az önkormányzat kizárólag a 2,5 millió forintot meg nem haladó vállalkozási szintű adóalappal rendelkező adózókat, illetve a 20 millió forintot meg nem haladó vállalkozási szintű adóalappal rendelkező háziorvosokat, házi gyermekorvosokat, védőnőket és a fogorvosi alapellátást nyújtó fogorvosokat részesítheti adóelőnyben. Ezt Érd MJV Önkormányzata 100%-os mértékű kedvezménnyel meg is tette. Ezáltal az iparűzési adónemben továbbra is jelentős a rendeletünkben biztosított adóelőny, hiszen a mikró- és kisvállalkozások önkormányzati adókedvezménye 100%-os mértékű. A 2018. évről benyújtott bevallásokban több mint 2 ezer adózó élt is ezzel az adóelőnnyel. A mikro-, kis és középvállalkozások, valamint háziorvosok, házi gyermekorvosok, védőnők és a fogorvosi alapellátást nyújtó fogorvosok részére továbbra is változatlanul megmarad az adómentesség lehetősége, így a jogszabályban meghatározott vállalkozási szintű adóalapig mentesülnek az adófizetési kötelezettség alól.

A kedvezményezett adózói kör többnyire érdi vállalkozó, kereskedő. Ezzel a Közgyűlés - a lehetőségekhez mérten - támogatta a hazai vállalkozások munkahely megőrzését is. Az önkormányzati adókedvezmények által együttesen a tavalyi évben 63,2 millió forintot hagyott az önkormányzat a jelzett vállalkozásoknál.

 

A 2018. évre tervezett bevétel 1.900.000 000 Ft, melyből 2018.12.31-ig 2 475 935 281 Ft teljesült, ami 130,31 %-os teljesítést jelent.

 

A bevallási adatok alapján iparűzési adóban a 2017. adóév elszámolásaként (bevallása 2018. május 31-én volt esedékes) 7370 adózót érintően, 2 516 450 ezer forint végleges adófizetési kötelezettség előírása történt meg.

 

I.1.2 Építményadó

 

Érd Megyei Jogú Város illetékességi területén lévő építmények közül adóköteles volt a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül. Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok, amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Az adó alapja az építmény m2 -ben számított hasznos alapterülete.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a magánszemélyek tulajdonában lévő garázsra, garázsegységre mentességet biztosított, így ezen építmények nem kerültek adóztatásra a 2018. évben sem.

Az építményadó tervezett bevétele 1.200.000 000 Ft, melyből 2018. évben 1.148.838.806 Ft teljesült, mely 95,74 %-os teljesítést jelent.

 1. évi zárási összesítő adatai alapján az adózók száma 25836 db, az adótárgyak száma 26608 db, az előírt adó összege 1.124.309.000 Ft.

 

Építményadó – reklámhordozók után

 

 1. január 1-jétől az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII. törvény értelmében - figyelemmel a településkép védelmi szempontokra, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénnyel összefüggésben, az önkormányzatok adóztatási mozgásterének bővítése érdekében – adókötelessé vált az ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.

 

Ennek alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. január 1-jétől az építményadó keretein belül adóztatás alá vonta a szabadtéri reklámhordozókat, mégpedig négyzetméterben kifejezett adóalap (két tizedesjegy pontossággal) alapulvételével 12.000 forint/m2 adómértékű helyi építményadóval. A 0,01-1,85 m2 adóköteles felülettel rendelkező adótárgyak adómértéke 0 Ft/m2, azaz adatbejelentési kötelezettség mellett nem keletkezik tényleges építményadó fizetés. A reklámhordozókat terhelő általános adómérték 12.000 Ft/m2 . Az 1,85 négyzetmétert meghaladó nagyságú adóalappal rendelkező reklámhordozók adófizetése már az első 0,01 négyzetmétertől fennáll.

Az adatbejelentést az adóalanyoknak 2018. január 1-jétől kellett megtenniük, a bejelentés feldolgozását követően az adóhatóság határozatban írta elő az adó nagyságát, a fizetés időpontjait.

Adótárgyak száma: 208 db reklámhordozó, adóalap: 2262 m2 , éves adóelőírás 27 144 000 Ft.

 

I.1.3. Telekadó

 

A Htv. alapján adóköteles lehet az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. Az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. 

A telekadó tervezett bevétele 190.000.000 Ft, melyből 2018. 12. 31-ig 143.248.383 Ft teljesült, mely 75,39 %-os teljesítést jelent.

