Tisztelt Közgyűlés!

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása. Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. tekintetében a legfőbb szerv hatáskörét az alapító gyakorolja. Mivel az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező társaság, így a 2018. évi egyszerűsített éves beszámolót a Közgyűlésnek, mint alapítónak kell elfogadnia. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik továbbá a nyereség felosztásáról szóló döntéshozatal.

 

A Társaság ügyvezetője beterjesztette a 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját, és annak mellékleteit, illetve csatolta a független könyvvizsgálói jelentést is.

 

A Ptk. 3:120. § (2) bekezdése szerint, ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának üléséről készült jegyzőkönyv szintén rendelkezésre áll.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évben a társaság tevékenységére 134.593.701  Ft önkormányzati forrást biztosított. A társaság 2018. évi tevékenysége során keletkezett adózott eredmény 2.249.000 Ft.

 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a csatolt mellékletek ismeretében fogadja el a határozati javaslatot!

 

Érd, 2019. május 24.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító, az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített beszámolóját a kötelező mellékletekkel együtt elfogadja, a Társaság 2018. évi mérleg szerinti eredményét eredménytartalékba helyezi.

 

Határidő: határozat továbbítására – 2019. május 31.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.