Az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásában 2018. december 31-ei állapot szerint az adózók száma 2424 db, az adótárgyak száma 2832 db, az előírt adóbevétel 151.265.000 Ft.

 

I.1.4. Idegenforgalmi adó

 

Idegenforgalmi adó tekintetében (nagyságrendjében nem számottevő tétel a költségvetésben) a tervezett bevétel 1.000.000 Ft, melyből 2018. évben, a hátralék állományra indított végrehajtási eljárásnak köszönhetően, 3.114.750 Ft teljesült, mely 311,48 %-os teljesítést jelent.

 

I.1.5. Talajterhelési díj

 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján a környezetterhelési díj 2004. január 1-jén került bevezetésre. A talajterhelési díj bevezetésével a törvényalkotó célja az volt, hogy senkinek se legyen előnyösebb a környezet szempontjából rosszabb megoldást választani és a jelentős költségvetési támogatással megépült közművekre rá nem kötő lakosok talajterhelési díjat fizessenek. Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A törvény a talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a területérzékenységi szorzó szorzataként határozza meg. A 2017. évre vonatkozó díjfizetési kötelezettségről 2018. március 31-ig kellett a kibocsátóknak bevallást tenniük.

 

A beszedett talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, és ezt az önkormányzat a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. 2018. évre tervezett bevétel 15.000.000 Ft volt, melyből 2018. december 31-ig 13.701.009 Ft teljesült, ami 91,34 %-os teljesítést jelent.

 

I.1.6. Gépjárműadó

 

A gépjárműadó bevétel 60%-a továbbra is a központi költségvetést illette meg, a helyi képviselő-testület ebben az adófajtában szabályozási jogkörrel nem rendelkezik.

Gépjárműadó tervezett bevétel 220.000.000 Ft, melyből 2018. 12. 31-ig 246.764.329 Ft realizálódott, mely 112,17 %-os teljesítést jelent. 

Az adótárgyak száma 41424 db, az adózók száma 28073 db.

 

I.1.7. Pótlék, bírság

 

A helyi adóbevételekhez kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság együttes tervezett bevétele 45.000.000 Ft, melyből 30.241.000 Ft teljesült, mely 67 %-os teljesítést jelent.

Az önkormányzati adóhatóság – egyedileg vizsgálva a kialakulás körülményeit is - általában a szankciók csökkentését/törlését engedélyezte az egyébként tőketartozásukat megfizető vállalkozásoknak, magánszemélyeknek. A pótlék bevétel csökkenésének oka az is, hogy a jegybanki alapkamat 2016  óta változatlan 0,9 %.

 

I.1.8. Követelés és hátralékkezelés

 

A követeléskezelés és behajtási tevékenység eredményeként 2018. évben az adóhatóság által indított végrehajtási cselekmények (inkasszó, felszólítás, munkabérletiltás, nyugdíjletiltás, gépjármű forgalomból történő kivonatása) eredményeként összesen 400.144.808.- forint tartozás rendeződött. Ez az összeg a befolyt bevétel 10,83 %-a.

 

 

 

Hátralék állomány alakulása (e Ft)

 

Elévülés és behajthatatlanság miatti törlés

2018.12.31-én (e Ft)

Adónem

2016.12.31-én

2017.

12. 31-én

2018.

12.31-én

Építmény

367 541

293 190

170 490

6 244

Telek

 

111 161

88 518

40 639

13 205

Helyi iparűzési adó

271 456

178 099

146 153

41 631

Gépjárműadó

208 130

158 238

66 303

19 794

Pótlék

191 225

93 947

43 424

27 042

Bírság

84 631

82 986

34 206

4 038

Idegenforgalmi adó

2 941

0

0

0

Összesen:

1 237 325

894 978

501 215

111 954

 

 

 1. évi közvetett támogatások

 

Az adóbevételekről készített beszámolóban az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - be kell mutatni.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének helyi adó rendelete építmény- és telekadóban, iparűzési adóban és talajterhelési díjban tartalmaznak adókedvezményeket, mentességeket.

 

ÉRD

Adóelengedés méltányosságból (Ft)

Mentesség, adókedvezmény (Ft)

Elévülés és behajthatatlanság miatti törlés (Ft)

2018 év

összeg

összeg

összeg

Építményadó

38 254 633

252 834 133 

18 025 153

Telekadó

11 980 602

21 907 325

27 352 546

Helyi iparűzési adó

0

63 223 302

95 023 656

Gépjárműadó

2 672 038

61 943 816

46 338 403

Pótlék

3 033 258

0

59 127 215

Bírság

5 022 662

0

3 069 258

Idegen bevételek

0

0

206 034

Egyéb bevételek

0

0

1 213 418

Talajterhelési díj

39 161 509

0

1 524 193

Összesen:

100 124 702

399 908 576

251 879 876

 

A jogszabály méltányosságot biztosít azon adózók részére, akik az előírt fizetési kötelezettségeiket valamilyen méltányolható gazdasági vagy személyes okból az esedékesség időpontjáig nem-, vagy csak részben tudják teljesíteni. Amennyiben adózó ilyen tárgyú kérelmére az adóhatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, az adózó  meghatározott ütemezés és feltételek szerint teljesítheti fizetési kötelezettségét. Ez idő alatt az engedélyezett fizetési könnyítéssel érintett összeg tekintetében kényszerintézkedéseket az adóhatóság nem foganatosít, viszont amennyiben az engedélyezett részleteket nem megfelelően teljesíti az adózó, annak visszarendezésére kerül sor. Ilyen esetben a tartozás újra egy összegben esedékessé válik és az a továbbiakban nem akadályozza a végrehajtási eljárás lefolytatását.

 

 1. évben az önkormányzati adóhatóság mintegy 299 millió forint összegre engedélyezett fizetési könnyítést, ezzel is segítve a vállalkozások likviditását és magánszemélyek megélhetését.

 

I.2. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások alakulása

 

I.2.1. Működési támogatások

A feladatfinanszírozási rendszer keretében a 2018. évben a központi költségvetés az önkormányzat számára az alábbiak szerint biztosította a forrásokat.

 

 

A 2018. évi költségvetés eredeti előirányzatként 3.057.578.155 Ft-ot tartalmazott, amely az évközi pályázatok és egyéb igénylések és kiutalások hatására  4.229.229.275 Ft-ra növekedett. Az előző évihez képest 2018. év folyamán pénzforgalmilag összességében 7,43 %-kal több központi költségvetési forrás érkezett az önkormányzathoz. Az emelkedés az alábbi jogcímeken jelentkezett:

 • az óvodai nevelésre kapott támogatások emelkedése a fajlagos támogatási összeg emelkedésére és a gyermeklétszám kis mértékű emelkedésére vezethető vissza;
 • jelentősebb mértékben emelkedett a gyermekétkeztetésre kapott támogatás a fajlagos összeg emelkedése miatt;
 • a szociális feladatok támogatására kapott összeg 20,75 %-kal emelkedett az ellátotti létszám és – néhány jogcím tekintetében - a fajlagos összeg növekedése miatt;
 • a szociális feladatok támogatásának része a bölcsődei feladatok ellátásának támogatása, amelyre vonatkozóan 2018. évtől új finanszírozási rendszer került bevezetésre, ennek keretében ezen a jogcímen 30%-kal több támogatás érkezett az önkormányzathoz.

 

I.2.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A Modern Városok Program keretében, továbbá a településfejlesztéshez kapcsolódó VEKOP projektek keretében összesen 18.208.280.409 Ft támogatási bevétel érkezett a 2018. év folyamán az Önkormányzat számlájára. A beérkezett támogatásokat projektek szerinti bontásban az alábbi táblázatban foglaltunk össze:

 

Projekt megnevezése

Támogatási összeg (Ft)

Érd-Ófalu, Velencei út, kerékpárút

1 523 549 272

Érd nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele és kapcsolódó útépítések

977 695 000

Köznev., szoc., eü. intézmények fejlesztése

7 960 300 000

2018. évi működési támogatás

700 000 000

Vízelvezetési rendszer fejlesztés, II. ütem

1 870 000 000

Érdi Szivárvány Óvoda - Hegesztői utcai Óvoda felújítása

30 000 000

Vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése (Gulyás tanya)

125 000 000

VEKOP-1.2.4-17-2017-00001 Ipari-Gazdasági övezet létrehozása

2 264 500 000

VEKOP-5.3.3-17-2017-00001 Az Érd, Fenyves-Parkvárosi intézmények megközelítését szolgáló útvonalak felújítása

561 286 289

VEKOP-5.3.3-17-2017-00002 Az Érd, Elöljáró-Velencei utak forgalomirányított csomópontjának fejlesztése

168 398 415

VEKOP-5.3.3-17-2017-00003 Az Érd, Budai-Diósdi út turbó körforgalmú csomópontjának fejlesztése

495 352 748

VEKOP-5.3.3-17-2017-00004 Az Érd, Diósdi út – Csaba utca csomópontjának fejlesztése

166 357 737

VEKOP-5.3.3-17-2017-00005 Az Érd, Szent István-Damjanich-Tárnoki-Lőcsei utak körforgalmú csomópontjának fejlesztése

199 533 246

VEKOP-5.3.3-17-2017-00006 Az Érd, Riminyáki út - Gellért utca csomópontjának fejlesztése

267 369 214

VEKOP-5.3.3-17-2017-00007 Az Érd, Felső utca egy szakaszának felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével

107 625 938

VEKOP-5.3.3-17-2017-00008 Az Érd két pontján - Daróczi u. Gárdonyi u. - forgalomirányított csomópont kiépítése

146 773 632

VEKOP-5.3.3-17-2017-00009 Az Érd, Ercsi út és csomópontjainak felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével

501 988 918

VEKOP-5.3.3-17-2017-00011 Az Érd Törökbálinti út,Szövő u.-Felsővölgyi u.rekonstr. körforgalom kialakítása

49 700 000

VEKOP-5.3.3-17-2017-00012 Az Érd Körforgalmú csomópont építése a Vadlúd utcai csomópontban a 8104 jelű úton

37 150 000

VEKOP-5.3.3-17-2017-00013 Az Érd Körforgalom építése a Zámori-Fehérvári út csomópontban, a kapcs.8104 jelű út rekonstrukciója

31 000 000

VEKOP-5.3.3-17-2017-00014 Az Érd Iparos út - Folyondár u. közötti szakasz rekonstrukciója új jelzőlámpás csomópont kialakításával

24 700 000

Összesen

18 208 280 409

 

A Modern Városok Program keretében megkezdett fejlesztésekre tekintettel teljesített kiadásokat a zárszámadási rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. A beérkezett támogatások fel nem használt összegei a 2019. évi eredeti költségvetésbe épültek be 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványként.

A 2018. év folyamán az MVP Programmal kapcsolatosan beérkezett támogatásokból származó, átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése céljából kincstárjegyek vásárlására került sor. A kincstárjegyek 2019. április hónapban járnak le.

2018-ban lejárt a korábbi évben vásárolt kincstárjegy állomány, amelynek visszaváltásából 84.617.800 Ft hozam realizálódott. A támogatói okiratokban foglaltak szerint a kincstárjegyek hozambevételét az önkormányzatnak arra a fejlesztési célra kell fordítania, amelyre a támogatási összeget kapta és a hozambevétel felhasználásával a támogató felé el kell számolni. Emiatt az említett, realizált hozambevétel a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezi.  

 

 1. 3. Egyéb bevételi források

                                

Felhalmozási jellegű bevételek

Felhalmozási bevételként 2018. évben összesen 139.058.689 Ft került elszámolásra, amelynek jelentős része ingatlanértékesítésből származik (lakóépület és telek).

 

 

Működési bevételek

Működési bevételekből 7.493.268.843 Ft realizálódótt az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása folyamán.

A működési bevételek jelentős részét képezik a 286/2017. (XI.14.) számú közgyűlési határozat alapján megvalósult Áfa tartozásátvállalás miatti bevétel, amelynek összege 6.907.848.000 Ft. A bevétel ugyanilyen összegben megjelenik a kiadási oldalon is.

A működési bevételek között kerülnek kimutatásra a lakás- és nem lakás célját szolgáló ingatlanok bérbeadásából,  továbbszámlázott közüzemi díjakból és közterület használatból származó bevételek, ezek összesen 242.201.737 Ft+Áfa bevételt eredményeztek a 2018. év folyamán.

 

Működési bevételként teljesült továbbá az ÉTV és az ÉTCS Kft-től a víziközművek üzemeltetésére tekintettel befolyt bérleti díj bevétel, mely összesen 122.450.740 Ft + Áfa. A víziközművek bérleti- és koncessziós díjbevétele képezi a fedezetét  a víz- és csatorna közművek üzemeltetői által 2018. évben  elvégzett víziközmű vagyon felújításnak.

 

I.4. A Polgármesteri Hivatal bevételei

 

A Polgármesteri Hivatal működési bevételei között elsősorban közhatalmi bevételek és intézményi működési bevételek, továbbá Egyéb sajátos bevételek (bérleti díj, kamat, kötbér) kerülnek kimutatásra, amelyek a Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó bevételek.

Ugyancsak a Polgármesteri Hivatal bevételeként jelenik meg az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.121.832 Ft összegben.

A Hivatal saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az Önkormányzat biztosít finanszírozást. 2018. évben az Önkormányzat 1.353.616.676  Ft finanszírozást biztosított a Hivatal működéséhez, amely az előző évihez (1.273.839.583 Ft) képest kis mértékű (6,26%) emelkedést mutat.

 

 

 1. Kiadások alakulása

 

II.1.  Kiadások elemzése

 

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzati főösszege 68.470.986.888 Ft, melyből 37.658.747.855 Ft teljesült, ez 55 %-os teljesítésnek felel meg.

 

Az Önkormányzat által teljesített működési kiadási adatokat az előző évi időszakkal összehasonlítva az alábbi táblázatban mutatjuk be (Ft-ban):

 

 

Az előző évhez képest a személyi juttatások és járulék kiadások enyhe emelkedést mutatnak, a dologi és egyéb működési célú kiadások viszont jelentősen emelkedtek. A dologi kiadások jelentős növekedésének indoka egyrészt az I.3. pontban említett Áfa átvállalási ügylet, amelynek kiadási tétele a K352 rovaton jelentkezik 6.907.848.000 Ft összegben. Szintén dologi kiadásként jelentkezik a Swietelsky perrel kapcsolatosan kifizetett 387.617.018 Ft perköltség. A perköltséggel kapcsolatban az Önkormányzat a „Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása” című pályázati kiírás keretében 166.411.886 Ft támogatásban részesült.

A szociális kiadásokat tartalmazó Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen kifizetett összeg a tavalyi évhez képest csökkenést mutat, amelynek oka nem a teljesített kifizetések tényleges csökkenése, hanem az, hogy a tüzelőtámogatás és az újszülöttek támogatásával kapcsolatos kiadások 2018. évtől a számviteli előírásoknak megfelelően dologi kiadásként kerülnek kimutatásra.

Az egyéb működési célú kiadások a civil szervezeteknek biztosított támogatásokon felül tartalmazzák az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. részére a Sportcsarnok üzemeltetésére kifizetett 298.308.000 Ft összegű támogatást.

Beruházási-felújítási kiadási jogcímen jelentkező kiadások túlnyomórészt a Modern Városok Programmal és a VEKOP projektekkel összefüggésben merültek fel. A Programmal kapcsolatosan teljesített kifizetéseket a zárszámadási rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

 

II.2. Gazdasági társaságok

 

Az önkormányzat 2018. december 31-én fennálló részesedéseit, valamint a 2018. évben felmerült, a tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati forrásokat a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában az alábbi táblázat szemlélteti:

 

     

adatok Ft-ban

Gazdasági társaság

Részesedés mértéke

Részesedés záró állomány

2018. évi tevékenység ellátásához biztosított önkormányzati forrás

Érdi Sport Szolgáltató Kft.

100%

      1 574 020 000   

                     358 140 000   

Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft.

100%

            1 500 000   

                     816 803 975   

Érdi Városi Televízió Kft.

100%

            3 000 000   

                     134 593 701   

Érd és Térsége Csatornaszolgáltató Kft.

62%

            6 200 000   

                                    -     

Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.

80%

         192 801 600   

                                    -     

Többségi tulajdonú gazdasági társaságok összesen

 

      1 777 521 600   

                  1 309 537 676   

 

Az önkormányzat többségi tulajdonában álló cégek részére feladatuk ellátása érdekében kifizetett összegek a Közgyűlés által elfogadott üzleti tervek alapján megkötött szerződések által teljesültek.

Az Érdi Sport Szolgáltató Kft. részére biztosított önkormányzati forrás a 2018. évben a reklámszolgáltatásként kifizetett önkormányzati forrás összegét tartalmazza.

Az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. részére a létesítmények (Városi Sportcsarnok, Gárdonyi Tanuszoda, Ercsi úti Sportpálya, Városközpont létesítményei) üzemeltetésére  tekintettel biztosított összegek kerültek kifizetésre, továbbá a Modern Városok Programmal kapcsolatosan elvégzett szolgáltatások ellenértékei.

Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Kft. részére kifizetett összeg a televízió és rádió működtetésére tekintettel kifizetett szolgáltatási díjat tartalmazza.

 

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokban fennálló részesedések állománya 2018. év folyamán nem változott.

 

II.3. Finanszírozási műveletek

 

A finanszírozási bevételek tartalmazzák a 2018. évi maradványt, amelynek teljes összege 17.292.243.549 Ft.

Az év folyamán 600.000.000 Ft keretösszegű folyószámlahitelből gazdálkodott az önkormányzat, amely azonban a jogszabályi előírások és a banki hitelszerződésnek megfelelően 2018. december 31-én visszafizetésre került.

A finanszírozási műveletek tartalmazzák a likvid hitel rendezésével összefüggő technikai lépések könyveléséből adódó teljesítéseket bevételi és kiadási oldalon azonos összeggel (2.608.230.058 Ft).

A finanszírozási bevételek és kiadások tartalmazzák az előterjesztés I.2. potjában említett kincstárjegy vásárlás és visszaváltással kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatokat. 2018. december 31-én a kincstárjegyek záróállománya névértéken 14.200.000.000 Ft.

Finanszírozási kiadásként jelenik meg továbbá az önkormányzat részéről a Polgármesteri Hivatal és az intézmények részére biztosított finanszírozási kiadás, ennek együttes összege 2018. évben 5.744.246.139 Ft volt.

 

II.5. A Polgármesteri Hivatal kiadásai

 

A Polgármesteri Hivatal kiadásait az alábbi táblázat tartalmazza:

 

     

adatok Ft-ban

Kiadási jogcímek

2017. év

2018. év

Változás 2016/2015

Személyi juttatások

    766 777 893   

    810 274 098   

105,67%

Munkaadókat terhelő járulékok

    187 811 709   

    173 551 358   

92,41%

Dologi kiadások

    289 107 639   

    303 391 078   

104,94%

Szociális ellátások

      13 402 300   

      11 617 000   

86,68%

Egyéb működési célú kiadások

        1 586 577   

                   -     

-

Felhalmozási kiadások

      26 986 308   

      75 110 337   

278,33%

Összesen

 1 285 672 426   

 1 373 943 871   

106,87%

 

A Hivatal személyi juttatásai és járulék kiadásai az előző évhez viszonyítva kis mértékű emelkedést mutatnak. Az emelkedéshez hozzájárult a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése. A Polgármesteri Hivatalban a betöltött álláshelyek száma 2018. december 31-én 184 fő volt.

A szociális ellátások a gyermekvédelmi Erzsébet utalványok értékét tartalmazza, amely a jogszabályi előírások alapján a Polgármesteri Hivatal kiadásai között jelentkezik.

A felhalmozási kiadások a Hivatal feladatellátásához szükséges eszközbeszerzések kiadásait és a Hivatal épületének kisebb felújítási kiadásait tartalmazzák.

 

III. Maradvány alakulása

 

A Zárszámadási rendelet tervezet 25. számú melléklete tartalmazza Érd MJV Önkormányzata 2018. évi maradvány levezetését.

A beszámoló alapján az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2018. évi teljes maradványa: 31.144.746.182 Ft, amelyet intézményenként az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmaz. Az összeg tartalmazza az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vállalkozói maradványát is, amelynek összege 252.182.425 Ft.

A maradványt terhelik azok a szerződésekből, megrendelésekből származó fizetési kötelezettségek, amelyekre az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek a december 31-ei fordulónapon már konkrét kötelezettségvállalással rendelkeztek, továbbá a Modern Város és VEKOP fejlesztési projektek támogatásainak maradvány tételei. Ezek összege 29.866.244.983 Ft.

Az Önkormányzat és az általa fenntartott intézményekre vonatkozó, teljes szabad „felhasználható” maradvány levezetése az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint történik.

A szabadon felhasználható maradvány meghatározásához az Önkormányzat beszámoló szerinti szabad maradvány összegéből szükséges kiindulni. Ezt növeli az intézményektől elvonható, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Ezen túlmenően a „felhasználható” maradvány összegét növeli az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vállalkozói maradványa, amely teljes összegben elvonásra kerül az intézménytől. Az említett korrekciókkal módosított maradvány összege 1.278.501.199 Ft.

Ennek az összegnek a jelentős része azonban nem szabadon felhasználható maradvány, hiszen

az önkormányzat 2018.12.31-ei pénzeszköz állományában szereplő banki egyenlegekből összesen 712.864.946 Ft összeg felhasználási kötöttséggel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy csak a vonatkozó rendeletekben, valamint támogatói okiratokban szereplő célokra használható fel.

A szabadon felhasználható maradvány összegét csökkenti továbbá a Sasvárosi orvosi rendelő megépítéséhez, továbbá a kerékpárút megvalósítása tárgyában benyújtott pályázathoz kapcsolódó önrész, ezek összege 57.141.296 Ft, valamint a kincstárjegyek lejáratakor realizált 84.617.000 Ft hozambevétel, amely az I.2.2. pont szerint használható fel.  

Fentiek alapján az Önkormányzat „szabad maradványa” mindösszesen 423.877.957 Ft.  

 

 1. C) Intézmények 2018. évi gazdálkodása

 

A 2018. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének 1. számú mellékletében bemutatásra kerültek az intézmények tervezett és tényleges bevételi és kiadási adatai. A bevételi adatok intézményekre lebontva tartalmazzák a központi költségvetésből kapott normatív támogatás összegét, a fenntartói kiegészítést és a saját bevételeket.

Az óvodai ágazat az összes kiadásához viszonyítva a legalacsonyabb mértékű, 3 %-os fenntartói hozzájárulást igényelt:  az összes kiadás 1.124.567.417 Ft, a fenntartói kiegészítés teljes összege 17.093.955 Ft volt. A 2013. évtől bevezetett feladatfinanszírozási rendszer jórészt fedezi az óvodai neveléssel összefüggésben felmerülő működési kiadásokat.

Az előző éveknél alacsonyabb, de jelentős fenntartói kiegészítést igényel a közétkeztetési feladat, amely az Intézményi Gondnokság kiadásaként jelenik meg a beszámolóban. Az Intézményi Gondnokság 2018. évi gazdálkodása 184.098.781 Ft fenntartói kiegészítést igényelt, amely tartalmazza az étkeztetési kiadásokhoz és a Gondnokság működési kiadásaihoz kapcsolódó költségeket.

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény által ellátott feladatok közül 2018. évben csak a közutak fenntartásához kapott az önkormányzat feladatfinanszírozási támogatást, összesen 164.667.010 Ft összegben, az egyéb ellátott feladatok finanszírozása (pl. temető üzemeltetése, zöldterület fenntartás) a fenntartó által biztosított források, valamint az egyéb működési támogatás terhére történt. A fenntartói kiegészítés összege 2018. évben 1.215.339.444 Ft volt.  

Az  Intézmény által ellátott vállalkozási feladatok 2018. évi bevételei fedezték a kiadásait, a vállalkozói tevékenységgel összefüggésben 252.182.425 Ft nyereség keletkezett az intézménynél.

A közművelődési és szociális ágazat jelentősebb fenntartói hozzájárulást igényel, mivel ezekre a feladatokra  a központi költségvetés kevesebb támogatást biztosít.

A szociális ágazat részére az általános és kiegészítő normatív támogatás összege 422.064.244 Ft, amit az önkormányzat a pénzbeni települési támogatás normatívájának összegéből kiegészít, a fenntartói kiegészítés összege így 447.140.821 Ft.

A fenntartó által a teljes intézményhálózat működtetésére biztosított támogatás 2018. évben összesen 2.073.250.512 Ft összegben teljesült, amely az előző évi  1.705.802.622 Ft-hoz képest 21,54 %-os emelkedést mutat. Az emelkedést elsősorban az Érdi-közterület-fenntartó Intézmény által ellátott feladatok központi költségvetésből történő finanszírozásának csökkenése okozta.   

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat eredményét az előterjesztés mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a zárszámadásról szóló rendelet megalkotására!

 

 

Érd, 2019. április 18.

                                                                              

 

 T. Mészáros András

                                                                      

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények 29.680.756 Ft összegű, 2018. évi szabad maradványát elvonja.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2018. évi vállalkozói tevékenységéből származó szabad maradványából, 252.182.425 Ft-ból, a fenntartó részére teljesítendő befizetési kötelezettséggel csökkentett összeget, 229.486.007  Ft-ot elvonja.

 

 

Határidő: határozat továbbítására: azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2018. évi szabad maradvány összegét, 423.877.957 Ft-ot az önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartalékába helyezi.

 

Határidő: határozat továbbítására: azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

 

 

TERVEZET!

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

 

__/2019. (__.__.)

önkormányzati rendelete

 

 

Érd Megyei Jogú Város 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

 

 1. Általános rendelkezések

 

 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

 

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint.

 

(3) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek:

 

Polgármesteri Hivatal

Érd, Alsó u. 1.

Szociális Gondozó Központ

Érd, Emma u.7.

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

Érd, Felső u. 41.

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

Érd, Fehérvári út 69/B.

Intézményi Gondnokság

Érd, Budai út 14.

 

Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények:

 

    Intézményi Gondnokság saját

Érd, Budai út 14.

    Magyar Földrajzi Múzeum

Érd, Budai út 4.

    Szepes Gyula Művelődési Központ

Érd, Alsó u. 9.

    Csuka Zoltán Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok u. 14.

    Érdi Szivárvány Óvoda

Érd, Hegesztő u. 2-8.

    Erdőszéle Tagóvoda

Érd, Favágó u. 63.

        Kisfenyves Tagóvoda

Érd, Erkel u. 4.

        Meseház Tagóvoda

Érd, Gyula u. 33-37.

        Napsugár Tagóvoda

Érd, Tárnoki út 58-62.

         Tusculanum Tagóvoda

Érd, László tér 1.

         Érdi Kincses Óvoda 

            Érd, Béke tér 1.

        Kutyavári Tagóvoda

Érd, Kutyavári út 10.

        Tállya Tagóvoda

Érd, Tállya u. 3.

        Fácán Tagóvoda

Érd, Fácán köz 3.

        Harkály Tagóvoda

Érd, Harkály u. 48.

        Tündérkert Tagóvoda

Érd, Felső út 51.

        Ófalusi Tagóvoda

Érd, Fő út 12.

                       

 1. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének teljesítése

 

 1. § (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének

 

bevételi főösszegét                                            72.283.035.350 Ft-ban

kiadási főösszegét                                             41.138.289.200 Ft-ban

     

állapítja meg.

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg részletezését működési és felhalmozási bevételek szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg részletezését működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben az 2. számú melléklet tartalmazza.

 

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra és az intézményekre vonatkozóan a 3. melléklet tartalmazza.

 

(5) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését költségvetési és finanszírozási műveletek szerinti bontásban az Önkormányzatra vonatkozóan a 4. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 7. számú melléklet, az intézményekre vonatkozóan a 10. számú melléklet tartalmazza.  

 

(6) A bevételek és kiadások rovatrend szerinti megbontását jogcím szerinti részletezésben az Önkormányzatra vonatkozóan az 5. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 8. számú melléklet tartalmazza.

 

(7) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 6. számú, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait részletesen a 9. számú, az intézmények felhalmozási kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

 

(8) Az intézmények bevételi adatait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 11. számú, kiadásait kiemelt előirányzatonként, intézményenkénti bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.

 

(9) Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokkal kapcsolatos kiadásokat a 14. számú melléklet tartalmazza.

 

(10) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak részletezését a 15. és 16. számú mellékletek tartalmazzák.

 

(11) Az Önkormányzati többségi tulajdonában álló gazdasági társaságaival kapcsolatos bevételi és kiadási adatokat kiemelt előirányzatonként, kötelező, és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 17. számú melléklet tartalmazza.

 

(12) Az Önkormányzat európai uniós támogatási programjaival kapcsolatos bevételek és kiadások adatait a 18. számú melléklet tartalmazza. A Modern Városok Programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 19. számú melléklet tartalmazza.

 

(13) Az Önkormányzat tartalék előirányzatait a 20. számú melléklet tartalmazza.

 

(14) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámadatait, - amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is -, a 21. számú melléklet tartalmazza.

 

(15) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 22. számú melléklet tartalmazza.

 

(16) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 24. számú melléklet tartalmazza.

 

(17) Az Önkormányzat maradvány-elszámolását a 25. számú melléklet tartalmazza.

 

(18) Az Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 26. számú melléklet, a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható támogatásainak felhasználását a 27. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 28. számú melléklet tartalmazza.

 

(19) Az Önkormányzat mérlegét a 31. számú melléklet tartalmazza.

 

(20) Az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 32. számú melléklet tartalmazza.

 

 

 1. Maradvány

 

 1. § Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, alaptevékenységből származó maradványa 30.892.563.757 Ft-ban, vállalkozási tevékenységből származó maradványa 252.182.425 Ft-ban, összes maradványa 31.144.746.182 Ft-ban kerül meghatározásra a 25. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

 

 1. Vagyonkimutatás

 

 1. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2018. december 31-ei fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 29. és 30. számú mellékletek tartalmazzák.

 

 

 1. Záró rendelkezések

 

 

 1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 1. § Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet.

 

 

 

 

 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet                                                            T. Mészáros András

                   jegyző                                                                                        polgármester